Zpráva

Zastupitelé Moravskoslezského kraje schválili další Koncepci prevence kriminality

Na jednání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 9. 2016 byla schválena nová krajská Koncepce prevence kriminality na období 2017 – 2021 (dále jen „Koncepce“). Jedná se již o třetí strategický materiál řešící danou problematiku, který navazuje na dvě předchozí, a to na Koncepci prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2011 a Koncepci prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 - 2016.

Aktuální krajská Koncepce byla zpracována v souladu s požadavky Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. Z dalších koncepčních či strategických dokumentů kraje navazuje Koncepce především na Strategii protidrogové politiky na období 2015 – 2020, Strategii integrace romské komunity na období 2015 – 2020, Strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže na období 2013 – 2018 a souvisí také se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020.

Textová část Koncepce obsahuje celkem osm kapitol, které kromě vyhodnocení plnění opatření předchozí Koncepce, popisují např. aktuální nastavení systému prevence kriminality v České republice. Dále jsou v ní uvedeny vybrané jevy z aktuální bezpečnostní situace v Moravskoslezském kraji, týkající se vývoje počtu obyvatelstva nebo vývoje počtu zjištěných trestných činů. Jedna z kapitol zahrnuje vymezení hlavních cílů a aktivit, které budou po dobu platnosti Koncepce podporovány a realizovány. Může se jednat např. o projekty zaměřené na zlepšení informovanosti obyvatel kraje o možnostech ochrany sebe a svého majetku, o nových formách a způsobech páchání trestné činnosti nebo zvýšení trestně právního vědomí. Podporovány budou také projekty z oblasti sociální a situační prevence. Koncepce má rovněž několik příloh, obsahujících mj. SWOT analýzu k oblasti prevence kriminality nebo seznam základních typů preventivních projektů a přehled zajištění agendy prevence kriminality v obcích s pověřeným obecním úřadem.

Na zpracování Koncepce se podíleli zejména členové krajské pracovní skupiny prevence kriminality, a to ve spolupráci se zástupci obcí s pověřeným obecním úřadem a jiných zainteresovaných subjektů.

frame-scrollup