Menu

Změny ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Moravskoslezský kraj se již více než rok podílí na zajištění ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, a to za spolupráce provozovatelů ubytovacích zařízení z veřejného i soukromého sektoru. V současné době byla prezidentem ČR schválena novela tzv. Lex Ukrajina s účinností od 1. dubna 2023. Některé důležité informace však budou platit až od 1. července 2023.

Zásadní změny zákona č. 65/2022 Sb. z pohledu ubytovatele, platné od 1. dubna 2023

Ubytovaná osoba může přidělené ubytování odmítnout nebo opustit pouze z vážných důvodů, tím se rozumí objektivní důvody zásadně komplikující nebo znemožňující pobyt v ubytovacím zařízení, vzniklé zejména nezávisle na vůli ubytované osoby. Odmítnutím nebo opuštěním ubytování bez takto daných důvodů ztrácí ubytovaná osoba nárok na další zajištění ubytování (§ 6b odst. 6 zákona č. 65/2022 Sb.).

Pokud přestane ubytovaná osoba využívat ubytování bez uvedení důvodu po dobu delší než 10 dnů, ztrácí nárok na další zajištění ubytování. Důvody dočasného nevyužívání ubytování je ubytovaná osoba povinna bezodkladně sdělit provozovateli tohoto ubytování (§ 6b odst. 6 zákona č. 65/2022 Sb.).

Provozovatel je povinen po dobu zařazení v evidenci (HUMPO):

Provozovatel zařazený do evidence má nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování (dříve kompenzační příspěvek) za osobu, které poskytuje ubytování bezplatně, a noc, a to podle údajů vedených v evidenci.

Zásadní změny zákona č. 65/2022 Sb. z pohledu ubytovatele, platné od 1. července 2023

Ubytování se poskytuje bezplatně nejvýše po dobu 150 dní ode dne udělení dočasné ochrany. Osobě, která dovršila ke dni 31. 3. 2023 nebo po dobu následujících 90 dní dobu 150 dní bezplatného ubytování, se poskytuje nouzové ubytování, a související služby pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, bezplatně do 30. 6. 2023

Tato doba se nevztahuje na osobu, která splňuje podmínky pro přiznání humanitární dávky podle § 6 zákona č. 66/2022 Sb. a je zároveň uvedena v § 6b odst. 1 písm. a) a v § 6b odst. 1 písm. e) bodech 1 až 6 uvedeného zákona (tzv. zranitelná osoba). Zranitelné osobě je poskytováno ubytování bezplatně i po uplynutí lhůty 150 dní ode dne udělení dočasné ochrany. Jedná se o osoby:

Objekty, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt, se nepovažují za objekty určené k poskytování nouzového ubytování. Bližší informace naleznete níže v odstavci Evidence bytů MPSV.

Změny v systému přidělování ubytování a navazující úpravy v evidenci HUMPO

Přidělení ubytování, změnu ubytování a vyřazení osoby z ubytování zabezpečuje Ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor České republiky nebo Policie České republiky, a to prostřednictvím evidence HUMPO. Ubytování se přiděluje na určeném pracovišti zázemí (KACPU).

Po přidělení ubytování obdrží osoba s udělenou dočasnou ochranou dokument s názvem Informace o přidělení ubytování obsahující její identifikační údaje, adresu přiděleného ubytování, adresu a identifikační údaje provozovatele ubytovacího zařízení a poučení o důsledcích odmítnutí přiděleného ubytování a opuštění ubytování.

Evidence bytů MPSV

Objekty, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt, nebudou nadále považovány za objekty určené k nouzovému ubytování podle zákona č. 65/2022 Sb.

S ohledem na toto vymezení bude nutné, aby provozovatel, pokud bude chtít nadále poskytovat ubytovací kapacity ve smyslu zákona č. 65/2022 Sb., úřadu, s kterým má uzavřenou smlouvu o poskytování ubytování prokázal, zda se na něj uvedená kritéria vztahují či nikoli, a to předložením kolaudačního rozhodnutí, oznámení o užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu. Nevyžaduje‑li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 stavebního zákona, musí provozovatel předložit povolení stavby.

Byty, které jsou cizincům s dočasnou ochranou poskytovány k samostatnému bydlení, budou zařazeny v informačním systému evidence bytů, který spravuje MPSV. Registrace do nové evidence je spuštěna, ale jak je uvedeno výše, do konce června bude platit stávající systém, kdy za ubytování poskytované v bytech náleží provozovateli paušální náhrada nákladů, kterou na základě údajů ze systému HUMPO vyplácí Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Ubytovací zařízení, které jsou v systému HUMPO vedeny jako byt budou od 1. července z této evidence vyřazeny a nebudou automaticky převedeny do evidence MPSV. Zapsání do evidence MPSV provádí vlastník bytu přes web MPSV.

Informační zdroje pro ubytované osoby

Informace k pobytovým záležitostem spojeným s dočasnou ochranou naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace k poskytování humanitárních dávek a další pomoci na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.