Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 37

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Ustanovení a zrušení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2 lesního zákona)

4. Základní informace k životní situaci: Krajský úřad v přenesené působnosti ustanovuje na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu lesní stráž podle § 38 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění s působností na území kraje. Na toto řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Vlastník lesů a orgán státní správy lesů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Lesní stráží lze ustanovit fyzickou osobu, která je občanem České republiky, je starší 21 let, nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, prokáže znalost práv a povinností lesní stráže podle lesního zákona a znalost souvisejících předpisů a složí před orgánem státní správy lesů zákonem předepsaný slib. K ověření skutečnosti, zda fyzická osoba nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin (ověření bezúhonnosti) si krajský úřad sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Písemným podáním návrhu učiněným osobně nebo poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. Posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, u kterého je uchazeč registrován k léčebné péči.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Evidenční list lesní stráže. U správního orgánu, který o ustanovení lesní stráže rozhoduje.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění, § 38 a § 39.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa, vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-07-01

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-07-01

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup