Rozpočet kraje - výdaje

Rozpočtované výdaje Moravskoslezského kraje k 30. 11. 2015

Seznam použitých zkratek

ARO
anesteziologicko-resuscitační oddělení
a. s.
akciová společnost
ČR
Česká republika
DP
dotační program
EIA
posuzování vlivů na životní prostředí
EMAS
environmentální systém řízení a auditu
EPIC
environmentální poradenská a informační centra
EU
Evropská unie
EVVO
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
GG OP
Globální grant - Operační program
HDS
hemodialyzační stanice
CHKO
chráněná krajinná oblast
ICT
informační a komunikační technologie
IZS
Integrovaný záchranný systém
km
kilometr
krajský úřad
LDN
léčebna dlouhodobě nemocných
MA 21
Místní agenda 21
MSK
Moravskoslezský kraj
nám.
náměstí
NATO
Severoatlantická aliance
NKP
národní kulturní památka
NUTS
klasifikační jednotka územního rozdělení
PD
projektová dokumentace
OPPS ČR-PR
Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
OP VK
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
p.o.
příspěvková organizace
SOU
střední odborné učiliště
SP
sluchově postižení
tis.
tisíc
ul.
ulice
VN a NN
vysoké napětí a nízké napětí
ZUŠ
základní umělecká škola
ŽP
životní prostředí

Běžné výdaje

Skupina 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj2 300,001 845,101 562,97
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00200,000,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením2 000,001 585,101 562,97
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím300,0040,000,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,0020,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
1037 Celospolečenské funkce lesů0,00637,000,00
 5219Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům0,00637,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství19 000,0119 603,2411 958,03
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,00573,20259,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám328,004 874,472 521,55
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,00100,0050,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím18 017,000,000,00
 5321Neinvestiční transfery obcím562,0110 093,826 401,53
 5493Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám93,003 961,752 725,95
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
1070 Rybářství0,00135,0060,00
 5169Nákup ostatních služeb0,0025,000,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,00110,0060,00

Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje4 500,004 675,004 439,40
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím4 500,003 675,003 439,40
 5621Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem0,001 000,001 000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2125 Podpora podnikání a inovací0,001 058,00507,50
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,0058,007,50
 5613Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,001 000,00500,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2141 Vnitřní obchod9 850,0019 276,699 490,20
 5041Odměny za užití duševního vlastnictví0,00238,130,00
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk300,00147,45147,45
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00223,27171,46
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený3 200,005 373,514 267,83
 5164Nájemné3 100,004 757,451 135,77
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,00241,00240,79
 5169Nákup ostatních služeb2 500,006 528,882 904,85
 5175Pohoštění750,001 736,70591,80
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,0015,0015,00
 5494Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru0,0015,3015,25
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2143 Cestovní ruch49 167,0085 900,6031 442,06
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00483,75321,87
 5021Ostatní osobní výdaje0,00109,0071,46
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00120,9583,93
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0043,5430,19
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,002,031,37
 5041Odměny za užití duševního vlastnictví0,003 376,473 375,23
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk1 296,00656,58308,42
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek100,00369,09242,77
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený118,002 405,512 138,82
 5151Studená voda Včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod0,003,101,44
 5152Teplo Úhrady dálkově dodávané tepelné energie0,0019,809,39
 5154Elektrická energie0,009,704,84
 5163Služby peněžních ústavů0,006,006,00
 5164Nájemné510,008 381,713 796,36
 5166Konzultační, poradenské a právní služby232,00140,00139,55
 5167Služby školení a vzdělávání 0,0013,5012,28
 5168Služby zpracováni dat440,00340,00242,00
 5169Nákup ostatních služeb15 918,0029 655,679 274,52
 5171Opravy a udržování 0,00103,4615,08
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)200,00240,74164,21
 5175Pohoštění303,00506,68397,37
 5179Ostatní nákupy jinde nezařazené0,0015,0015,00
 5194Věcné dary0,0020,007,25
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,001 626,56297,36
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám6 500,006 070,061 803,20
 5219Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům0,00230,950,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem6 000,004 628,481 424,62
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením6 300,004 795,001 762,32
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím10 000,0013 228,70184,35
 5319Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům0,0097,9097,90
 5321Neinvestiční transfery obcím1 000,003 545,731 075,48
 5323Neinvestiční transfery krajům250,00250,000,00
 5329Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně0,00456,80281,80
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím0,00339,40254,79
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,0089,8088,00
 5494Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru0,0018,9412,89
 5613Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,003 500,003 500,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2191 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách1 628,001 979,571 518,63
 5164Nájemné100,0040,005,01
 5169Nákup ostatních služeb250,00250,0042,41
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)250,00460,00368,73
 5175Pohoštění190,00400,00273,01
 5194Věcné dary20,0020,0019,90
 5511Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím818,00809,57809,57
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené50,0050,0050,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením50,0050,0050,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2212 Silnice838 694,00764 185,02628 455,04
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,001 900,751 202,79
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00475,21300,59
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,00171,09108,12
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,007,964,93
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00617,62215,41
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,00144,94143,96
 5169Nákup ostatních služeb140,00692,37120,13
 5171Opravy a udržování 18 327,0017 628,1611 808,40
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím596 554,00622 154,00557 544,00
 5363Úhrady sankcí jiným rozpočtům223 673,00120 392,9257 006,71
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací0,006 168,682 168,68
 5321Neinvestiční transfery obcím0,006 168,682 168,68
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2221 Provoz veřejné silniční dopravy595 978,00582 576,29529 553,25
 5166Konzultační, poradenské a právní služby806,001 645,90943,80
 5169Nákup ostatních služeb194,00774,800,00
 5193Finanční kompenzace dopravcům594 978,00580 155,59528 609,45
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2223 Bezpečnost silničního provozu1 000,001 000,001 000,00
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím1 000,001 000,001 000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2241 Železniční dráhy8 200,001 062,351 062,34
 5169Nákup ostatních služeb8 200,001 052,421 052,42
 5171Opravy a udržování 0,009,939,92
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2242 Provoz veřejné železniční dopravy902 058,00879 866,98806 660,38
 5193Finanční kompenzace dopravcům902 058,00879 866,98806 660,38
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy0,00229,90229,90
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,00229,90229,90
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2251 Letiště47 300,0049 669,4541 050,09
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00252,40147,20
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,0063,1036,77
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0022,7213,22
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,001,060,59
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek6 500,006 133,24106,51
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený2 500,002 109,132 107,71
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,00123,2848,40
 5167Služby školení a vzdělávání 0,0030,000,00
 5169Nákup ostatních služeb300,00434,5289,69
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám38 000,0040 500,0038 500,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2259 Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy0,00217,800,00
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,00217,800,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2299 Ostatní záležitosti v dopravě2 504,001 547,931 034,93
 5168Služby zpracováni dat3,003,001,00
 5169Nákup ostatních služeb1 201,00678,95636,95
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám1 000,00519,00250,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením300,00200,000,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,00146,98146,98
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství0,00820,40820,39
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,0012,1112,11
 5169Nákup ostatních služeb0,00808,29808,28
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství0,0017 562,326 031,06
 5321Neinvestiční transfery obcím0,0010 000,00376,44
 5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené0,007 562,325 654,62

Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3111 Předškolní zařízení0,001 521 161,111 521 126,81
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,001 526,181 526,18
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,0048 908,4848 908,48
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,001 470 726,451 470 692,15
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3112 Speciální předškolní zařízení2 813,0063 950,1963 194,54
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,001 972,101 972,10
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím2 813,007 824,007 068,35
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0054 154,0954 154,09
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3113 Základní školy0,003 302 535,803 302 190,13
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,0018 746,3618 746,36
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím0,001 787,001 660,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0011 022,7011 022,70
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,003 270 961,413 270 742,74
 5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené0,0018,3318,33
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3114 Speciální základní školy21 017,00391 558,47386 819,14
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek40,004,864,83
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,0043 114,7943 114,79
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím20 977,0049 980,7045 246,70
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00280 936,39280 931,09
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,0017 521,7317 521,73
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3117 První stupeň základních škol0,00379 704,10379 677,12
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,003 385,563 385,56
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,002 169,502 169,50
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,00374 149,04374 122,06
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání39,00113,4229,91
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,0023,5011,49
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,005,882,87
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,002,111,04
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,000,100,05
 5169Nákup ostatních služeb0,002,402,40
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)39,0077,139,82
 5175Pohoštění0,002,302,24
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3121 Gymnázia54 472,00759 448,81738 782,60
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00611,25416,51
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00152,83104,08
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0055,0537,40
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,002,601,69
 5134Prádlo, oděv a obuv0,003,000,00
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk0,0045,0031,94
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek9 640,0030 002,4120 718,62
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,004,200,00
 5164Nájemné0,0054,643,64
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,0064,000,00
 5167Služby školení a vzdělávání 0,005,000,00
 5169Nákup ostatních služeb114,00102,200,00
 5172Programové vybaveni0,00250,00197,65
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,0039 794,1239 715,36
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím44 718,00113 286,90102 540,17
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00569 768,72569 768,65
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,005 246,895 246,89
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3122 Střední odborné školy84 108,001 262 274,651 239 421,54
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00453,60251,83
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00113,4462,92
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0040,8922,62
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,001,991,01
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk0,0037,2029,83
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek11 944,0025 900,3321 751,91
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,0012,834,05
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,0010,1710,16
 5169Nákup ostatních služeb3,00453,1017,25
 5172Programové vybaveni0,00225,00208,00
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,0087,9523,13
 5175Pohoštění0,009,519,43
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00169 962,81169 962,81
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,008 602,498 602,49
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím72 161,00172 732,67154 877,90
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00883 630,67883 586,20
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3123 Střední odborná učiliště a učiliště82 422,00872 825,98846 888,37
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00149,6975,46
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,0037,4318,85
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0013,486,77
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,000,650,30
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 200,002 069,19516,93
 5169Nákup ostatních služeb0,0080,0079,86
 5171Opravy a udržování 0,004 920,003 611,60
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00169 036,89169 036,89
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0015 694,0815 694,08
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím81 222,00201 944,20179 284,30
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00478 880,37478 563,33
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3124 Speciální střední školy7 844,00158 015,62154 522,61
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek40,009,699,68
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím7 804,0022 524,8019 031,80
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00135 481,13135 481,13
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství5 500,0015 230,7013 928,95
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00552,94552,94
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,003 016,763 016,76
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím5 500,0011 661,0010 359,25
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3126 Konzervatoře1 684,0063 767,5562 686,55
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím1 684,007 131,886 050,88
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0056 635,6756 635,67

Skupina 4 -

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3133 0,00232 809,54225 969,54
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím0,0066 805,0059 965,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00166 004,54166 004,54

Skupina 5 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání200,00638 823,32635 996,32
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,0082,8082,80
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,007 220,757 220,75
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00826,59826,59
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím200,0027 234,0024 407,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0081 245,4081 245,40
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,00522 213,78522 213,78
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3142 Ostatní školní stravování2 811,000,000,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím2 811,000,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3143 Školní družiny a kluby0,00405 072,45404 967,45
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,00640,90640,90
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,005 524,555 524,55
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím0,001 204,001 099,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0022 879,0022 879,00
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,00374 824,00374 824,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3145 Internáty200,006 005,005 948,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím200,00570,00513,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,005 435,005 435,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče2 455,0092 234,1991 399,04
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,008,004,18
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,002,001,05
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,000,720,38
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,000,040,01
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00828,99828,98
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,002 282,672 282,67
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím2 455,007 782,856 952,85
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0081 328,9281 328,92
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3147 Domovy mládeže4 844,0072 066,5970 407,59
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,004 034,134 034,13
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00667,55667,55
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím4 844,0017 116,0015 457,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0050 248,9150 248,91
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže1 969,004 461,004 064,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím1 969,004 461,004 064,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3150 Vyšší odborné školy1 700,0086 401,0785 950,07
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,0024 820,5624 820,56
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,009 193,519 193,51
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím1 700,004 924,004 473,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0047 463,0047 463,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3231 Základní umělecké školy2 840,00473 223,72471 642,65
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,0037,4737,44
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,009,389,35
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,003,383,36
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,000,170,15
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek2 840,003 283,002 115,06
 5172Programové vybaveni0,00113,000,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,0021 250,2621 250,26
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0010 634,6810 634,68
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím0,001 259,36959,36
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00380 050,20380 050,17
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,0056 582,8256 582,82

Skupina 6 -

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3233 0,00115 646,22115 356,22
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím0,002 769,002 479,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0011 156,8211 156,82
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,00101 720,40101 720,40

Skupina 7 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání90,00200,00200,00
 5493Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám90,00200,00200,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání436 593,00224 735,55146 783,28
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,007 392,175 007,56
 5021Ostatní osobní výdaje0,001 430,54940,84
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,002 117,141 431,83
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,00770,66515,44
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,0039,0824,01
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek20,006 961,276 357,74
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený60,002 334,512 146,81
 5162Služby telekomunikaci a radiokomunikaci0,0012,1312,03
 5163Služby peněžních ústavů0,001,590,59
 5164Nájemné0,001 102,101 012,93
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,00250,0099,82
 5167Služby školení a vzdělávání 0,001 210,36633,55
 5168Služby zpracováni dat197,00197,00123,00
 5169Nákup ostatních služeb7 415,0023 060,9913 342,37
 5172Programové vybaveni0,00179,76173,66
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)169,00627,96185,72
 5175Pohoštění87,002 655,662 169,28
 5179Ostatní nákupy jinde nezařazené0,003,450,00
 5194Věcné dary110,00110,00110,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,0040 634,1123 446,64
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,004 936,001 380,83
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením250,0012 180,928 199,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,001 691,951 375,68
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím500,004 536,543 279,07
 5321Neinvestiční transfery obcím418,0019 212,0510 471,56
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím427 117,001 972,801 952,80
 5332Neinvestiční transfery vysokým Školám Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám0,0013 116,616 922,24
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0073 302,4653 964,29
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,001 229,001 052,68
 5362Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu0,0011,005,00
 5363Úhrady sankcí jiným rozpočtům0,001 008,7873,35
 5424Náhrady mezd v době nemoci0,00100,0026,05
 5492Dary obyvatelstvu250,00250,00250,00
 5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené0,0096,9696,91
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3311 Divadelní činnost50 284,0052 563,5048 765,50
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,0030,0030,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,001 117,001 117,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,00102,50102,50
 5321Neinvestiční transfery obcím5 000,004 082,004 082,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím45 284,0045 067,0041 269,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,002 165,002 165,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3312 Hudební činnost0,0010 164,308 402,00
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,00480,00480,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,001 100,001 100,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,001 680,001 680,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,003 870,003 670,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,00100,000,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,0050,0050,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,002 504,301 072,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím0,0030,000,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00350,00350,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií0,0010,0010,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,0010,0010,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3314 Činnosti knihovnické50 127,0050 448,0047 964,00
 5321Neinvestiční transfery obcím13 460,0013 565,0013 510,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím36 617,0036 717,0034 288,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00166,00166,00
 5494Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru50,000,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3315 Činnosti muzeí a galerií113 597,00115 398,80104 065,80
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím113 597,00113 980,80102 917,80
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,001 418,001 148,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3316 Vydavatelská činnost0,00230,00230,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00180,00180,00
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,0050,0050,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3317 Výstavní činnosti v kultuře0,00400,00400,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00250,00250,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,00150,00150,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury14 268,006 656,205 813,29
 5041Odměny za užití duševního vlastnictví0,00143,860,00
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk600,000,000,00
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,00480,07193,46
 5168Služby zpracováni dat18,0018,0013,64
 5169Nákup ostatních služeb100,0076,073,51
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,00150,00150,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00240,00200,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem200,00462,50462,50
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením250,002 558,402 430,85
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,00150,00150,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím13 000,0019,000,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,002 167,602 135,72
 5329Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně0,0090,7073,61
 5494Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru100,00100,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3322 Zachování a obnova kulturních památek9 132,0010 764,798 073,78
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,0052,0527,23
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,0013,026,80
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,004,702,45
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,000,230,11
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek25,0016,9716,74
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený87,0013,2013,11
 5169Nákup ostatních služeb0,0053,800,00
 5171Opravy a udržování 4 020,005 610,825 101,29
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,00700,00350,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,0058,700,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,002 082,751 186,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím5 000,000,000,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,001 856,651 318,15
 5493Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám0,00301,9051,90
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí3 645,005 910,00892,92
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00141,31107,41
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,0035,3426,84
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0012,749,65
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,000,610,44
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek3 025,002 831,0078,65
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený11,0031,000,00
 5168Služby zpracováni dat0,0059,000,00
 5169Nákup ostatních služeb59,0059,000,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,002 000,000,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,00160,00160,00
 5321Neinvestiční transfery obcím550,00580,00509,93
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví3,00354,9648,67
 5164Nájemné0,008,508,35
 5169Nákup ostatních služeb0,0033,4633,15
 5175Pohoštění0,0010,007,17
 5179Ostatní nákupy jinde nezařazené3,00303,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3341 Rozhlas a televize5 400,007 967,185 700,21
 5041Odměny za užití duševního vlastnictví2 400,004 522,523 203,50
 5169Nákup ostatních služeb0,0097,0047,19
 5179Ostatní nákupy jinde nezařazené3 000,003 297,662 449,52
 5319Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům0,0050,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků3 700,0014 412,513 650,24
 5041Odměny za užití duševního vlastnictví1 700,000,000,00
 5166Konzultační, poradenské a právní služby1 000,002 849,90857,32
 5169Nákup ostatních služeb1 000,0011 562,612 792,92
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích50,00110,00106,41
 5175Pohoštění50,0040,0036,41
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,0070,0070,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků1 800,001 962,081 745,96
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,0035,2526,77
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,00165,00125,40
 5164Nájemné150,0043,7342,63
 5169Nákup ostatních služeb250,0036,1024,10
 5175Pohoštění100,00277,00132,06
 5179Ostatní nákupy jinde nezařazené0,0030,0030,00
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,0010,0010,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením1 300,001 365,001 355,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost38 000,0049 938,2444 292,05
 5134Prádlo, oděv a obuv1 040,001 126,03648,60
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený60,0030,9730,90
 5164Nájemné50,00101,0084,70
 5169Nákup ostatních služeb1 400,001 174,551 173,60
 5175Pohoštění150,0015,0014,92
 5179Ostatní nákupy jinde nezařazené0,00290,40290,40
 5194Věcné dary0,0092,0091,06
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,0050,000,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám2 000,006 650,004 850,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0050,0050,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením8 800,0029 071,0226 279,87
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím14 500,00819,27310,00
 5240Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím10 000,0010 000,0010 000,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,0085,0085,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím0,00260,00260,00
 5493Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám0,00123,00123,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže4 080,004 468,854 247,66
 5164Nájemné0,004,304,29
 5169Nákup ostatních služeb298,0018,7118,71
 5175Pohoštění0,0046,6845,88
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00971,44921,44
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0080,0080,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením400,002 211,042 041,12
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím2 200,000,000,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,00587,80587,80
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím1 182,0090,0090,00
 5493Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám0,00458,88458,42
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3522 Ostatní nemocnice145 096,00131 852,50105 816,00
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00652,30464,87
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00163,08116,17
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0058,7241,78
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,002,771,88
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek96 561,0075 394,2859 591,69
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,00151,49149,23
 5166Konzultační, poradenské a právní služby250,0075,0019,96
 5167Služby školení a vzdělávání 152,00198,0037,98
 5169Nákup ostatních služeb100,00559,19110,71
 5171Opravy a udržování 7 397,005 467,071 423,95
 5172Programové vybaveni0,00343,16338,73
 5192Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady3,002,502,42
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,0020,0020,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím40 633,0043 142,7238 009,41
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,005 622,225 487,22
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3523 Odborné léčebné ústavy5 543,005 623,005 194,42
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám400,00430,00430,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím5 143,005 193,004 764,42
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3529 Ostatní ústavní péče42 406,0042 424,5038 890,68
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím42 406,0042 424,5038 890,68
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3531 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví0,0020,0020,00
 5319Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům0,0020,0020,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3533 Zdravotnická záchranná služba346 724,00363 560,13330 826,06
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek2 100,002 112,11215,51
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený60,0060,000,00
 5167Služby školení a vzdělávání 0,007,260,00
 5169Nákup ostatních služeb420,00420,000,00
 5172Programové vybaveni0,00400,00339,00
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)60,0060,000,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím344 084,00358 084,00327 854,79
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,002 416,762 416,76
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami2 420,00375,80335,17
 5021Ostatní osobní výdaje0,009,009,00
 5169Nákup ostatních služeb102,0081,0080,40
 5194Věcné dary18,0030,0029,97
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím2 300,000,000,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00255,80215,80
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče1 000,00820,00812,80
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0080,0080,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,00330,80330,80
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,00402,00402,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím1 000,007,200,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví22 173,0029 810,4518 454,20
 5021Ostatní osobní výdaje200,002 077,05825,65
 5166Konzultační, poradenské a právní služby3 000,002 182,20934,87
 5168Služby zpracováni dat2 673,002 673,001 417,79
 5169Nákup ostatních služeb7 500,009 344,717 904,90
 5175Pohoštění0,00121,000,00
 5179Ostatní nákupy jinde nezařazené0,00673,49673,49
 5192Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady0,005 000,000,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,0030,0030,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0030,0030,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,00438,00408,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím500,0090,0050,00
 5321Neinvestiční transfery obcím8 300,007 021,006 056,50
 5332Neinvestiční transfery vysokým Školám Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám0,0030,0030,00
 5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené0,00100,0093,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3635 Územní plánování700,003 715,88527,70
 5166Konzultační, poradenské a právní služby600,00230,0080,00
 5169Nákup ostatních služeb100,003 485,88447,70
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3636 Územní rozvoj51 515,00108 496,8164 061,25
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00219,53183,33
 5021Ostatní osobní výdaje0,00825,07450,28
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00260,00158,42
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0095,2457,06
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,003,682,71
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk0,0050,000,00
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,0021,6017,24
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,00159,00146,66
 5162Služby telekomunikaci a radiokomunikaci0,0012,707,47
 5163Služby peněžních ústavů0,000,310,29
 5164Nájemné0,0068,9058,84
 5166Konzultační, poradenské a právní služby1 200,001 320,021 096,08
 5169Nákup ostatních služeb15 790,0023 341,4720 856,90
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,00166,0595,54
 5175Pohoštění0,00112,0089,44
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,00148,15113,50
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám20 000,0036 434,899 864,51
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00258,75258,73
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením3 000,008 125,564 825,55
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím5 000,005 000,005 000,00
 5321Neinvestiční transfery obcím525,003 929,733 284,54
 5329Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně0,002 387,881 498,17
 5332Neinvestiční transfery vysokým Školám Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám6 000,0024 769,9315 925,95
 5334Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím0,00446,3570,04
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,00340,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené82 268,00145 380,4537 687,31
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00322,36224,78
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,0080,8656,20
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0029,4720,24
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,002,010,94
 5041Odměny za užití duševního vlastnictví0,0026,7026,70
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk275,00275,00255,65
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený700,00411,50161,47
 5141Úroky vlastní6 919,006 919,006 918,75
 5151Studená voda Včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod150,00150,00148,12
 5152Teplo Úhrady dálkově dodávané tepelné energie720,00720,00527,84
 5154Elektrická energie770,00770,00537,15
 5162Služby telekomunikaci a radiokomunikaci3,003,001,72
 5163Služby peněžních ústavů2 000,002 000,080,06
 5164Nájemné230,00251,96158,86
 5166Konzultační, poradenské a právní služby7 300,007 405,093 323,15
 5168Služby zpracováni dat0,00326,70326,70
 5169Nákup ostatních služeb10 066,0024 782,699 122,32
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,0044,3239,65
 5175Pohoštění440,00252,84104,09
 5179Ostatní nákupy jinde nezařazené36 000,0078 818,32190,67
 5192Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady0,002 916,102 916,02
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám11 500,007 646,607 062,59
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00100,00100,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,001 220,001 220,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím150,00400,00250,00
 5230Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům310,00340,0090,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,00550,0050,00
 5329Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně0,0030,0030,00
 5332Neinvestiční transfery vysokým Školám Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám0,00605,00175,00
 5362Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu2 300,003 202,102 800,51
 5363Úhrady sankcí jiným rozpočtům0,00458,41458,41
 5532Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí0,001 150,60387,54
 5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené2 435,003 169,742,18
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3713 Změny technologií vytápění0,00400,000,00
 5169Nákup ostatních služeb0,00400,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3716 Monitoring ochrany ovzduší2 500,002 100,001 900,00
 5169Nákup ostatních služeb0,00199,650,00
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím2 500,001 900,351 900,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší2 406,001 018,52626,42
 5169Nákup ostatních služeb2 406,001 018,52626,42
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů0,00892,43634,72
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,00100,1384,38
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00772,27540,66
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0020,039,68
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3729 Ostatní nakládání s odpady4 300,002 726,411 150,00
 5169Nákup ostatních služeb3 000,001 426,410,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám1 000,001 000,001 000,00
 5321Neinvestiční transfery obcím300,00300,00150,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3741 Ochrana druhů a stanovišť1 300,001 432,121 394,38
 5169Nákup ostatních služeb300,00210,00172,26
 5192Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady0,00322,12322,12
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením1 000,00900,00900,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3742 Chráněné části přírody3 500,003 623,711 888,13
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,006,126,12
 5169Nákup ostatních služeb2 800,002 917,591 355,31
 5192Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady700,00700,00526,70
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana100,000,000,00
 5169Nákup ostatních služeb100,000,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň0,001 866,371 552,37
 5169Nákup ostatních služeb0,001 866,371 552,37
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí3 350,002 497,94426,01
 5041Odměny za užití duševního vlastnictví950,000,000,00
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený50,0050,000,00
 5164Nájemné50,0050,000,00
 5166Konzultační, poradenské a právní služby800,00950,00170,00
 5169Nákup ostatních služeb500,001 357,15165,23
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím1 000,000,000,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,0090,7990,78
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3792 Ekologická výchova a osvěta6 540,005 269,703 226,78
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený210,00258,75122,28
 5164Nájemné0,001,600,80
 5169Nákup ostatních služeb3 461,002 138,65239,22
 5175Pohoštění10,0010,0010,00
 5194Věcné dary100,00100,00100,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00110,00110,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,00440,40440,33
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím2 599,00100,6099,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,00984,40979,85
 5329Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně0,00150,00150,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím160,00795,30795,30
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00180,00180,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3799 Ostatní ekologické záležitosti950,00920,00560,04
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00250,00250,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,00495,00160,04
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím950,00155,00150,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,0020,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo0,001 628,011 628,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,0070,0070,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,0018,0018,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,001 540,011 540,00

Skupina 8 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4311 Základní sociální poradenství0,002 477,871 699,43
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00164,38164,31
 5021Ostatní osobní výdaje0,00266,40266,40
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,0041,1841,09
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0014,9014,80
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,000,710,71
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk0,0036,200,00
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,00231,00217,46
 5162Služby telekomunikaci a radiokomunikaci0,001,000,53
 5164Nájemné0,0012,0012,00
 5169Nákup ostatních služeb0,001 637,10920,08
 5175Pohoštění0,0073,0062,05
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4312 Odborné sociální poradenství2 000,0029 470,4027 935,40
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,007 429,007 114,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,004 519,404 336,40
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,008 705,007 982,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,00553,00553,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,001 868,001 654,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím2 000,002 000,002 000,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,004 396,004 296,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím8 730,0010 478,146 800,57
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00111,5583,41
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,0027,9020,83
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0010,067,48
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,000,490,34
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,001 598,14185,61
 5166Konzultační, poradenské a právní služby230,00230,00127,90
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím8 500,008 500,006 375,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4322 Ústavy péče pro mládež29 358,000,000,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím29 358,000,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc0,0024 500,0020 286,04
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00821,40798,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,007 048,605 637,68
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,003 360,002 644,16
 5321Neinvestiční transfery obcím0,004 270,003 401,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,009 000,007 805,20
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži1 000,005 833,343 562,69
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00770,00737,81
 5021Ostatní osobní výdaje0,00537,20537,20
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00323,50315,13
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,00118,86113,48
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,005,725,34
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk0,006,806,24
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,00163,00133,69
 5161Služby pošt0,001,000,20
 5162Služby telekomunikaci a radiokomunikaci0,0012,4010,86
 5164Nájemné0,0060,0059,71
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,001 205,00605,00
 5167Služby školení a vzdělávání 0,005,002,40
 5169Nákup ostatních služeb1 000,002 194,36628,03
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,0074,0058,49
 5175Pohoštění0,00218,00210,61
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0058,5058,50
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,0080,0080,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče1 650,000,000,00
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 650,000,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství150,001 823,801 604,28
 5169Nákup ostatních služeb150,00150,0017,48
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00217,20217,20
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,001 226,601 139,60
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,00180,00180,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,0050,0050,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům900,001 198,30807,75
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00322,7044,22
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,0080,6811,06
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0029,043,98
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,001,360,19
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk0,001,720,00
 5162Služby telekomunikaci a radiokomunikaci0,001,500,00
 5167Služby školení a vzdělávání 0,002,000,00
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,009,000,00
 5175Pohoštění0,002,000,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00239,50239,50
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením200,00268,80268,80
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,00240,00240,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím700,000,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4344 Sociální rehabilitace0,0029 486,5526 235,55
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0013 364,9712 626,97
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,005 392,264 519,26
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,0010 729,329 089,32
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva1 200,002 781,702 153,70
 5169Nákup ostatních služeb10,00350,000,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00200,000,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00405,90405,90
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,00464,30464,30
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,00183,50183,50
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím1 190,0058,000,00
 5492Dary obyvatelstvu0,001 120,001 100,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4350 Domovy pro seniory50 605,00328 025,40309 665,49
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek5,004 940,9119,53
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený3 200,002 650,000,00
 5169Nákup ostatních služeb100,00101,003,48
 5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,001 003,001 003,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,001 825,001 825,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0020 376,0020 376,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,003 020,001 661,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,0034 229,0034 082,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,00146 607,00142 972,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím23 800,0015 800,0010 250,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0073 973,4973 973,48
 5651Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím23 500,0023 500,0023 500,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení0,0068 261,4565 230,45
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0011 422,4510 728,45
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,0012 444,0012 306,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,0022 189,0021 545,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,0021 264,0019 709,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00942,00942,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4352 Tísňová péče0,001 222,001 183,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,001 222,001 183,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4353 Průvodcovské a předčitatelské služby0,00219,00219,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00219,00219,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4354 Chráněné bydlení361,0048 637,4745 042,02
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,0074,3874,34
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,0018,6018,58
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,006,706,68
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,000,320,29
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek361,00300,00288,66
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00827,00459,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,008 793,007 920,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,005 296,003 365,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0033 321,4732 909,47
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4355 Týdenní stacionáře0,003 671,003 564,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,002 141,002 034,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,001 530,001 530,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb0,0053 077,0050 772,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,004 978,004 907,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,005 694,005 557,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,0026 720,0025 012,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,0015 173,0014 784,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00512,00512,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem102 701,00386 998,10351 740,44
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00841,07505,40
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00210,31126,27
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0075,7645,39
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,003,602,02
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek12 466,0022 820,818 703,47
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,00982,734,40
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,0022,5022,21
 5169Nákup ostatních služeb35,00192,13157,44
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00770,00770,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,003 480,001 880,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,008 194,008 194,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,0024 360,0023 558,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,0056 104,0052 978,00
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím43 700,0043 801,0033 800,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00178 640,19174 493,84
 5651Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím46 500,0046 500,0046 500,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče0,0015 046,0015 046,00
 5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,002 599,002 599,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,005 023,005 023,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,006 472,006 472,00
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,00952,00952,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.1 025,0018 107,7314 939,48
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00319,27276,72
 5021Ostatní osobní výdaje0,001 587,601 521,39
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00477,22442,81
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,00172,21159,47
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,008,057,54
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk0,001,000,00
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,00277,00232,88
 5162Služby telekomunikaci a radiokomunikaci0,0025,0024,67
 5164Nájemné0,00171,0081,79
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,00174,30174,24
 5168Služby zpracováni dat25,0025,0015,00
 5169Nákup ostatních služeb1 000,002 417,2426,00
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,0049,0041,98
 5175Pohoštění0,00374,8490,99
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00190,00190,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,00528,00505,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,005 859,005 785,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,005 452,005 364,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi0,0042 399,0137 044,86
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00267,59247,85
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,0067,7061,99
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0024,5522,33
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,001,331,06
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,0050,0048,46
 5164Nájemné0,0016,0015,92
 5169Nákup ostatních služeb0,004 806,284 753,81
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,002,001,29
 5175Pohoštění0,0046,0028,47
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,009 665,008 100,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,009 437,808 232,92
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,0017 498,7615 102,76
 5321Neinvestiční transfery obcím0,00516,00428,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4372 Krizová pomoc0,004 816,004 347,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00220,00220,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,003 675,003 206,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,00921,00921,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4373 Domy na půl cesty0,007 680,607 232,60
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,003 240,203 240,20
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,001 999,001 856,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,001 563,001 258,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,00878,40878,40
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny0,00110 347,97106 138,97
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,003 786,003 681,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,0039 563,4539 257,45
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,0057 284,6253 696,62
 5321Neinvestiční transfery obcím0,009 713,909 503,90
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0,0029 082,7027 865,70
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0010 690,6010 282,60
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,005 463,905 376,90
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,008 097,007 375,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,001 632,301 632,30
 5321Neinvestiční transfery obcím0,003 198,903 198,90
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra0,0011 161,0010 248,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,002 610,002 610,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,006 658,005 745,00
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,001 020,001 020,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,00873,00873,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4377 Sociálně terapeutické dílny0,0033 289,1830 270,18
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,001 959,801 940,80
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,003 184,902 673,90
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,0013 974,7311 814,73
 5321Neinvestiční transfery obcím0,005 398,755 179,75
 5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím0,002 557,002 557,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,006 214,006 104,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4378 Terénní programy0,0020 675,3519 874,35
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,007 559,107 559,10
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,005 011,504 872,50
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,006 015,005 353,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,002 089,752 089,75
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence92 300,0097 616,8855 819,19
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,001 184,97978,68
 5021Ostatní osobní výdaje0,002 300,591 741,60
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00844,64653,65
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,00304,55235,42
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,0014,7610,50
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk0,0041,0035,24
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,00290,00214,15
 5162Služby telekomunikaci a radiokomunikaci0,009,508,34
 5164Nájemné0,00340,50105,20
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,00127,05127,05
 5169Nákup ostatních služeb8 000,0076 024,6536 461,08
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,0043,0310,37
 5175Pohoštění0,00202,80100,15
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,002 390,201 713,20
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,006 507,206 433,20
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,004 428,504 428,50
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím84 300,000,020,00
 5321Neinvestiční transfery obcím0,00250,00250,00
 5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,002 312,402 312,34
 5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené0,000,520,52
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti11 900,004 835,803 301,89
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,001 500,00721,71
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00375,00180,43
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,00135,0064,95
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,006,303,03
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00300,000,00
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,00137,700,00
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00829,20829,20
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením300,00888,60838,60
 5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem0,00640,00640,00
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím11 600,000,000,00
 5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené0,0024,0023,97

Skupina 9 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5212 Ochrana obyvatelstva950,00950,00949,85
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek950,00950,00949,85
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení3 351,003 334,743 289,74
 5132Ochranné pomůcky20,0020,0020,00
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek10,0010,000,00
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený10,0010,000,00
 5167Služby školení a vzdělávání 25,0025,000,00
 5168Služby zpracováni dat703,00686,74686,74
 5175Pohoštění10,0010,0010,00
 5321Neinvestiční transfery obcím2 573,002 573,002 573,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené2 120,002 386,21703,92
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00576,210,00
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený10,0010,000,00
 5164Nájemné40,0040,007,00
 5175Pohoštění70,00210,00146,92
 5221Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem300,00300,00300,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením370,00215,00215,00
 5321Neinvestiční transfery obcím1 330,001 025,0025,00
 5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím0,0010,0010,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek1 000,001 250,001 250,00
 5319Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům1 000,001 250,001 250,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5511 Požární ochrana - profesionální část3 100,003 905,343 240,79
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00300,0067,24
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,0075,0016,80
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0027,006,03
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,001,260,26
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00171,544,36
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený0,0070,000,12
 5169Nákup ostatních služeb0,00160,5445,98
 5319Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům3 100,003 100,003 100,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část4 500,0014 004,8512 054,35
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 000,001 879,551 876,45
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením1 500,001 550,001 550,00
 5321Neinvestiční transfery obcím2 000,0010 575,308 627,90
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany0,00160,00160,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením0,00160,00160,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému16 800,0025 172,77907,48
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00639,60382,84
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,00159,9095,68
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,0057,5734,42
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění0,002,701,58
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek16 000,0023 510,00320,36
 5166Konzultační, poradenské a právní služby0,0072,8072,60
 5167Služby školení a vzdělávání 0,003,000,00
 5169Nákup ostatních služeb800,00727,200,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5591 Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému100,000,000,00
 5164Nájemné20,000,000,00
 5175Pohoštění80,000,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému450,00479,44130,93
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,008,447,41
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený90,0090,008,83
 5164Nájemné80,0080,007,26
 5167Služby školení a vzdělávání 0,0051,0025,13
 5169Nákup ostatních služeb80,0080,0019,48
 5175Pohoštění200,00170,0062,82

Skupina 10 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6113 Zastupitelstva krajů52 209,0046 367,9331 061,61
 5019Ostatní platy630,00630,00367,15
 5021Ostatní osobní výdaje1 250,00950,00667,00
 5023Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů21 675,0021 872,0019 972,71
 5029Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené576,00526,00419,92
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti1 956,001 999,001 821,64
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění2 163,002 153,001 938,56
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění30,000,000,00
 5039Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem215,00215,00124,86
 5041Odměny za užití duševního vlastnictví0,0096,8072,60
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk200,00201,50115,75
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek295,00295,0092,38
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený695,00462,50193,16
 5142Kursové rozdíly ve výdajích50,0020,000,02
 5156Pohonné hmoty a maziva950,00950,00531,46
 5162Služby telekomunikaci a radiokomunikaci320,00320,00137,10
 5163Služby peněžních ústavů10,0010,007,40
 5164Nájemné170,00170,0047,84
 5166Konzultační, poradenské a právní služby429,000,000,00
 5167Služby školení a vzdělávání 158,00158,0030,06
 5168Služby zpracováni dat221,00160,000,00
 5169Nákup ostatních služeb492,00731,70263,07
 5171Opravy a udržování 620,00620,00424,58
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)1 150,001 750,001 225,90
 5175Pohoštění1 670,002 171,741 597,55
 5176Účastnické poplatky na konference80,00122,6074,60
 5179Ostatní nákupy jinde nezařazené215,00225,0038,25
 5194Věcné dary130,0085,0411,50
 5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím700,00800,00800,00
 5240Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím0,0020,006,68
 5362Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu22,0022,000,00
 5424Náhrady mezd v době nemoci16,0016,000,00
 5492Dary obyvatelstvu0,004,964,96
 5499Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu121,00121,0074,91
 5901Nespecifikované rezervy15 000,008 489,090,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků0,0015,007,56
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,009,705,50
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0,002,401,37
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění0,000,900,50
 5156Pohonné hmoty a maziva0,001,000,19
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,000,500,00
 5175Pohoštění0,000,500,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6172 Činnost regionální správy412 086,00430 608,49357 894,29
 5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru241 905,00244 627,69217 161,66
 5021Ostatní osobní výdaje1 300,002 500,002 061,87
 5024Odstupné0,001 244,26934,49
 5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti62 836,0063 826,6155 565,08
 5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění21 772,0022 129,1220 013,10
 5038Povinné pojistné na úrazové pojištění1 017,001 184,551 047,27
 5041Odměny za užití duševního vlastnictví0,0015,0015,00
 5042Odměny za užití počítačových programů0,0031,000,00
 5051Mzdové náhrady0,00478,00477,98
 5131Potraviny10,0010,008,62
 5132Ochranné pomůcky120,00120,0021,40
 5133Léky a zdravotnický materiál40,0040,0023,33
 5134Prádlo, oděv a obuv138,00183,00165,26
 5136Knihy, učební pomůcky a tisk660,00499,29264,25
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek3 040,005 453,252 897,80
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený3 746,004 016,712 664,69
 5142Kursové rozdíly ve výdajích50,0020,003,62
 5151Studená voda Včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod490,00490,00441,71
 5152Teplo Úhrady dálkově dodávané tepelné energie3 200,003 200,001 475,59
 5154Elektrická energie3 930,003 430,002 291,73
 5156Pohonné hmoty a maziva1 600,001 600,001 161,82
 5161Služby pošt1 505,001 505,001 381,20
 5162Služby telekomunikaci a radiokomunikaci1 132,00785,26543,23
 5163Služby peněžních ústavů60,0060,0044,00
 5164Nájemné316,00381,00259,92
 5166Konzultační, poradenské a právní služby2 265,005 215,823 133,05
 5167Služby školení a vzdělávání 2 506,003 511,642 155,96
 5168Služby zpracováni dat15 942,0015 365,177 877,41
 5169Nákup ostatních služeb20 190,0023 201,3614 876,21
 5171Opravy a udržování 5 746,004 014,002 613,64
 5172Programové vybaveni262,00743,08587,34
 5173Cestovné (tuzemské i zahraniční)4 855,005 490,434 218,08
 5175Pohoštění520,001 122,86815,43
 5176Účastnické poplatky na konference300,00373,58248,26
 5179Ostatní nákupy jinde nezařazené2 665,002 665,012 390,20
 5182Poskytované zálohy vlastní pokladně Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny0,000,00162,76
 5189Ostatní poskytované zálohy a jistiny4,004,000,00
 5191Zaplacené sankce0,003,303,24
 5192Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200,001 612,511 327,54
 5194Věcné dary15,0015,000,00
 5222Neinvestiční transfery občanským sdružením13,0019,0019,00
 5321Neinvestiční transfery obcím368,00368,00351,80
 5361Nákup kolků50,0030,0013,00
 5362Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu526,00526,0011,00
 5363Úhrady sankcí jiným rozpočtům0,0012,860,00
 5424Náhrady mezd v době nemoci1 400,001 246,70824,73
 5499Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu5 392,006 703,434 806,02
 5532Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí0,00171,03171,03
 5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené0,00363,97363,97
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6174 Činnost regionálních rad4 500,004 500,004 500,00
 5325Neinvestiční transfery regionálním radám4 500,004 500,004 500,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)2 000,00610,0031,82
 5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek35,0025,000,00
 5139Nákup materiálu jinde nezařazený15,0015,000,00
 5164Nájemné110,0010,000,00
 5166Konzultační, poradenské a právní služby1 460,00400,000,00
 5169Nákup ostatních služeb80,0050,001,12
 5175Pohoštění300,00110,0030,70
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací55 400,0037 608,3527 888,50
 5141Úroky vlastní49 000,0031 306,4023 276,23
 5147Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům6 000,006 000,004 417,40
 5163Služby peněžních ústavů400,00300,00194,87
 5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené0,001,950,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované34 500,0038 412,9032 257,10
 5163Služby peněžních ústavů34 500,0038 412,9032 257,10
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6399 Ostatní finanční operace34 000,0034 374,4531 372,21
 5362Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu34 000,0034 374,4531 372,21
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let0,0024 352,604 174,08
 5364Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích0,0024 012,674 084,25
 5366Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí0,0089,8389,83
 5368Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí0,00250,100,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené80 000,00377 152,35104 538,02
 5364Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích0,0074,300,00
 5368Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí0,00124 600,10104 374,24
 5901Nespecifikované rezervy80 000,00252 276,530,00
 5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené0,00201,42163,78

Běžné výdaje celkem - schválený rozpočet = 5 225 653,01 tis. Kč
Běžné výdaje celkem - upravený rozpočet = 17 209 411,67 tis. Kč
Běžné výdaje celkem - čerpání rozpočtu = 15 816 110,49 tis. Kč

Kapitálové výdaje

Skupina 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
1037 Celospolečenské funkce lesů0,003 584,003 584,00
 6319Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům0,003 584,003 584,00

Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje0,00325,00325,00
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00325,00325,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2143 Cestovní ruch2 501,0015 180,629 575,30
 6111Programové vybavení521,00560,00559,34
 6112Ocenitelná práva0,0042,540,00
 6119Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku501,000,000,00
 6122Stroje, přístroje a zařízení0,00274,14274,12
 6125Výpočetní technika1 479,001 479,001 478,77
 6129Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený0,00701,80701,80
 6202Nákup majetkových podílů0,005 000,005 000,00
 6312Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám0,00913,75598,94
 6313Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00446,40121,62
 6319Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům0,0056,000,00
 6321Investiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00230,14150,18
 6322Investiční transfery občanským sdružením0,00961,85381,00
 6329Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,003 800,000,00
 6341Investiční transfery obcím0,00500,00104,43
 6359Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím0,00215,00205,10
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2212 Silnice1 340 687,001 090 563,51880 654,76
 6121Budovy, haly a stavby1 260 687,001 027 821,90851 213,15
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím80 000,0062 300,0029 000,00
 6356Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00441,61441,61
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací4 500,0013 500,008 404,80
 6341Investiční transfery obcím4 500,0013 500,008 404,80
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2251 Letiště439 248,00480 914,98216 490,84
 6121Budovy, haly a stavby390 740,00422 880,28197 529,67
 6122Stroje, přístroje a zařízení27 000,0039 000,001 703,17
 6130Pozemky250,00276,700,00
 6201Nákup akcií17 258,0017 258,0017 258,00
 6313Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám4 000,001 500,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2299 Ostatní záležitosti v dopravě0,005 480,863 599,25
 6313Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,003 010,612 129,01
 6329Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,00173,00173,00
 6413Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,002 297,251 297,24
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství1 000,000,000,00
 6119Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku1 000,000,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství15 000,0033 154,625 992,67
 6341Investiční transfery obcím15 000,0033 154,625 992,67

Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3112 Speciální předškolní zařízení0,00500,00500,00
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00500,00500,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3114 Speciální základní školy13 508,0022 593,3319 966,68
 6121Budovy, haly a stavby12 508,0018 086,3317 319,17
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím1 000,004 507,002 647,51
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3121 Gymnázia231 966,00272 314,53217 281,96
 6111Programové vybavení0,002 440,032 440,01
 6121Budovy, haly a stavby221 562,00255 010,65208 291,26
 6122Stroje, přístroje a zařízení3 566,005 588,851 981,64
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím6 838,009 275,004 569,05
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3122 Střední odborné školy142 864,00176 566,83146 693,16
 6111Programové vybavení2 205,002 932,152 484,58
 6119Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku0,0039,000,00
 6121Budovy, haly a stavby132 259,00155 538,94131 477,19
 6122Stroje, přístroje a zařízení5 700,004 655,754 254,34
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím2 700,0013 400,998 477,05
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3123 Střední odborná učiliště a učiliště137 341,00177 558,37154 862,51
 6121Budovy, haly a stavby136 341,00161 634,57144 674,74
 6122Stroje, přístroje a zařízení1 000,006 573,543 867,16
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,009 350,266 320,61
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3124 Speciální střední školy16 695,0023 442,8915 590,05
 6121Budovy, haly a stavby13 095,0019 642,8915 497,24
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím3 600,003 800,0092,81
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství0,00657,30500,00
 6121Budovy, haly a stavby0,00157,300,00
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00500,00500,00

Skupina 4 -

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3133 0,006 806,614 256,21
 6121Budovy, haly a stavby0,004 496,613 246,21
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,002 310,001 010,00

Skupina 5 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání0,00278,00278,00
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00278,00278,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče0,00459,46459,45
 6122Stroje, přístroje a zařízení0,00459,46459,45
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3231 Základní umělecké školy9 897,0017 128,3015 968,57
 6121Budovy, haly a stavby3 397,008 815,257 940,99
 6122Stroje, přístroje a zařízení6 500,006 163,055 900,18
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,002 150,002 127,40
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání38 885,0072 237,1026 615,16
 6121Budovy, haly a stavby0,00971,340,00
 6122Stroje, přístroje a zařízení38 885,0047 398,829 464,23
 6125Výpočetní technika0,0090,7490,74
 6313Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,002 081,89808,87
 6322Investiční transfery občanským sdružením0,00888,00698,53
 6323Investiční transfery církvím a náboženským společnostem0,00200,00123,00
 6329Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,00266,0094,53
 6341Investiční transfery obcím0,001 855,94713,16
 6352Investiční transfery vysokým školám0,00181,00180,00
 6356Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0015 103,3711 327,74
 6359Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím0,00200,00114,36
 6451Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím0,003 000,003 000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3311 Divadelní činnost0,0022 918,0932,00
 6121Budovy, haly a stavby0,0022 868,0932,00
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0050,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3315 Činnosti muzeí a galerií500,007 495,433 098,70
 6121Budovy, haly a stavby500,006 990,912 734,18
 6130Pozemky0,0081,8281,82
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00282,70282,70
 6356Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00140,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí36 950,0044 585,3429 380,68
 6121Budovy, haly a stavby36 950,0041 561,3429 082,55
 6122Stroje, přístroje a zařízení0,003 024,00298,13
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost0,00250,0060,00
 6322Investiční transfery občanským sdružením0,00190,000,00
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,0060,0060,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3522 Ostatní nemocnice470 890,00588 187,94429 126,56
 6111Programové vybavení11 000,0010 616,7810 615,85
 6121Budovy, haly a stavby212 540,00214 675,92170 551,01
 6122Stroje, přístroje a zařízení229 200,00263 009,91198 767,44
 6125Výpočetní technika6 050,0011 496,5510 825,20
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím12 100,0087 808,1537 792,12
 6356Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím0,00580,63574,94
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3523 Odborné léčebné ústavy3 100,004 903,314 487,36
 6313Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám1 100,001 093,311 093,24
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím2 000,003 810,003 394,12
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3533 Zdravotnická záchranná služba110 141,00107 102,4368 280,11
 6111Programové vybavení20 900,0019 752,54193,60
 6122Stroje, přístroje a zařízení22 755,007 810,000,00
 6123Dopravní prostředky63 786,0075 222,0066 691,24
 6125Výpočetní technika2 700,004 317,891 395,27
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví0,00181,500,00
 6119Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku0,00181,500,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3635 Územní plánování2 000,000,000,00
 6119Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku2 000,000,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3636 Územní rozvoj36 000,0047 418,948 184,88
 6313Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,0080,0080,00
 6321Investiční transfery obecně prospěšným společnostem0,0060,5060,50
 6322Investiční transfery občanským sdružením0,0045,0044,14
 6341Investiční transfery obcím36 000,0046 170,897 030,74
 6352Investiční transfery vysokým školám0,00602,55509,50
 6354Investiční transfery veřejným výzkumným institucím0,00185,00185,00
 6359Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím0,00275,00275,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené265 653,00275 323,9138 829,13
 6111Programové vybavení0,002 390,102 157,19
 6119Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku0,00199,65199,65
 6121Budovy, haly a stavby43 326,0039 607,0010 255,88
 6122Stroje, přístroje a zařízení827,001 111,081 110,55
 6129Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený0,002 000,000,00
 6130Pozemky217 000,00220 209,6015 627,15
 6313Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám0,00310,00310,00
 6322Investiční transfery občanským sdružením0,003 000,003 000,00
 6323Investiční transfery církvím a náboženským společnostem1 500,003 650,003 650,00
 6341Investiční transfery obcím3 000,002 746,482 518,71
 6352Investiční transfery vysokým školám0,00100,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší0,0040 035,0033 185,00
 6371Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám0,0040 035,0033 185,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3729 Ostatní nakládání s odpady3 300,000,000,00
 6201Nákup akcií3 300,000,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana3 750,003 750,000,00
 6319Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům3 750,003 750,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň0,00106,38106,37
 6121Budovy, haly a stavby0,00106,38106,37
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3792 Ekologická výchova a osvěta0,00232,30232,30
 6322Investiční transfery občanským sdružením0,0082,3082,30
 6341Investiční transfery obcím0,00150,00150,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
3799 Ostatní ekologické záležitosti0,00300,00300,00
 6341Investiční transfery obcím0,00300,00300,00

Skupina 6 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4312 Odborné sociální poradenství2 700,002 700,00460,58
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím2 700,002 700,00460,58
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím0,0031 856,9122 136,74
 6121Budovy, haly a stavby0,0031 640,8222 029,05
 6122Stroje, přístroje a zařízení0,00216,09107,69
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče16 755,000,000,00
 6121Budovy, haly a stavby16 498,000,000,00
 6122Stroje, přístroje a zařízení257,000,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství0,00113,000,00
 6322Investiční transfery občanským sdružením0,00113,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4350 Domovy pro seniory46 851,0085 307,5730 621,68
 6121Budovy, haly a stavby39 851,0074 807,5729 072,11
 6122Stroje, přístroje a zařízení2 500,006 000,00464,82
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím4 500,004 500,001 084,75
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4354 Chráněné bydlení3 600,0010 600,7810 033,65
 6121Budovy, haly a stavby3 600,0010 389,789 823,58
 6122Stroje, přístroje a zařízení0,00211,00210,07
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem156 637,00210 270,34145 052,03
 6121Budovy, haly a stavby137 062,00182 452,63129 564,69
 6122Stroje, přístroje a zařízení12 875,0011 817,715 623,33
 6123Dopravní prostředky0,009 800,007 340,22
 6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím6 700,006 200,002 523,79
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4377 Sociálně terapeutické dílny0,00750,000,00
 6121Budovy, haly a stavby0,00750,000,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti0,003 813,803 813,80
 6321Investiční transfery obecně prospěšným společnostem0,00614,30614,30
 6323Investiční transfery církvím a náboženským společnostem0,003 199,503 199,50

Skupina 7 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5212 Ochrana obyvatelstva5 550,0011 359,3110 949,00
 6122Stroje, přístroje a zařízení5 550,007 326,387 023,46
 6123Dopravní prostředky0,004 032,933 925,54
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené5 000,007 598,791 975,00
 6122Stroje, přístroje a zařízení0,002 423,790,00
 6341Investiční transfery obcím5 000,005 175,001 975,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek5 500,006 850,006 316,36
 6122Stroje, přístroje a zařízení500,00500,000,00
 6339Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům5 000,006 350,006 316,36
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5511 Požární ochrana - profesionální část399 143,00380 079,51236 592,98
 6122Stroje, přístroje a zařízení26 450,001 062,05956,70
 6123Dopravní prostředky350 713,00346 951,25219 105,13
 6125Výpočetní technika0,0092,210,00
 6339Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům21 980,0031 974,0016 531,15
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část12 000,00206 338,4312 392,23
 6122Stroje, přístroje a zařízení7 000,006 371,625 875,73
 6123Dopravní prostředky0,00195 046,811 996,50
 6322Investiční transfery občanským sdružením0,0020,0020,00
 6341Investiční transfery obcím5 000,004 900,004 500,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému441 000,00519 860,92267 103,21
 6121Budovy, haly a stavby421 000,00486 449,07263 605,31
 6122Stroje, přístroje a zařízení20 000,0031 935,252 021,30
 6130Pozemky0,001 476,601 476,60
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému0,008 269,968 269,94
 6111Programové vybavení0,00677,51677,49
 6122Stroje, přístroje a zařízení0,007 592,457 592,45

Skupina 8 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6113 Zastupitelstva krajů4 350,002 382,231 123,60
 6111Programové vybavení800,00527,000,00
 6123Dopravní prostředky850,00863,60863,60
 6125Výpočetní technika2 700,00731,630,00
 6329Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím0,00260,00260,00
ParagrafPoložkaNázevSchválený rozpočet
v tis. Kč
Upravený rozpočet
v tis. Kč
Čerpání rozpočtu
k 30. 11. v tis. Kč
6172 Činnost regionální správy45 500,0060 693,7145 211,80
 6111Programové vybavení19 370,0011 565,829 339,60
 6119Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku380,00380,0065,16
 6121Budovy, haly a stavby10 650,0017 380,949 369,58
 6122Stroje, přístroje a zařízení180,004 222,182 775,18
 6123Dopravní prostředky3 880,005 861,404 688,70
 6125Výpočetní technika11 040,0021 283,3718 973,58

Kapitálové výdaje celkem - schválený rozpočet = 4 470 962,00 tis. Kč
Kapitálové výdaje celkem - upravený rozpočet = 5 104 882,14 tis. Kč
Kapitálové výdaje celkem - čerpání rozpočtu = 3 148 954,06 tis. Kč

frame-scrollup