Zpráva

Aktuality

Schválení dotací z oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 16. 3. 2017 poskytnutí dotací z oblasti kultury a památkové péče, a to v rámci těchto dotačních programů:

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace

Rada Moravskoslezského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa – ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:

Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00100579

s 3měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:

 1. ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském nebo doktorském studijním programu (zaměřeném na knihovnictví výhodou) s minimálně 5 lety praxe jako vedoucí zaměstnanec
 2. znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce
 3. občanská a morální bezúhonnost
 4. trestní bezúhonnost
 5. předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb.
 6. znalost fungování a financování příspěvkové organizace
 7. dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti

Výhodou:

 • orientace v právní problematice kultury a knihovnictví
 • znalost německého nebo anglického jazyka
 • orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších subjektů
 • publikační činnost a aktivity v profesních orgánech
 • řidičský průkaz skupiny B

Platové zařazení:

13. platová třída (19.270 – 28.980 Kč podle délky uznané praxe) v souladu  s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců  ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; přiznání příplatku za vedení, možnost přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemně zašlete tyto doklady:

 1. přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon a e-mail),
 2. ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 3. strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odborné zkušenosti, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
 4. originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 5. originál nebo ověřenou kopii osvědčení nebo doklad o jeho vyžádání podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971),
 6. čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 7. motivační dopis včetně základních koncepčních tezí v rozsahu max. 2 stran.

K výběrovému řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady.

Obálku s uvedením adresy podatele označte heslem: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě“

Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2017

Přihlášky podejte do 10. 4. 2017 včetně (rozhoduje datum doručení) na adresu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
28. října 117
702 18 Ostrava

Budova Knihovny Petra Berzuče v Opavě se stala národní kulturní památkou

Dne 20. 2. 2017 schválila Vláda ČR na svém zasedání návrh ministerstva kultury na prohlášení 16 nemovitých kulturních památek za národní kulturní památky. Mezi nimi je i Společenský dům v Opavě, bývalá obchodní a živnostenská komora, dnes sídlo Knihovny Petra Bezruče. K dnešnímu dni má tak Moravskoslezský kraj 16 národních kulturních památek.

Zámek Kunín je návštěvníkům otevřen i v zimním období

Do konce března je zámek Kunín otevřen návštěvníkům o sobotách a nedělích.  Prohlídky se konají od 10.00 do 15.00 hodin v každou celou hodinu. Poslední prohlídka zámku se uskuteční ve 14.00 hodin.

Galerie výtvarného umění představuje  současnou evropskou malbu

Od 25. ledna 2017 začala v Galerii výtvarného umění v Ostravě výstava s názvem Narušená imaginace britské nezávislé kurátorky Jane Neal, na níž svá plátna vystavuje třicet evropských umělců ve čtyřech výstavních oddílech, přičemž většina děl má v České republice svou výstavní premiéru. Výstava potrvá do 26. 3. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

frame-scrollup