Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

1. Název: Moravskoslezský kraj

2. Důvod a způsob založení: Moravskoslezský kraj byl pod názvem "Ostravský kraj" vytvořen ke dni 1. ledna 2000 ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Tím došlo k naplnění čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ústavním zákonem č. 176/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, byl ke dni 31. května 2001 změněn název kraje na "Moravskoslezský kraj".
Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 1 odst. 3 tohoto zákona jsou orgány kraje:
 • zastupitelstvo kraje
 • rada kraje
 • hejtman kraje
 • krajský úřad
 • zvláštní orgán zřízený podle zákona

3. Organizační struktura:

 1. Odbor kancelář hejtmana kraje
  • Oddělení mezinárodních vztahů
  • Oddělení vnějších vztahů
  • Oddělení komunikace a strategického marketingu
  • Oddělení pro krizové řízení
  • Oddělení činností sekretariátů
 2. Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  • Oddělení personální
  • Oddělení veřejných zakázek
  • Oddělení služeb a údržby
  • Oddělení autodopravy
 3. Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
  • Oddělení podpory korporátního řízení
  • Oddělení přezkoumání hospodaření územních celků
  • Oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory
 4. Odbor právní a organizační
  • Oddělení právní
  • Oddělení legislativní a organizační
 5. Odbor informatiky
  • Oddělení správy sítí a výpočetní techniky
  • Oddělení správy databází a aplikací
  • Oddělení správy GIS a projektů
 6. Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
  • Oddělení všeobecné správy
  • Oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad
 7. Odbor investiční a majetkový
  • Oddělení investiční
  • Oddělení majetkové
  • Oddělení financování stavebních projektů
 8. Odbor financí
  • Oddělení rozpočtu
  • Oddělení financování a státní pokladny
  • Oddělení účetnictví a metodiky
 9. Odbor zdravotnictví
  • Oddělení zdravotní správy
  • Oddělení řízení organizací a zdravotní péče
 10. Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Oddělení územního plánování
  • Oddělení stavebního řádu
 11. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  • Oddělení regionálního rozvoje
  • Oddělení strukturálních fondů
  • Oddělení cestovního ruchu
 12. Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Oddělení vodního hospodářství
  • Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence
  • Oddělení ochrany přírody a zemědělství
  • Oddělení odpadového hospodářství
  • Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
 13. Odbor školství, mládeže a sportu
  • Oddělení správy škol
  • Oddělení rozvoje vzdělávání
  • Oddělení mládeže a sportu
  • Oddělení přímých nákladů
  • Oddělení financování škol
 14. Odbor evropských projektů
  • oddělení projektové kanceláře
  • oddělení neinvestičních projektů
 15. Odbor sociálních věcí
  • Oddělení rozvoje sociálních služeb
  • Oddělení sociální ochrany
  • Oddělení ekonomické
 16. Odbor dopravy a chytrého regionu
  • Oddělení dopravy
  • Oddělení dopravně správních agend
  • Oddělení silničního hospodářství
  • Oddělení rozvoje chytrého regionu
 17. Odbor kultury a památkové péče
  • Oddělení kultury
  • Oddělení památkové péče

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa: 28. října 117, 702 18 OSTRAVA

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 28. října 117, 702 18 OSTRAVA

4.3 Úřední hodiny:

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:

pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 - 14:30
pátek 8:00 - 13:00

Pokladní hodiny:

pondělí, středa 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 10:00 - 12:00 13:00 - 14:30
pátek 10:00 - 13:00

Provozní hodiny podatelny

pondělí, středa 7:30 - 17:00
úterý, čtvrtek 7:30 - 15:30
pátek 7:30 - 14:00

4.4 Telefonní čísla:

 • Telefonní číslo ústředny: 595 622 222
 • Telefonní číslo pokladny: 595 622 124

4.5 Číslo faxu: 595 622 126

4.6 Adresa internetové stránky: www.msk.cz

4.7 Adresa e-podatelny: posta@msk.cz

4.8 Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

5. Případné platby lze poukázat: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava, č. účtu: 19-1650676349/0800

6. IČ: 70890692

7. DIČ: CZ70890692

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace:
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.
Ústně:
 • Telefonicky
 • Osobně
Písemně:
 • Poštou
 • Osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo na sekretariát odboru
 • E-mailem na adresu: posta@msk.cz
 • Datovou schránkou: Moravskoslezský kraj, ID: 8x6bxsd
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:

Ústně do protokolu

Telefonicky

Písemně:

 • Poštou
 • Osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo na sekretariát odboru
 • E-mailem na adresu: posta@msk.cz
 • Datovou schránkou: Moravskoslezský kraj, ID: 8x6bxsd

11. Opravné prostředky:
 • O odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra; v řízení vedeném v přenesené působnosti pak věcně příslušný ústřední správní úřad, zpravidla věcně příslušné ministerstvo.
 • Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím krajského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
 • Odvolání lze podat:
  Ústně do protokolu
  Písemně:
  • Poštou
  • Osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo na sekretariát odboru
  • E-mailem na adresu: posta@msk.cz
  • Datovou schránkou: Moravskoslezský kraj, ID: 8x6bxsd

12. Formuláře:
Formulář "Žádost o poskytnutí informací" lze získat:

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Do Sbírky zákonů České republiky a Sbírky mezinárodních smluv je možno nahlédnout v úředních hodinách na podatelně krajského úřadu. Texty jednotlivých právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv.

14.2 Vydané právní předpisy

Kraj vydává v zákonem stanovených případech obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje; vydané právní předpisy kraje se zveřejňují ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje. Do Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje je možno nahlédnout v úředních hodinách na podatelně krajského úřadu. Texty jednotlivých platných právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách kraje.

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2017:

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.
 2. Sazebník výše úhrad
  1. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku
   • černobílá
    • formát A4
     • jednostranná kopie 0,50 Kč
     • oboustranná kopie 1,00 Kč
    • formát A3
     • jednostranná kopie 1,00 Kč
     • oboustranná kopie 2,00 Kč
   • barevná
    • formát A4
     • jednostranná kopie 3,00 Kč
     • oboustranná kopie 6,00 Kč
    • formát A3
     • jednostranná kopie 6,00 Kč
     • oboustranná kopie 12,00 Kč
  2. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči
   • CD disk 5,00 Kč
   • DVD disk 7,00 Kč
   • obal na CD/DVD disk 4,00 Kč
  3. poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje
  4. osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 204,- Kč za každou ukončenou hodinu.
 3. v případě, že celkové náklady spojené s poskytnutím informací budou obsahovat padesátníkovou hodnotu, částka se zaokrouhlí směrem dolů
 4. Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.
 5. Sazebník úhrad za zpřístupňování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,ve znění pozdějších předpisů.
  Sazebník úhrad za zpřístupňování informací podle zákona č. 123/1998 Sb.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzory licenčních smluv: Licenční smlouva podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (formát PDF; velikost 160 kB)

16.2 Výhradní licence:

17. Informace o vyřízených žádostech podle zákona č. 106/1999 Sb.

17.1 Databáze poskytnutých informací

17.2 Výroční zprávy:

II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Moravskoslezský kraj informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech:

 1. Odbor kancelář hejtmana kraje
 2. Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
 3. Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
 4. Odbor právní a organizační
 5. Odbor informatiky
 6. Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
 7. Odbor investiční a majetkový
 8. Odbor financí
 9. Odbor zdravotnictví
 10. Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
 11. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
 12. Odbor životního prostředí a zemědělství
 13. Odbor školství, mládeže a sportu
 14. Odbor evropských projektů
 15. Odbor sociálních věcí
 16. Odbor dopravy
frame-scrollup