Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 - DT č. 3

Seznam schválených projektů - dotační titul č. 3

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2116 rozhodlo o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatelům v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012".

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu Spolupracující VŠ
83 PÓROBETON Ostrava a.s. akciová společnost 47676388 Ověření výroby alfa-sádry v technologii výroby autoklávovaných pórobetonů 280 000 Kč 400 000 Kč 70,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
58 Measurement Technic Moravia Ltd. - organizační složka zahraniční osoba 28331311 Měření a tvorba nové metody pro identifikaci opotřebení řezného nástroje z topografických parametrů dezintegrované plochy 320 000 Kč 400 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
57 Sylvie Vilišová fyzická osoba 63335573 Modulace kapalinového toku v technologii řezání paprskem za účelem vyšší dezintegrace povrchu materiálů 160 000 Kč 200 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
10 RIE s.r.o. společnost s ručením omezeným 28267702 Vývoj algoritmu pro stanovení mezního stavu nízkocyklové únavy materiálu se zaměřením na aplikaci v praxi 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
40 KMC Group s.r.o. společnost s ručením omezeným 26794861 Experimentální ověření nátěrové hmoty vhodné pro použití v teplotních intervalech 100 - 900 ?C 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
85 Hutní montáže - SvarServis, s.r.o. společnost s ručením omezeným 64084060 Vývoj nelineárních konstitutivních modelů pro vysoké rychlosti deformace nízkolegovaných vysokopevných ocelí 480 000 Kč 600 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
72 GABEN, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 19012021 Aplikace technologie RFID pro identifikaci pohybu osob ve vymezením prostoru. 430 000 Kč 780 000 Kč 55,13% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
64 EBG plastics CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným 25368435 Predikce topografického stavu povrchu plastových výrobků pro zlepšení technologického procesu 140 000 Kč 200 000 Kč 70,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
61 PTS Josef Solnař, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26872951 Způsob identifikace a predikce mechanických vlastností povrchových vrstev u materiálů vytvořených elektrochemickým opracováním z ultrazvukového měření 320 000 Kč 400 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
62 PTS Josef Solnař, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26872951 Návrh způsobu nedestruktivní kontroly mechanických parametrů zejména meze kluzu materiálů plechů válcovaných za studena 320 000 Kč 400 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
34 IVITAS, a.s. akciová společnost 25357255 Matematický model a konstrukční návrh tlumících elementů ke snížení hluku vzniklého odfuky páry z elektráren a tepláren 480 000 Kč 600 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
19 VaKo montáže s.r.o. společnost s ručením omezeným 28577914 Optimalizace operačních procesů ve společnosti VaKo montáže s.r.o. 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
37 SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. společnost s ručením omezeným 25389246 Studium změn fyzikálních vlastností konstrukčních ocelí vlivem zvýšených teplot 480 000 Kč 600 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
65 IPS Konstrukt, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 27834352 Experimentální stanovení reziduální smykové únosnosti porušených drátkobetonových konstrukcí v závislosti na jejich tloušťce a geometrii trhliny 434 000 Kč 542 500 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11 Sobriety s.r.o. společnost s ručením omezeným 26271061 Zvýšení účinnosti paralelizace CFD solveru OpenFOAM 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
23 AUTOSALON SVOBODA s.r.o. společnost s ručením omezeným 26792672 Vývoj a zhotovení mobilního zařízení pro presentaci automobilů 272 000 Kč 340 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
45 TRIMR s.r.o. společnost s ručením omezeným 14616238 Vypracování metodik pro navrhování a posuzování osvětlovacích soustav s LED svítidly 300 000 Kč 430 000 Kč 69,77% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
24 BONATRANS GROUP a.s. společnost s ručením omezeným 27438678 Analýza účinnosti jednotlivých technických řešení tlumičů na snížení hlučnosti železničního kola a dvojkolí 192 000 Kč 480 000 Kč 40,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
9 SychrovNET s.r.o. společnost s ručením omezeným 26827921 Systém pro správu úloh v mnohouzlových aplikacích 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
8 RIE s.r.o. společnost s ručením omezeným 28267702 Vývoj metodiky pro měření zbytkové napjatosti tvarově složitých součástí v elasto - plastické oblasti 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
26 Brose CZ spol. s r. o. společnost s ručením omezeným 61465704 Vývoj a zhotovení zařízení pro měření dopadové rychlosti a silových poměrů pohyblivých částí testovacích rámů automobilových dveřních zámkových systémů 160 000 Kč 400 000 Kč 40,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
51 S 21 Energy s.r.o. společnost s ručením omezeným 28648170 Tvorba holistického marketingového modelu pro projekt S21 .cz 480 000 Kč 600 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
36 Hutní montáže - SvarServis, s.r.o. společnost s ručením omezeným 64084060 Vývoj a realizace prototypu žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů 480 000 Kč 600 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
81 ArteGIS CZ, s.r.o. společnost s ručením omezeným 27767736 Integrace GIS do metodologie Model Driven Development 369 600 Kč 462 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
52 ARMING spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 62304178 Spolehlivost základových desek vyztužených betonářskou a rozptýlenou výztuží 480 000 Kč 600 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
4 Noving OK s.r.o. společnost s ručením omezeným 28652941 Vývoj metodiky měření dynamických jevů na konstrukcích včetně prototypového zařízení 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
53 FVE Suchdol s.r.o. společnost s ručením omezeným 28638310 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti energetických soustav s pomocí predikčních systémů 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Celkem 9 777 600 Kč 13 034 500 Kč

Seznam neschválených projektů - dotační titul č. 3

Žadatelé z dotačního titulu č. 3, kteří nejsou na základě losování navrženi k poskytnutí dotace.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2116 rozhodlo o neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatelům v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012".

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu Spolupracující VŠ
55 AGRO - EKO spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 45193967 Výzkum a měření možnosti zušlechťování podsítné frakce ze zpracování směsných komunálních odpadů v aerobním fermentoru pro získání kvalitního výrobku pro využití v energetice 400 000 Kč 650 000 Kč 61,54% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
60 Measurement Technic Moravia Ltd. - organizační složka zahraniční osoba 28331311 Nový způsob detekce kvality povrchu povrchu materiálů pro optimalizaci řízení technologického procesu hydroabrazivního dělení 320 000 Kč 400 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
1 Webdevel s. r. o. společnost s ručením omezeným 28597192 Analýza možností úpravy endoskopické sondy pro zvýšení přesnosti měření velikosti zájmových objektů 364 800 Kč 456 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
78 IN PROJEKT Czech, s.r.o. společnost s ručením omezeným 27846407 Alternativy využití nepřímé metody na bázi infračerveného záření pro určení efektivního dosahu injektáží stavebních konstrukcí dlouhodobým monitorováním 335 000 Kč 434 000 Kč 77,19% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
77 ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. akciová společnost 47672781 Výzkum v oblasti rozmístění nákladů (cost deploymnet), základního pilíře moderních metod štíhlé výroby 40 000 Kč 100 000 Kč 40,00% 30.9.2013 Slezská univerzita v Opavě
13 Sobriety s.r.o. společnost s ručením omezeným 26271061 Výpočet aerodynamických koeficientů v solveru OpenFOAM pomocí pokročilých CFD metod 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
86 SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. společnost s ručením omezeným 25389246 Inovace a implementace v procesu řízení materiálového zpracování 480 000 Kč 600 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
54 AGRO - EKO spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 45193967 Výzkum a testování řízení procesu pyrolýzy s výrobou biouhlu v REAKTORU 400 000 Kč 650 000 Kč 61,54% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
21 A-KOMPLEX Ostrava a.s. akciová společnost 27830209 Vývoj dálkového ovládání a monitorování zdroje konstantního proudu prostřednictvím IP protokolu 304 000 Kč 380 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
22 BONATRANS GROUP a. s. akciová společnost 27438678 Experimentální a numerický výzkum kontaktní únavy vybraných jakostí materiálu železničního kola 260 000 Kč 650 000 Kč 40,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
75 BORCAD cz s.r.o. společnost s ručením omezeným 25855042 Pevnostní analýza a tvarová optimalizace konstrukce komfortního sedadla 280 000 Kč 400 000 Kč 70,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
84 PÓROBETON Ostrava a.s. akciová společnost 47676388 Výzkum vlastností a vývoj směrných receptur pórobetonové směsi s obsahem expandovaných vulkanických skel 280 000 Kč 400 000 Kč 70,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
82 RAYNET s.r.o. společnost s ručením omezeným 26843820 Analýza chování uživatelů produktu RAYNET CRM 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
27 Brose CZ spol. s r. o. společnost s ručením omezeným 61465704 Vývoj a zhotovení zařízení pro vyvinutí požadované rychlosti otvírání požadované rychlosti otvírání zámků 112 000 Kč 280 000 Kč 40,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
2 Webdevel s. r. o. společnost s ručením omezeným 28597192 Vývoj specializovaných modulů fotogrammetrického systému FOTOM 332 000 Kč 415 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
5 Noving OK s.r.o. společnost s ručením omezeným 28652941 Vývoj a měření vlastností speciálních typů přípojů ocelových konstrukcí 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12 Sobriety s.r.o. společnost s ručením omezeným 26271061 Tvorba metodiky a materiálové zkoušky pro hodnocení iniciace trhliny vlivem termomechanického namáhání 400 000 Kč 500 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
3 LabControl s.r.o. společnost s ručením omezeným 27850544 Vývoj systému pro analýzu víceosého zatížení 320 000 Kč 400 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
33 IMOS Brno, a.s. akciová společnost 25322257 Metodika hodnocení životnosti a spolehlivosti předpjatých mostních I nosníků vystavených mimořádným účinkům zatížení 400 000 Kč 1 000 000 Kč 40,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
32 SATJAM, s.r.o. společnost s ručením omezeným 64088324 Návrh a vývoj nových tenkostěnných střešních a fasádních prvků 136 000 Kč 340 000 Kč 40,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
20 HMC engineering systém s.r.o. společnost s ručením omezeným 28630343 Výzkum v oblasti vrtání hlubokých otvorů 480 000 Kč 600 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
18 CODEA, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 19014481 Vývoj zařízení pro bezkontaktní analýzu stavu měřiče spotřeby vody založeného na principu zpracování obrazového signálu 464 000 Kč 580 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
44 AXITECH, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26850010 Vývoj speciálních funkcionalit a algoritmů pro dopravní monitorovací systém 480 000 Kč 600 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
46 ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. akciová společnost 14613581 Řídicí systém dávkování odmašťovací chemikálie a monitoring kvality nánosu termické izolace MgO na nanášecí lince 320 000 Kč 800 000 Kč 40,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
74 RMT s.r.o. společnost s ručením omezeným 47669110 Vývoj bezkontaktního systému měření objemu sypkých hmot 480 000 Kč 610 000 Kč 78,69% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
71 GABEN, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 19012021 Analýza využití UHF RFID technologie na kovových předmětech 205 000 Kč 330 000 Kč 62,12% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
47 Top Function s.r.o. společnost s ručením omezeným 29395194 Využití inteligentního mobilního komunikátoru pro ovládání a sledování dodatečných funkcí v automobilu, které převážně podporují bezpečnost a komfort řidiče a posádky 448 000 Kč 560 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
59 Measurement Technic Moravia Ltd. - organizační složka zahraniční osoba 28331311 Identifikace a predikce vztahu topografie povrchu materiálů k podélnému válcování za studena 320 000 Kč 400 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
70 GABEN, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 19012021 RFID bezdrátový detekční systém vozidel s PPJ 384 000 Kč 480 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
25 PRONTO autosalón, spol. s r. o. společnost s ručením omezeným 49609262 Vývoj konstrukce tažného zařízení pro obytné automobily s nivelizací zadní nápravy 240 000 Kč 300 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
63 PTS Josef Solnař, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26872951 Měření zbytkového napětí na základě komparace změn rychlosti šíření pružných vln v materiálu 320 000 Kč 400 000 Kč 80,00% 30.9.2013 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Celkem 10 504 800 Kč 15 215 000 Kč
frame-scrollup