Zpráva

Moravskoslezský kraj hospodařil v roce 2016 s přebytkem

Nejen stát hospodařil v roce 2016 s přebytkem, ale také hospodaření Moravskoslezského kraje v roce 2016 skončilo v přebytku.

Stát v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 62 mld. Kč, což v poměru k objemu jeho výdajů představovalo cca 5,1 %. Rozpočet Moravskoslezského kraje ke konci roku 2016 vykazoval rovněž přebytek, a to ve výši 2,6  mld. Kč, což v poměru ke skutečným výdajům kraje za rok 2016 činí dokonce 14 %.

Na pozitivní výsledky hospodaření státu, krajů i obcí měl zejména vliv pokračující ekonomický růst, což se odrazilo ve vyšším inkasu daní a z toho plynoucích příjmů do jejich rozpočtů. V roce 2016 došlo také k navýšení procentuálního podílu krajů a obcí na celostátním výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní. Na výsledky hospodaření působila rovněž výdajová stránka rozpočtů, kdy vlivem pomalého rozjezdu nového programového období 2014+ došlo u všech úrovní veřejných rozpočtů k nízkému čerpání kapitálových výdajů.

Skutečné příjmy a výdaje kraje k 31. 12. 2016 (v mil. Kč)

  Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 % plnění upraveného rozpočtu
Příjmy celkem 8 053 20 405 20 650 101,2
Výdaje celkem 6 812 20 108 18 082 89,9
Saldo příjmů a výdajů 1 240 297 2 568 ×

Na pozitivní saldo Moravskoslezského kraje měl vliv na příjmové stránce zejména nárůst daňových příjmů a jednak přijaté dotace z operačních programů programového období 2007 – 2013. Ve výdajové stránce se jedná zejména o úsporu výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a výdajů na reprodukci majetku kraje, jejichž realizace byla posunuta do roku 2017, a tyto výdaje tvoří účelový zůstatek.

Zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2016 činil 2,6 mld. Kč (z toho zůstatek peněžních fondů činil 0,2 mld. Kč). Část tohoto zůstatku ve výši 0,4 mld. Kč již byla použita pro sestavení rozpočtu na rok 2017. Další část zůstatku ve výši 1,4 mld. Kč byla účelově zapojena do rozpočtu roku 2017 k úhradě závazků z konce roku 2016. Zbývající část ve výši 0,6 mld. Kč představuje zůstatek neúčelový. Tyto finanční prostředky budou využity zejména k financování rozvojových projektů.

Pokud se zaměříme na příjmovou stránku rozpočtu kraje, je patrné, že více jak 70 % příjmů tvoří přijaté dotace. Toto je ovlivněno zejména přijatými dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se zejména o dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, obcemi a soukromými subjekty ve výši 10,6 mld. Kč a o dotaci na sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve výši 1,07 mld. Kč. Tyto dotace jsou účelově vázané a objevují se tak ve stejné výši ve výdajové části rozpočtu kraje. V roce 2016 obdržel kraj také zbývající dotace za projekty realizované z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko z ukončeného programového období 2008 – 2013 ve výši 1,73 mld. Kč.

Skutečné příjmy Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2016 (v mil. Kč)

Příjmy Skutečnost Podíl na celkových příjmech
Daňové příjmy 5 835 28,2 %
Nedaňové příjmy 221 1,1 %
Kapitálové příjmy 59 0,3 %
Přijaté dotace 14 534 70,4 %
Celkem 20 650 100,0 %

Z pohledu zdrojů určených na zajištění fungování kraje a jeho rozvoj jsou pro kraj nejvýznamnější příjmy ze sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní. S účinnosti od 1. 1. 2016 byl krajům navýšen podíl na celostátním inkasu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to na hodnoty platné do konce roku 2011, tj. na 8,92 % podílu na celostátním inkasu těchto daní. Díky této změně a díky pokračujícímu ekonomickému růstu kraj na těchto příjmech obdržel částku 5,8 mld. Kč, což je oproti roku 2015 navýšení o 0,8 mld. Kč.

Příjmy ze sdílených daní Moravskoslezského kraje v roce 2015 a 2016 (v mil. Kč)

Sdílené daně Skutečnost rok 2015 Skutečnost rok 2016
Daň z příjmů fyzických osob 1 293 1 453
z toho
 -  ze závislé činnosti 1 128 1 280
 -  ze samostané výdělečné činnosti 30 35
 -  vybíraná srážkou 135 138
Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené krajem) 1 237 1 427
Daň z přidané hodnoty 2 491 2 931
Sdílené daně celkem 5 021 5 811

Z hlediska výdajové stránky rozpočtu kraje tvoří hlavní část výdajů běžné výdaje. Tyto dosáhly v roce 2016 hodnoty 16,9 mld. Kč. Kapitálové (investiční) výdaje byly ve výši 1,2 mld. Kč. Objemově nejvýznamnější položkou ve výdajích jsou každoročně výdaje na přímé náklady na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, obcemi a soukromými subjekty, které v roce 2016 dosáhly výše 10,6 mld. Kč. Tvoří tak součást běžných výdajů rozpočtu kraje a byly plně kryty z obdržených dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Skutečné výdaje Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2016 (v mil. Kč)

Výdaje Skutečnost Podíl na celkových výdajích
Běžné výdaje 16 890 93,4 %
Kapitálové výdaje 1 193 6,6 %
Celkem 18 083 100,0 %

Moravskoslezský kraj dbá o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Tomu také byla přizpůsobena výdajová stránka rozpočtu na rok 2016. I vroce 2016 Moravskoslezský kraj pokračoval v realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. V porovnání s rokem 2015, který byl rokem dočerpání evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007 – 2013 a kraj byl v tomto období jedním z nejúspěšnějších příjemců, došlo v roce 2016 k patrnému poklesu těchto výdajů. Od roku 2016 kraj již realizuje jednotlivé akce spolufinancované v rámci programového období 2014-2020, u kterých je dosud část projektů ve fázi přípravy. Samotná realizace a s tím spojené výdaje se předpokládají až v letech 2017 – 2020. Skutečné výdaje na realizaci evropských projektů pro rok 2016 tak činily pouze 0,6 mld. Kč. V této oblasti směřovalo nejvíce prostředků na tzv. „kotlíkové dotace“, konkrétně bylo proplaceno 0,27 mld. Kč. Vedle toho objem výdajů na reprodukci majetku kraje bez využití evropských zdrojů dosáhl v roce 2016 celkové výše 0,7 mld. Kč.

Kraj ve svém rozpočtu rovněž počítal s výdaji na zajištění dopravní obslužnosti drážní i autobusovou dopravou a tyto dosáhly ve skutečnosti výše 1,5 mld. Kč, přičemž ze státního rozpočtu kraj obdržel na pokrytí těchto výdajů dotaci 0,2 mld. Kč. Na zajištění chodu příspěvkových organizací směřovaly prostředky ve výši téměř 2 mld. Kč. Samostatnou oblastí jsou dotační programy, a to zejména v oblasti sociálních věcí, regionálního rozvoje, životního prostředí, cestovního ruchu a školství. Na dotační programy a poskytování individuálních dotací bylo z rozpočtu kraje v roce 2016 vyčerpáno přes 1 mld. Kč.

Rok 2016 byl zejména rokem, ve kterém došlo k výraznému meziročnímu poklesu zadluženosti kraje. Celková zadluženost kraje v roce 2015 dosáhla v absolutním vyjádření hodnoty 3,86 mld. Kč. Jednalo se však o krátkodobý stav do okamžiku přijetí evropských dotací, které kraj z velké části předfinancoval právě úvěrovými zdroji. K 31. 12. 2016 se zadluženost prudce snížila na hodnotu 2,125 mld. Kč.

Moravskoslezský kraj má zpracován mezinárodní rating od společnosti Moody´s, který je každoročně přehodnocován. Poslední ratingová analýza byla vydána dne 14. 6. 2016 a kraji byl potvrzen rating na úrovni A2 se stabilním výhledem. Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit poměr dluhu k provozním příjmům nad úroveň 20 %. V roce 2015 sice došlo zvýše uvedených důvodů k mírnému překročení doporučené hodnoty na 22,7 %, ovšem již vroce 2016 hodnota ukazatele poklesla na 11,5 %. Tato skutečnost podpoří udržení ratingového hodnocení minimálně na stávající úrovni, přičemž k přehodnocení dojde v jarních měsících letošního roku. Současně tento objem zadluženosti kraje umožní bezproblémové plnění fiskálního pravidla definovaného v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti pro územní samosprávné celky.

Moravskoslezský kraj dbá na hospodárné, efektivní a účelné vynakládání s finančními prostředky a jeho hospodaření vždy odráželo priority a programové plány vedení kraje. Tyto zásady jsou plně respektovány i ve vizi a plánech nového vedení kraje, které vzešlo z podzimních voleb a rok 2017 a roky následující budou ve znamení „nové energie pro Moravskoslezský kraj“.

Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016 byla předložena členům zastupitelstva kraje na jejich zasedání dne 16. 3. 2017. Detailně bude hospodaření kraje za rok 2016 popsáno v Závěrečném účtu Moravskoslezského kraje, který bude předložen na zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2017.

Závěrem je důležité zmínit také pozitivní výsledky hospodaření obcí na území Moravskoslezského kraje. Ty své hospodaření za rok 2016 zakončily ve většině případů také s kladným saldem. V celkovém součtu všech 300 obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje činilo saldo příjmů a výdajů 4,8 mld. Kč, z toho statutární města na území kraje se na tomto přebytku podílely částkou 2,8 mld. Kč.

V roce 2016 inkasovaly obce na území Moravskoslezského kraje v rámci příjmů ze sdílených daní celkem 16,1 mld. Kč, což je o proti roku 2015 nárůst o 1,3 mld. Kč. Na rozdíl od kraje jsou pro obce objemově nejvýznamnější právě příjmy ze sdílených daní, které se v roce 2016 podílely na celkových příjmech obcí cca 56 % (u kraje tento podíl činí za rok 2016 pouhých 28 %).

frame-scrollup