Zpráva

Moravskoslezský kraj má opět mezinárodní rating A2 se stabilním výhledem

Moravskoslezský kraj si udržel mezinárodní ratingové hodnocení na úrovni A2 se stabilním výhledem.

Stejně jako loni mu ho udělila ratingová agentura Moody‘s Investors Service EMEA Limited. Na jednání krajského zastupitelstva ve čtvrtek 15. června 2017 hodnocení agentury převzal hejtman Ivo Vondrák. Zastupitelé zároveň schválili závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2016.

Mezinárodní hodnocení A2 se stabilním výhledem si Moravskoslezský kraj udržuje od roku 2006. Stejné hodnocení mají od této agentury jen další tři kraje - Ústecký, Jihomoravský a Liberecký. „Jde o nezávislé hodnocení schopnosti kraje plnit si své budoucí závazky. Je to velmi důležité pro hodnocení bonity při získávání dotačních i úvěrových zdrojů,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Agentura ve svém hodnocení vyzdvihuje zejména konzervativní rozpočtovou politiku kraje. „Ta se projevuje ve zlepšujících se provozních výsledcích. Hrubý provozní výsledek v roce 2016 vzrostl z 3,7 na 8,7 procenta běžných příjmů. V následujících dvou letech Moody’s předpokládá další posílení provozních výsledků kraje až na úroveň okolo 10 procent běžných příjmů, a to díky dalšímu očekávanému růstu ekonomiky,“ upřesnil náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Pro udělení mezinárodního ratingu A2 se stabilním výhledem byly důležité zejména dostačující hotovostní rezervy kraje. V roce 2016 představovaly 14 procent běžných příjmů. Loni také klesla zadluženost Moravskoslezského kraje, a to z 22,9 % běžných příjmů v roce 2015 na 11,6 % v roce 2016. Je to hlavně proto, že kraj splatil překlenovací úvěry od České spořitelny a ČSOB ve výši 1,53 miliardy korun a části jistin úvěrů od EIB ve výši 0,2 miliardy korun. Úvěrové zdroje od České spořitelny a ČSOB využil na krátkodobé předfinancování dotací u investičních projektů hrazených z evropských fondů v závěru roku 2015.

„Přestože plánovaný nárůst kapitálových výdajů v dalším období povede k čerpání hotovostních rezerv, finanční výsledky zůstanou podle ratingové agentury buď vyrovnané, nebo jen mírně deficitní. A to proto, že kraj je schopen přizpůsobit investiční plány vývoji příjmů,“ konstatoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Zastupitelé zároveň schválili závěrečný účet za rok 2016. Současně je zákonem o krajích dána krajskému zastupitelstvu povinnost schválit i účetní závěrku. Proto moravskoslezští zastupitelé na dnešním jednání schválili i tento dokument.

Co vyplývá ze závěrečného účtu kraje za rok 2016:

  • Rozpočet kraje na rok 2016 byl poprvé v historii kraje schválen jako přebytkový, tzn. plánované příjmy převyšovaly plánované výdaje. Příčinou této mimořádné situace byly přijaté dotace z operačních programů v rámci skončeného programového období EU 2007-2013.
  • K 31. 12. 2016 bylo vykázané saldo rozpočtu, tj. rozdíl skutečných příjmů a čerpaných výdajů, 2,57 miliardy korun. Na kladné saldo Moravskoslezského kraje měl vliv na příjmové straně zejména nárůst daňových příjmů a přijaté dotace z operačních programů programového období 2007-2013. Na výdajové straně ovlivnily pozitivní saldo úspory výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a úspory výdajů na reprodukci majetku kraje, jejichž realizace byla částečně posunuta do roku 2017. Tyto výdaje vytvořily účelový zůstatek roku 2016.
  • Na konci roku 2016 měl Moravskoslezský kraj na svých účtech finanční prostředky ve výši téměř 2,6 miliardy korun (včetně zůstatků na účtech fondů).
  • Zůstatek byl použit na dofinancování účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2016 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace. Bude použit mimo jiné k posílení Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA (100 mil. Kč) a k přídělu do nově vzniklého Fondu pro financování strategických projektů (100 mil. Kč). Zbývající část je určena k posílení rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním pro rok 2017 a zejména pro vytvoření rezervy ve výši cca 300 mil. Kč pro sestavení rozpočtu na rok 2018. Ta bude využita na posílení zdrojů na předfinancování dotací u projektů realizovaných v rámci programového období 2014-2020. Tímto opatřením kraj předejde navýšení úvěrového zatížení v důsledku zvýšené potřeby zdrojů pro realizaci těchto projektů v roce 2018.

 Co vyplývá z účetní závěrky kraje za rok 2016:

  • Výsledek hospodaření kraje jako účetní jednotky dosáhl k rozvahovému dni 31. 12. 2016 částky 976,576 milionu korun. K tomuto dni kraj vykazoval majetek za 10,2 miliardy korun. Pokud zohledníme i majetek, který je vykazován u příspěvkových organizací kraje (38,4 mld. Kč), celkový „majetek“ kraje dosahuje hodnoty 48,6 miliardy korun.

Pro upřesnění: V závěrečném účtu i účetní závěrce je prezentována stejná ekonomika za stejné období, ale ze dvou pohledů. Z pohledu rozpočtu se jedná o skutečně přijaté příjmy a uhrazené výdaje, ale z pohledu účetnictví se jedná o výnosy a náklady časově spojené bez ohledu na to, zda došlo k peněžnímu toku.


15. června 2017
frame-scrollup