Zpráva

Zastupitelstvo kraje


Zastupitelstvo kraje projednalo na svém zasedání dne 22. září 2016 předložené materiály. Závěry jednání zastupitelstva jsou obsaženy v Usnesení. Průběh zasedání zastupitelstva včetně údajů o počtu členů zastupitelstva přítomných na jednání a údajů o jejich hlasování jsou obsaženy v Zápise. Videozáznam pořízený během jednání je zveřejňován ihned po provedení technických úprav a  případné anonymizaci osobních údajů. Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje jsou zveřejňovány nejpozději sedmnáct dnů po zasedání.


Zastupitelstvo kraje – samosprávný orgán kraje, volený občany kraje na 4leté funkční období, volí radu kraje (hejtmana kraje, náměstky a další členy rady), jako své poradní a kontrolní orgány zřizuje výbory a volí jejich předsedy a členy. Je mu ze zákona vyhrazeno stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o nabytí a převodu nemovitostí, předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná, přímý přenos (po technickém zpracování i videozáznam) jednání je možné sledovat na webových stránkách, podrobnosti jednání zastupitelstva jsou upraveny v Jednacím řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

Termíny zasedání zastupitelstva kraje od ledna do října roku 2016

  • 18. zasedání - 25. 2. 2016
  • 19. zasedání - 21. 4. 2016
  • 20. zasedání - 23. 6. 2016
  • 21. zasedání - 22. 9. 2016

Výstupy z jednání zastupitelstva kraje

Složení zastupitelstva

Složení zastupitelstva dle politických stran
politická strana počet mandátů
ČSSD 24
KSČM 20
ODS  9
KDU-ČSL  7
NEZÁVISLÍ  5
frame-scrollup