Zpráva

Ostrava bude hostit konferenci evropského významu

Ostrava bude hostit 6. ministerskou konferenci Světové zdravotnické organizace (World Health Organization).

Akce globálního významu s podtitulem „Životní prostředí a zdraví“ se uskuteční ve dnech 13. až 15. června v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Na konferenci přijede zhruba 600 účastníků z 53 zemí, představitelé mezinárodních a nevládních organizací a zástupci médií. Mezi hosty bude až 40 ministrů zdravotnictví a životního prostředí, náměstků ministrů a státních tajemníků členských zemí Evropského regionu WHO.

V pořadí již 6. ministerská konference zhodnotí dosavadní úsilí členských států Evropského regionu WHO ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví a vezme v potaz nové vědecké poznatky s ohledem na Agendu udržitelného rozvoje do roku 2030 (Cíle udržitelného rozvoje) a program WHO Zdraví 2020. V předchozích letech se konference konala pouze jedenkrát v zemi východní a střední Evropy, a to v Budapešti v roce 2004. Ostrava je historicky třetím nehlavním městem, které konferenci bude hostit, po Frankfurtu v roce 1989 a Parmě v roce 2010. Základními tematickými okruhy konference budou např. oblasti znečištění ovzduší, voda a sanitace, plýtvání (odpad), město a mobilita, chemikálie, bezpečnost a klimatické změny ve vztahu ke zdraví a životnímu prostředí. Tato témata by měla být předmětem politických závazků přijatých na Konferenci, přičemž závěrečný dokument by měl obsahovat jen omezený počet jasně definovaných cílů včetně jejich ukazatelů ve snaze usnadnit monitorování závazků a prováděcí plán.

Česká republika byla navržena pořadatelskou zemí především vzhledem ke své vůdčí roli při implementaci programu WHO Zdraví 2020 a zkušenostem s meziodvětvovým přístupem k udržitelnému rozvoji a zdraví ve vztahu k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs).

Moravskoslezský kraj a město Ostrava především jsou destinace s výjimečně zajímavou a unikátní historií. Právě příklad úspěšné rekultivace průmyslového areálu Dolní oblasti Vítkovice na kulturně společenské centrum s více než milionem návštěvníků ročně byl jedním z hlavních důvodů pro volbu Ostravy jako jedinečného a pravého místa pro konání konference.

Konference je unikátní příležitostí pro prezentaci Ostravy, a to ve všech směrech. V posledních letech došlo k významnému pokroku ve zlepšení kvality životního prostředí. Zároveň Ostrava plánuje svou budoucnost v rámci trvale udržitelného rozvoje a již realizuje nebo připravuje řadu aktivit a projektů, které budou mít pozitivní dopad na zdraví obyvatel v celé ostravské aglomeraci. Uděláme vše pro to, aby se Ostrava představila návštěvníkům konference v co nejzajímavějším světle,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Jen v letech 2007-2015 Ostrava investovala přibližně 12 miliard korun do strategických projektů, které významně pozměnily její vzhled, charakter i život ve městě. Ostrava má svůj neopakovatelný „genius loci“, díky němuž se vedle tradičních historických metropolí Čech a Moravy v posledních letech stala zajímavým turistickým centrem. Svou budoucnost Ostrava spojuje s realizací nového strategického plánu schváleného počátkem roku 2017 pod značkou fajnOVA, www.fajnova.cz.

„Jsem přesvědčen, že naše moravskoslezská metropole bude důstojným hostitelem pro špičkové odborníky z celé Evropy, kteří se na vlastní oči přesvědčí, že náš region je moderní a dynamickou částí naší republiky. Otázka zlepšování zdravotního stavu obyvatel je pro Moravskoslezský kraj klíčová, už jen proto, že si náš region nese určitou průmyslovou zátěž, která má dopady právě i na zdraví našich lidí. Proto prioritně investujeme nejen do zlepšování kvality životního prostředí, ale také do rozvoje systematické sítě kvalitních zdravotnických zařízení. Jedním z největších problémů, a to nejen v našem kraji, je stárnoucí populace ve spojení s civilizačními chorobami. Chceme proto hrát klíčovou roli ve vytváření podmínek a zajišťování služeb, které pomohou negativní dopady těchto faktorů zmírnit. Podporujeme proto vzdělávání dětí a mladých lidí ve zdravotnické oblasti, stejně jako investujeme do renovace a nákupu techniky našich zdravotnických zařízení,“ sdělil Ivo Vondrák, hejtman MSK.

Konference Světové zdravotnické organizace na téma životní prostředí a zdraví je pravidelným setkáním členských zemí Evropského regionu WHO na vysoké úrovni k tzv. Evropskému procesu životního prostředí a zdraví (European Environment and Health Process). EEHP se zabývá dopady poškozeného životního prostředí na lidské zdraví, včetně možností jejich minimalizace.

Očekává se, že konference definuje priority pro životní prostředí a zdraví v Evropě 21. století, zvýší angažovanost a závazek členských států a povede k přijetí stručného a cíleného závěrečného dokumentu.


12. května 2017
frame-scrollup