Zpráva

Moravskoslezský kraj přebral správu finančního nástroje JESSICA

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla průkopníkem v zavádění finančních nástrojů v ČR. Jako první řídící orgán implementovala finanční nástroj JESSICA, který je alternativou jednorázových dotací. Jeho předností je návratnost a opakované využití vrácených prostředků, vyšší efektivita a udržitelnost investic.

Zavedení nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji umožnilo v roce 2009 převedení 506 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, původně určených na dotační podporu regenerace brownfields. Částka byla rozdělena mezi dva vybrané Fondy rozvoje měst - Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a CONTERA, Urban Development Fund.

Prostřednictvím fondů bylo v letech 2013 až 2015 podpořeno celkem pět projektů za zhruba 435 milionů korun formou zvýhodněných dlouhodobých úvěrů. Tyto projekty byly zaměřeny na regeneraci brownfields, které nabízí zázemí a prostory zejména malým a středním podnikům z oblasti výroby, vývoje a výzkumu, skladování a logistických operací. V Bohumíně pak zvýhodněný úvěr přispěl k rekonstrukci místního Národního domu, kde vznikl hotel s restaurací, konferenční místností, společenským sálem, výstavními prostory, fitcentrem a místním infocentrem.

Poskytnuté finanční prostředky se začínají od roku 2015 Regionální radě vracet ve formě splátek poskytnutých úvěrů. Naplňuje se tak jeden z hlavních principů fungování JESSICA, kdy se jednou investované peníze začínají vracet a je možné je použít na další projekty v regionu.  Regionální rada však v aktuálním programovém období 2014-2020 nezastává roli řídícího orgánu a v budoucnu lze předpokládat její zrušení. Logickým vyústěním při úvahách o pokračování finančního nástroje je jeho převod na Moravskoslezský kraj. Tento společný záměr Regionální rady a Moravskoslezského kraje schválili krajští zastupitelé. Za správu vrácených prostředků z poskytnutých úvěrů v letech 2013-2015, respektive jejich opětovného využití v regionu tak bude nově zodpovědný Moravskoslezský kraj.

Jaké bude další zaměření podpory, by mělo být jasné začátkem roku 2018. „Prioritou při nastavování parametrů a podmínek poskytování podpory bude zejména diskuze se zástupci obcí a měst Moravskoslezského kraje, jakožto potenciálních příjemců podpory. Chceme najít taková témata a projektové záměry, které z různých důvodů nelze financovat z evropských či národních dotačních programů a které přispějí k rozvoji daného území, případně regionu,“ říká Jan Krkoška, náměstek hejtmana MSK pro cestovní ruch a regionální rozvoj.


15. června 2017
frame-scrollup