koronaweb
Menu

Podmínky Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021

I. Název programu (kód)

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (PZS)

II. Jednotlivé podporované oblasti a příklady aktivit

 1. Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů
  Příklady podporovaných aktivit:
  • mezigenerační předávání historie 20. století žákům škol, pořádání diskuzí s významnými pamětníky,
  • zapojení seniorů do sousedské i širší komunity a vzájemná výpomoc mezi seniory, zapojení seniorů do projektů podporujících dobrovolnické aktivity ve veřejných službách a institucích, jako např. ve školách (pěší doprovod dětí do škol, hlídání přechodů před školami, doučování, smysluplné využití volného času dětí), v knihovnách, v nemocnicích, v sociálních službách (nebude podporován provoz dobrovolnických center),
  • propojování činnosti organizací zaměřených na seniory, mládež a děti za účelem realizace společných akcí, pravidelných setkávání (např. spolupráce domova pro seniory se ZŠ, MŠ apod.),
  • aktivity podporující vzájemný mezigenerační respekt s důrazem na hodnoty stáří (např. výstava fotografií, sepsání pamětí apod.).
 2. Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti
  Příklady podporovaných aktivit:
  • semináře a přednášky zaměřené na prevenci domácího násilí, způsoby zabezpečení majetku, skryté nebezpečí v oblasti rizikového chování na internetu, nekalé obchodní praktiky prodejců, bezpečí seniorů v silničním provozu (při cestování vozidly i hromadnými dopravními prostředky i při jiném využívání pozemních komunikací), poskytování první pomoci,
  • pořízení a zajištění provozu technických prvků zvyšujících pocit bezpečí v domácnosti.
 3. Podpora volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví
  Příklady podporovaných aktivit:
  • akce kulturní, sportovní, turistické a akce za účelem seznámení a prohlubování přirozených vztahů v komunitě,
  • venkovní odpočinkové zóny pro seniory v obci (př. lavičky uzpůsobené seniorům, zastínění), popř. fit parky pro seniory v obci,
  • semináře a přednášky zaměřené na zdraví, zdravý životní styl.
 4. Podpora aktivit v oblasti vzdělávání
  Příklady podporovaných aktivit:
  • kurzy finanční gramotnosti, užívání informačních technologií (PC, internet), mobilního telefonu, bankomatu,
  • trénování paměti,
  • zapojení seniorů do programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku,
  • vytvoření a systematické šíření informačních a vzdělávacích materiálů zaměřených na ochranu práv seniorů.
 5. Podpora aktivit pro osoby pečující o seniory v domácím prostředí a pozůstalé
  Příklady podporovaných aktivit pro pečující osoby:
  • vzdělávání pečujících osob v oblasti péče o seniora - vzdělávací kurzy, semináře, individuální proškolování osob v domácím prostředí, témata: hygiena na lůžku, polohování, podávání stravy, alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace, prevence syndromu vyhoření, komunikace s nemocnými (náklady na lektory, pořízení předváděcích pomůcek),
  Příklady podporovaných aktivit pro pečující osoby a pozůstalé:
  • osvětová činnost (letáky, besedy),
  • vznik a rozvoj svépomocných skupin (psychosociální podpora, pravidelná setkávání, pronájmy prostor, náklady na koordinátora, kancelářské potřeby).

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na podporu projektů zaměřených dle podporovaných oblastí uvedených v čl. II tohoto programu.

Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je zvýšit kvalitu života osob ve věku 60 a více let žijících v Moravskoslezském kraji.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

V. Vymezení okruhů příjemců a cílových skupin programu

Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace obcí a obce. V případě územně členěných statutárních měst může o dotaci žádat jménem města rovněž městská část či městský obvod.

Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Projekty, které mají být z tohoto dotačního programu podpořeny, musí být zaměřeny na cílovou skupinu programu, jíž jsou osoby ve věku 60 a více let z Moravskoslezského kraje. Provoz dobrovolnických center nebude podporován.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace mají možnost projekt realizovat jak na území Moravskoslezského kraje, tak na území celé České republiky a v příhraničních oblastech Slovenské republiky a Polské republiky, které sousedí s Moravskoslezským krajem.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30.000 Kč, maximální výše dotace 100.000 Kč.
 2. Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu činí 20 %, max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 80 %.
  V případě, že žadatelem je obec nebo příspěvková organizace obce činí min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu 50 %, max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 50 %.
  V případě, že projekt zahrnuje aktivity spojené s vytvářením venkovních odpočinkových zón pro seniory v obci, popř. fit parků pro seniory v obci, s nimiž jsou spojeny uznatelné investiční náklady, činí min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu 50 %max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí rovněž 50 % (to platí i pro případné neinvestiční náklady takového projektu).
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem (např. z dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu") ani z prostředků fondů EU. Projekt nebude realizován na sociální službu, zařazenou do krajské sítě sociálních služeb v MSK.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde­-li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 7. Uznatelné jsou neinvestiční náklady projektu vyjma aktivity č. 3 - Podpora volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví, kde v případě venkovních odpočinkových zón pro seniory v obci, popř. fit parků pro seniory v obci, jsou uznatelné rovněž investiční náklady.
 8. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti.
 9. Realizace projektu bude zahájena nejdříve od 1. 1. 2021 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2021.
 10. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, sídle, IČO a právní formě (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla­-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
   V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 10 tohoto článku.
 11. Předložení dokladů uvedených v odst. 10 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec, lhůta stanovená v odst. 10 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce. V této lhůtě musí obec doložit doklady dle odst. 10 písm. a., písm. c. za středníkem a rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace.
 14. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 10 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 15. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, žadatel odmítne poskytnutou dotaci či celou dotaci nebo její část vrátí nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Minimální částka, kterou je možno nabídnout náhradnímu žadateli je 10.000 Kč. Po 30. 9. 2021 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 16. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 10 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 žádosti o dotaci.
 2. Specifické uznatelné náklady

  Specifickými uznatelnými náklady projektu jsou uznatelné náklady, které vedle podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku musejí splňovat další podmínky nebo u nichž se některá z podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku uplatní modifikovaně.

  Za uznatelné osobní náklady se považují pouze náklady spojené s dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti, přičemž maximální výše sjednané odměny může činit 150 Kč/hod.

  Příjemce musí poskytovateli doložit:

  • jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného výstupu,
  • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence.

  Výdaje na úhradu osobních nákladů za poslední odpracovaný kalendářní měsíc období realizace projektu musí příjemce fyzicky provést nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce včetně úhrady zákonných mzdových odvodů (za měsíc prosinec nejpozději do 25. 1. následujícího roku).

  Investiční náklady jsou uznatelné pouze u aktivity č. 3 - Podpora volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví, a to pouze v rámci nákladů na venkovní odpočinkové zóny pro seniory v obci, popř. fit parky pro seniory v obci.

  Náklady spojené s tuzemskými pracovními cestami jsou uznatelné až do výše stanovené právním předpisem upravujícím cestovní náhrady (použití soukromého vozidla zaměstnance je vyloučeno).

  Spotřeba energie je uznatelný náklad včetně úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po realizaci projektu (za měsíc prosinec nejpozději do 25. 1. následujícího roku).

 3. Neuznatelné náklady

  V rámci projektu nelze uznat:

  1. výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek,
  2. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
  3. nákup výpočetní techniky vč. softwaru a souvisejících zařízení,
  4. fotoaparát,
  5. data projektor,
  6. plátno na promítání,
  7. audiovizuální technika,
  8. mobilní telefony,
  9. ubytování vč. stravy,
  10. občerstvení včetně nákupu potravin a nápojů,
  11. dárkové předměty,
  12. výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
  13. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu, s výjimkou záloh na druhový náklad - spotřeba energie,
  14. poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí,
  15. mzdové náklady vyjma nákladů spojených s dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti,
  16. podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky,
  17. zákonné odvody do sociálního fondu a jiných fondů,
  18. cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,
  19. externě zajišťované administrativní služby a práce (např. vedení účetnictví), poradenské služby, právní služby, konzultace, auditorské služby,
  20. úhradu směnek,
  21. daně a dotace (s výjimkou daně z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu, která je uznatelným nákladem projektu, jestliže žadatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu nevzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty),
  22. celní, správní, soudní, bankovní poplatky a dovozní přirážky,
  23. závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů,
  24. závazky z koupě podniků, pevných termínovaných operací, nakoupených opcí,
  25. náklady příštích období,
  26. tvorbu kapitálových fondů, emisního ážia,
  27. úhradu ztráty z minulých let,
  28. tvorbu rezerv,
  29. akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
  30. splácení bankovních úvěrů, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí,
  31. náklady na reprezentaci a občerstvení
  32. poskytování finančních darů,
  33. pokuty, úroky z prodlení a penále,
  34. manka a škody,
  35. převody podílů na výsledku hospodaření společníkům,
  36. cestovné při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce,
  37. Investiční náklady vyjma nákladů na venkovní odpočinkové zóny pro seniory v obci, popř. fit parky pro seniory v obci u aktivity č. 3 - Podpora volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví.
 4. Náklady projektu vyúčtované paušální částkou

  Náklady na realizaci a koordinaci projektu maximálně do výše 10.000 Kč mohou být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyúčtovány paušální částkou; výše těchto nákladů nemusí být prokazována. Náklady projektu vyúčtovávané paušální částkou jsou považovány za uznatelné náklady projektu, i když nesplňují všechny podmínky stanovené v odst. 1.

  Paušální částkou je možno vyúčtovat pouze náklady na drobný spotřební materiál vč. kancelářských potřeb.

  Pozn.: Pokud bude využita možnost vyúčtovat náklady na drobný spotřební materiál paušální částkou, nelze v rozpočtu projektu dále uvádět náklady na spotřební materiál.

  Upozornění!!!

  Nákladový rozpočet tvořící přílohu č. 2 žádosti o dotaci nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace v předstihu zašle odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adresu posta@msk.cz pozvánku na konkrétní akce realizované v rámci projektu a umožní sociálnímu výboru zastupitelstva kraje sledování aktivit realizovaných v rámci podpořeného projektu.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 2 - 5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace včetně popisu projektu a nákladového rozpočtu.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. popis projektu,
  2. nákladový rozpočet projektu,
  3. doklady o názvu, sídle, IČO a právní formě žadatele (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků - neplatí pro obce,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem c.) - neplatí pro obce,
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který má být dotace zaslána,
  6. doklady prokazující činnost v oblasti uvedené v čl. V podmínek po dobu minimálně 1 roku v době podání žádosti - neplatí pro obce.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor sociálních věcí
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat - žádost o dotaci", nebo
  2. odeslanou žádost (bez příloh) zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být datová zpráva obsahující žádost opatřena uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. nebude obálka označena dle odst. 6 písm. a. tohoto článku,
  2. jsou v rozporu s tímto programem (není dodržena minimální či maximální výše požadované dotace, apod.),
  3. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  4. jsou doručeny na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  8. v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje je obsaženo více žádostí než jedna.
 9. V případě podání více než dvou žádostí jedním žadatelem budou posuzovány pouze ty žádosti, které byly zaevidovány v elektronickém systému pro podávání žádostí nejdříve, ostatní žádosti budou z hodnocení vyřazeny.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020 včetně.

Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického portálu pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Kontaktní osoby jsou pro:

věcné záležitosti projektu:

formální a ekonomické záležitosti projektu:

vyúčtování projektu:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace
  z rozpočtu MS kraje na rok 2021 v dotačním programu:
  Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
  Název žadatele:  
  Název projektu:  
  Kód programu: PZS č. ev.:   Maximálně možný počet bodů Bodové hodnocení projektu v oblasti
  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu
  1. Odůvodnění žádosti (potřebnosti projektu)
    Je popsán přínos a potřebnost realizace projektu, včetně jeho cílů a souladu projektu s vyhlášeným dotačním programem?   ANO/NE
  Počet bodů: 5  
  2. Realizace projektu
    Je popsána realizace jednotlivých aktivit projektu včetně časového harmonogramu?   ANO/NE
  Počet bodů: 5  
  3. Cílová skupina projektu
    Je popsána cílová skupina projektu včetně vazby aktivit projektu na potřeby cílové skupiny?   ANO/NE
  Počet bodů: 5  
  4. Výstupy projektu
    Jsou popsány měřitelné výstupy projektu včetně vazby na aktivity projektu?   ANO/NE
  Počet bodů: 5  
  5. Rozpočet projektu
    Je popsán soulad položek rozpočtu s projektovou části žádosti, adekvátnost položek rozpočtu, hospodárnost projektu?   ANO/NE
  Počet bodů: 5  
  6. Působnost projektu
    Působnost projektu je zohledněna dle níže uvedeného bodového hodnocení:    
    0 bodů - projekt má úzkou působnost, např. jen na uzavřenou skupinu, na členy 1 klubu
    1 bod - projekt má širší působnost, např. na více lidí, i nečleny klubu, mezigenerační
  2 body - projekt má širokou působnost, např. mezi obecní, celokrajskou, celostátní nebo mezinárodní
  Počet bodů: 2  
  Stručná anotace projektu (z hlediska potřebnosti, realizace, cílové skupiny, výstupů, rozpočtu):
   
  Stručné hodnocení projektu (včetně příp. identifikovaných rizikových faktorů projektu):
   
  Bodové hodnocení projektu: Maximálně možný počet bodů: 27
  Celkový počet získaných bodů: 0
  Projekt navržen k podpoře při dosažení minimálně bodů: 9
  Stanovisko Projekt je navržen k podpoře* Datum:  
  Projekt není navržen k podpoře**
  Hodnotitelé   Podpis:  
  Bodové hodnocení v oblasti 1. - 5.:
  • 0 - Hodnocený projekt neobsahuje popis dané oblasti
  • 1 - Oblast je v projektu zmíněna pouze okrajově, obecně
  • 2 - Oblast je v projektu popsána částečně - nejsou uvedena všechna kritéria, popis je obecný nebo nesrozumitelný
  • 3 - Oblast je v projektu popsána převážně - některá kritéria jsou popsána obecně nebo nesrozumitelně
  • 4 - Oblast v projektu je popsána výborně - obsahuje pouze dílčí drobné nedostatky
  • 5 - Oblast je v projektu popsána výborně - všechna uvedená kritéria jsou uvedena konkrétně a srozumitelně, ve vzájemném souladu
  * Projekt bude navržen k podpoře, pokud dosáhne celkově minimálně 9 bodů.
  ** Projekt nebude navržen k podpoře, pokud dosáhne celkově 8 a méně bodů.
 2. Výbor sociální zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 2 body) počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2021.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.

Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 3 mil. Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 96/8512 ze dne 21. 9. 2020 a nabývá účinnosti dne 21. 9. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.