Půjčka LIBERTY
Menu

Otázky a odpovědi při ukončení dodávky energií

Obecné informace

 1. Byl jsem klientem společnosti, která přestala dodávat elektřinu/plyn. Co se bude dít, co mám dělat?

  V České republice je energetickým zákonem zaveden tzv. dodavatel poslední instance (DPI). V případě, že váš dodavatel ztratí schopnost dodávat vám nadále elektřinu nebo plyn, přebírá DPI automaticky jeho zákazníky, kterým začne energie okamžitě dodávat.

  Nemusíte tedy nikam volat ani nic zařizovat, energie vám budou dodávány bez přerušení i nadále. Převedení pod DPI vám dává možnost a prostor si v klidu vybrat dodavatele nového. DPI vám bude dodávat energie maximálně půl roku.

 2. Mám si cenu zafixovat nebo čekat na pokles cen energií?

  V současné době není snadné předvídat, jak se budou ceny energií vyvíjet. Za nárůstem cen energií stojí několik různých faktorů. Ani energetičtí experti se neshodnou na tom, zda je výhodnější cenu fixovat a případně na jak dlouhou dobu.

 3. Co mohu dělat, pokud mi přišlo vyúčtování od dodavatele, který přestal dodávat energie, s vyšší než skutečnou spotřebou?

  Obdržené vyúčtování je potřeba pečlivě zkontrolovat, zejména v případech výrazné odchylky od obvyklého stavu spotřeby v předchozích letech, anebo pokud máte odečten stav elektroměru/plynoměru k rozhodnému datu ukončení dodávek. Optimální pro tuto kontrolu jsou fotografie měřicích zařízení ke dni vyúčtování (pokud je máte k dispozici). Proti nesrovnalostem máte možnost podat reklamaci, vyčíslený nedoplatek ale musíte zaplatit. Reklamace nemá odkladný účinek, což znamená, že byste měli vyúčtování uhradit a reklamovat zároveň.

 4. Kdy mi začne nový dodavatel dodávat energie dle nově uzavřené smlouvy?

  Účinnost nové smlouvy nastává okamžikem zahájení dodávek energií. Pro upřesnění informací se doporučujeme obrátit na vašeho nového dodavatele.

 5. Jakým způsobem bude prominuto DPH (21 %) za energie?

  Rozhodnutí Ministerstva financí promíjí ve dvou posledních měsících roku 2021 (listopad, prosinec) DPH jak z vyúčtování, tak ze záloh. U záloh je rozhodující datum přijetí platby. U vyúčtování se datum uskutečnění zdanitelného plnění odvíjí od toho, kdy na odběrném místě proběhl odečet a následně bylo/bude vystaveno vyúčtování. Zda se bude vyúčtování týkat nulová sazba, bude záležet na tom, kdy dodavatel fakturu vystaví.

 6. V případě, že jste nenašli dostačující odpověď na svou otázku, můžete se s důvěrou obrátit na zaměstnance příspěvkové organizace Moravskoslezského energetického centra, kteří pro Moravskoslezský kraj zajišťují odborné poradenství v oblasti energetiky.

  Pozn.: Návrh novely zákona o DPH chce osvobození navrhnout po celý rok 2022. Informace naleznete například na stránkách tzbinfo.


Dodavatel poslední instance (DPI)

 1. Kdo je DPI v Moravskoslezském kraji?

  Pro elektřinu je DPI společnost ČEZ Prodej, a.s.

  Pro plyn je DPI společnost innogy Energie, s.r.o.

 2. Mohu si DPI vybrat sám?

  Ne. DPI je určen na základě vašeho konkrétního distribučního místa rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Je to z toho důvodu, aby DPI mohl okamžitě zahájit dodávky energií a nedošlo k jejich přerušení.

 3. Jak dlouho mohu být v režimu DPI?

  V režimu DPI můžete být maximálně po dobu půl roku (6 měsíců). ERÚ však doporučuje ukončit tento režim a přejít k řádnému dodavateli co nejdříve.

 4. Pokud je mým DPI ČEZ Prodej, a.s. nebo innogy Energie, s.r.o. stávám se automaticky jejich zákazníkem?

  Ne. DPI zajišťuje dodávky energií po nejnutnější dobu, maximálně po dobu šesti měsíců. Během těchto měsíců máte možnost vybrat si nového dodavatele. Pokud tak po dobu 6 měsíců neučiníte, bude se z vaší strany jednat o neoprávněný odběr elektřiny/plynu a hrozí vám přerušení dodávky energií.

 5. Vyúčtování DPI, Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

  MOP – Vyúčtování DPI směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze.

  Ve chvíli, kdy opustíte režim DPI, vám musí být vystaveno vyúčtování. S tímto vyúčtováním, pokud nebudete mít dostatek vlastních finančních prostředků na jeho úhradu, se můžete následně obrátit na Úřad práce ČR ve vašem městě a požádat o MOP – Vyúčtování DPI. Pro přiznání této pomoci budou hodnoceny vaše příjmy, úspory, majetek a náklady na bydlení. Další informace naleznete na stránkách MPSV.


Nový dodavatel, smlouvy

 1. Byl jsem zákazníkem dodavatele, který přestal dodávat energie, ale v době ukončení činnosti tohoto dodavatele už jsem byl/a v procesu odchodu k jinému dodavateli. Co se stane?

  Všechny vaše smlouvy jsou platné. Pokud jste již v procesu převedení na nového dodavatele, buď se nejprve dostanete k dodavateli poslední instance a pak automaticky k vašemu novému dodavateli, ke kterému jste chtěli přejít.

 2. Musím smlouvu se společností, která ukončila dodávky energií vypovídat?

  Smlouvu s takovou společností vypovídat nemusíte. Závazek dodávat elektřinu/plyn automaticky zaniká zahájením dodávky energií dodavatelem poslední instance.

 3. Kdy mohu začínat vybírat nového dodavatele?

  V podstatě okamžitě. Úlohou dodavatele poslední instance je, aby zákazníkům nebyly přerušeny dodávky energií a měli čas si nového dodavatele vybrat. Chápeme, že vysoké ceny v režimu dodavatele poslední instance jsou nepříjemné, ale přesto doporučujeme výběru nového dodavatele věnovat potřebný čas a různé nabídky pečlivě porovnat. Nabádáme proto k obezřetnosti zejména u nejrůznějších podezřele levných produktů, podezřelých nabídek „tajných ceníků“ přes telefon nebo dokonce při podomním prodeji. Je lepší si vše pečlivě rozmyslet.

 4. Chci se stát standardním zákazníkem mého dodavatele poslední instance. Jak mám postupovat?

  Musíte kontaktovat svého DPI – telefonicky, online nebo osobně.

 5. Podal jsem výpověď u svého dodavatele a uzavřel smlouvu se zkrachovalým dodavatelem energií, který nyní ukončil činnost. Co mám dělat?

  Pokud vaším novým dodavatelem měl být některý z končících dodavatelů, ale dodávky energií nebyly zahájeny, vaše výpověď byla odvolána a zůstáváte u původního dodavatele. Přesto doporučujeme tuto informaci ověřit u původního dodavatele.


Úskalí nových smluv

Energetický regulační úřad všem spotřebitelům doporučuje, aby si řádně přečetli nové smlouvy. Smlouvu je potřeba pročíst v klidu a pomalu!

Prostudujte si také všeobecné obchodní podmínky. Když se v některých bodech informace uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách liší od vaší nové smlouvy, mají přednost ustanovení uvedená ve smlouvě.

Na co si dávat např. pozor?

 1. Ustanovení o smluvních pokutách, příp. placení dalších služeb, které nemusíte vůbec využít (různá pojištění nebo služby zámečníka, opraváře, elektrikáře a podobně).
 2. Je cena za energii udávána s/bez DPH?
 3. Je smlouva uzavírána na dobu určitou/neurčitou? Jaké podmínky jsou s touto dobou nastaveny? Je ve smlouvě ustanovení o automatickém prodloužení smlouvy?

(pozn. smlouva na dobu určitou se prodlouží znovu zpravidla na stejné období, pokud nedáte ve stanovené době vědět, že si v ní nepřejete pokračovat)

Je pravděpodobné, že současnou situaci budou chtít zneužít nejrůznější neseriózní subjekty. Nabádáme proto k obezřetnosti zejména u nejrůznějších podezřele levných produktů, podezřelých nabídek přes telefon nebo dokonce při podomním prodeji. Je lepší si vše pečlivě rozmyslet.

POZOR! Žádný úřad neprodává energie a nesmí doporučovat konkrétní dodavatele energií.

(pozn. Od smlouvy o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji nebo po telefonu můžete odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, případně ji můžete vypovědět ve lhůtě do 15 dní po zahájení dodávek novým dodavatelem)


Zálohy, platby, vyúčtování

 1. Mám platit dál zálohy společnosti, která ukončila dodávky energií?

  V souladu s doporučením Energetického regulačního úřadu radíme platby za elektřinu okamžitě ukončit. Pokud máte nastavený trvalý příkaz nebo povolení k inkasu, zrušte ho prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na pobočce vaší banky. Pro trvalé zrušení platby záloh prostřednictvím SIPO by měl dodavatel, který ukončil činnost, zrušit tuto platbu sám. Platbu SIPO vašemu dodavateli lze na České poště zrušit za poplatek pouze jednorázově, na jeden měsíc.

  Více informací naleznete také na stránkách Energetického regulačního úřadu.

  (pozn. Informace na stránkách Bohemia Energy: Dodavatelské společnosti skupiny Bohemia Energy nebudou odesílat na Českou Poštu požadavky na platbu SIPO a zákazníkovi se tak naše zálohy na SIPO lístku neobjeví. Naopak, měli by mít počínaje listopadem na SIPO lístku zálohy od nového dodavatele.)

 2. Jak je to s vyúčtováním za energie od dodavatele, který přestal dodávat energie?

  Váš původní dodavatel by vám měl vystavit konečné vyúčtování na základě dat od distributora a v něm zohlednit uhrazené platby. Řádné vyúčtování v konečné faktuře bude provedeno poté, co společnosti obdrží fakturační data od příslušných provozovatelů distribučních soustav.

 3. Co když jsem měl přeplatek/nedoplatek u původního dodavatele? Přechází automaticky na dodavatele poslední instance?

  Ne. Žádné závazky se do vztahu s dodavatelem poslední instance nepřevádějí. Nedoplatky či přeplatky musíte vyřešit s původním dodavatelem na základě s ním uzavřené smlouvy. Případně se obraťte na Energetický regulační úřad.

 4. Vrátí mi původní dodavatel energií přeplatky?

  Původní dodavatel by vám měl přeplatky vrátit.

 5. Kdy dojde k vyúčtování od původního dodavatele?

  Podle informací Energetického regulačního úřadu mají původní dodavatelé podle zákona všem spotřebitelům provést mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny a plynu. Doporučujeme zjistit lhůty pro provedení vyúčtování uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách, pokud v této lhůtě vyúčtování neobdržíte, kontaktujte přímo svého původního dodavatele.

 6. Kdy mám začít platit dodavateli poslední instance?

  Nové platby si nastavíte podle plánu záloh, který jste od dodavatele poslední instance obdržel, příp. v nejbližších dnech obdržíte.

 7. Jak je to s vyúčtováním za dodávky energií v režimu dodavatele poslední instance?

  Za dobu, kdy budete odebírat energie od dodavatele poslední instance, vám bude vystaveno vyúčtování. To se vystavuje k datu, kdy ukončíte odběr energií od dodavatele poslední instance.

 8. Jakým způsobem jsou stanoveny zálohy u dodavatele poslední instance?

  Výše záloh je dodavatelem poslední instance vypočítávána dle vaší historické spotřeby. Tento dodavatel musí samozřejmě zohlednit aktuální tržní ceny energií, které jsou v současnosti extrémně vysoké a jejichž výši nemůže ovlivnit. Zálohy jsou dodavatelem poslední instance vypočítány na spotřebu energií za období 6 měsíců. Navíc nyní nastává zimní období, kdy je spotřeba vyšší (zahájení topné sezóny, zvýšení potřeby svítit umělým světlem apod.).

 9. Pokud zákazník nebude zálohy platit dodavateli poslední instance, co bude následovat?

  Bude následovat standardní upomínací proces. Po druhé nezaplacené záloze by měl odběratel obdržet upomínku. Přerušení dodávek je až poslední možností.

 10. Mohu si s dodavatelem poslední instance domluvit splátkový kalendář?

  Doporučujeme individuální komunikaci s dodavatelem poslední instance.


Seznam dodavatelů, kteří ukončili svou činnost

Elektřina
Název dodavatele (řazeno abecedně) Datum, do kterého je nutné si najít nového dodavatele
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 14. 4. 2022
COMFORT ENERGY s.r.o. 14. 4. 2022
Energie ČS, a.s. 14. 4. 2022
Europe Easy Energy a.s. 14. 4. 2022
Kolibřík energie, a.s. 19. 4. 2022
X Energie, s.r.o. 14. 4. 2022
Plyn
Název dodavatele (řazeno abecedně) Datum, do kterého je nutné si najít nového dodavatele
A-PLUS Energie obchodní, a.s. 22. 4. 2022
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 17. 4. 2022
COMFORT ENERGY s.r.o. 17. 4. 2022
EAGLE ENERGY a.s. 10. 4. 2022
Energie ČS, a.s. 17. 4. 2022
Europe Easy Energy a.s. 17. 4. 2022
Kolibřík energie, a.s. 19. 4. 2022
X Energie, s.r.o. 17. 4. 2022

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.