Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 40

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti pověřeného obecního úřadu a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2 lesního zákona)

4. Základní informace k životní situaci: Krajský úřad v přenesené působnosti může vlastníkovi lesa, za předpokladu vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.), uložit podle § 32 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, opatření:
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu,
b) provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů,
c) zničení napadených semen a sazenic,
d) průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva,
e) omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Krajský úřad z vlastního podnětu, vlastníci postižených lesů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Vznik mimořádných okolností dle § 32 odst. 2 lesního zákona v rozsahu uvedeném v názvu této situace.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Písemným podáním podnětu na vydání opatření učiněným osobně nebo poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Doklad o mimořádném rozsahu škodlivých okolností a odůvodnění proč mají být nařízena mimořádná opatření.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují neprodleně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Všichni vlastníci lesů v postižené oblasti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti opatřením vydaným formou rozhodnutí ve správním řízení je to odvolání dle poučení v rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Pokuta do výše 1.000.000 Kč

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-04-29

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-04-29

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup