Zpráva

Rozpočet

Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů kraje.

Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se převádí k použití v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů, anebo se převádí do peněžních fondů. Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech.


Schválený rozpočet kraje na rok 2017

Rozpočet kraje na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016, a to jako schodkový, přičemž celkové příjmy činí 6,965 mld. Kč a celkové výdaje 7,886 mld. Kč. Schodek ve výši 0,921 mld. Kč je kryt úvěrem na předfinancování akcí spolufinancovaných z Evropské unie a zapojením volných zdrojů roku 2016.


Aktuální data rozpočtu kraje na rok 2017

Dynamické znázornění rozpočtu s možností postupného zobrazování detailu

Aktualizace všech údajů se provádí denně, údaje o skutečnosti jsou podle průběžného stavu zaúčtování.

Grafické znázornění aktuálního stavu rozpočtu

  • Příjmy – ve členění podle druhového třídění rozpočtové skladby
  • Výdaje – ve členění podle odvětví a účelů čerpání
  • Financování – ve členění podle druhového třídění rozpočtové skladby se zaměřením na úvěry

Tabulkové znázornění schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a stavu čerpání

  • Příjmy – ve členění podle druhového třídění rozpočtové skladby
  • Výdaje – ve členění podle odvětví a účelů čerpání
  • Financování – ve členění podle druhového třídění rozpočtové skladby se zaměřením na úvěry

Rozpočet členěný podle druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby


Souhrnné údaje rozpočtu kraje k 30. 11. 2016

Data za poslední doúčtované období. Souhrnné údaje k 31. 12. 2016 budou zveřejněny po ukončení účetní závěrky za rok 2016.

frame-scrollup