Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017

I. Název programu (kód)

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 (1617/E)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

 • Podpora badatelsky orientovaného vyučování
 • Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu)
 • Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO
 • Propojení školního kurikula s okolním prostředím

V rámci tohoto programu budou podporovány školní projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní projekty EVVO dle výše uvedených priorit. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit zdravý životní styl, vzdělávání k udržitelnému rozvoji včetně environmentální výchovy, propojení školy s praxí a zapojení veřejnosti do aktivit směřujících ke zdravému životnímu stylu.

IV. Vymezení okruhu příjemců a lokalizace programu

Dotační program je určen pro školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem, jejichž projekt je realizován na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu budou využity na území Moravskoslezského kraje.

Tito žadatelé jsou oprávněni předložit pouze jednu žádost.

V. Podmínky pro předložení žádosti o dotaci

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. žádost o poskytnutí dotace - Obecná část, Projektová část (příloha č. 2 programu)
  2. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 3 programu)
  3. čestné prohlášení (příloha č. 4 programu)
  4. prosté kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  5. prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce],
  6. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. d) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  7. prosté kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž otvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána,
  8. seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci projektu dotaci, nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje. V případě, že žadatel nepožaduje a ani neobdržel na realizaci projektu dotaci od jiného subjektu, potvrdí tuto skutečnost čestným prohlášením.
 2. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 3. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost v listinné a současně i v elektronické editovatelné podobě na CD nebo flash disku, přičemž elektronicky zašle pouze Žádost o poskytnutí dotace - obecná část, projektová část (příloha č. 2 programu) a nákladový rozpočet projektu (příloha č. 3 programu).
 4. Žádost v jednom podepsaném originále a všechny přílohy lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (Odbor školství, mládeže a sportu)
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 5. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 6. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016 včetně. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě.
 7. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo pouze e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy nebo neobsahující náležitosti dle odst. 4 písm. a) až d),
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele; vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 8. Při porušení povinnosti žadatele předložit úplnou žádost včetně kopií dokladů uvedených v odst. 1 tohoto článku bude žádost z posuzování vyloučena.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 25 000,--.
 2. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 80 000,--.
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %, spoluúčast žadatele je min. 25 % z celkových uznatelných nákladů na projekt.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z prostředků fondů EU.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 7. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha nákladový rozpočet projektu. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje budou o přidělení dotace vyrozuměny dopisem, ve kterém budou informovány o zvýšení závazného ukazatele a jehož součástí bude nákladový rozpočet projektu. Příspěvkové organizace kraje musí ve všech aspektech dodržet podmínky dotačního programu. Ustanovení tohoto dotačního programu, v nichž se hovoří o "smlouvě", platí přiměřeně pro "dopis" ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností příjemce doložit společně s podepsaným návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních příjemců do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně o věřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á),
  4. úředně ověřenou kopii dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána.
 9. V případě, že žadatelem o dotaci bude příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 8 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 10. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u příjemců, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě příjemce skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 11. Příjemce může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi dotačního programu osobně doloží originály dokladů nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že příjemce nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 13. V případě, že příjemci nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 14. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se stanoví jako podíl částky dotace, jež byla určena původnímu příjemci, a předpokládané výše uznatelných nákladů projektu předloženého náhradním příjemcem. Postup dle předchozí věty se přiměřeně uplatní u posledního úspěšného žadatele, jemuž má být na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje poskytnuta dotace.
 15. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a Dotačního programu,
  3. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb.,
   o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
  4. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelné náklady:
  1. Náklady na materiál vč. nákupu potravin a věcných odměn s výjimkou finančních odměn a darů, alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
  2. Náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 3.000,-- vč. do Kč 40.000,-- včetně - např. movité věci).
  3. Náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek v období realizace projektu je prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 7.000,-- vč. do Kč 60.000,-- včetně - např. software).
  4. Spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad, které budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, jde-li o úhrady za období, které spadá do období realizace projektu (ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno). Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie.
  5. Náklady na opravy a udržování.
  6. Cestovné tuzemské i zahraniční na základě cestovních příkazů. Za uznatelný náklad se nepovažuje základní náhrada při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce nebo vozidla příjemce, kapesné, úhrada taxi.
  7. Náklady na služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb.
  8. Osobní náklady, a to pouze ve formě dohod o provedení práce v maximální výši 20% z požadované výše dotace, vznikly-li v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu (ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno).

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.: splátky úvěrů vč. úroků, leasingu vč. akontace, celní, správní a soudní poplatky, poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky, daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům dle písm. a) - e), a g) v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně), pojištění majetku.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů, kterými jsou finanční, časové nebo jinak specifikované ukazatele stanovené poskytovatelem v tomto dotačním programu nebo jeho přílohách a jejichž splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné.
 2. Dotaci lze použít pouze na neinvestiční projekt, jehož realizace bude zahájena nejdříve 1. 9. 2016 a ukončena nejpozději 31. 8. 2017.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Kontaktní osoba - administrátor dotačního programu

Administraci poskytování dotací v tomto dotačním programu zajišťuje Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18 Ostrava.

Bc. Ivana Odstrčilíková, tel. 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu:
Mgr. Bc. Jana Harmanová, tel: 595 622 414, e-mail: jana.harmanova@msk.cz

X. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  1. soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem a rozvojovými dokumenty Moravskoslezského kraje, přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 5 bodů
  2. cílová skupina, její velikost, složení, aktivní zapojení max. 5 bodů
  3. kvalita projektu, originalita, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost, max. 10 bodů
  4. nezbytnost požadovaných nákladů v souladu k činnostem projektu, adekvátnost položek rozpočtu. max. 10 bodů
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 30 bodů
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2016.
 1. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách Moravskoslezského kraje do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.
 1. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace.

XI. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Výše rozpočtových prostředků

1. V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 1.000.000,-- Kč.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit.

XV. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část, Projektová část
Příloha č. 3 - Nákladový rozpočet projektu
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení
Příloha č. 5 - Závěrečné hodnocení projektu
Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční náklady/výdaje
Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb
Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
Příloha č. 10 - Průběžné hodnocení projektu
Příloha č. 11 - Průběžné vyúčtování projektu - přehled o úhradách plateb
Příloha č. 12 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 92/7221 ze dne 25. 2. 2016 a nabývá účinnosti dne 29. 2. 2016.

frame-scrollup