koronaweb
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021

I. Název programu (kód)

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 (RRC/7/2021; dále jen "Program")

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Dotační titul 1: Voucher pro začínající firmy

  Na dotační titul 1 (dále jen "DT 1") je určeno 1.500.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Programu.

  Specifické podmínky tohoto titulu jsou popsány ve Zvláštní části Programu v I. Oddílu

 2. Dotační titul 2: TechArt voucher

  Na dotační titul 2 (dále jen "DT 2") je určeno 4.500.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Programu.

  Specifické podmínky tohoto titulu jsou popsány ve Zvláštní části Programu v II. Oddílu

 3. Dotační titul 3: InnoBooster voucher

  Na dotační titul 3 (dále jen "DT 3") je určeno 4.000.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Programu.

  Specifické podmínky tohoto titulu jsou popsány ve Zvláštní části Programu v III. Oddílu

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cíle a priority programu jsou definovány u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

V. Vymezení okruhu příjemců

Vymezení okruhu příjemců je definováno u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, státem nebo z fondů EU.
 2. Podpora bude poskytnuta v režimu podpor de minimis [ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny dolů.
 4. Při nesplnění podmínky v odst. 3 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 5. Příjemcům bude dotace poskytnuta po podpisu smlouvy, uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  1. první splátka ve výši 80 % schválené maximální částky dotace bude na účet příjemce převedena do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  2. druhá splátka bude na účet příjemce převedena do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování, a maximální výše dotace. V případě, že fyzická realizace projektu bude ukončena a bezchybné závěrečné vyúčtování předloženo ještě v průběhu roku 2021, začne lhůta pro vyplacení druhé splátky dotace běžet 1. 1. 2022.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace (u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem):
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejný rejstřík"),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů). Byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 7. Povinnost předložit doklad dle odst. 6 písm. d. žadateli nevzniká, je-li běžný účet žadatele vedený u peněžního ústavu totožný s údajem, jenž byl doložen kopií smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemným potvrzením peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele v rámci podání žádosti.
 8. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje (pokud takovýto seznam bude vytvořen).
 9. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží).
 10. Na základě žádosti příjemce může být doba realizace projektu prodloužena formou dodatku ke Smlouvě, a to pouze jednou a nejvýše do 31. 10. 2022. Žádost o prodloužení realizace projektu musí být doručena administrátorovi programu nejpozději do 30. 4. 2022. Uzavření dodatku je podmíněno jeho schválením zastupitelstvem kraje ve stanovených termínech jeho zasedání.

Specifické podmínky poskytování dotací jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  4. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  5. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 3. Ostatní náklady, které nelze podřadit pod náklady uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku, jsou považovány za neuznatelné.

Další podmínky týkající se uznatelnosti nákladů jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2‑5 tohoto článku a následně, nevyužil-li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, způsobem popsaným v odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není registrace nutná.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy.
  Seznam příloh žádosti je uveden u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID). Má-li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil-li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 6 tohoto článku. Avšak:
  1. vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo
  2. je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, nebo
  3. nevlastní-li žadatel uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, nebo
  4. žadatel žádost v elektronickém systému uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem neopatřil,
  postupuje žadatel vždy dále dle odstavce 6 tohoto článku.
 6. Následně žadatel (Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci musí žadatel zvolit pouze jeden! Žadatel, který je právnickou osobou, musí žádost předložit výhradně a pouze způsobem dle písm. a, příp. b tohoto odstavce!):
  1. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do věci uveďte: Podpora podnikání v MSK 2021). V případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu¹. Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo
  2. má-li žadatel uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle elektronickou poštou na adresu: posta@msk.cz, nebo
  3. odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   28. října 117
   702 18 Ostrava

   a to v obálce označené (elektronický formulář žádosti vygeneruje předepsanou obálku):
   • názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
   • názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 (RRC/7/2021),
   • textem "Neotvírat - žádost o dotaci",
   • plným jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla.
 7. Žadatel může v rámci Programu podat maximálně jednu žádost. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost žadatele (rozhodující je doba podání žádosti prostřednictvím elektronického systému ePodatelna). Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 8. Z dalšího posuzování budou rovněž vyloučeny žádosti:
  1. předložené v rozporu s podmínkami Programu,
  2. které nebyly předloženy prostřednictvím elektronického systému ePodatelna a následně způsobem uvedeným v odst. 6 tohoto článku (pokud nebyly v elektronickém systému ePodatelna podepsány uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem), přičemž žadatel, který je právnickou osobou, ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku musí vždy zvolit zaslání do datové schránky, příp. na e-mailovou adresu podatelny,
  3. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován),
  4. podané mimo lhůtu pro předložení žádostí,
  5. by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  6. žadatelů, kteří budou mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 až 7 tohoto článku vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu do 5 pracovních dní od vyzvání (výzva k odstranění nedostatků je žadateli zasílána pouze elektronicky prostřednictvím e-mailu). Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Žádosti o dotaci mohou být podávány prostřednictvím elektronického systému ePodatelna ve lhůtě od 29. 3. do 16. 4. 2021 do 09:59:59 hod.
 2. Následné podání žádosti dle čl. X odst. 6 je možné ve lhůtě do 20. 4. 2021 23:59:59 hod. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní. Byla-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se za splnění povinnosti datum a čas odeslání datové zprávy, nikoliv datum a čas evidence přijaté datové zprávy poskytovatelem.
 3. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky Programu.
 4. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 5. Kontaktní osoba: Ing. Adam Škáva, tel. 595 622 461, e-mail: adam.skava@msk.cz.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (dle přílohy 6 Programu) bude zajištěna administrátorem Programu. Žádosti, které splní tuto kontrolu a které nebyly vyloučeny dle čl. X odst. 8 a 9 budou postoupeny k věcnému hodnocení.
  Popis věcného hodnocení je uveden u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům a případně též o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek nejpozději do 31. 12. 2021. Podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva budou výstupy z hodnocení výběrových komisí (podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu).
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů pro rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře Moravskoslezský kraj smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XIII. Průběžné a závěrečné vyúčtování

 1. Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizovaného projektu zpracované vždy k 31. 12. daného roku.
 2. Povinnost dle odst. 1 tohoto článku příjemci nevzniká, pokud je realizace projektu k 31. 12. daného roku ukončena.
 3. Lhůta pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí dotace. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Průběžné a závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných Programem.
 4. Průběžné a závěrečné vyúčtování lze předložit i prostřednictvím datové schránky.
  Ve Zvláštní části Podmínek jsou uvedeny specifické podmínky pro předkládání průběžného a závěrečného vyúčtování vztahující se k jednotlivým dotačním titulům.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Po ukončení fyzické realizace projektů podpořených v rámci Programu provede poskytovatel výběr vzorku úspěšných příjemců (min. 25 % podpořených příjemců z každého DT), se kterými budou realizovány ex-post evaluační a marketingové aktivity související s účastí v Programu, a to v tomto rozsahu:
  1. v září 2022 účast na osobním pohovoru v prostorách Moravskoslezského inovačního centra. O přesném času a místě konání pohovoru bude příjemce informován poskytovatelem e-mailem min. 1 týden před jeho konáním,
  2. v září 2023 vyplnění on-line dotazníku, přičemž výzva k jeho vyplnění mu bude zaslána e-mailem,
  3. v září 2025 vyplnění on-line dotazníku, přičemž výzva k jeho vyplnění mu bude zaslána e-mailem.
 4. Příjemce, vybraný v rámci zvoleného vzorku dle odst. 3 tohoto článku, je povinen poskytnout poskytovateli součinnost při těchto aktivitách. O tom, zda příjemce byl či nebyl vybrán v rámci reprezentativního vzorku za účelem realizování evaluačních a marketingových aktivit, bude příjemce poskytovatelem v předstihu informován.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 10.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021 a nabývá účinnosti dne 23. 2. 2021.

Zvláštní část

I. Oddíl - specifické podmínky DT 1 - Voucher pro začínající firmy

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora podnikatelů či podniků, jež mají promyšlený a běžný podnikatelský záměr, znalost konkurence a lokálního podnikatelského prostředí.
 2. Oprávněným příjemcem dotace je právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů):
  1. která má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem²,
  3. která, je-li právnickou osobou, k datu podání žádosti o dotaci neexistuje déle než 2 roky,
  4. u níž, je-li fyzickou osobou, trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má realizovat projekt, nejdéle 2 roky (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží).
  5. která nebyla příjemcem dotace se stejným záměrem v rámci tohoto titulu Programu v roce 2020.
 3. Maximální výše dotace je stanovena částkou 100.000 Kč.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, který bude spolufinancován maximálně do výše 70 %.
 5. Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.
 6. Uznatelnými náklady dle čl. VIII odst. 1 Obecné části Programu se rozumí investiční a neinvestiční náklady spojené se začátkem podnikatelské činnosti, a to zejména:
  1. Investiční náklady - např. pořízení nového (nejen) fyzického dlouhodobého majetku, např. stroje, zařízení, IT vybavení, software a licence apod.
  2. Neinvestiční náklady - např. náklady spojené s pořízením materiálu a materiálových zásob, drobného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, služeb, osobní náklady apod.
 7. Seznam příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) - editovatelný soubor ve formátu MS Excel nebo OpenDocument Format,
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, apod.) ve formátu PDF, (pouze pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků),
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů dle písm. b. tohoto odstavce) - ve formátu PDF,
  4. osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH (pouze pokud je žadatel plátcem DPH) - ve formátu PDF,
  5. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu PDF,
  6. finanční plán zpracovaný dle přílohy č. 9 Programu ve formátu MS Excel nebo OpenDocument Format.
 8. Věcné hodnocení žádostí³ je dvoukolové a probíhá následujícím způsobem:
  1. V prvním kole proběhne korespondenční hodnocení, kdy každá žádost bude předložena k hodnocení 3 externím hodnotitelům jmenovaným poskytovatelem. Jeden hodnotitel může hodnotit cca 15 žádostí. Hodnocení žádostí bude realizováno na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnoticích kritérií uvedených v příloze č. 7a Programu.
  2. Bodovací škála je v každém kritériu nastavena v rozmezí od 0 do 5 bodů, kde 0 je nejnižší známka a 5 nejvyšší známka. Maximální počet bodů, který lze získat od jednoho hodnotitele je 60. Výsledný počet bodů žadatele v prvním kole je určen průměrem tří hodnocení hodnotitelů. V případě, že žádost získá celkově 40 % max. možného celkového počtu bodů, tj. 24, nebo méně, bude z dalšího posuzování vyloučena. Naopak, v případě, že žádost získá 80 % max. možného celkového počtu bodů, tj. 48, nebo více, bude žádost doporučena k podpoře bez dalšího posuzování (nebude posuzována v druhém kole).
  3. U ostatních žádostí, které nezapadají do výše uvedených kategorií, tzn. výsledný počet bodů je v rozmezí 40,01 % až 79,99 % max. možného počtu bodů, tj. 24,01 až 47,99 zasedne tříčlenná výběrová komise jmenovaná poskytovatelem (složení této komise bude, dle možností, v co největší míře respektovat zvolené hodnotitele v rámci korespondenčního hodnocení; není to však závazná podmínka). Na základě vzájemného rozboru a diskuze (bez ohledu na udělený celkový počet bodů) rozhodne výběrová komise o výběru max. 12 projektů, které postoupí do druhého kola hodnocení, a to způsobem hlasování Ano/Ne. Pro postup žádosti do druhého kola hodnocení je nutné kladné vyjádření nadpoloviční většiny členů výběrové komise. Rozhodnutí výběrové komise bude doloženo slovním odůvodněním. Žadatelé budou o výsledku hodnocení prvního kola informováni administrátorem Programu.
  4. V druhém kole budou žadatelé sezváni, aby představili sebe a svůj projektový záměr tříčlenné výběrové komisi jmenované poskytovatelem (složení této komise bude, dle možností, v co největší míře respektovat zvolené hodnotitele v rámci korespondenčního hodnocení; není to však závazná podmínka). Na každého žadatele bude vyčleněn 30minutový časový blok, který je rozdělen do následujících etap:
   1. Elevator Pitch (max. 1 min.) ve struktuře:
    1. Kdo jsme (podnikatelský subjekt + tým),
    2. Co děláme,
    3. Vize (kam směřujeme),
   2. popis samotného projektu formou prezentace (max. 9 min.) obsahující strukturované informace o samotném předmětu projektu, analýzy konkurence, financích, rizicích a dalších relevantních informací týkající se realizace projektu,
   3. prostor pro dotazy ze strany výběrové komise (max. 15 min.),
   4. porada výběrové komise (max. 5 min).
  5. Výběrová komise bude posuzovat každou žádost v kontextu osobního představení žadatele a reakcí na doplňující otázky. Na základě osobního představení žadatele výběrová komise prostým většinovým hlasováním určí, zda projekt doporučuje k podpoře či nikoliv. Rozhodnutí výběrové komise bude doloženo slovním odůvodněním.
  6. Administrátor Programu na základě výstupu z druhého kola hodnocení zpracuje zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučeny k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních žadatelů.
 9. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 3 Programu),
  2. kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě.
 10. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Závěrečného vyúčtování (příloha č. 4 Programu),
  2. kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  3. formulář Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 5 Programu) - pouze v případě, že příjemce zcela nevyčerpal poskytnutou 1. splátku dotace.

Příjemce není povinen v rámci závěrečného vyúčtování předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování.

II. Oddíl - specifické podmínky DT 2 - TechArt voucher

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitného designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví (např. průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu apod.).
 2. Oprávněným příjemcem dotace je pouze právnická osoba, která:
  1. má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem,
  3. vyrábí nebo začíná s výrobou vlastních produktů, ke kterým je schopna dodat (na základě povahy produktu) buď konstrukční zadání pro projekt, anebo konstrukční řešení projektu,
  4. nebyla příjemcem dotace na stejný záměr v rámci tohoto titulu Programu v letech 2018‑2020.
 3. Projekt v rámci tohoto titulu lze realizovat prostřednictvím dvou fází, a to:
  1. 1. fáze: Tvorba užitného designu a funkčního 3D designového modelu v konstrukčním softwaru a
  2. 2. fáze: Konstrukční práce a technologie výroby prototypu produktu.
  Příjemce v rámci tohoto titulu může realizovat čistě 1. nebo 2. fázi, anebo obě fáze najednou.
 4. Maximální výše dotace je stanovena částkou 450.000 Kč, z toho:
  1. max. 250.000 Kč na 1. fázi a
  2. max. 200.000 Kč na 2. fázi.
 5. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat do výše 70 %.
 6. Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.
 7. Uznatelnými náklady dle čl. VIII odst. 1 Obecné části jsou pouze neinvestiční náklady, které příjemce uhradí poskytovateli služby, se kterým uzavřel smlouvu (dle přílohy č. 8a nebo 8b Programu), jejímž předmětem je tvorba užitné hodnoty produktu s adekvátní přidanou estetickou hodnotou. Konkrétně jsou, dle různých fází realizace projektu, typové náklady rozděleny takto:
  1. 1. fáze - náklady spojené s tvorbou užitného designu, funkčního 3D designového modelu v konstrukčním softwaru;
  2. 2. fáze - náklady spojené s konstrukčními pracemi vynaloženými na výrobu prototypu produktu.
 8. Seznam příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) ve formátu MS Excel nebo OpenDocument Format,
  2. doklady o názvu, sídle, právní formě žadatele a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, apod.) ve formátu PDF (pouze pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků),
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu ve formátu PDF (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů dle písm. b. tohoto odstavce),
  4. osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH ve formátu PDF (pouze pokud je žadatel plátcem DPH),
  5. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu PDF,
  6. uzavřená smlouva dle přílohy č. 8a nebo 8b Programu ve formátu PDF,
  7. fotografie současného produktu ve formátu JPEG, PNG nebo PDF.
  Příloha dle písm. g. je nepovinná pro příjemce, jenž žádá o dotaci čistě na 1. fázi realizace projektu!
 9. Věcné hodnocení žádostí je dvoukolové a probíhá následujícím způsobem:
  1. V prvním kole proběhne korespondenční hodnocení, kdy každá žádost bude předložena k hodnocení 5 externím hodnotitelům jmenovaným poskytovatelem. Jeden hodnotitel může hodnotit cca 15 žádostí. Hodnocení žádostí bude realizováno na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnoticích kritérií uvedených v příloze č. 7b Programu.
  2. Bodovací škála je v každém kritériu nastavena v rozmezí od 0 do 5 bodů, kde 0 je nejnižší známka a 5 nejvyšší známka. Maximální počet bodů, který lze získat od jednoho hodnotitele, je 45. Výsledný počet bodů žadatele v prvním kole je určen průměrem tří hodnocení hodnotitelů. Do průměru výsledného počtu bodů se nezapočítává nejnižší a nejvyšší udělená hodnota. V případě, že žádost získá celkově 40 % max. možného celkového počtu bodů, tj. 18, nebo méně, bude z dalšího posuzování vyloučena. Naopak, v případě, že žádost získá 80 % max. možného celkového počtu bodů, tj. 36, nebo více, bude žádost doporučena k podpoře bez dalšího posuzování (nebude posuzována v druhém kole).
  3. U ostatních žádostí, které nezapadají do výše uvedených kategorií, tzn. výsledný počet bodů je v rozmezí 40,01 % až 79,99 % max. možného počtu bodů, tj. 18,01 až 35,99 zasedne pětičlenná výběrová komise jmenovaná poskytovatelem (složení této komise bude, dle možností, v co největší míře respektovat zvolené hodnotitele v rámci korespondenčního hodnocení; není to však závazná podmínka). Na základě vzájemného rozboru a diskuze (bez ohledu na udělený celkový počet bodů) rozhodne výběrová komise o výběru max. 12 projektů, které postoupí do druhého kola hodnocení, a to způsobem hlasování Ano/Ne. Pro postup žádosti do druhého kola hodnocení je nutné kladné vyjádření nadpoloviční většiny členů výběrové komise. Rozhodnutí výběrové komise bude doloženo slovním odůvodněním. Žadatelé budou o výsledku hodnocení prvního kola informováni administrátorem Programu.
  4. V druhém kole budou žadatelé sezváni, aby představili sebe a svůj projektový záměr pětičlenné výběrové komisi jmenované poskytovatelem (složení této komise bude, dle možností, v co největší míře respektovat zvolené hodnotitele v rámci korespondenčního hodnocení; není to však závazná podmínka). Na každého žadatele bude vyčleněn 30minutový časový blok, který je rozdělen do následujících etap:
   1. Elevator Pitch¹⁰ (max. 1 min.) ve struktuře:
    1. Kdo jsme (podnikatelský subjekt + tým),
    2. Co děláme,
    3. Vize (kam směřujeme),
   2. popis samotného projektu formou prezentace (max. 9 min.) obsahující strukturované informace o samotném předmětu projektu, analýzy konkurence, financích, rizicích a dalších relevantních informací týkající se realizace projektu,
   3. prostor pro dotazy ze strany výběrové komise (max. 15 min.),
   4. porada výběrové komise (max. 5 min).
  5. Výběrová komise bude posuzovat každou žádost v kontextu osobního představení žadatele a reakcí na doplňující otázky. Na základě osobního představení žadatele výběrová komise prostým většinovým hlasováním určí, zda projekt doporučuje k podpoře či nikoliv. Rozhodnutí výběrové komise bude doloženo slovním odůvodněním.
  6. Administrátor Programu na základě výstupu z druhého kola hodnocení zpracuje zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučeny k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních žadatelů.
 10. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 3 Programu),
  2. kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě.
 11. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Závěrečné vyúčtování (příloha č. 4 Programu),
  2. kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  3. formulář Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 5 Programu) - pouze v případě, že příjemce zcela nevyčerpal poskytnutou 1. splátku dotace,
  4. v případě:
   1. realizace čistě 1. fáze - fotografii funkčního 3D designového modelu výrobku v konstrukčním softwarovém programu,
   2. realizace čistě 2. fáze nebo obou fází najednou - fotografii zkonstruovaného prototypu výrobku.

Příjemce není povinen v rámci závěrečného vyúčtování předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které již byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování.

III. Oddíl - specifické podmínky DT 3 - InnoBooster voucher

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je vytvoření nového pracovního místa pro tzv. InnoBoostera. Moravskoslezský kraj chce prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořit inovační potenciál malých a středních podniků, jenž povede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích.
 2. Oprávněným příjemcem dotace je pouze právnická osoba, která:
  1. má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem¹¹.
  Oprávněným příjemcem nemůže být právnická osoba, která prostřednictvím dotace na stejný záměr v rámci tohoto titulu Programu v letech 2018‑2020 vytvořila již dvě pracovní místa (i s odlišnou pracovní náplní).
 3. Maximální výše dotace je stanovena částkou 500.000 Kč.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat maximálně do výše 50 %.
 5. Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.
  Maximální délka realizace projektu činí 12 měsíců.
 6. Poskytnutá dotace se váže k vytvořenému pracovnímu místu, nikoliv k osobě InnoBoostera. V případě, že původní InnoBooster ukončí pracovní poměr, je možno jej nahradit jiným, nicméně doba realizace projektu stanovená v žádosti a ve smlouvě zůstává zachována. Příjemce však může požádat o změnu doby realizace projektu v souladu s čl. VII odst. 10 Obecné části Podmínek.
 7. Uznatelnými náklady dle čl. VIII odst. 1 Podmínek jsou pouze tyto neinvestiční náklady:
  1. osobní náklady zaměstnance zaměstnaného na účelově vytvořeném pracovním místě na dobu neurčitou a v hlavním pracovním poměru:
   1. max. do výše 60.000 Kč/měsíc v případě platové položky hrubá mzda¹² (z dotace je možno hradit max. 30.000 Kč/měsíc),
   2. max. do výše 14.880 Kč/měsíc v případě platové položky pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem, maximálně však 24,8 % ze skutečné hrubé mzdy (z dotace je možno hradit max. 7.440 Kč/měsíc),
   3. max. do výše 5.400 Kč/měsíc v případě platové položky pojistné na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, maximálně však 9 % ze skutečné hrubé mzdy (z dotace je možno hradit max. 2.700 Kč/měsíc),
  2. náklady na nákup služeb v oblasti vzdělávání zaměstnance na účelově vytvořeném pracovním místě.
 8. Seznam příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) - editovatelný soubor ve formátu MS Excel nebo OpenDocument Format,
  2. doklady o názvu, sídle, právní formě žadatele a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.) ve formátu PDF (pouze pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků),
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu ve formátu PDF (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů dle písm. b. tohoto odstavce),
  4. osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH ve formátu PDF (pouze pokud je žadatel plátcem DPH),
  5. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu PDF,
 9. Věcné hodnocení žádostí¹³ je dvoukolové a probíhá následujícím způsobem:
  1. V prvním kole proběhne korespondenční hodnocení, kdy každá žádost bude předložena k hodnocení 5 externím hodnotitelům jmenovaným poskytovatelem. Jeden hodnotitel může hodnotit cca 15 žádostí. Hodnocení žádostí bude realizováno na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnoticích kritérií uvedených v příloze č. 7c Programu.
  2. Bodovací škála je v každém kritériu nastavena v rozmezí od 0 do 5 bodů, kde 0 je nejnižší známka a 5 nejvyšší známka. Maximální počet bodů, který lze získat od jednoho hodnotitele je 45. Výsledný počet bodů žadatele v prvním kole je určen průměrem tří hodnocení hodnotitelů. Do průměru výsledného počtu bodů se nezapočítává nejnižší a nejvyšší udělená hodnota.
  3. V případě, že žádost získá celkově 40 % max. možného celkového počtu bodů, tj. 18, nebo méně, bude z dalšího posuzování vyloučena. Naopak, v případě, že žádost získá 80 % max. možného celkového počtu bodů, tj. 36, nebo více, bude žádost doporučena k podpoře bez dalšího posuzování (nebude posuzována v druhém kole).
  4. U ostatních žádostí, které nezapadají do výše uvedených kategorií, tzn. výsledný počet bodů je v rozmezí 40,01 % až 79,99 % max. možného počtu bodů, tj. 18,01 až 35,99 zasedne pětičlenná výběrová komise jmenovaná poskytovatelem (složení této komise bude, dle možností, v co největší míře respektovat zvolené hodnotitele v rámci korespondenčního hodnocení; není to však závazná podmínka). Na základě vzájemného rozboru a diskuze (bez ohledu na udělený celkový počet bodů) rozhodne výběrová komise o výběru max. 12 projektů, které postoupí do druhého kola hodnocení, a to způsobem hlasování Ano/Ne. Pro postup žádosti do druhého kola hodnocení je nutné kladné vyjádření nadpoloviční většiny členů výběrové komise. Rozhodnutí výběrové komise bude doloženo slovním odůvodněním. Žadatelé budou o výsledku hodnocení prvního kola informováni administrátorem Programu.
  5. V druhém kole budou žadatelé sezváni, aby představili sebe a svůj projektový záměr pětičlenné výběrové komisi jmenované poskytovatelem (složení této komise bude, dle možností, v co největší míře respektovat zvolené hodnotitele v rámci korespondenčního hodnocení; není to však závazná podmínka). Na každého žadatele bude vyčleněn 30minutový časový blok, který je rozdělen do následujících etap:
   1. Elevator Pitch¹⁴ (max. 1 min.) ve struktuře:
    1. Kdo jsme (podnikatelský subjekt + tým),
    2. Co děláme,
    3. Vize (kam směřujeme),
   2. popis samotného projektu formou prezentace (max. 9 min.) obsahující strukturované informace o samotném předmětu projektu, analýze konkurence, financích, rizicích a dalších relevantních informacích týkajících se realizace projektu,
   3. prostor pro dotazy ze strany výběrové komise (max. 15 min.),
   4. porada výběrové komise (max. 5 min).
  6. Výběrová komise bude posuzovat každou žádost v kontextu osobního představení žadatele a reakcí na doplňující otázky. Na základě osobního představení žadatele výběrová komise prostým většinovým hlasováním určí, zda projekt doporučuje k podpoře či nikoliv. Rozhodnutí výběrové komise bude doloženo slovním odůvodněním.
  7. Administrátor Programu na základě výstupu z druhého kola hodnocení zpracuje zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučeny k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních žadatelů.
 10. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 3 Programu),
  2. kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě.
 11. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Závěrečné vyúčtování (příloha č. 4 Programu),
  2. kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  3. formulář Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 5 Programu) - pouze v případě, že příjemce zcela nevyčerpal poskytnutou 1. splátku dotace.

Příjemce není povinen v rámci závěrečného vyúčtování předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování.

S ohledem na zjednodušení dokladování v rámci závěrečného vyúčtování dokládá příjemce v případě osobních nákladů jako účetní doklad mzdový list a jako doklad o úhradě čestné prohlášení, podepsané zástupcem, o tom, že veškeré mzdy a zákonné odvody byly uhrazeny převodem na příslušné účty dotčených osob a subjektů v řádném výplatním termínu.


1 Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný (tzn., není nutné žádost tisknout, fyzicky podepsat a skenovat), ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis žadatele požaduje společný úkon více osob.
2 Za malý podnik se považuje osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250 a částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur, nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur.
3 Věcné hodnocení jak v prvním, tak druhém kole může proběhnout i on-line formou.
4 Souhrnný název pro stručné, poutavé a srozumitelné představení podnikatelského subjektu.
5 Za malý podnik se považuje osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250 a částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur, nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur.
6 Konstrukčním zadáním pro projekt se rozumí zpracované a detailně definované požadavky na výrobek, tzn. popis výrobku, požadavky zákazníka/uživatele k výrobku, funkce výrobku a další okrajové podmínky výrobku (např. nároky na výrobu, údržbu, logistiku, montáž atd.).
7 Konstrukčním řešením projektu se rozumí výkresová dokumentace produktu (minimálně však musí být zpracovaná prototypová výkresová dokumentace).
8 Poskytovatelem služby se ve smyslu tohoto dotačního programu rozumí osoba bez ohledu na právní formu a lokalitu svého podnikání/činnosti, která se angažuje v kreativním odvětví (např. průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu apod.). Příjemce může čerpat služby pouze u ověřeného poskytovatele služeb, který je veden v seznamu/databázi.
9 Věcné hodnocení jak v prvním, tak druhém kole může proběhnout i on-line formou.
10 Souhrnný název pro stručné, poutavé a srozumitelné představení podnikatelského subjektu.
11 Za malý podnik se považuje osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250 a částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur, nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur.
12 Za oprávněnou položku tvořící hrubou mzdu se zejména považují tyto:
 • základní mzda,
 • příplatky,
 • prémie,
 • odměny,
 • náhrady - dovolená.
13 Věcné hodnocení jak v prvním, tak druhém kole může proběhnout i on-line formou.
14 Souhrnný název pro stručné, poutavé a srozumitelné představení podnikatelského subjektu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.