Zpráva

Kvalita ovzduší v kraji se zlepšila

Průměrné imisní koncentrace většiny znečišťujících látek v ovzduší v Moravskoslezském kraji v meziročním porovnání let 2013 a 2014 poklesly, kvalita vzduchu se zlepšila.

Zmenšila se i rozloha oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Vyplývá to ze Situační zprávy o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za rok 2014, kterou na své prosincové schůzi projednali krajští zastupitelé.

Se zprávou o kvalitě ovzduší a vývoji produkce škodlivin z jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší se krajští zastupitelé seznamují každoročně. Údaje o množství vypouštěných znečišťujících látek jsou dostupné vždy rok zpětně, proto je zpráva aktuálně datována k roku 2014.

Po meziročním porovnání hodnot z let 2013 a 2014 došla situační zpráva k jednoznačnému závěru, že se kvalita ovzduší při porovnání průměrných imisí ve shodných lokalitách meziročně zlepšila a v průměru poklesly imisní koncentrace většiny znečišťujících látek. Imise suspendovaných částic PM10 (prachu), oxidu siřičitého SO2, oxidu dusíku NOx a benzo(a)pyrenu klesly pouze mírně (do 5 %), zaznamenán byl však významný pokles imisí benzenu (o 14,4 %).

I přes pozitivní pokles imisních koncentrací jsou Moravskoslezském kraji i nadále plošně překračovány limity pro kvalitu ovzduší u suspendovaných částic PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Tyto zvýšené koncentrace se vyskytují především v topné sezóně, kdy jsou častěji zhoršené rozptylové podmínky a množství škodlivin v ovzduší je zásadně ovlivňováno lokálním vytápěním.

„Pozitivně hodnotím, že se kvalita ovzduší v našem kraji zlepšila a snížila se i rozloha oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. I když se nejedná o žádný výrazný skokový posun, je znát, že intenzivní práce Moravskoslezského kraje a jeho krajského úřadu, ať už se jedná o tlak na ekologizaci provozů zejména velkých znečišťovatelů, či nastartovanou podporu výměny lokálních topenišť, nese výsledky. Jsem přesvědčen o tom, že se nám tento pozitivní trend podaří udržet,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje průběžně přezkoumává závazné podmínky integrovaných povolení pro podniky, prověřuje, zda při své produkci využívají nejlepší dostupnou techniku, popřípadě jim zpřísňuje emisní limity, a to na úroveň limitů pro v současné době nejlepší dostupné techniky k omezování emisí, tzv. BAT. I další zdroje znečištění sleduje krajský úřad stejně důkladně jako průmyslové podniky a snaží se přispět k minimalizaci těchto emisí.

„Budeme například pokračovat v takzvaných kotlíkových dotacích. V pátek 18. prosince vyhlásí Moravskoslezský kraj nový dotační program kotlíkových dotací. Mezi občany během příštího roku rozdělí zhruba půl miliardy korun na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva. Navíc jako jediný kraj v zemi přispějeme ke státní dotaci žadatelům navíc pět procent ze svého rozpočtu, krajský úřad vyřídí za obce administrativu a poskytne další nadstandardní služby. Kraj bude i v příštím roce - častěji než mu to ukládá zákon - čistit silnice, pokračovat v dotačním programu na ozdravné pobyty pro děti předškolního věku, ekologizovat vozový park ve vlastnictví kraje a podporovat regionální monitoring kvality ovzduší mimo státní imisní síť,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík.

 

Meziroční porovnání emisní bilance Moravskoslezského kraje

 

Znečišťující látka

Emise (kilotuny)

Rozdíl

2013

2014

 (%)

 (kilotuny)

tuhé znečišťující látky (TZL)

4,41

4,11

-6,8

-0,3

oxid siřičitý (SO2)

19,67

18,61

-5,4

-1,06

oxidy dusíku (NOX)

24,17

20,57

-14,9

-3,6

těkavé organické látky (VOC)

12,97

9,99

-23,0

-2,98

amoniak (NH3)

3,60

3,74

3,9

0,14

 

Rozloha oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v Moravskoslezském kraji se v roce 2014 oproti roku 2013 zmenšila o 9,4 procenta. Díky tomu se snížil i počet obyvatel, kteří žijí v oblasti s překročením imisního limitu, o více než 114 tisíc osob.

 

 

 


21. prosince 2015
frame-scrollup