Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 41

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů není Vojenský lesní úřad

4. Základní informace k životní situaci: Krajský úřad v přenesené působnosti rozhoduje podle § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. o správním řízení (správní řád), o místní příslušnosti orgánů státní správy lesů prvního stupně. Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Účastník řízení a dotčené orgány státní správy lesů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Viz. oddíl základní informace.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Písemným podáním žádosti učiněným osobně nebo poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Odůvodněná žádost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Podání se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Všichni účastníci předmětného řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zák. č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti usnesení se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-04-29

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-04-29

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup