Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 115

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Ustanovení rybářského hospodáře a jeho zástupce

4. Základní informace k životní situaci: Krajský úřad ustanovuje na návrh uživatele rybářského revíru rybářského hospodáře a jeho zástupce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Uživatel rybářského revíru.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Rybářským hospodářem a jeho zástupcem může být stanovena fyzická osoba, která:
a) je způsobilá k právním úkonům
b) je starší 21 let [§ 8 odst. 1 písm g) zákona]
c) je bezúhonná
d) je občanem České republiky nebo občanem Evropské unie usazeným ve státech Evropské unie anebo má trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštního právního předpisu – zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e) předloží doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném studiem v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na rybářství nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na hydrobiologii nebo ichtyologii nebo doklad o získání úplného středního odborného vzdělání ve studijním oboru rybářství nebo doklad o ukončení studia na vyšší odborné škole se studijním oborem vodní hospodářství a ekologie, v němž součástí absolutoria je zkouška ze základů rybářství, nebo
f) předloží osvědčení o úspěšném vykonání zkoušek na rybářského hospodáře.

Doklady uvedené pod písmeny e) nebo f) mohou být nahrazeny doklady o úspěšném ukončení příslušného studia, popřípadě doklady o složení zkoušek obdobných zkouškám na rybářského hospodáře absolvovaných po 1. 1. 1998, které byly vydány podle dřívějších právních předpisů. K ověření bezúhonnosti podle § 8 odst. 1 písm. g) si krajský úřad sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, je ke splnění podmínky bezúhonnosti povinna předložit doklad odpovídající výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i odpovídajícími doklady vydanými státy, v nichž se po dobu delší než 3 měsíce v posledních 3 letech zdržovala, a které nesmí být starší než 3 měsíce.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o ustanovení rybářského hospodáře a jeho zástupce.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyhotovená žádost o ustanovení rybářského hospodáře a jeho zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Uživatel rybářského revíru.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
kamil.peichl@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 197/2004 Sb., ve znění vyhl. č. 239/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o ustanovení rybářského hospodáře a jeho zástupce se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-07-01

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-07-01

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup