Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 117

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Vyhlášení, změna a zrušení rybářského revíru

4. Základní informace k životní situaci: Krajský úřad vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír, který se nachází v obvodu jeho působnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Vlastník rybníka, vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, je - li vlastníků nebo spoluvlastníků těchto nemovitostí více, pak všichni vlastníci nebo všichni spoluvlastníci nebo osoba pověřená všemi vlastníky nebo spoluvlastníky, popř. nájemce pozemků, pokud prokáže písemné uzavření nájemního vztahu k těmto nemovitostem s vlastníkem nebo všemi vlastníky anebo všemi spoluvlastníky uvedených nemovitostí za účelem výkonu rybářského práva.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Rybářský revír se vyhlašuje na vodním toku, na rybníce nebo na uzavřené vodě. Při vyhlášení rybářského revíru se vychází z podmínek pro chov a podporu života ryb. Změní - li se podmínky rozhodné pro vyhlášení příslušného rybářského revíru nebo dojde - li ke změně podmínek rozhodných pro chov a podporu života ryb, může krajský úřad změnit rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru. Změna rozhodnutí může být provedena z vlastního podnětu nebo na žádost uživatele příslušného rybářského revíru nebo vlastníka rybníka nebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda. Krajský úřad rozhodne o zrušení rybářského revíru z vlastního podnětu, poklesne - li výměra souvislé vodní plochy v rybářském revíru pod 500 m2 nebo zaniknou - li podmínky pro chov anebo podmínky podporující život ryb v rybářském revíru, nebo rozhodne o zrušení rybářského revíru na základě žádosti vlastníka rybníka nebo vlastníka pozemku, na němž se nachází uzavřená voda nebo osoby pověřené všemi vlastníky nebo spoluvlastníky, nebo na základě žádosti nájemce pozemků pokud žadatel prokáže písemné uzavření nájemního vztahu k těmto nemovitostem s vlastníkem nebo všemi vlastníky anebo všemi spoluvlastníky uvedených nemovitostí za účelem výkonu rybářského práva.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o vyhlášení, změně nebo zrušení rybářského revíru.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyhotovená žádost o vyhlášení, změnu nebo zrušení rybářského revíru.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastníci dotčených pozemků, správce toku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
kamil.peichl@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 197/2004 Sb., ve znění vyhl. č. 239/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o vyhlášení, změně nebo zrušení rybářského revíru se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-04-28

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-04-28

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup