Menu

Své místo ve všech oblastech života Moravskoslezského kraje měla a má doprava. V rámci krajského úřadu vykonává působnost v tomto odvětví odbor dopravy a jeho jednotlivá oddělení. Mimo níže uvedené stěžejní činnosti odbor dopravy taktéž plní úkoly ve vztahu k příspěvkovým organizacím Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., a k obchodním společnostem Koordinátor ODIS, s. r. o., a Letiště Ostrava, a. s.

Oddělení silničního hospodářství

V rámci samostatné působnosti zejména:

V rámci přenesené působnosti zejména:

Oddělení dopravy

V rámci samostatné působnosti zejména:

V rámci přenesené působnosti zejména:

Oddělení dopravně správních agend

V rámci samostatné působnosti edituje referenční údaje do registru osob o stanicích technické kontroly – fyzických osobách.

V rámci přenesené působnosti zejména:


Odbor dopravy dále projednává přestupky v 1. stupni v rozsahu své působnosti podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor dopravy je taktéž odvolacím orgánem (případně rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích) ve věcech přestupků na úseku silniční dopravy, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, pozemních komunikací, silničního hospodářství a přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dále rozhoduje např. v řízeních o řidičských oprávněních, o námitkách proti záznamu bodů v registru řidičů, o zadržení řidičského průkazu apod.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.