Menu

Informace pro provozovatele ubytování ukrajinských občanů od 1. 7. 2022

Podle zákona č. 65/2022 Sb. (tzv. Lex Ukrajina) zajišťuje hejtman na území příslušného kraje ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností dostupnost kapacit ubytování pro osoby s udělenou dočasnou ochranou a žadatele o udělení dočasné ochrany (tzn. uprchlíky z Ukrajiny). Poskytovatelé (nově v zákoně definováni jako "provozovatelé") ubytování mají podle Lex Ukrajina nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování za ubytovanou osobu a noc, a to podle údajů vedených v evidenci (dále také "systém HUMPO").

Pokud však provozovatelé poskytují ubytování uprchlíkům z Ukrajiny za úplatu, nemají na paušální náhradu nákladů na ubytování nárok.

Jak funguje systém příspěvků pro poskytovatele ubytování?

Domácnosti

Nadále platí, že ubytování v obydlí fyzické osoby se nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování je řešen prostřednictvím pracovních úřadů. Příspěvek na solidární domácnost se poskytuje fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou na dobu alespoň 16 po sobě jdoucích dnů v jednom měsíci.

O příspěvek se žádá přes aplikaci ministerstva práce a sociálních věcí. Výše solidární příspěvku se liší dle toho, zda ubytovaná osoba sdílí ubytování či je v samostatném bydlení, bližší specifikace je uvedena v odkaze níže. O příspěvek můžete zažádat vždy za předchozí kalendářní měsíc.

Provozovatelé ubytovacích zařízení

Provozovatelé, kteří nabídnou nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, mají nárok na paušální náhradu nákladů. Musí k tomu doložit evidenci každého ubytovaného a mít řádně uzavřenou smlouvu/dohodu s příslušnou obcí s rozšířenou působností.

Chtějí‑li provozovatelé ubytovacích zařízení poskytnout ubytovací prostory pro ukrajinské občany a dosud nejsou zaregistrováni v databázi HUMPO, musí se nejprve obrátit na příslušnou obec s rozšířenou působností (dále jen "ORP") a uzavřít s ní písemnou dohodu. ORP následně zajistí evidenci ubytovacího zařízení do systému HUMPO. Přístupové údaje do systému HUMPO budou zaslány provozovateli krajem.

Provozovatelé jsou povinni po dobu zařazení v systému HUMPO umožnit ubytování v rozsahu zapsané kapacity. Kapacitu ubytování stejně jako žádost o výmaz ubytování ze systému lze upravit na základě písemného požadavku provozovatele (na e‑mail: ubytovaniukrajina@msk.cz).

Pro vyúčtování je nutné vést evidenci ubytovaných osob v sytému HUMPO, která bude sloužit k získání paušální náhrady nákladů (podklad bude generován ze systému HUMPO).

Podle Lex Ukrajina je poskytování ubytování podle tohoto zákona veřejnou službou. Ubytování se poskytuje v objektech zařazených v informačním systému HUMPO jako nouzové ubytování a dočasné nouzové přístřeší:

Výše paušální náhrady na ubytování je od účinností Lex Ukrajina v pevné výši (nelze ji smluvně upravovat, jak bylo možné za účinnosti usnesení vlády) a stanovena nařízením vlády č. 206/2022 Sb., které bylo změněno nařízením vlády č. 322/2022, následovně:

Kontroly

Dle § 6f odst. 1 Lex Ukrajina je krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, úřad městského obvodu a úřad městské části je oprávněn provádět u provozovatele kontrolu dodržování povinností podle tohoto zákona.

Dotazy k poskytování ubytování

Pro sdělení provozovatelů či případné dotazy vztahující se k poskytování ubytování je vyhrazen krajský e‑mail UbytovaniUkrajina@msk.cz, nebo telefonní číslo krajského dispečinku 800 720 210.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.