Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 42

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Námitky proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3), kromě plánů schválených Vojenským lesním úřadem

4. Základní informace k životní situaci: Ministerstvo zemědělství v přenesené působnosti rozhoduje o námitkách proti oznámení o neschválení plánu podle § 27 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. Vlastník lesa je povinen ve lhůtě stanovené orgánem státní správy lesů předložit upravený návrh plánu nebo do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu podat u tohoto orgánu písemné námitky. O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů (ministerstvo zemědělství) do 30 dnů. Neuzná - li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Vlastník lesa pořizující lesní hospodářský plán, který nebyl schválen (§ 27 odst. 3 lesního zákona).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podat písemně námitky do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu u orgánu, který vyrozumění vydal.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Písemným podáním dle předcházejícího bodu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Orgán, který vyrozumění vydal. Tento je postoupí na Ministerstvo zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádné, vše předloží orgán, který vás vyrozuměl o neschválení plánu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů (ministerstvo zemědělství) do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
ladislav.hendrich@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-04-29

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-04-29

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup