Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 35

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo zvláštního určení s výjimkou vojenských lesů

4. Základní informace k životní situaci: Krajský úřad v přenesené působnosti rozhoduje podle § 7 odst. 2 a § 8 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Prokázat vlastnictví k předmětným lesům. Odůvodnit žádost údaji dle platného lesního hospodářského plánu, lesního zákona a souvisejících vyhlášek a způsobem obhospodařování nebo jeho záměrem (tj. např. jednoduchým projektem). Doložit rozhodnutí jiných orgánů státní správy, která jsou důvodem ke změně kategorie lesů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně či poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, nachází-li se předmětné lesy v obvodu správní působnosti tohoto kraje (nejedná - li se o pozemky určené pro obranu státu).

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost, výpis z katastru nemovitostí k dotčeným lesním pozemkům, smlouva o nájmu lesních pozemků (pokud je žadatelem nájemce).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30 - ti dnů, ve složitých případech do 60 - ti dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-04-29

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-04-29

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup