Menu

Máme hotovo už v roce 2021 a plánujeme na rok 2022

Vize kraje 2030 – úvodní foto

Moravskoslezský kraj je:

Seznamte se s Vizí 2030.

Podnikavější a zaměstnanější kraj

Garant: Ivo Vondrák

Vize 2030 – Vondrák

Hotovo:

Plánujeme 2022:

Vzdělanější kraj

Garant: Stanislav Folwarczny

Vize 2030 – Folwarczny

Hotovo:

 • Přímo jsme podpořili žáky formou krajských stipendií ve výši 14 mil. Kč – v celkem 27 oborech jsme podpořili 621 žáků motivační složkou stipendia a 2.031 žáků prospěchovou složkou stipendia.
 • Díky realizace propagační kampaně Řemeslo má respekt na podporu 13 oborů vzdělávání, kterým hrozí zánik, došlo ke zvýšení počtu žáků v těchto oborech o cca 30 %.
 • Zahájili jsme projekční přípravu dalších workoutových hřišť při krajských středních školách (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky Frenštát pod Radhoštěm, Střední škola technická Opava).
 • Vybudovali jsme dvě nová venkovní sportoviště s workoutovými hřišti při krajských středních školách (Gymnázium Karviná a Gymnázium Josefa Božka Český Těšín).
 • Proběhla pilotní fáze projektu Technologická a podnikatelská akademie spočívající v implementaci moderních technických trendů inovativních firem do digitálních vzdělávacích materiálů a realizaci podnikatelského Business kempu.
 • Podpořili jsme výuku vedenou rodilými mluvčími. Tento projekt financuje už čtvrtým rokem kraj a celkem se do něj zapojilo 57 středních a vyšších odborných škol zřizovaných Moravskoslezským krajem.
 • Pokračovali jsme v podpoře výuky anglického jazyka ve středních školách – do projektu financovaného krajem je zapojeno všech 6 středních zdravotnických škol zřizovaných krajem. Je zaměřen především na rozšíření odborné slovní zásoby a zvýšení komunikačních kompetencí.
 • Za významné podpory MSK nově vznikla Krajská atletická akademie Ostrava, která se zaměřuje na podporu a rozvoj nadaných atletů v různých disciplínách.
 • Podpořili jsme krajské sportovní akademie, které umožňují koncentrovat nejnadanější sportovce do jednoho místa, kde jim je poskytována prvotřídní péče a zázemí nejen ve sportovní oblasti, ale také v oblasti osobnostního rozvoje. Jedná se například o Regionální fotbalovou akademii Moravskoslezského kraje a Centrum individuálních sportů Ostrava.
 • Realizovali jsme projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje v oblasti podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity, podpora pedagogů při rozpoznávání nadaných žáků a následné práce s nimi. Dále pak v oblasti odborného vzdělávání a podpory spolupráce škol se zaměstnavateli, podpory polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, bezpečnosti na internetu, výměnu zkušeností a duální vzdělávání apod.

Plánujeme 2022:

 • Nadále budeme podporovat žáky vybraných oborů vzdělání krajskými stipendii.
 • Budeme pokračovat v propagaci oborů vzdělání, které jsou v kraji ohroženy zánikem.
 • Pokračujeme v přípravách strategického projektu Technologická a podnikatelská akademie.
 • Zpracujeme Krajský akční plán rozvoje vzdělávání MSK III včetně nastavení priorit a návrhu konkrétních aktivit, které budou v projektu realizovány.
 • Budeme realizovat aktivity návazného projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II s cílem dalšího vzdělávání pedagogů, zapojení odborníků z praxe do výuky a rozvoje kariérového poradenství ve školách. K realizaci vzdělávání v souladu s požadavky zaměstnavatelů přispěje modernizace vybavení 23 středních škol. V rámci tohoto projektu budou v některých středních školách vytvořena Centra profesní přípravy, jež budou vybaveny moderními technologiemi a žáci budou připravováni na výkon profese na základě spolupráce škol a zaměstnavatelů. Budeme také realizovat aktivity ve spolupráci s VŠ, Menzou ČR a organizací KVIC. Nově budeme do aktivit zapojovat i dospělé v rámci celoživotního učení.
 • Realizovali jsme aktivity projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK – vzdělávání pedagogů v oblasti moderních vzdělávacích metod, vybudovali jsme 44 moderních odborných učeben/dílen/laboratoří. V rámci tohoto projektu jsme uzavřeli 93 Memorand o spolupráci se zaměstnavateli, odborníci z praxe pomáhali především se zavedením nových strojů a zařízení do pravidelné výuky. Dále jsme v rámci tohoto projektu dokončili 5 jazykových učeben a 14 učeben polytechniky.
 • Zahájíme projekční přípravu projektu „Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, p. o.“.
 • Vybudujeme další venkovní moderní sportoviště při krajských školách (Gymnázium a Střední odborná škola FrýdekMístek, Střední škola technická Opava).
 • V případě modernizace stávajících venkovních sportovišť u krajských škol budeme usilovat o rozšíření o workoutové a parkourové prvky.
 • Zahájíme řadu školských projektů spolufinancovaných z OPŽP, v rámci kterých budeme řešit energetické úspory školských zařízení např. ve VOŠ zdravotnické Ostrava, ZŠ Čkalovova.
 • Budou pokračovat projekty financované z rozpočtu kraje zaměřené na podporu výuky cizích jazyků (rodilí mluvčí, výuka anglického jazyka ve středních zdravotnických školách).
 • Budeme nadále podporovat pedagogické pracovníky a žáky středních škol při zlepšování jejich jazykových kompetencí v zahraničí.
 • Nadále budeme podporovat stávající krajské sportovní akademie (Centrum individuálních sportů Ostrava, Regionální fotbalová akademie MSK, Krajská atletická akademie) a podílet se na jejich dalším směřování a rozvoji.
 • Budeme spolupracovat s krajskými sportovními svazy na vytvoření krajských akademií v dalších vhodných sportech, například v házené, volejbale, případně se zaměříme na rozvoj stávajících Sportovních center mládeže (například plavání, alpské lyžování, cyklistika).

Kulturnější kraj

Garant: Lukáš Curylo

Vize 2030 – Curylo

Hotovo:

 • Otevřeli jsme Muzeum nákladních automobilů TATRA.
 • Obyvatelům Moravskoslezského kraje jsme zpřístupnili nové Živé muzeum v památníku J.A. Komenského ve Fulneku.
 • Kompletně jsme opravili Sala Terrenu a kompletně rekonstruovali a veřejnosti zpřístupnili park bruntálského zámku.
 • Revitalizovali jsme hrady Hukvaldy a Sovinec.
 • Díky financím kraje jsme podpořili 289 projektů v oblasti živé kultury, 138 projektů v oblasti památkové péče.

Plánujeme 2022:

 • Připravujíme stavbu Černé kostky centra digitalizace, vědy a inovací.
 • Začneme projektovat Bílý stín – přístavbu Galerie výtvarného umění.
 • Spustíme modernizaci muzeí – muzea 21. století.
 • Dokončíme Muzeum Trojmezí v Jablunkově.
 • Připravíme stavbu depozitáře pro muzeum v Bruntále.
 • Budeme budovat nové zákaznickém zázemí hradů Hukvaldy a Sovinec.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci Bruntálského a Žerotínského zámku, zámku v Nové Horce a v Kuníně aj.
 • Připravíme celkovou rekonstrukci divadla v Českém Těšíně.
 • Budeme pracovat na vybudování Kreativního centra v Moravskoslezském kraji.

Čistější a chytřejší průmyslový kraj

Garant: Jakub Unucka ve spolupráci se Zdenkou Crkvenjaš-Němečkovou

Vize 2030 – Unucka

Hotovo:

 • Dokončili jsme projekt Jednotně přístupná síť WiFi ve vozidlech veřejné dopravy v kraji (560 autobusů a 14 železničních vozidel), včetně centrálního dispečinku.
 • Spustili jsme pro veřejnost aplikaci ODISapka pro vyhledávání dopravního spojení a plánování doorto-door trasy.
 • Provedli jsme upgrade systému geo dat zahrnující vozidla zimní údržby na bázi GPS, meteostanic s kamerovým dohledem silnic II. a III. třídy a komplexní realizace tzv. geoportálu Moravskoslezského kraje.
 • Začali jsme s přípravou digitálně technické mapy kraje.
 • Pokračovali jsme v nastavené podpoře budování startupového ekosystému kraje (např. Zdravá myšlenka).
 • Dokončili jsme „Územní energetickou koncepci Moravskoslezského kraje“, reflektující trendy v oblasti využívání uhlí pro energetické účely.
 • Dokončili jsme „Dopadovou studii odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji“, vč. variantního navržení scénářů pro zajištění energetické soběstačnosti kraje.
 • Vytvořili jsme studii „Problematika odpojování konečných odběratelů a návrh optimalizace v soustavách centrálního zásobování teplem v Moravskoslezském kraji“.
 • Aktivně jsme se zapojili do projektu „Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy“ Technologické Agentury ČR.
 • Vytvořili jsme síťového řešení vodíkového údolí MSK jako alokovaného finanční nástroje Fondu spravedlivé transformace.
 • Navázali jsme spolupráci s klíčovými stakeholdery regionu i mezinárodní spolupráce ve všech částech distribučního řetězce (2× ratifikace memoranda z r. 2018 externími subjekty – ČEZ, ČEPRO).
 • Zrealizovali jsme 3. výzvu kotlíkových dotací.
 • Vynaložili jsme více než 1 mil. Kč na osvětu v oblasti nakládání s odpady.
 • Opakovaně jsme vyhlásili dotační program Podpora odpadového hospodářství ve výši 3 mil. Kč.
 • Vytvořili jsme Adaptační strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu a připravili program LIFE COALA, který bude zaměřený na naplňování této strategie.

Plánujeme 2022:

 • Zrealizujeme projekty internetu věcí (IoT) ze strany obcí v rámci dotačního programu na pořízení senzorů pro obce do 5 tis. obyvatel.
 • Optimalizujeme projekt chytrého parkování před budovou KÚ MSK, vč. dynamického systému rezervace míst.
 • Zprovozníme páteřní základ vysokorychlostní datové sítě MSK a zahájíme budování metropolitní sítě Bruntál.
 • Spustíme program aktivní kybernetické bezpečnosti v nemocnicích kraje.
 • Připravíme se na aktualizaci Územní energetické koncepce kraje, dle aktuálních norem v závislosti na státní koncepci ČR.
 • Připravíme pilotní projekty tzv. komunitní energetiky ve vybraných lokalitách kraje.
 • Začneme pracovat na strategickém projektu „Centrum veřejných energetiků“ financovaného Fondem spravedlivé transformace.
 • Institucionalizujeme gesční subjekt v oblasti rozvoje vodíkových technologií, vč. přistoupení k platformě evropských vodíkových údolí.
 • Založíme vodíkový klastr Moravskoslezského kraje jako samostatný právní subjekt.
 • Vytvoříme koncepční dokument Strategie rozvoje vodíkových technologií v MSK.
 • Zrealizujeme 4. výzvu kotlíkových dotací.
 • Zaktualizujeme Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.
 • Prostřednictvím osvětových aktivit podpoříme předcházení vzniku odpadů a správné nakládání s komunálními odpady.
 • Zrealizujeme projekt LIFE COALA, v rámci kterého budeme přispívat např. na využívání dešťové vody, zelené střechy nebo úpravu veřejných prostranství ve městech.

Atraktivnější kraj

Garant: Jan Krkoška ve spolupráci s Petrem Kajnarem

Vize 2030 – Krkoška

Hotovo:

Plánujeme 2022:

Zdravější kraj

Garant: Martin Gebauer

Vize 2030 – Gebauer

Hotovo:

 • Zahájili jsme další modernizaci a zdokonalení stavebnětechnického zázemí zdravotnických zařízení prostřednictvím rekonstrukcí stávajících objektů či výstavbou objektů nových a zajištění jejich špičkového přístrojového vybavení – projekty spolufinancovaných z fondů EU (ReactEU) v celkovém plánovaném objemu 940 mil. Kč.
 • Zahájili jsme realizaci projektů, díky kterým obnovíme sanitní vozidla, podpoříme odborné znalosti zaměstnanců a zkvalitníme vybavení v oblasti IT v celkovém plánovaném objemu 90 mil. Kč.
 • Zvýšili jsme úroveň zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v krajských nemocnicích v hodnotě cca 50 mil. Kč (IROP 10).
 • Provedli jsme update Portálu pacienta – zavedli jsme možnost zapojení praktických lékařů a jejich náhled na sdílenou zdravotnickou dokumentaci, rozšířili jsme možnosti webového objednávání a zlepšili objednávání do ambulantních pracovišť.
 • Zahájili jsme komplexní řešení problematiky kybernetické bezpečnosti.

Plánujeme 2022:

 • Pokračovat v projektech z ReactEU zaměřených na modernizaci zázemí našich zařízení a zajištění špičkového přístrojového vybavení.
 • Připravíme aktivity financované z IROP 2 v hodnotě 2 mld. Kč prioritně v oblasti následné péče, infekčních klinik a laboratoří, urgentní příjmy atd.
 • Ve spolupráci s MSDC vyhlásíme VZ na Aktivní kybernetickou bezpečnost – zkvalitníme úroveň stávajících zajištění KB a zajištění nezbytných budoucích výdajů nutných pro dosažení aktivní KB a zároveň dosažení souladu se zákonnými ustanoveními a požadavků NUKIB.
 • Budeme dále rozvíjet eHealth pro vytvoření hospital cloud, mobilní platformy, centrální vrstvy – integrační sběrnice.
 • Připravíme aktivity financované z IROP 2 pro ZZS MSK v hodnotě 300 mil. Kč (výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín, další obnova vozového parku apod.).

Soudržnější kraj

Garant: Jiří Navrátil

Vize 2030 – Navrátil

Hotovo:

 • Dokončili jsme rozsáhlou revitalizaci Domova Příbor za více než 26 mil. Kč, díky níž došlo ke zvýšení kapacity domova o 8 míst, zároveň byly vybudovány nové jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, včetně odpovídajícího soc. zařízení.
 • Finančně jsme podpořili všech 15 Senior Pointů.
 • Pořádali jsme Dny rodin s cílem propagovat a zvýšit informovanost o náhradní rodinné péči.
 • Zahájili jsme výstavbu a rekonstrukci Domova Březiny včetně zateplení a úpravy správní budovy.

Plánujeme 2022:

 • ahájíme výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici.
 • V naší příspěvkové organizaci Sagapo dokončíme rozsáhlé investiční akce přesahující 130 mil. Kč výstavbu tří přízemních objektů pro sociální službu s kapacitou 18 osob, výstavbu sociálně terapeutických dílen s denní kapacitou 50 osob a chráněného bydlení pro 8 oso s mentálním a kombinovaným postižením.
 • V příspěvkové organizaci Harmonie realizujeme výstavbu tří nových objektů pro 12 osob se zdravotním postižením za 39 mil. Kč.
 • Podpoříme fungování stávajících 15 Senior Pointů, včetně nového v Ostravě–Porubě.
 • Zahájíme přípravy akce „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“, byla zahájena fyzická realizace stavební části akce „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“, v roce 2022 bude také zahájena realizace akce „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“.
 • V rámci velké směny majetku mezi krajem a Českou republikou dojde k nabytí areálu bývalého internátu na ul. Junácká v Havířově pro účely přípravy a realizace akce „Rekonstrukce domova pro seniory, Havířov – Podlesí“.

Bohatší kraj

Garant: Jaroslav Kania

Vize 2030 – Kania

Hotovo:

 • Udrželi jsme mezinárodního rating kraje na úrovni A1 s výhledem stabilním od agentury Moody´s, a to i přes negativní dopady spojené s poklesem příjmů vyvolaným pandemií Covid – 19.
 • Díky ratingu A1 jsme vysoutěžili dlouhodobý úvěr na financování významných investičních akcí Moravskoslezského kraje v objemu 3 mld. Kč za výhodných obchodních podmínek.
 • Přes výrazný pokles úrokových sazeb jsme dosáhli významných úrokových příjmů (v součtu za roky 2020 a 2021 ve výši 65 mil. Kč), a to díky dlouhodobě nastavené spolupráci s bankovními domy a jejich diverzifikaci.
 • Při Komisi Rady AKČR pro financování a majetek krajů byla v červnu 2021 zřízena Pracovní skupina RUD, která se postupně ve zbývající části roku zabývala zejména projednáváním návrhu nového modelu RUD pro kraje vytvořeného Moravskoslezským krajem ve spolupráci s doc. Tománkem z Katedry veřejné ekonomiky, VŠBTU Ostrava. Ostatní kraje návrh doplňovaly o potřebná vstupní data, připomínky a návrhy. Současně byly představeny další, avšak velmi zjednodušené modely krajů Libereckého, Královehradeckého a Vysočiny.
 • Výrazně jsme doplnili Fond pro financování strategických projektů MSK v roce 2021, po jeho výrazném odčerpání v průběhu roku 2020, z přebytku hospodaření kraje za rok 2020. Další posílení zdrojů fondu v roce 2022 bude z přebytku hospodaření kraje za rok 2021.
 • Realizovali jsme stavbu „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“, jejímž předmětem bylo vybudování nové veřejně přístupné účelové komunikace a inženýrských sítí pro plánovaný výrobní a logistický areál.
 • Zahájili jsme projektovou přípravu akce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“ a závěrem roku 2021 jsme zahájili projektovou přípravu „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava“.
 • Díky sdíleným službám (energie, nakupování, pojištění, služby IT apod.) jsme jen za rok 2021 ušetřili 118 mil. Kč.
 • V době nedostatku a vysokých cen osobních ochranných pracovních pomůcek jsme jako centrální zadavatel zavedli dynamický nákupní systém na jejich dodávky s úsporou 4,4 mil. kč.
 • Jako první soutěžíme léky pro 6 nemocnic pomocí elektronických katalogů.
 • Proběhl první tendr na nákup léčivých přípravků na 17 léků v hodnotě zakázky 10 mil. Kč a úsporou 2,3 mil. Kč.
 • Vysoutěžili jsme systém pro evidenci sbírek muzejní povahy pro 5 našich kulturních organizací (4 muzea, 1 galerie).

Plánujeme 2022:

 • Udržet nejvyššího aktuálně dosažitelného ratingového hodnocení při současně nastaveném modelu financování krajů v ČR.
 • Prohloubit spolupráci s bankovními domy na moderní digitální bázi zejména v oblasti zhodnocování prostředků přes aplikace umožňující přímý vstup na finanční trhy, a to za účelem meziročního zvyšování významných úrokových příjmů do rozpočtu kraje.
 • Zajistit efektivní čerpání nasmlouvaných úvěrů (zejména nastavení nejvhodnějšího časového okamžiku čerpání) s cílem zachování stability krajských financí ve vazbě na nepříznivý vývoj inflace a úrokových sazeb.
 • Prosadit nutnost změny nastavení RUD pro kraje do Programového prohlášení vlády ČR, části věnované Regionálnímu a místnímu rozvoji. Doplnit finální návrh o předpokládané finanční dopady na státní rozpočet, představení modelu Radě AKČR.
 • Projednat navržený model se zástupci Ministerstva financí, po nalezení shody zpracování novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, případně spuštění legislativního procesu spojeného s novelou zákona č. 243/2000 Sb.
 • Realizovat projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů a navyšovat výdaje na reprodukci majetku kraje.
 • Budeme pokračovat v projektové přípravě akce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“ a akce „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava“.
 • Připravit dalších 7 veřejných zakázek na nákup léčivých přípravků pro 6 krajských nemocnic.
 • Připravíme založení dynamického nákupního systému na nákup výpočetní techniky pro p. o.
 • Začneme implementovat systém pro evidenci sbírek muzejní povahy v Galerii výtvarného umění, všechny naše organizace budou mít hotovo na konci roku 2023.
 • Zrealizujeme veřejnou zakázku na jednotný personální a mzdový systém.

Mobilnější kraj

Garant: Radek Podstawka

Vize 2030 – Podstawka

Hotovo:

Plánujeme 2022:

Bezpečnější kraj

Garant: Ivo Vondrák

Vize 2030 – Vondrák – sanitka

Hotovo:

 • Poskytli jsme více než 4 mil. Kč na přípravu výstavby Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (na projektovou dokumentaci, výkup pozemků, inženýrské sítě, komunikace apod.).
 • Pořídili jsme pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje techniku a vybavení za více než 45 mil. Kč (např. filtry do kontejneru pro ochranu obyvatelstva, protichemické obleky, vaky pro vyprošťovací práce, technický automobil pro zásahy na záchranu zvířat, automobilové cisternové stříkačky pro zásahovou činnost, dieselagregáty k zabezpečení nouzových dodávek elektrické energie apod.).
 • Podíleli jsme se na obměně technického vybavení Integrovaného bezpečnostního centra MSK ve výši téměř 10 mil. Kč.
 • Pro potřeby jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí jsme přispěli více než 2 mil. Kč na pořízení speciální výbavy ke zvýšení jejich akceschopnosti při zásazích a podpořili jsme také nákup nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů včetně výstavby a rekonstrukcí hasičských zbrojnic v obcích částkou 11 mil. Kč.
 • V rámci dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů“ jsme podpořili částkou téměř 15 mil. Kč projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky. Důvodem podpory daného účelu je přispět k rozvoji dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji. Tato podpora je hlavně zaměřená na výchovu mladé generace.

Plánujeme 2022:

 • Poskytneme 62 mil. Kč na výstavbu Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice.
 • Opět podpoříme Hasičský záchranný sbor nákupem speciálního vybavení a techniky určené k zvládání mimořádných událostí.
 • Podpoříme obměnu a další doplnění vybavení Integrovaného bezpečnostního centra MSK ve výši 5 mil. Kč, a to na vybavení telefonní ústředny.
 • Na nákup cisternových automobilových stříkaček a nákladních automobilů pro Sbory dobrovolných hasičů obcí přispějeme částkou 18 mil. Kč, na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic v obcích také 18 mil. Kč.
 • V rámci dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů“ podpoříme projekty se zaměřením na činnost dobrovolných spolků částkou 8 mil. Kč.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.