Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 99

2. Kód: 9

3. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání o výměře 1 ha a více (§ 17 odst. 1 lesního zákona)

4. Základní informace k životní situaci: Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle § 13 odst. 1 § 16 odst. 1 a § 17 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), v jejíž zájmu má k odnětí nebo omezení dojít.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost o trvalé či dočasné odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně či poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, nachází-li se předmětné lesy v obvodu správní působnosti tohoto kraje.

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.
Kontakt

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Viz související předpisy
a) údaje o lesních pozemcích včetně katastrální mapy
b) záměr
c) dobu, na kterou se dočasné odnětí nebo omezení požaduje a plán rekultivace
d) způsob opětovného zalesnění pozemku, pokud bude po ukončení použití pro jiné účely pozemek vrácen plnění funkcí lesa
e) vyjádření odborného lesního hospodáře a vlastníka lesa.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek za odnětí. Výši poplatku stanoví podle přílohy k tomuto zákonu orgán státní správy lesů v rozhodnutí podle § 17 odst. 1.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání zpravidla do 30 dnů, ve složitých a rozsáhlých případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastník dotčeného pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
ladislav.hendrich@msk.cz, jana.bezdekova@msk.cz, anna.bulova@kr-moravskslezsky.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků učených k plnění funkcí lesa.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o odnětí lesních pozemků se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u místně příslušného krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba: Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2008-04-30

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2008-04-30

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

frame-scrollup