Zpráva

Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji

Členové řídící skupiny na svém 18. jednání dne 23. 6. 2011 zřídili Pracovní skupinu protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji.

Pracovní skupina protidrogové prevence fungovala již od roku 2003 a původně byla zřizována Výborem sociálním zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Za účelem sjednocení procesů plánování sociálních služeb a návazných aktivit byla činnost této pracovní skupiny v červnu 2011 včleněna pod Řídící skupinu.

Stěžejním úkolem této pracovní skupiny je koncipovat a utvářet krajskou protidrogovou politiku a následně se podílet na realizaci jednotlivých kroků vedoucích k naplňování protidrogové strategie kraje.

Hlavní náplní činnosti pracovní skupiny je tedy úzká spolupráce a kooperace zástupců všech institucí zainteresovaných do protidrogové prevence, za účelem zpracování a následného naplňování Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje a při implementaci Národní strategie protidrogové politiky. Mimo tyto zásadní úkoly se pracovní skupina protidrogové prevence v MSK zabývá mapováním a vyhodnocováním situace v oblasti užívání drog. Členové pracovní skupiny jsou navrženi výhradně z řad odborníků, aby při řešení aktuálních problémů protidrogové prevence bylo možné zachovat komplexní, multidisciplinární a mezioborový přístup.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny
Jméno Oblast protidrogové prevence Organizace, kontakt
Mgr. Jana Kupková zástupce za oblast závislosti na alkoholu, vedoucí pracovní skupiny Modrý kříž v ČR, o. s.
j.kupkova@modrykriz.org
603 793 422
David Kondělka zástupce poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové prevence, zástupce vedoucího pracovní skupiny Renarkon o. p. s.
zr@renarkon.cz
596 638 805, 724 148 895
PhDr. Marie Monsportová zástupce výboru sociálního zastupitelstva Moravskoslezského kraje Charita Ostrava
marie.monsportova@caritas.cz
596 783 011, 731 625 764
Mgr. Andrea Matějková zástupce odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK (oblast prevence rizikových projevů chování) KÚ MSK
andrea.matejkova@msk.cz
595 622 337, 604 293 951
Mgr. Jana Kanichová zástupce odboru zdravotnictví KÚ MSK (oblast kontroly nakládání s návykovými látkami) KÚ MSK
jana.kalichova@msk.cz
595 622 773
Mgr. Štěpán Vozárik zástupce místních protidrogových koordinátorů Moravskoslezského kraje Magistrát města Ostravy
svozarik@ostrava.cz
599 443 093
Mgr. Michal Fabian, DiS zástupce služeb v oblasti snižování rizik souvisejících s užíváním návykových látek Sociální služby města Havířova, Centrum drogové pomoci
fabian.michal@ssmh.cz
596 884 854, 602 715 805
kpt. Mgr. Michal Kasper zástupce za oblast potlačování nabídky a snižování dostupnosti nelegálních drog Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Ostrava
kasper.michal.t@mvcr.cz
974 721 487
MUDr. Tomáš Javůrek zástupce za oblast léčby závislostí na návykových látkách Psychiatrická nemocnice v Opavě
javurek.t@seznam.cz
Mgr. Šárka Chytilová zástupce za oblast sociálně právní ochrany dětí Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit
schytilova@ostrava.cz
599 444 921
Mgr. Jitka Marková krajský protidrogový koordinátor KÚ MSK
jitka.markova@msk.cz
595 622 762, 605 224 212

Krajským koordinátorem protidrogové prevence je Mgr. Jitka Marková,
tel. 595 622 762, e-mail: jitka.markova@msk.cz

frame-scrollup