Menu

Podmínky – Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023

I. Název programu (kód)

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023 (PDČ)

II. Jednotlivé dotační tituly

PDČ 1/23 Podpora služeb pro rodiny pro rok 2023

Podpora bude zaměřena na pro-rodinné aktivity realizované za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability a autonomie rodiny. Podporovány budou projekty zaměřené na podporu hodnot rodiny, mezigeneračního soužití a stmelení rodinné komunity, dále projekty zaměřené na rozvíjení a upevnění komunikačních dovedností.

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění příjemci:

Subjekty [spolky, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (dále jen "evidované právnické osoby"), obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné právnické osoby] vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 70.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.

PDČ 2/23 Podpora a realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým

Podpora bude zaměřena na:

 1. Poradenství a činnosti zaměřené na seberozvoj a zvýšení samostatnosti
  1. dospívajících dětí a mladých dospělých
  2. dospívajících dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením
 2. Programy pro dospívající děti a mladé dospělé vedoucí k úspěšnému zapojení do pracovního procesu (orientace na trhu práce, v dávkovém systému apod.)
 3. Poradenské činnosti pro vztahy v rodině – psychologické, psychoterapeutické, mediační služby pro jednotlivce či páry při řešení osobních, vztahových či výchovných problémů

Dospívajícím dítětem se rozumí dítě ve věku 12–18 let.

Mladým dospělým se rozumí osoba ve věku 19–26 let, která se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Činnostmi dle bodů 1 a 2 se rozumí systematické aktivity a preventivní programy, nikoliv jednorázová přednášková činnost případně činnost bez aktivního přístupu podpořené osoby.

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění příjemci:

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %.

PDČ 3/23 Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu

Podpora bude směřována na propagaci pěstounské péče v souladu s kampaní Moravskoslezského kraje "Dejme dětem rodinu".

Indikátor naplnění účelu projektu:

Oprávnění příjemci:

Subjekty (spolky, evidované právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace, ústavy, jiné právnické osoby) vykonávající činnosti zaměřené na oblast dotačního titulu.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 90 %.

PDČ 4/23 Podpora ohroženým dětem (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) – aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti

Podpora bude zaměřena na:

 1. Praktický nácvik základních dovedností při výchově a péči o děti v přirozeném prostředí rodiny, podpora činností směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny.
 2. Programy pro mladistvé, kteří zneužívají návykové látky.
 3. Poskytování krizové pomoci ambulantní formou, poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci.
 4. Činnosti zaměřené na pomoc dětem s projevy sebepoškozování, suicidálními sklony či děti s projevy syndromu CAN (psychoterapeutická pomoc, svépomocné skupiny).
 5. Činnosti směřující ke komplexní a multidisciplinární spolupráci subjektů angažovaných při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi s ohledem na maximální možné zapojení rodiny do řešení situace při využití znalostí a zkušeností multidisciplinárních týmů (multidisciplinární tým – např. sociální pracovník, psycholog, etoped, pedagog, speciální pedagog, právník, psychoterapeut aj.).
 6. Zajištění podpory pro bezpečný kontakt dítěte s jemu blízkou osobou (tzv. asistované kontakty); na základě vyhodnocení situace dítěte a IPOD, nebo na základě potřeby samotného klienta.

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka:

K žádosti bude doloženo vyjádření odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který má v kompetenci sociální oblast a v jehož správním obvodu příjemce realizuje nebo zamýšlí realizovat dané aktivity. Obsahem bude vyjádření k projektovým aktivitám dle definované potřebnosti vyplývající z komunitního plánování nebo vlastní činnosti včetně vyjádření k dosavadní spolupráci s žadatelem.

Oprávnění příjemci:

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %.

PDČ 5/23 Podpora dobrovolnictví pro rodiny s dětmi a osoby do 60 let se zdravotním postižením v přirozeném prostředí osob a v sociálních službách

Podpora bude směřována stávajícím právnickým osobám, které jsou vysílajícími organizacemi na základě akreditace udělené Ministerstvem vnitra (podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů), za účelem podpory dobrovolnictví u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a v přirozeném prostředí osob do 60 let.

Stávající právnickou osobou, která je vysílající organizací, se rozumí subjekt, který v den podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje doloží platnou akreditaci Ministerstva vnitra.

Podporou dobrovolnictví se v rámci tohoto titulu rozumí:

Nejedná se o podporu vzniku nových dobrovolnických center či obdobných organizací.

Indikátor naplnění účelu projektu:

Požadovaný indikátor musí být žadatelem konkrétně stanoven v žádosti jedním souhrnným číslem a jeho naplnění prokazatelně doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění stanoveného indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky:

Oprávnění příjemci:

Dotaci z tohoto dotačního titulu nelze použít na financování poskytování registrovaných sociálních služeb.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

Veškeré osobní údaje poskytnuté příjemcem při dokládání indikátorů uvedených v tomto článku dotačního programu budou zpracovávány Moravskoslezským krajem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pouze za účelem kontroly projektu a poskytnuté dotace. K jiným účelům nebudou tyto osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné další osobě a nebudou předány do jiného státu. Podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů Moravskoslezským krajem.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů zaměřených dle dotačních titulů uvedených v čl. II tohoto dotačního programu.

Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora projektů realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji. Podporovány budou projekty, které vycházejí z plánování sociální politiky na místní nebo regionální úrovni.

Důvodem realizace dotačního titulu PDČ 1/23 je nabídnout takovou formu a rozsah podpory a pomoci, které prospívají soudržnosti rodiny a současně respektují její autonomii. Podpora rodiny pomáhá rodině vytvářet hodnoty, z nichž čerpá celá společnost.

Důvodem realizace dotačního titulu PDČ 2/23 je důraz na prevenci vzniku patologických jevů v oblasti rodinných vztahů a vedení ke zdravému a zodpovědnému způsobu života u osob ohrožených ztíženou sociální situací, nezralostí nebo nepříznivým zdravotním stavem.

Důvodem realizace dotačních titulů PDČ 3/23 a PDČ 4/23 je podpora aktivit, které povedou k ochraně práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny, a to s důrazem na zajištění péče v přirozeném rodinném prostředí.

Důvodem realizace dotačního titulu PDČ 5/23 je podpora dobrovolnictví v sociálních službách se záměrem obohatit a rozvíjet činnosti sociální služby, kdy dobrovolnictví nenahrazuje práci profesionálů.

V. Vymezení okruhu příjemců

Oprávnění žadatelé o dotaci jsou uvedeni u jednotlivých dotačních titulů v čl. II tohoto dotačního programu. Žádosti o poskytnutí dotace mohou podávat pouze subjekty, které prokazatelně vykonávají činnost v sociální oblasti nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy).

Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

Subjekty, které nedisponují oprávněním k poskytování sociálních služeb, sociálně právní ochrany dětí nebo jiné činnosti, k níž je zapotřebí zvláštního oprávnění, jsou odpovědny za výkon své činnosti v souladu s právními předpisy, tj. že vykonávají činnost v rámci projektu v tom rozsahu, k němuž není zapotřebí zvláštního oprávnění.

Dotaci nelze poskytnout:

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace jsou povinni projekt (vč. všech jeho aktivit) realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimálnímaximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně do výše uvedené u jednotlivých dotačních titulů.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem. Tato podmínka se nevztahuje na zdroje získané v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu", dalších vyhlášených programů Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí, na zdroje z projektů kraje v oblasti podpory poskytování soc. služeb v rámci fondů EU a zdroje poskytnuté v odvětví sociálních věcí mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí, s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde‑li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 7. Žadatel je oprávněn předložit maximálně dva projekty v rámci každého dotačního titulu tohoto programu kromě dotačního titulu PDČ 5/23, do nějž je žadatel oprávněn předložit maximálně 3 projekty. Pokud se jedná o realizaci projektu na registrovanou sociální službu, mohou být předmětem projektu pouze aktivity v rámci registrované sociální služby (1 žádost = 1 projekt = 1 identifikátor).
 8. V případě porušení omezení uvedeného v odst. 7 tohoto článku budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času evidence podání v elektronickém systému ePodatelna.
 9. V případě, že projekt bude realizován na sociální službu
  1. zařazenou do krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a žadatel bude mít nejpozději k 31. 1. 2023 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, nebo
  2. nezařazenou do krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kterou žadatel vykonává v rámci závazku veřejné služby, a žadatel předloží poskytovateli nejpozději do 29. 1. 2023 pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí platné v roce 2020 (služby "B") nebo jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu,
  budou finanční prostředky dotace poskytnuty v souladu s pověřením dle uvedeného rozhodnutí Komise.
 10. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo od žadatele vyžádat další informace nezbytné pro posouzení veřejné podpory a žadatel je povinen poskytovateli poskytnout.
 11. U dotačního titulu PDČ 5/23 nesmí být dotace použita k financování registrované sociální služby.
 12. U všech dotačních titulů jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu.
 13. Realizace projektu byla zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2023, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2023.
 14. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu a právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, z registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. spolkový rejstřík, rejstřík ústavů, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie platné akreditace udělené Ministerstvem vnitra ČR vysílající organizaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (u dotačního titulu PDČ 5/23).
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 14 tohoto článku.
 15. Předložení dokladů uvedených v odst. 14 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 16. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 14 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti předložit pověření nebo plnou moc.
 17. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec, lhůta stanovená v odst. 14 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce. V této lhůtě musí obec kromě výše uvedených dokladů doložit rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace.
 18. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 19. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 14 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje (neplatí pro financování projektu z jiné dotace poskytnuté v odvětví sociálních věcí), nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 20. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne poskytnutou dotaci či celou dotaci nebo její část vrátí nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Minimální částka, kterou je možno nabídnout náhradnímu žadateli, je 30.000 Kč. Po 30. 9. 2023 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 21. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 14 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je neinvestiční náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, není‑li v odstavci 2 uvedeno jinak,
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci).
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady:
  1. spotřeba materiálu
  2. drobný dlouhodobý hmotný majetek
   • doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví (hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel).
  3. spotřeba energie včetně zálohových plateb
   • spotřeba elektrické energie
   • vodné, stočné
   • spotřeba plynu
   Spotřeba energie je uznatelný náklad včetně úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po realizaci projektu (za měsíc prosinec nejpozději do 25. 1. následujícího roku); ustanovení odst. 1 písm. d. je tímto modifikováno.
  4. jiné uznatelné služby
   Jedná se např. o služby, které jsou určeny pro klienty v rámci realizovaného projektu: psycholog, etoped, pedagog, speciální pedagog, právník, psychoterapeut aj.
  5. osobní náklady:
   • základní mzda. Výše základní mzdy je uznatelná až do výše platového tarifu stanoveného pro nejvyšší platový stupeň platové třídy, odpovídající druhu vykonávané práce. Pro tyto účely se stanovení platového tarifu řídí právními předpisy upravujícími výše platů,
   • příplatky. Výše příplatků je uznatelná až do výše příplatků stanovené v souladu s právními předpisy upravujícími výše platů,
   • zákonné mzdové odvody, související se základní mzdou a příplatky dle předchozích odrážek,
   • náklady spojené s dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Příjemce musí poskytovateli doložit:
   • kopie dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) vztahujících se k dotaci.
  Výdaje na úhradu osobních nákladů za poslední odpracovaný kalendářní měsíc období realizace projektu musí příjemce fyzicky provést nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce včetně úhrady zákonných mzdových odvodů (za měsíc prosinec nejpozději do 25.1. následujícího roku); ustanovení odst. 1 písm. d. je tímto modifikováno.
 3. Paušální náklady (cestovné max. do výše 4.000 Kč)
  Náklady projektu spojené s realizací pracovní cesty zaměstnanců (cestovné) do výše 4.000 Kč mohou být v souladu s ustanovením § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyúčtovány paušální částkou; výše těchto nákladů nemusí být prokazována. Náklady projektu vyúčtovávané paušální částkou jsou považovány za uznatelné náklady projektu, i když nesplňují všechny podmínky stanovené v odst. 1.
  Pozn.: Cestovné lze v projektu uplatnit pouze paušální částkou.
 4. Neuznatelné náklady Náklady vynaložené příjemcem, které nesplňují podmínky odst. 1 a nedají se přiřadit k některému bodu dle odst. 2, jsou považovány za neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady jsou rovněž náklady na:
  1. nákup elektronického zařízení, výpočetní techniky vč. softwaru a souvisejících zařízení, např. fotoaparát, data projektor, plátno na promítání, audiovizuální technika, mobilní telefon, tablet,
  2. veškerá elektrozařízení vč. kuchyňského vybavení,
  3. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu, s výjimkou záloh na druhový náklad – spotřeba energie,
  4. cestovné při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce,
  5. cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,
  6. nákup pohonných hmot,
  7. zajištění výletů, zájezdů a exkurzí zprostředkovatelskými agenturami,
  8. externě zajišťované administrativní služby a práce (např. vedení účetnictví), poradenské a právní služby (vyjma služeb, které jsou určeny pro klienty v rámci realizovaného projektu: psycholog, etoped, pedagog, speciální pedagog, právník, psychoterapeut aj.), konzultace, auditorské služby, manažer projektu, realizační tým,
  9. předplatné, které se nevztahuje k období realizace projektu,
  10. správní a bankovní poplatky,
  11. vnitropodnikovou režii,
  12. správní režii (nepřímé administrativní náklady projektu),
  13. stravenky a peněžitý příspěvek na stravování,
  14. pojištění silničních motorových vozidel a nemovitostí.

Upozornění!!!
Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 elektronické žádosti, nesmí obsahovat neuznatelné náklady!

V případě bezhotovostní platby v cizí měně jsou náklady přepočítány aktuálním kurzem příslušné banky a uvedeny v Kč na bankovním výpise. Takto přepočtené náklady jsou uznatelné pro daný projekt. V ostatních případech plateb v cizí měně např. při platbě v hotovosti, platbě z devizového bankovního účtu budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace je povinen informovat v předstihu alespoň 14 dní o termínu konání všech veřejných akcí realizovaných v rámci projektu. Umožní tak sociálnímu výboru zastupitelstva kraje sledování aktivit realizovaných v rámci podpořeného projektu. Požadovanou informaci zašle příjemce dotace na vědomí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adresu posta@msk.cz a v kopii také na e‑mailovou adresu kontaktní osoby pro věcné záležitosti projektu.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 2–5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému ePodatelna vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. popis projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci),
  2. nákladový rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci, tabulka ve formátu MS Excel v editovatelné podobě),
  3. doklady o názvu, právní formě žadatele, sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – nevkládají obce,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem c.) – nevkládají obce,
  5. kopie smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  6. doklady prokazující činnost v sociální oblasti po dobu minimálně 1 roku ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy apod.),
  7. vyjádření odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který má v kompetenci sociální oblast a v jehož správním obvodu příjemce realizuje nebo zamýšlí realizovat dané aktivity (u dotačního titulu PDČ 4/23),
  8. doklad o vzniku oprávnění k činnosti dle zvláštních právních předpisů, má‑li žadatel vykonávat činnost, k níž je zapotřebí takového oprávnění (u dotačního titulu PDČ 5/23 bude namísto toho předložena akreditace dle písm. i.),
  9. akreditace udělené Ministerstvem vnitra ČR vysílající organizaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (u dotačního titulu PDČ 5/23),
  10. přehled poskytovatelů sociálních služeb nebo jiných míst, kde budou dobrovolníci působit (u dotačního titulu PDČ 5/23)
  11. výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. a evidované právnické osoby. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost o dotaci, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor sociálních věcí
   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA

   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
   nebo
  1. odeslanou žádost (bez příloh) zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět zprávy" se uvede "Žádost o dotaci v programu PDČ na rok 2023", do buňky "k rukám" se uvede "SOC"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato žádost opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. nebude obálka označena dle odst. 6 písm. a. tohoto článku,
  2. jsou v rozporu s tímto programem,
  3. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  4. jsou doručeny na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  8. má být projekt realizován mimo území Moravskoslezského kraje,
  9. budou v Nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady hrazené z dotace,
  10. žadatel použil neplatné formuláře,
  11. v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje je obsaženo více žádostí než jedna.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 28. 11. 2022 do 5. 12. 2022 včetně.

Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

Kontaktní osoby:

pro věcné záležitosti projektu:

dotační tituly PDČ 1/23–4/23:

dotační titul PDČ 5/23:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

pro vyúčtování projektu:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace
  z rozpočtu MS kraje na rok 2023 v dotačním programu:
   
  Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023
   
  Název žadatele:  
  Název projektu:  
  Kód programu: PDČ x/23 Č. ev.: xx/23      
  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu Maximálně možný počet bodů Bodové hodnocení projektu v oblasti
    Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem ANO NE
  1. Odůvodnění žádosti (potřebnost projektu)    
    Potřebnost projektu, popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší, jeho cíle a účel projektu – změna, které bude prostřednictvím projektu dosaženo    
  Počet bodů: 5  
  2. Cílová skupina projektu    
    Vymezení cílové skupiny – konkrétní popis a kvantifikace (její velikost, složení), potřeby či problémy, vazba projektu na potřeby cílové skupiny    
  Počet bodů: 5  
  3. Realizace projektu    
    Popis jednotlivých aktivit projektu, uvedení použitých metod, časový harmonogram aktivit – zda je konkrétní, reálný, proveditelný, personální zabezpečení projektu – kompetence pracovníků    
  Počet bodů: 5  
  4. Výstupy projektu    
    Posouzení, zda projekt obsahuje konkrétní, reálné, objektivně měřitelné výstupy, indikátory naplnění účelnosti projektu, další případné přínosy projektu – inovativnost, udržitelnost, efektivita    
  Počet bodů: 5  
  5. Rozpočet projektu    
    Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, soulad rozpočtu s projektovou částí žádosti    
  Počet bodů: 5  
  6. Hospodárnost projektu    
    Adekvátnost a hospodárnost jednotlivých položek rozpočtu vzhledem k účelu projektu    
  Počet bodů: 5  
  Stručná anotace projektu (z hlediska potřebnosti, cílové skupiny, realizace, výstupů, rozpočtu, příp. kvality):
   
  Celkové hodnocení projektu (včetně příp. identifikovaných rizikových faktorů projektu):
   
  Bodové hodnocení projektu: Maximálně možný počet bodů: 30
  Celkový počet získaných bodů: 0
  Projekt doporučen k podpoře při dosažení minimálně bodů*: 17
  Stanovisko: Projekt doporučen k podpoře Datum:  
  Projekt nedoporučen k podpoře
  Hodnotitelé:   Podpis:  
     
  Bodové hodnocení:
  Body Hodnocení
  0 Hodnocený projekt neobsahuje popis dané oblasti
  1 Oblast je v projektu zmíněna pouze okrajově, obecně
  2 Daná oblast je v projektu popsána částečně – nejsou uvedena všechna kritéria, popis je obecný nebo nesrozumitelný
  3 Daná oblast je v projektu popsána převážně, některá kritéria jsou popsána obecně nebo nesrozumitelně
  4 Popis dané oblasti projektu obsahuje pouze dílčí drobné nedostatky
  5 Daná oblast je v projektu popsána výborně – všechna uvedená kritéria jsou uvedena konkrétně a srozumitelně, ve vzájemném souladu
  *Projekt bude doporučen k podpoře, dosáhne‑li při hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu celkového počtu minimálně 17 bodů. Pokud projekt nebude v souladu s vyhlášeným dotačním programem, anebo dosáhne v některé z hodnocených oblastí počtu 0 bodů, nebude navržen k podpoře.
 2. Výbor sociální zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 2 body) počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. V případě, že více žádostí obdrží při hodnocení dle odst. 1 stejný počet bodů, bude mít přednost žádost, která byla doručena v elektronickém systému ePodatelna dříve.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2023.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 25. 1. 2024, připadl‑li by poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, uvede se nejbližší následující pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

Součástí závěrečného vyúčtování je závěrečná zpráva, která musí obsahovat:

 1. slovní popis realizovaného projektu,
 2. celkové vyhodnocení splnění účelu včetně naplnění indikátoru naplnění účelu projektu, pokud byl stanoven,
 3. vzorky informačních materiálů a publikací, pokud byly vytvořeny a uhrazeny z dotace,
 4. fotodokumentaci (vyjma činností týkajících se poradenství, asistovaných kontaktů, mediace a těch činností, kde by fotodokumentace zamezila možnost poskytnutí pomoci a podpory):
  • akcí (v případě, že jsou z dotace hrazeny nemateriální náklady jako např. energie, osobní náklady, nájem apod.),
  • nákladnějších předmětů pořízených z dotace (nábytek, nákladnější hračky apod.),
  • splnění povinných prvků publicity v souladu s čl. VII odst. 2 smlouvy.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Nesplnění indikátoru naplnění účelu projektu, pokud byl stanoven, bude považováno za méně závažné porušení podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 4,5 mil Kč.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí žádné dotační prostředky pro tento program, program nebude v roce 2023 realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 55/3916 ze dne 24. 10. 2022 a nabývá účinnosti dne 24. 10. 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.