Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 38

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Udělení licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1 lesního zákona)

4. Základní informace k životní situaci: Orgán kraje v přenesené působnosti uděluje podle § 26 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění licenci ke zpracování plánů a osnov.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), která si podá žádost u orgánu státní správy lesů, v jehož územním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo právnická osoba sídlo.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
a) dosažení věku 18 let,b) státní občanství České republiky,c) způsobilost k právním úkonům,d) bezúhonnost,e) odborné lesnické vzdělání,f) odborná lesnická praxe.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně či poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, je-li trvalé bydliště fyzické osoby, nebo sídlo právnické osoby na území tohoto kraje.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje: jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu, obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká, identifikační číslo, bylo - li mu přiděleno,označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání /vysokoškolské vzdělání lesnického směru/, popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe /odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let/.

Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje: obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele, jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele, identifikační číslo, výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce, označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř.i doba, na kterou je licence žádána, jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem /vysokoškolské vzdělání lesnického směru/, popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe /odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let/. K ověření bezúhonnosti uvedené v bodě 6. písm. d) podmínek jak fyzické osoby, tak odpovědného zástupce právnické osoby si krajský úřad sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání dle poučení rozhodnutí proti kterému se odvolání podává.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-04-29

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-04-29

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup