Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 114

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Povolení výkonu rybářského práva

4. Základní informace k životní situaci: Krajský úřad ve vyhlášeném rybářském revíru a na rybníku v rybníkářství povoluje výkon rybářského práva.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Vlastník rybníka, vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, osoba pověřená všemi vlastníky nebo spoluvlastníky, nájemce nemovitosti, pokud prokáže písemné uzavření nájemního vztahu za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky rybníku nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda. V rybářském revíru vyhlášeném z vlastního podnětu krajského úřadu je oprávněn podat žádost o povolení výkonu rybářského práva občan České republiky nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, právnická osoba, která má sídlo na území České republiky, občan Evropské unie nebo právnická osoba, která je usazena ve státech Evropské unie.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost o povolení výkonu rybářského práva musí obsahovat označení a číslo rybářského revíru, jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu, návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce, návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru, jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za rybářského hospodáře a jeho zástupce, prokázání bezúhonnosti, zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení, návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru, datum podání žádosti. K ověření bezúhonnosti podle § 8 odst. 1 písm. g) si krajský úřad sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, je ke splnění podmínky bezúhonnosti povinna předložit doklad odpovídající výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i odpovídajícími doklady vydanými státy, v nichž se po dobu delší než 3 měsíce v posledních 3 letech zdržovala, a které nesmí být starší než 3 měsíce. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu. Právnická osoba k žádosti přiloží též doklad osvědčující její registraci příslušným orgánem. Je-li žadatelem osoba pověřená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, na kterém byl vyhlášen rybářský revír, přiloží k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva též dohodu všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků uvedených nemovitostí o pověření žadatele, jako osoby oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem. Je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, předloží k žádosti doklad, že uzavřel nájemní vztah k uvedené nemovitosti za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o povolení výkonu rybářského práva.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyhotovená žádost o povolení výkonu rybářského práva.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádné

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek 2000.- Kč za povolení výkonu rybářského práva. Úhrada na pokladně krajského úřadu nebo bankovním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Správce vodního toku, vlastníci pozemků, na nichž byl rybářský revír vyhlášen.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
kamil.peichl@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 197/2004 Sb., ve znění vyhl. č. 239/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. V případě výběrového řízení o povolení výkonu rybářského práva lze do 15 dnů od doručení oznámení o výsledku výběrového řízení podat námitky. O námitkách rozhoduje hejtman kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-07-01

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-07-01

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup