Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020

I. Název programu (kód)

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 (RRC/03/2020)

II. Jednotlivé dotační tituly

1. Dotační titul 1 - investiční a neinvestiční dotace pro obce do 3.000 obyvatel

 1. Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti: ¹
  • radnice, školy, mateřské školy,
  • tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení,
  • zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče,
  • hasičské zbrojnice, požární nádrže,
  • veřejná prostranství,
  • cyklistické, koňské a pěší stezky,
  • veřejné osvětlení
  • veřejný rozhlas.
 2. Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství např.:
  • všechny konstrukční vrstvy komunikací a krajnic,
  • propustky, mostky,
  • lávky pro chodce nebo cyklisty,
  • příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení,
  • čekárny na zastávkách hromadné dopravy, a to včetně jejich infrastruktury,
  • chodníky, parkoviště.
 3. Opravy ²:
  1. vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury venkova:
   • radnice, základní školy, mateřské školy,
   • tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení,
   • zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče,
   • hasičské zbrojnice, požární nádrže,
   • veřejná prostranství,
   • veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.
  2. místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství např.:
   • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic,
   • propustky, mostky,
   • lávky pro chodce nebo cyklisty,
   • příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení,
   • čekárny na zastávkách hromadné dopravy, a to včetně jejich infrastruktury,
   • chodníky a parkoviště.

2. Dotační titul 2 - neinvestiční dotace pro mikroregiony se sídlem na území Moravskoslezského kraje

Projekty zaměřené na činnosti manažerů / poradců venkovských mikroregionů, kteří zajišťují aktivity zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, přesahující možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního významu.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem programu je:

 1. Podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí (dotační titul 1).
 2. Podpora venkovských mikroregionů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a podporu komunitního života v obcích (dotační titul 2).

V. Vymezení okruhu příjemců

1. V rámci dotačního titulu 1, písmeno a. - c.

 1. Žadatelem a příjemcem dotace může být obec s počtem obyvatel do 3.000 na území Moravskoslezského kraje.
 2. Žadatelem a příjemcem dotace nemohou být městské části a městské obvody.

2. V rámci dotačního titulu 2

 1. Žadatelem a příjemcem dotace může být svazek obcí, tvořený obcemi v územním obvodu Moravskoslezského kraje (dále jen "svazek obcí").

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální a maximální výše dotace:
  1. Minimální výše dotace:
   • v rámci dotačního titulu 1 a, b - 100 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 1 c - 50 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 2 - 50 tis. Kč
  2. Maximální výše dotace:
   • v rámci dotačního titulu 1 a, b - 400 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 1 c - 250 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 2 - 125 tis. Kč
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně:
  • dotační titul 1 - 60 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu,
  • dotační titul 2 - 50 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu.
 3. V tomto programu budou poskytovány investiční a neinvestiční dotace; kombinované dotace nejsou možné.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, státem nebo EU.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynuly více než tři měsíce. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti),
  2. doklad žadatele o vlastnictví nemovitostí - výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt týká, případně doklad o vypořádání majetkových vztahů v případě realizace projektu na nemovitostech jiného vlastníka - ne starší než 3 měsíce. U projektů na vznik liniových či plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb (cyklostezky, pěší stezky, veřejné osvětlení apod.) je potřeba doložit kompletní seznam vlastníků dotčených nemovitostí a řešení vypořádání majetkoprávních vztahů. U projektů, jejichž realizace se neváže k nemovitostem, bude nahrazeno čestným prohlášením žadatele, že realizace projektu se neváže k nemovitostem,
  3. rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace v případě, že žadatelem o dotaci je obec.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 7 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na svazky obcí.
 10. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec, lhůta stanovená v odst. 7 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že zaměstnanci zařazeného do oddělení regionálního rozvoje osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění zaměstnance zařazeného do oddělení regionálního rozvoje vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve zaměstnanec zařazený do oddělení regionálního rozvoje pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 13. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace zaměstnanec zařazený do oddělení regionálního rozvoje zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 14. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  • úhradou první splátky ve výši 80 % maximální schválené částky dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  • druhá splátka bude na účet příjemce převedena do 60 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu. V případě, že bude bezchybné závěrečné vyúčtování předloženo v průběhu roku 2020, začne lhůta pro vyplacení druhé splátky dotace běžet 1. 1. 2021. Výše splátky bude stanovena v souladu s čl. IV odst. 2 této smlouvy.
 15. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2020.
 16. Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2020,
 17. Na základě žádosti příjemce může být doba realizace projektu prodloužena formou dodatku k dotační smlouvě, a to pouze jednou a nejvýše do 30. 6. 2021. Uzavření dodatku je podmíněno jeho schválením zastupitelstvem kraje.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, osobní náklady v rámci dotačního titulu 2 za poslední kalendářní měsíc období realizace projektu a zákonné odvody s nimi související musejí být příjemcem uhrazeny do 20. 1. 2021,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze:
  Dotační titul 1
  1. náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který byl v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání,
  2. náklady na technické zhodnocení staveb, včetně budov a nebytových prostor,
  3. náklady na rekonstrukce staveb, včetně budov a nebytových prostor,
  4. náklady na opravy uvedené v článku II odst. 1. písm. c.
  Dotační titul 2
  1. osobní náklady ³ na zaměstnance v pracovním poměru a na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti s projektem; bude-li příjemce v rámci realizace projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce nebo dohodami o pracovní činnosti musí příjemce poskytovateli doložit:
   • jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného výstupu,
   • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence,
   • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru,
  2. zákonné odvody související s osobními náklady dle písm. a.,
  3. náklady na externě zajišťované služby, práce a konzultace manažerů / poradců mikroregionů.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné [např. náklady na celkové demolice, zpracování projektové žádosti a projektové dokumentace, analýzy, na pořízení vybavení, stavební dozor a jiné, dopravní značení a bezpečnostní prvky (bezpečnostní prvky na pozemních komunikacích, jako například, zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech)].

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2 - 5 tohoto článku a následně v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje prostřednictvím elektronického systému e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu - editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele - scan ve formátu .pdf,
  3. osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH - pouze pokud je žadatel plátcem DPH - scan ve formátu .pdf,
  4. fotografie současného stavu plánovaného místa realizace (platí jen pro dotační titul 1 - investiční dotace, neinvestiční dotace) - ve formátu .pdf nebo .jpg,
  5. plán činností manažera / poradce na období, na něž je poskytována dotace, který bude obsahovat přehled připravovaných aktivit v mikroregionu - např. spolupráce s obcemi na zpracování a realizaci projektového záměru, zpracování a realizace projektových záměrů mikroregionu, organizace a příprava seminářů, školení, workshopů v mikroregionu, akcí společenského a kulturního charakteru pro obce a mikroregion (platí jen pro dotační titul 2 - neinvestiční dotace) - scan ve formátu .pdf,.
 5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle v elektronickém systému. Tímto krokem je odeslaná žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód (PID).
 6. Následně žadatel:
  1. žádost o dotaci (obecná část, projektová část a čestné prohlášení, bez příloh!) zašle poskytovateli dotace prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
   Pozn. Při vytvoření datové zprávy uveďte do buňky "k rukám" označení "RRC"!
  2. odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):
   • názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
   • názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 - RRC/03/2020),
   • textem "Neotvírat - žádost o dotaci",
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla.
   Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci musí žadatel v dotačním titulu 2 zvolit jen jeden, žadatel v dotačním titulu 1 musí podat žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 7. Obce (dotační titul 1) a svazky obcí (dotační titul 2) mohou v rámci programu podat maximálně jednu žádost o dotaci. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost (rozhodující bude podání žádosti prostřednictvím elektronického portálu). Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány.
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána v elektronické podobě a rovněž v listinné podobě / prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  4. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  5. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele e-mailem k jejich odstranění v náhradním termínu do 5 pracovních dnů od vyzvání. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 29. 12. 2019 do 8. 1. 2020 do 16:00 hodin.
  Lhůta pro následné zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě je od 29. 12. 2019 do 10. 1. 2020. Pro dotační titul 2 platí, že byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického portálu pro podávání žádostí na straně poskytovatele může zaměstnanec zařazený do oddělení regionálního rozvoje prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oddělení regionálního rozvoje.
 4. Kontaktní osoba:

Bc. Jana Bartošková, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@msk.cz.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému je přílohou č. 8 podmínek programu.
 2. Výběr žádostí bude realizován na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnoticích kritérií (příloha č. 8 programu). Hodnocení provádějí dva hodnotitelé, výsledkem hodnocení je aritmetický průměr počtu bodů hodnotitelů. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch rady kraje.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2020.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program (příloha č. 3 - 7 programu). V rámci závěrečného vyúčtování je příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu). K těmto dokladům rovněž doloží vytištěnou fotografii (minimálně 1 ks) stavu po realizaci projektu v případě dotačního titulu 1. V případě dotačního titulu 2 fotografie není vyžadována.

Lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování je zachována, bude-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě.

Závěrečné vyúčtování nelze podat prostřednictvím datové schránky.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto programu vyčleněny peněžní prostředky nejméně ve výši 25 mil. Kč, z toho na dotační titul 1 ve výši 23 mil. Kč, na dotační titul 2 ve výši 2 mil. Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 75/6799 ze dne 25. 11. 2019 a nabývá účinnosti dne 27. 11. 2019.


1 V rámci písm. a. a b. se jedná o investiční dotace.
2 V rámci písm. c. se jedná o neinvestiční dotace.
3 V případě osobních nákladů na zaměstnance v pracovním poměru se za uznatelné náklady považují:
 • základní mzda - Výše základní mzdy je uznatelná až do výše platového tarifu stanoveného pro nejvyšší platový stupeň platové třídy, odpovídající druhu vykonávané práce. Pro tyto účely se stanovení platového tarifu řídí právními předpisy upravujícími výše platů,
 • příplatky - Výše příplatků je uznatelná až do výše příplatků, stanovené v souladu s právními předpisy upravujícími výše platů, kromě příplatků za vedení a osobních příplatků, které se za uznatelný náklad nepovažují,
 • prémie - Pokud je jejich výše stanovena dle prémiového řádu.
 • odměny - Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.
 • dovolená - Pokud v daném období byla zaměstnancem čerpána a zúčtována k výplatě.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.