Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 113

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Povolení výjimky ze zakázaných způsobů lovu za účelem chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech

4. Základní informace k životní situaci: Krajský úřad povoluje výjimky ze zakázaných způsobů lovu za účelem chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech. Zásady pro udělování výjimek ze zakázaných způsobů lovu stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 197/2004 Sb., ve znění vyhl. č. 239/2006 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Uživatel rybářského revíru, rybníkář.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Výjimku ze zákazu při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok lze povolit jen uživateli rybářského revíru nebo rybníkáři pro akci s časovým, prostorovým a věcným vymezením. Výjimku ze zákazu při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství užívat k lovu ryb elektrického proudu nebo lovit ryby pod ledem lze povolit jen uživateli rybářského revíru k zajištění rybích násad, k lovu generačních ryb, k přemístění rybí obsádky do jiné lokality, k vědeckým, či vzdělávacím účelům, při povodních, při mimořádném a život ryb ohrožujícím znečištění vody, při sníženém průtoku vody, při sníženém obsahu kyslíku ve vodě nebo pro potřeby regulace a kontroly skladby rybí obsádky rybářského revíru, rybníkáři lze povolit tuto výjimku pro potřeby rybníkářské praxe. Výjimku ze zákazu lovit v rybářském revíru vybrané druhy ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování nebo lovit vybrané druhy ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb, lze povolit uživateli rybářského revíru za účelem provádění hospodářské těžby, regulačního odlovu, záchrany rybí obsádky, pořádání sportovních akcí, průzkumné činnosti, pro hospodaření v chráněných rybích oblastech, došlo - li k přemnožení některých druhů ryb nebo nejsou - li v příslušném rybářském revíru podmínky pro přirozené rozmnožování ryb.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o povolení výjimky.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyhotovená žádost o povolení výjimky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
kamil.peichl@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 197/2004 Sb., ve znění vyhl. č. 239/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o povolení výjimky se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-04-28

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-04-28

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup