Zpráva

Podmínky dotačního programu na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

I. Název programu (kód)

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji (ŽPZ/03/2016) (dále též jen "program")

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Dle tohoto dotačního programu se poskytují účelové neinvestiční dotace na předmět dotace provedený v roce 2016, kterým může být přirozená obnova, umělá obnova sadbou - první, umělá obnova sadbou - druhá, zajištění nebo výchova lesních porostů. Předmět dotace umělá obnova sadbou - druhá může být proveden také ve druhém pololetí roku 2015.
 2. Název a kód dotačního titulu Technické jednotky Sazba
  Přirozená obnova lesních porostů
  - základními dřevinami (kód 1.A)
  - melioračními a zpevňujícími dřevinami (kód 1.B)
  Kč/ha
  Kč/ha
  8.000
  15.000
  Umělá obnova lesních porostů sadbou - první
  - melioračními a zpevňujícími dřevinami (kód 2.A)
  Kč/sazenici 9
  Umělá obnova lesních porostů sadbou - druhá
  - melioračními a zpevňujícími dřevinami (kód 2.B)
  Kč/sazenici 9
  Zajištění lesních porostů
  - melioračními a zpevňujícími dřevinami (kód 3.A)
  Kč/ha 25.000
  Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
  - prořezávkou (kód 4.A)
  - předmýtní úmyslnou těžbou (kód 4.B)
  Kč/ha
  Kč/ha
  4.000
  3.200
 3. Dotace podle tohoto programu jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále též jen "sazbové dotace"). Výše dotace se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (například hektar, počet sazenic).

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

 1. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem kraje. Moravskoslezský kraj i takto pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu s ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o krajích").
 2. Dotační program vyhlašuje Rada Moravskoslezského kraje (dále jen "rada kraje").
 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace přísluší ve smyslu § 37 zákona o krajích Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje (dále jen "zastupitelstvo kraje").
 4. Administrativní úkony spojené s poskytováním dotace podle programu zabezpečuje odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen "odbor životního prostředí a zemědělství").

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

 1. Cílem tohoto programu je zachování a obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity lesních porostů.
 2. Poskytování dotací dle tohoto programu je ve vztahu k předmětu dotace podmíněno dodržováním obecně závazných právních předpisů, včetně právních předpisů týkajících se životního prostředí, zejména pak:
  1. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "lesní zákon"),
  2. vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, (dále též jen "vyhláška č. 83/1996 Sb."),
  3. zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů,
  4. vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "vyhláška č. 29/2004 Sb."),
  5. vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, (dále též jen "vyhláška č. 139/2004 Sb.").
 3. Dotace je účelově určena na předmět dotace dle dotačních titulů podle čl. II tohoto programu.

V. Vymezení okruhu příjemců

 1. Příjemcem dotace (žadatelem) může být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se ve smyslu § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
 2. Příjemcem dotace nemůže být:
  1. Česká republika nebo jí zřízená osoba pověřená správou lesů v majetku státu,
  2. vlastník lesa, který v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské, nebo osoba, na kterou se ve smyslu § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa a která v České republice hospodaří na 1.000 a více hektarech pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské,
  3. podnik v obtížích ve smyslu bodu (35) odst. 15 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014, nebo
  4. ten, na koho, včetně subjektů, které jsou spolu s ním považovány ve smyslu práva Evropské unie za jeden podnik, se vztahuje dosud neuhrazený příkaz k navrácení podpory na základě předchozího rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

VI. Lokalizace programu

 1. Dotace se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Moravskoslezského kraje.
 2. Dotace se neposkytují na lesy v majetku státu, a to i ve spoluvlastnictví s podílem státu větším než 20 %, nebo jde-li o pozemky důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Dotace se neposkytují na lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví osoby, která v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Tento program, s výjimkou předmětu dotace umělá obnova lesních porostů sadbou - druhá, je v souladu s podmínkami "Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014-2020" schváleného Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N). Poskytnutí dotace na předmět dotace umělá obnova lesních porostů sadbou - druhá podle tohoto programu je poskytnutím podpory malého rozsahu (de minimis) ve výši dotace na tento předmět dotace ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L a čísle 352, dne 24. prosince 2013 (dále jen "Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013"); za den poskytnutí podpory de minimis podle tohoto programu se považuje den, kdy nabude účinnosti smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále též jen "smlouva").
 2. Dotaci podle tohoto programu nelze poskytnout, je-li na stejný předmět dotace poskytnuta jiná podpora z veřejných zdrojů včetně Evropské unie, a to včetně místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo fondů Evropské unie, jakož i na předmět dotace spočívající v přirozené nebo umělé obnově prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitách a podpořený v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014 - 2020. Pokud by žadatel obdržel na stejný předmět dotace podle tohoto programu i podporu z jiných veřejných zdrojů, je povinen dotaci poskytovateli vrátit do 30 kalendářních dnů od obdržení této jiné podpory.
 3. Dotace jsou příjemcům poskytovány po splnění podmínek pro jejich poskytnutí.
 4. Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje uzavře s žadatelem kraj smlouvu, přičemž žádost o poskytnutí dotace (dále též jen "žádost") je návrhem této smlouvy.
 5. V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o dotaci vždy osoba, která
  1. má podle § 1115 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, většinový spoluvlastnický podíl, nebo
  2. doloží k žádosti souhlas s jejím podáním od dalších spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů, přičemž podpisy těchto spoluvlastníků na tomto souhlasu musí být úředně ověřeny.
 6. Žadatel vypočte požadovanou výši dotace u každého předmětu dotace a celkovou výši dotace zaokrouhlí vždy na stokoruny dolů. Dotace se poskytuje, pokud celková maximální výše dotace dosahuje alespoň 1.000,-- Kč. Dotace se poskytuje jednomu žadateli do výše maximálně 1.500.000,-- Kč. Na předmět dotace umělá obnova sadbou - druhá se poskytuje jednomu žadateli dotace ve výši maximálně 300.000,-- Kč bez ohledu na částku uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce programu.
 7. Výše dotace uvedená v žádosti, potažmo ve smlouvě, je považována za maximální možnou výši dotace. Dotace však bude poskytnuta ve výši nižší, pokud tato nižší výše dotace vyplyne ze závěrečného vyúčtování realizace předmětu dotace nebo ze závěrů kontroly použití dotace, k nimž poskytovatel dospěl před poskytnutím dotace.
 8. Převod finančních prostředků dotace na bankovní spojení žadatele bude zabezpečen odborem životního prostředí a zemědělství. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci převodem na účet uvedený v žádosti, respektive uvedený v oznámení žadatele o změně tohoto bankovního spojení. Dotace bude poskytnuta nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení závěrečného vyúčtování, nebo, bude-li závěrečné vyúčtování předloženo přede dnem nabytí účinnosti smlouvy, ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Dotace poukázána být nemusí, je-li zjištěno, že údaje v žádosti byly nepravdivé; o poskytnutí či neposkytnutí dotace na základě takové žádosti rozhoduje příslušný orgán kraje znovu.
 9. Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru k poskytovateli přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto údajích podle ustanovení § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Dotace může být poskytnuta jen za předpokladu, že žadatel v rámci žádosti uvede a čestným prohlášením potvrdí:
  1. že realizaci předmětu dotace nezahájil před podáním žádosti, a to s eventuální výjimkou u předmětu dotace umělá obnova lesních porostů sadbou - druhá,
  2. že na provedení předmětu dotace neobdržel podporu z programů či fondů Evropské unie, Moravskoslezského kraje nebo z jiného veřejného zdroje a ani o ni, s výjimkou žádosti podle tohoto programu, nežádá a nepožádá,
  3. že není podnikem v obtížích ve smyslu bodu (35) odst. 15 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014,
  4. že na něj, včetně subjektů, které jsou spolu s ním považovány ve smyslu práva Evropské unie za jeden podnik, se nevztahuje dosud neuhrazený příkaz k navrácení podpory na základě předchozího rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem,
  5. že není vlastníkem lesa, který v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské, nebo osobou, na kterou se ve smyslu § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa a která v České republice hospodaří na 1.000 a více hektarech pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské, a že poskytnutí dotace nežádá na lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví osoby, která v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské.
 11. Bližší podmínky pro poskytování dotací dle jednotlivých dotačních titulů:
  1. lesem se dle tohoto programu rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa dle § 2 písm. a) lesního zákona,
  2. projekt předmětu dotace a závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace budou podepsány odborným lesním hospodářem, který takto potvrdí soulad předmětu dotace s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích a, jde-li o les, ve kterém se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo převzaté lesní hospodářské osnovy, také soulad předmětu dotace s tímto lesním hospodářským plánem nebo převzatou lesní hospodářskou osnovou, a v závěrečném vyúčtování současně kvalitu a rozsah realizace předmětu dotace,
  3. dotace na přirozenou obnovu lesních porostů ve smyslu § 31 odst. 1 lesního zákona se poskytuje v porostech geneticky vhodných za předpokladu dodržení požadavku na minimální počet jedinců na hektar stanovený dle druhu dřeviny přílohou č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. a kvalita sadebního materiálu odpovídá požadavkům stanoveným § 1 odst. 6 vyhlášky č. 29/2004 Sb., vždy až po smýcení obnovovaného porostu (s výjimkou ponechání výstavků),
  4. za holinu se dle tohoto programu považuje plocha bez porostu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, vzniklá legální těžbou dříví nebo nahodile v důsledku mimořádných okolností, dosud nezalesňovaná, bez ohledu na stáří holiny, na změnu majetkových poměrů k pozemku nebo změnu zařízení lesa,
  5. dotace na umělou obnovu lesních porostů sadbou - první lze poskytnout za předpokladu, že tato byla provedena ve lhůtě do dvou let od vzniku holiny, případně v delší lhůtě povolené příslušným orgánem státní správy lesů podle § 31 odst. 6 lesního zákona,
  6. při umělé obnově lesních porostů sadbou musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál; vhodnost dřeviny pro stanoviště se posuzuje podle souboru lesních typů a hospodářského souboru uvedeného v hospodářské knize, případně z typologické mapy a lesního zákona, včetně vyhlášky č. 83/1996 Sb.; parametry výsadby schopného sadebního materiálu stanoví vyhláška č. 29/2004 Sb.,
  7. za umělou obnovu lesních porostů sadbou - první jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,
  8. dotace na umělou obnovu lesních porostů sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného přílohou č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. pro základní dřevinu,
  9. dotace na umělou obnovu lesních porostů sadbou - druhou se poskytuje za obdobných podmínek jako dotace na umělou obnovu sadbou - první, avšak pouze na plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa, které byly řádně zalesněny v prvním pololetí roku 2015, ale v důsledku mimořádně nepříznivých klimatických podmínek tyto sazenice uschly,
  10. zajištěním lesních porostů se rozumí stav obnoveného lesního pozemku, odpovídající kritériím stanoveným § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.,
  11. dotace na zajištění lesních porostů melioračními a zpevňujícími dřevinami lze poskytnout za předpokladu splnění předmětu dotace a podání žádosti nejpozději v kalendářním roce, ve kterém uplyne lhůta podle § 31 odst. 6 lesního zákona, případně delší lhůta povolená příslušným orgánem státní správy lesů,
  12. skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti takového plánu, respektive takové osnovy, do doby provedení prací, na které je požadována dotace,
  13. dotace na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy,
  14. výchovou porostu se pro účely tohoto programu rozumí prořezávka nebo předmýtní úmyslná těžba do 40 let věku,
  15. za účelem usnadnění růstu sazenic pro docílení stavu obnoveného a zajištěného lesa je nutno upřednostňovat použití mechanických metod (například ožínání, ošlapávání) a použití herbicidů uplatňovat pouze jako doplňkové opatření. Použití herbicidů může nastat pouze ve výjimečných případech tam, kde jsou mechanické metody neúčinné, a za podmínky, že opatření nemá nepříznivý vliv na výluh živin v půdě, na vodní ekosystémy, na pásma ochrany vod či dlouhodobý vliv na biologickou rozmanitost. Případné použití herbicidů musí být vždy prováděno v souladu se všemi pravidly upravujícími použití chemických přípravků v lesním hospodářství.
 12. Je-li žadatelem o dotaci velký podnik ve smyslu bodu (35) odst. 14 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014, musí v rámci žádosti v prohlášení k projektu předmětu dotace popsat situaci, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvedení alternativního projektu nebo činnosti a předložit doklady, z nichž vychází toto hypotetické srovnání. Po obdržení žádosti odbor životního prostředí a zemědělství provede kontrolu věrohodnosti onoho hypotetického srovnání. Hypotetické srovnání je důvěryhodné, jestliže je věrohodné a týká se faktorů rozhodovacího procesu převládajících v okamžiku, kdy příjemce přijímá rozhodnutí o předmětu dotace. Že dotace má požadovaný motivační účinek, potvrdí poskytovatel dotace jejím poskytnutím.

VIII. Uznatelné náklady

 1. Příjemcům jsou dle tohoto programu poskytovány na úhradu uznatelných nákladů vynaložených na realizaci předmětu dotace pouze sazbové dotace. V předmětu dotace a její výši jsou zohledněny i nezbytné práce a náklady související s realizací předmětu dotace. Uznatelný náklad je náklad vynaložený na provedení předmětu dotace.
 2. Uznatelný náklad musí splňovat také tyto podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"), a
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami programu.

  Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotace je určena pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů vynaložených na provedení předmětu dotace v souladu se smlouvou a podmínkami tohoto programu.
 2. Realizace předmětu dotace ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen předmět dotace realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Předmět dotace může být realizován přede dnem nabytí účinnosti smlouvy, ale realizace předmětu dotace nesmí být zahájena před podáním žádosti; tento zákaz neplatí u předmětu dotace umělá obnova lesních porostů sadbou - druhá.

X. Předkládání žádostí

 1. Žadatel předkládá žádost, která tvoří návrh smlouvy, ve čtyřech originálních vyhotoveních. Žádost žadatel vyplňuje nejlépe na počítači, podává v listinné podobě a vždy na formuláři obsaženém v příloze č. 1 tohoto programu. Každé vyhotovení musí být podepsané osobně a přímo žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.
 2. Je-li žadatel při podání žádosti o poskytnutí dotace zastoupen zástupcem na základě plné moci nebo pověření, musí být k žádosti doložena také tomu odpovídající plná moc nebo pověření s úředně ověřeným podpisem žadatele.
 3. Pro přijetí žádosti je rozhodující čas jejího doručení poskytovateli a nikoli doba jejího odeslání.
 4. Žádost spolu se všemi přílohami lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adresu:

  Moravskoslezský kraj
  odbor životního prostředí a zemědělství
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  Na základě žádosti předložené poskytovateli v nesouladu s tímto odstavcem programu, tj. podané jiným způsobem, například faxem nebo e-mailem, nebo doručené na jinou adresu, nelze dotaci poskytnout.

 5. Žádost se podává přednostně v obálce označené:
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, kterým je odbor životního prostředí a zemědělství,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (viz čl. I tohoto programu),
  3. plným jménem nebo názvem žadatele a adresou,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno rovněž povinností žadatele doložit společně se žádostí tyto přílohy:
  1. prohlášení žadatele obsažené v příloze č. 2 tohoto programu,
  2. projekt předmětu dotace na formuláři obsaženém v příloze č. 3 tohoto programu,
  3. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu nebo kopie výpisu z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který má být dotace poukázána,
  4. je-li žadatelem právnická osoba, s výjimkou obce, originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících právní osobnost žadatele a oprávnění jiných osob zastupovat žadatele, například stanovy a usnesení příslušného orgánu žadatele, pokud tyto údaje nevyplývají z veřejného rejstříku,
  5. v případě, že je žádáno o dotaci na umělou obnovu lesních porostů sadbou - druhou, také kopii průvodního listu sadebního materiálu zasazeného v prvním pololetí roku 2015 a kopii lesní hospodářské evidence, ze které vyplývá, že druhé zalesnění je prováděno na ploše pozemku určeného k plnění funkcí lesa, která byla řádně zalesněna v prvním pololetí roku 2015,
  6. kopie lesnické nebo katastrální mapy se zákresem plochy přirozené obnovy, umělé obnovy a zajištění lesních porostů,
  7. v případě spoluvlastnictví pozemků ve smyslu čl. VII odst. 5 písm. b) tohoto programu souhlas s podáním žádosti, na kterém jsou úředně ověřené podpisy dalších spoluvlastníků,
  8. v případě, že je žadatelem o dotaci nájemce pozemku, kopie nájemní smlouvy a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím dotace nájemci, není-li tento souhlas již obsažen v nájemní smlouvě; obdobně se postupuje také v případě podnájmu,
  9. v případě, že je žadatelem o dotaci obec, ve které se volí rada obce nebo ve které si takové rozhodnutí o dotaci vyhradilo zastupitelstvo obce, výpis z usnesení příslušného orgánu obce, že tato obec přijme dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy s Moravskoslezským krajem,
  10. v případě, že je žadatelem o dotaci vlastník lesa, který v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek, nebo osoba, na kterou se ve smyslu § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa a která v České republice hospodaří na 1.000 a více hektarech pozemků druhu lesní pozemek, nebo osoba, která žádá poskytnutí dotace na lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví osoby, která v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek, kopie pravomocných rozhodnutí o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo do kategorie lesů zvláštního určení a u lesů zařazených do kategorie lesů zvláštního určení podle § 8 odst. 1 lesního zákona kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo kopie jiného dokladu, s výjimkou čestného prohlášení, prokazujícího, že se tyto lesy nacházejí v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých či stolních minerálních vod nebo na území národních parků či národních přírodních rezervací, to vše v rozsahu nezbytném k doložení skutečnosti, že z této výměry je méně než 1.000 hektarů pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské.
 7. Podané žádosti přidělí poskytovatel individuální evidenční číslo.
 8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se u poskytovatele evidují a žadatelům se, s výjimkou jednoho vyhotovení uzavřené smlouvy, nevracejí.
 9. Je-li žádost podána v souladu s odstavcem 4 tohoto článku programu, avšak je neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve odbor životního prostředí a zemědělství žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí, kontaktní osoby

 1. Žádost lze podat v období ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 6. 2016 včetně. Žadatel může v rámci tohoto období podat pouze jednu žádost.
 2. Kontaktní osoby:
  • Ing. Kristýna Slovíková, tel. 595 622 566, e-mail kristyna.slovikova@msk.cz,
  • Mgr. Jana Bezděková, Ph.D., tel. 595 622 530, e-mail jana.bezdekova@msk.cz.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí

 1. Žádosti jsou vyřizovány zásadně v pořadí podle času, v němž byly doručeny poskytovateli a jím zaevidovány. O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do konce roku 2016.
 2. Po zkontrolování došlé žádosti zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu příslušnému orgánu kraje na poskytnutí dotace, pokud žádost žadatele splňuje podmínky tohoto programu a není zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé. Pokud žádost žadatele nesplňuje podmínky tohoto programu nebo je zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé, či podle tohoto programu jen nemá být dotace na základě dané žádosti poskytnuta, zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu příslušnému orgánu kraje na neposkytnutí dotace, a to s odkazem na příslušné ustanovení tohoto programu, podle něhož by dotace neměla být na základě dané žádosti poskytnuta. O rozhodnutí příslušného orgánu kraje odbor životního prostředí a zemědělství žadatele vyrozumí, a to v případě poskytnutí dotace zasláním bez dalšího žadateli jednoho vyhotovení smlouvy podepsané oprávněným zástupcem poskytovatele nebo v případě neposkytnutí dotace zasláním žadateli sdělení této skutečnosti.
 3. Žadatel může vzít svou žádost zpět, tzn. návrh na uzavření smlouvy odvolat, a to pouze písemným podáním, jestliže toto podání bude doručeno poskytovateli dříve, než poskytovatel podepsal smlouvu.
 4. Dotace jsou poskytovány do naplnění přípustnými požadavky o poskytnutí dotace objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program. Odbor životního prostředí a zemědělství v případě, že celková výše přípustných požadavků žadatelů o poskytnutí dotací dle tohoto programu přesáhne objem peněžních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje, zastaví příjem žádostí. Oznámení o případném zastavení příjmu žádostí dle tohoto programu bude zveřejněno na internetových stránkách kraje. Dotace nemůže být poskytnuta na základě žádosti doručené poskytovateli po dni zveřejnění tohoto oznámení o zastavení příjmu žádostí. Dotace nemůže být poskytnuta také na základě žádostí doručených poskytovateli sice před zveřejněním oznámení o zastavení příjmu žádostí, ale po naplnění přípustnými požadavky o poskytnutí dotace objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program. Na základě žádosti, u které výše žádané dotace naplňuje ustanovení předchozí věty tohoto odstavce programu jen z části, lze dotaci poskytnout ve výši rozdílu, tj. respektive ve výši zůstatku objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program, bude-li tento zůstatek vyšší než 1.000,-- Kč a pokud žadatel žádost takto upraví; pro tuto úpravu žádosti obdobně platí to, co pro odstraňování nedostatků žádosti.

XIII. Vyúčtování realizace předmětu dotace

 1. Po ukončení realizace předmětu dotace je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nebo, bude-li realizace předmětu dotace ukončena po dni nabytí účinnosti smlouvy, ode dne ukončení realizace předmětu dotace, nejpozději však do dne 30. 1. 2017. Při závěrečném vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formuláři předepsaném pro tento program a doloženo kopií řádně vyplněného průvodního listu použitého reprodukčního materiálu, pokud je předmětem dotace umělá obnova.
 2. V případě, že předložené závěrečné vyúčtování bude vyvolávat pochybnosti o jeho správnosti, zejména nebude-li řádně zpracováno nebo doloženo nebo bude-li se lišit od projektu předmětu dotace, vyzve odbor životního prostředí a zemědělství příjemce, aby ve stanoveném náhradním termínu závěrečné vyúčtování opravil. Opravením závěrečného vyúčtování v náhradním termínu se pohlíží na závěrečné vyúčtování jako by bylo předloženo včas, avšak lhůta pro poskytnutí dotace začíná běžet nejdříve až po předložení opraveného závěrečného vyúčtování. Pokud i po stanoveném náhradním termínu nebude závěrečné vyúčtování opraveno, dotace se příjemci poskytne pouze s ohledem na rozsah realizace předmětu dotace, který byl v rámci závěrečného vyúčtování prokázán; lhůta pro poskytnutí dotace v tomto případě běží až po marném uplynutí náhradního termínu pro předložení opraveného závěrečného vyúčtování.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Dotace dle tohoto programu je ve smyslu zákona o finanční kontrole veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
 2. Kontrola dodržení podmínek stanovených tímto programem je vykonávána podle zvláštních právních předpisů, zejména pak podle zákona o finanční kontrole. Odbor životního prostředí a zemědělství provádí kontrolu náležitostí všech žádostí a kontrolu formálně správných žádostí v terénu v rozsahu minimálně 10 % celkového finančního požadavku podle klíče kontrol uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku programu. Žadatel je povinen poskytovateli kdykoli umožnit řádné provedení průběžné nebo následné kontroly na místě samém.
 3. Výše celkového požadavku v Kč Rozsah kontroly v % Rozsah kontroly podle řádků v projektu předmětu dotace
  do 10.000,-- 100 celá žádost.
  10.001,-- až 50.000,-- min. 50 sudá evidenční čísla žádostí: kontrolovat od začátku,
  lichá evidenční čísla žádostí: kontrolovat od konce.
  50.001,-- až 500.000,-- min. 20 podle poslední číslice evidenčního čísla žádosti, tj.
  č. 1 a 2 kontrolovat od začátku,
  č. 3 a 4 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 20 % z požadavku,
  č. 5 a 6 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 40 % z požadavku,
  č. 7 a 8 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 60 % z požadavku,

  č. 9 a 0 kontrolovat od konce.
  nad 500.000,-- min. 10 podle poslední číslice evidenčního čísla žádosti, tj.
  č. 1 kontrolovat od začátku,
  č. 2 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 10 % z požadavku,
  č. 3 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 20 % z požadavku,
  atd.
  č. 0 kontrolovat od konce.
  Z databáze podaných žádostí o dotaci v běžném roce bude zpracován přehled podle evidenčních čísel žádostí. Kontroly budou prováděny systematicky. Systematická kontrola bude prováděna u žádostí v rozsahu minimálně 10 % z finančního požadavku. Kontrolovanou žádostí bude vždy ta žádost, kdy při načtení její hodnoty dochází k poklesu rozsahu kontrol pod 10 %. Rozsah kontroly upravuje následující tabulka, přičemž upřesněn bude podle závěrečného vyúčtování realizace předmětu dotace.

 4. Žadatel je povinen v rozsahu dokladujícím oprávněnost požadavků o dotaci dle tohoto programu při kontrole na místě samém předložit lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech podle § 40 lesního zákona, finanční doklady, na nichž je předmět dotace jednoznačně a zřetelně vymezen, a originál řádně vyplněného průvodního listu použitého reprodukčního materiálu.
 5. Získá-li žadatel dotaci na základě uvedení nesprávných údajů, je povinen celou dotaci vrátit poskytovateli. Dopustí-li se příjemce dotace porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nese důsledky s tím spojené.

XV. Výše rozpočtových prostředků

 1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento program je 26.000.000,-- Kč.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento program a právní vztahy na základě něho vzniklé se řídí českým právním řádem, včetně práva Evropské unie.
 2. Tento program je vytvořen v souladu s "Dotačním rámcem pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014-2020" schváleným Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N), zachovává jeho principy a je v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie. Tento program již zohledňuje požadavky Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014. Předchozí věty tohoto odstavce programu neplatí pro předmět dotace umělá obnova lesních porostů sadbou - druhá, který je poskytován jako podpora de minimis, viz čl. VII odst. 1 tohoto programu.
 3. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 4. Poskytování dotací dle tohoto programu je podmíněno schválením dotačních prostředků pro program z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 - Žádost, která je současně návrhem smlouvy
Příloha č. 2 - Prohlášení žadatele o dotaci
Příloha č. 3 - Projekt předmětu dotace
Příloha č. 4 - Závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace

XVIII. Účinnost

Tento program byl schválen usnesením rady kraje č. 84/6676 ze dne 24. 11. 2015 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.

frame-scrollup