Zpráva

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 - Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče, výchovné poradce a ředitele základních škol

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen „střední školy“) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy a dokumenty:

Dle školského zákona v rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky.

Jednotné testy v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 vyhlášeného MŠMT pod č. j.: MSMT-26724/2015-3 budou probíhat částečně v jiném režimu než případná zkouška zadávaná ředitelem školy (tj. vlastní jedinečná zkouška organizovaná školou).

Termíny pro podání přihlášek, vydání zápisového lístku, zveřejnění kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů i konání talentové zkoušky a zkoušky zadávané ředitelem školy v prvním kole přijímacího řízení jsou obsaženy v přehledné tabulce, která je přílohou těchto informací, zatímco termíny jednotných testů, které se uskuteční v rámci pokusného ověřování, jsou uvedeny v přehledné tabulce přímo v textu již v následující části těchto informací.

Před podáním přihlášky, vyplnění a odevzdání přihlášky

 • uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol; tyto informace a případně další z oblasti kariérového poradenství lze získat prostřednictvím internetu (např. přehled odkazů na stránkách krajského úřadu nebo www.infoabsolvent.cz nebo https://portal.csicr.cz/), vytipuje školy podle svého zájmu
 • informuje se přímo ve středních školách (např. v rámci dnů otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol a ověří si zejména, jaké podmínky daná střední škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovila (viz termín pro zveřejnění kritérií a počtu přijímaných v přiložené tabulce), např. zda se přihlásila do pokusného ověřování či nikoliv (viz také Seznam středních škol přihlášených k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení 2016)
 • pokusné ověřování se ve školním roce 2015/2016 netýká středních škol (a oborů vzdělání), které nejsou do pokusného ověřování přihlášeny, oborů vzdělání s talentovou zkouškou (skupina oborů vzdělání 82 Umění a užité umění a oboru Gymnázium se sportovní přípravou), dále se netýká oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia a rovněž přijímání do jiné než denní formy vzdělávání
 • jednotné testy v rámci pokusného ověřování obsahují dva testy, jeden z českého jazyka a literatury a druhý z matematiky a její aplikace, a to v rozsahu stanoveném v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání; testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou
 • uchazeč zváží své možnosti, případně se poradí s výchovným poradcem nebo školským poradenským zařízením
 • uchazeč si zajistí přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení – buď ji může poskytnout základní, popř. střední škola, nebo ji uchazeč může získat (v elektronické podobě) prostřednictvím webových stránek MŠMT, nebo SEVT; přihlášku lze podat např. do nejvýše dvou různých středních škol nebo do nejvýše dvou různých oborů vzdělání v jedné střední škole
 • nově se na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk) uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se do nich uchazeč hlásí; když se hlásí jen do jedné školy (oboru vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje; v případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání v jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání a na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání
 • v přihlášce do oboru vzdělání v jiné než denní formě vzdělávání (zelený podtisk) se uvádí jako dosud jen jedna škola
 • v přihlášce do nástavbového studia (hnědý podtisk) se uvádí jako dosud jen jedna škola pro všechny formy vzdělávání
 • pokud se konkrétní škola v konkrétním oboru přihlásila do pokusného ověřování, což bude zcela jednoznačně stanoveno ve vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení, kolonka termín přijímací zkoušky se v přihlášce nevyplňuje, neboť jednotné testy se budou konat v následujících pevně daných termínech:

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

15. 4. 2016

13. 5. 2016

Šestileté a osmileté

18. 4. 2016

13. 5. 2016

pokud se však škola pokusného ověřování neúčastní a bude se konat jen zkouška zadávaná ředitelem školy, nebo se kromě pokusného ověřování bude navíc konat ještě zkouška zadávaná ředitelem školy (opět viz vyhlášení kritérií přijímacího řízení), uchazeč v přihlášce uvede i den, kdy se chce zúčastnit této zkoušky zadávané ředitelem školy

 • pokud se škola, kterou uchazeč uvedl v přihlášce na prvním místě, do pokusného ověřování nepřihlásila, avšak škola, kterou uchazeč uvedl v přihlášce na druhém místě, se do pokusného ověřování přihlásila, absolvuje uchazeč jednotné testy v rámci pokusného ověřování v té škole, kterou uvedl v přihlášce na druhém místě, a to v řádném (nikoliv náhradním) termínu
 • pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné !!!
 • do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje (jako dosud) jen v případě, že se uchazeč hlásí do oboru vzdělání, u něhož jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny výše uvedeným nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; zpravidla se např. nepožaduje pro obor Gymnázium, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou; lékařský posudek nemusí být přiložen na samostatném tiskopisu – zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce; pokud je však posudkový závěr obsáhlejší, lze jej uvést v příloze přihlášky; pokud se uchazeč hlásí do dvou různých oborů vzdělání (např. Hotelnictví a Zdravotnický asistent), může lékařský posudek (posudkový závěr) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, které zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů vzdělání; k přihlášce do příslušného oboru vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje zdravotní způsobilost vzdělávat se v tomto oboru (nemusí být vystaven znovu)
 • vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě; přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout); obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení); po případném doplnění lékařského posudku odevzdá uchazeč kompletní přihlášku (včetně všech náležitostí) příslušné střední škole, respektive do obou zvolených středních škol, do každé z nich po jednom vyhotovení (viz termín pro podání přihlášky v prvním kole přijímacího řízení v níže uvedené tabulce); v případě, že se uchazeč hlásí ve stejné škole do dvou různých oborů, musí i v tomto případě podat dvě přihlášky; ředitel školy každé z nich přidělí evidenční číslo a zaeviduje je, přičemž jedna přihláška bude mít pořadí zájmu 1 a druhá 2
 • uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky
 • k přihlášce uchazeč přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje
 • je vhodné převzít ve střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky

Získání zápisového lístku

 • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole;  ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad (viz termíny pro vydání zápisového lístku v přiložené tabulce)
 • na nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a na vzdělávání ve večerní, dálkové distanční a kombinované formě vzdělávání se zápisové lístky nevztahují, a proto je uchazeči pro tyto druhy a formy vzdělávání neobdrží ani neodevzdávají
 • v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku ten orgán, který ztracený nebo zničený zápisový lístek vydal, na základě písemné žádosti vydá bez zbytečného odkladu náhradní zápisový lístek; součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole – součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče

Po odevzdání přihlášek

 • pokud se střední škola do pokusného ověřování nepřihlásila a zároveň informovala, že se nekoná ani zkouška zadávaná ředitelem školy, uchazeč očekává zveřejnění pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznamu přijatých uchazečů; nepřijatým uchazečům je doručeno rozhodnutí o nepřijetí
 • pokud se střední škola účastní pokusného ověřování, nebo rozhodla o konání pouze zkoušky zadávané ředitelem školy, případně se kromě pokusného ověřování bude konat navíc ještě školní přijímací zkouška, očekává uchazeč doručení pozvánky; jednotných testů v rámci pokusného ověřování se uchazeč zúčastní v jednotném termínu dle výše uvedené tabulky; pokud se kromě pokusného ověřování koná navíc ještě zkouška zadávaná ředitelem školy, nebo škola rozhodla jen o konání zkoušky zadávané ředitelem školy, uchazeč se jí zúčastní v jednom z termínů stanovených v prvním kole přijímacího řízení pro její konání (uchazeč tento termín uvedl v přihlášce)
 • pro první kolo přijímacího řízení do jednoho oboru vzdělání v rámci jedné školy nelze zkoušku zadávanou ředitelem školy vykonat ve více různých termínech, v nichž se koná (viz období a termíny jejího konání v přiložené tabulce); stejný termín pro konání zkoušky zadávané ředitelem školy nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo v jiné škole, do nichž uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu
 • uchazeči, který se pro vážné důvody ke zkoušce zadávané ředitelem školy nebo talentové zkoušce (nikoliv k jednotným testům v rámci pokusného ověřování) v určeném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku zadávanou ředitelem školy nebo talentovou zkoušku, stanoví střední škola náhradní termín pro její vykonání – zkouška zadávaná ředitelem školy v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné zkoušky zadávané ředitelem školy nebo talentové zkoušky
 • pokud však uchazeč pro vážné (např. zdravotní) důvody nebude moci konat jednotné testy v rámci pokusného ověřování v řádném termínu, náhradním termínem jednotných testů v rámci pilotního ověřování pro první kolo přijímacího řízení je 13. 5. 2016 (viz výše uvedená přehledná tabulka); střední škola umožní vykonání jednotných testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k těmto testům nedostaví, svou neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána
 • pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve střední škole i na jejím webu

Oznámení rozhodnutí o přijetí a doručení rozhodnutí o nepřijetí

 • střední škola může v prvním kole přijímacího řízení (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) seznam přijatých uchazečů zveřejnit a nepřijatým uchazečům odeslat rozhodnutí nejdříve 22. dubna
 • rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená
 • uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené

Potvrzení nástupu do střední školy – odevzdání zápisového lístku (neplatí pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání)

 • po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb; pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání; uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 školského zákona (do oboru střední školy s talentovou zkouškou) nebo § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88 školského zákona

Možnost odvolání

 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy střední škola rozhodnutí již vydala (tzn. buď předala písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště)
 • odvolání se podává zásadně prostřednictvím školy, která rozhodnutí vystavila, nikoliv přímo krajskému úřadu
 • odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem

Další kola přijímacího řízení  

 • uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webu středních škol nebo kraje a může si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), přičemž jejich počet není omezen
 • nový tiskopis přihlášky (pro denní formu vzdělávání a obory s talentovou zkouškou) platí i pro další kola přijímacího řízení, přičemž se v ní vyplňuje jen jedna škola, do níž uchazeč přihlášku podává
 • rozhodnutí o případném zohlednění výsledků jednotných testů konaných v prvním kole přijímacího řízení v rámci pokusného ověřování pro hodnocení v dalších kolech přijímacího řízení je v kompetenci jednotlivých středních škol; pokud střední škola rozhodne o uplatnění výsledků jednotných testů v dalších kolech přijímacího řízení, zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení

Nástup do střední školy

 • žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro který byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek

Termíny pro první kolo přijímacího řízení

Školní rok 2015/2016 - přijetí od 1. září 2016

Obory vzdělání s talentovou zkouškou (bez ohledu na formu vzdělávání)1/

Ostatní obory vzdělání

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku střední škole nejpozději1/

do 30. listopadu

do 15. března pro denní formu vzdělávání

do 20. března pro ostatní formy vzdělávání

Zápisový lístek obdrží uchazeč4/

(nevztahuje se na nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání)

do 30. listopadu žák ZŠ ve své ZŠ

do 15. března žák ZŠ ve své ZŠ

ostatní uchazeči na základě žádosti od krajského úřadu

Střední škola zveřejní rozhodnutí o případném konání zkoušky zadávané ředitelem školy, o termínech jejího konání, kritéria přijímacího řízení (včetně informace o tom, zda se škola  přihlásila do pokusného ověřování) a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději 6/

 

do 30. října

 

do 31. ledna

Období konání talentové zkoušky 5/ a zkoušky zadávané ředitelem školy

od 2. ledna do 15. ledna2/; konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna2/

od 22. dubna do 30. dubna3/

Poznámky:

Při počítání času se postupuje podle § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

1/     Termíny se stanoví na základě § 60b školského zákona.

2/     Termíny se stanoví na základě § 64 školského zákona podle § 3 odst. 4 (střední škola), 5 (konzervatoř) a 6 vyhlášky.

3/     Termíny se stanoví na základě § 60 odst. 2 a § 64 školského zákona podle § 3 odst. 2 a 6 vyhlášky.

4/     Dobu vydání stanoví § 60a odst. 2 školského zákona. Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává podle § 60a odst. 2 školského zákona zápisový lístek krajský úřad, a to včetně cizinců.

5/     Pokud uchazeč o vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení (§ 62 odst. 2 školského zákona). Přijímací řízení do oboru vzdělání konzervatoře se koná formou talentové zkoušky (§ 88 odst. 2 a § 91 odst. 2 školského zákona).

6/     Termíny se stanoví na základě § 60 odst. 4 písm. a) školského zákona; pokusné ověřování se řídí dokumenty

Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím  povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016, č. j.: MSMT-26724/2015-3, ze dne 10. září 2015, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 171 odst. 1 školského zákona, a

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotného testu v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 vyhlášeného MŠMT pod č. j.: MSMT-26724/2015-3, vydané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání

frame-scrollup