koronaweb
Menu

Podmínky dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021

I. Název programu (kód)

Dotační program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021 (ZDR II/21)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Účel a priority dotačního programu

Účelem tohoto dotačního programu je podpora zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. Důvodem podpory je získat kvalifikované lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, potřebné pro zajištění primární péče pro obyvatele kraje.

IV. Vymezení okruhu žadatelů

 1. Za oprávněné žadatele v rámci tohoto programu jsou považovány podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které uskutečňují na území Moravskoslezského kraje specializační vzdělávání lékařů (ukončované atestační zkouškou) v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost a kterým byla udělena akreditace dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dotace v tomto programu nebudou poskytovány obchodním společnostem a příspěvkovým organizacím, jejichž zakladatelem/zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, Ministerstvo zdravotnictví nebo obec.
 3. Dotace v tomto programu nebudou poskytovány obchodním společnostem, v nichž veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
 4. O dotaci v rámci tohoto programu může požádat i žadatel, který získal nebo získá dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo, avšak upřednostněni budou v tomto programu žadatelé, kteří dotaci na rezidenční místo ze státního rozpočtu neobdrželi.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat v akreditovaných zařízeních na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Maximální výše dotace na jeden projekt je 70 000 Kč.
 2. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny. Při nesplnění této podmínky budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z prostředků fondů EU.
 4. Realizace projektu bude zahájena nejdříve dne 1. 1. 2021, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2021.
 5. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO (je-li žadatel právnickou osobou), místě poskytování zdravotních služeb a IČO (je-li žadatel fyzickou osobou), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z národního registru poskytovatelů zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat subjekt samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. úředně ověřenou kopii pracovní smlouvy uzavřené mezi žadatelem o dotaci a lékařem zapsaným do specializačního vzdělávání v příslušném oboru (dále jen "školencem"),
  5. úředně ověřenou kopii rozhodnutí o zařazení školence do vzdělávání v základním oboru, prokazující zápis školence do specializačního vzdělávání.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 5 tohoto článku.
 6. Předložení dokladů uvedených v odst. 5 písm. c. tohoto článku s výjimkou dokladu o splnění povinnosti uvedené v písm. c. za středníkem není vyžadováno u žadatelů, kterými jsou podnikající fyzické osoby.
 7. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 8. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 5 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 9. V případě, že příjemci nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 10. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho žádost, administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 5 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti. Objem uznatelných nákladů projektu se sníží. Nákladový rozpočet projektu bude v tomto případě v součinnosti s náhradním příjemcem přepracován.
 11. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  4. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady pouze náklady spojené se specializačním vzděláváním lékaře - úhrada kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, realizovaných na akreditovaných pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru, které buď zajistí žadatel na svém pracovišti, nebo které zajistí žadatel formou nákupu služeb od akreditovaných zařízení poskytujících zdravotní služby.
  V případě, že žadatel zajišťuje vzdělávání v příslušném specializačním oboru na svých akreditovaných odborných pracovištích, je uznatelným nákladem max. 400 Kč vč. DPH za 1 hodinu stáže.
 3. Náklady, které nesplňují podmínky uvedené v odst. 1 a které nejsou specifikovány v odst. 2 tohoto článku, se považují za neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s předloženou žádostí o dotaci, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost o poskytnutí dotace vždy v elektronické podobě dle odst. 2 - 5 tohoto článku a následně buď v listinné podobě, nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu,
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele, sídle a IČO (je-li žadatel právnickou osobou), místě poskytování zdravotních služeb a IČO (je-li žadatel fyzickou osobou), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písm. b. tohoto odstavce) - nevkládají fyzické osoby,
  4. pracovní smlouvu uzavřenou mezi žadatelem o dotaci a školencem,
  5. rozhodnutí o zařazení školence do vzdělávání v základním oboru, prokazující zápis školence do specializačního vzdělávání,
  6. čestné prohlášení o rezidenčním místu a o počtu školenců,
  7. smlouvu o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, kam má být dotace poukázána.
 5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž je žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel tuto odeslanou žádost vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému), podepíše a v jednom podepsaném originále v listinné podobě, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá poskytovateli dotace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
  Odbor zdravotnictví
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
  1. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. názvem / jménem a příjmením žadatele a adresou,
  3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci",
  nebo
  zašle žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. V případě podání více žádostí jedním žadatelem, musí být každá žádost doručena v samostatné obálce / samostatné datové zprávě.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 1. 2021 do 11. 1. 2021. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podávání žádostí je zachována, bude-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
  Kontaktní osoba: Ing. Tereza Halfarová, tel.: 595 622 336, e-mail: tereza.halfarova@msk.cz.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Každá žádost o poskytnutí dotace bude zkontrolována z hlediska formální správnosti. V případě splnění veškerých formálních požadavků bude posouzena po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, ve třech oblastech dle hodnoticích kritérií:
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Max. možné bodové ohodnocení
  1. Zaměření na teritoriální specifika (odlehlost regionu, velikost obce, pokrytí oblasti poskytovateli zdravotních služeb),  5
  2. Předchozí aktivity (počet školenců u žadatele za posledních 5 let - zvýhodněn bude vyšší počet), přínos a potřebnost pro občany Moravskoslezského kraje  5
  3. Zda žadatel získal v roce 2019 a 2020 dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo, bod bude udělen žadateli, který dotaci nezískal max. 1
  Celkové bodové ohodnocení max. 11 bodů
  Žádost bude doporučena k podpoře při dosažení celkového počtu minimálně 3 bodů.
 2. Monitorovací pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem. Dojde-li ke snížení výše dotace, objem uznatelných nákladů projektu se sníží. Nákladový rozpočet projektu bude v tomto případě v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Na základě vyhodnocení žádostí výbor zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje navrhne seznam žadatelů navržených pro poskytnutí dotace, pořadník náhradních žadatelů a seznam žadatelů, kterým se poskytnutí dotace nenavrhuje.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2021.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stánkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 21. 1. 2022; připadl-li by poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, uvede se nejbližší následující pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:

 1. formální správnosti,
 2. dodržení účelového určení,
 3. dodržení podmínek,
 4. celkové evidence projektu,
 5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu na rok 2021 činí 1 mil. Kč.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotací je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí finanční prostředky pro dotační program, nebudou dotace v rámci tohoto programu v roce 2021 poskytnuty.

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 96/8458 ze dne 21. 9. 2020 a nabývá účinnosti dne 21. 9. 2020.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.