Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 43

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a povolování jejich změn (§ 27 lesního zákona)

4. Základní informace k životní situaci: Krajský úřad v přenesené působnosti schvaluje podle § 27 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, lesní hospodářské plány a povoluje jejich změny.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Zpracování LHP osobou, jež má k této činnosti licenci.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Předložením návrhu LHP ke schválení.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, nachází-li se předmětné lesy v obvodu správní působnosti tohoto kraje

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Návrh LHP ve dvojím vyhotovení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Pro schválení LHP se formuláře nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání. Zákonem stanoveny nejsou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Právnické a fyzické osoby a orgány státní správy, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Doložení souhlasů s návrhem LHP dotčených osob a orgánů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Vyhláška č 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů. Neuzná-li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Opatření podle § 51 odst. 1 lesního zákona.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-04-29

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-04-29

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup