Menu

Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace – 5. výzva

Ministerstvo životního prostředí – logo
Spolufinancováno Evropskou unií – logo

I. Název dotačního programu

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva.

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem programu je prostřednictvím výměny stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním¹ v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů za nové nízkoemisní zdroje (dále též jen "dílčí projekt") snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. Nevyhovující zdroje tepla rodinných domů se významnou měrou podílejí na emisích znečišťujících látek, samotné vytápění domů bez působení dalších stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší je na určitém území v kraji schopno se významnou měrou podílet na překračování imisních limitů. U některých látek je schopno i samo o sobě několikanásobně překročit imisní limit.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Příjemci dotace (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů², bytových jednotek v bytových domech³ nebo trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci (dále jen "nemovitost" nebo "nemovitosti"), kteří zároveň v nemovitosti trvale bydlí tzn., kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí. Tyto nemovitosti, resp. součásti nemovitosti, je‑li stavba součástí pozemku, se musí nacházet na území Moravskoslezského kraje. Pokud žadatel o dotaci nebude mít v nemovitosti uvedené v části "Místo realizace" Žádosti o poskytnutí dotace trvalý pobyt, čestně prohlásí, že má v nemovitosti bydliště.

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem pouze v následujících případech:

 1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
 2. Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

V případě, že žadatel je vlastníkem/spoluvlastníkem trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, je navíc povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o dotaci. Trvalý pobyt lze prokázat zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu nebo výpisem z Registru obyvatel.

Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu s uvedením skutečného bydliště v žádosti (Čestné prohlášení – Údaje o členu domácnosti). Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o dotaci. V případě rodinného/bytového domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci o více bytech, kdy je celý dům/více bytů vytápěn jedním zdrojem tepla, jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby s bydlištěm v tomto domě/bytech. V případě, kdy je každý byt vytápěn jiným zdrojem tepla, jsou za členy domácnosti považovány pouze osoby bydlící v tomto bytě.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí dílčí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

Podpora ve formě dotací fyzickým osobám na realizaci dílčího projektu bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejích prováděcích předpisů.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

Výčet podporovaných zařízení je uveden v Seznamu výrobků a technologií pro Kotlíkové dotace 2021–2027, který je veden Státním fondem životního prostředí ČR.

Kotel na biomasu

V případě realizace kotlů na biomasu jsou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise (EU) č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem. Zařízení musí splňovat min. parametry energetické třídy A+.

Specifické podmínky:

Tepelné čerpadlo

V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. Nebudou podporována tepelná čerpadla typu vzduch‑vzduch. Zařízení musí splňovat min. parametry energetické třídy A+.

Další stanovená pravidla:

Předmětem podpory nebude:

Výše podpory:

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity:

Výše uvedené části podpory budou hrazeny z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (dále jen "OPŽP"), projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva", reg. č. CZ.05.01.02/03/23_045/0001380.

Podpora bude u každého dílčího projektu fyzické osoby dále navýšena o 7.500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Podpora bude dále navýšena v případě, že příslušná obec, na jejímž území dojde k výměně zdroje tepla, schválila navýšení podpory o další částku z rozpočtu obce, a to ve schváleném rozsahu. Seznam těchto obcí a jejich podmínky jsou uvedeny na webových stránkách Lokální topeniště.

V případě, že budou způsobilé výdaje dílčího projektu nižší než předpokládaná výše dotace (tj. součet částek poskytnutých z prostředků OPŽP, rozpočtu kraje a rozpočtu obce), částky odpovídající spolufinancování z rozpočtu obce a kraje se poměrně sníží. Výše dotace bude vždy zaokrouhlena směrem dolů.

Pokud je na adrese místa realizace dílčího projektu provozována podnikatelská činnost nebo je nemovitost, resp. její část předmětem nájmu / pachtu a poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

Vyplacení podpory:

Varianta 1 – ex post varianta – dotace bude vyplacena po doložení uhrazených účetních dokladů a dalších povinných dokladů v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

Varianta 2 – modifikovaná ex ante varianta – záloha ve výši předložené zálohové faktury, maximálně do výše 60 % schválené dotace bude žadateli vyplacena po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (mezi krajem a příjemcem) a na základě předložení Žádosti o zálohovou platbu (viz příloha č. 7 – originál) a kopie zálohové faktury vystavené dodavatelem s přesnou specifikací nového zdroje tepla. Součástí Žádosti o zálohovou platbu bude také Čestné prohlášení – zálohová platba (viz příloha č. 8 – originál). Po dokončení a doložení realizace bude zbylá část dotace vyplacena na základě doložení všech potřebných dokladů v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

Doba udržitelnosti:

Příjemce dotace je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, pořízeného v rámci dílčího projektu, a uchování dokumentace k dílčímu projektu, a to po celou dobu udržitelnosti – tj. po dobu 5 let od ukončení realizace dílčího projektu. Jedná se zejména o povinnost:

Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti zajistit u třetích osob, jimž zcizuje nebo přenechává k užívání nemovitost uvedenou v žádosti o kotlíkovou dotaci, do níž byl pořízen nový zdroj tepla, možnost kontroly předmětu dotace a podmínek poskytnutí dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových způsobilých výdajů, případně i do dalších prostor, které s realizací projektu souvisí.

Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit zdroj tepla pořízený v rámci dílčího projektu, avšak pouze za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.

VII. Způsobilé výdaje dílčího projektu

Podpora z tohoto dotačního programu může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je takový výdaj, jenž:

 1. je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou ČR a EU),
 2. je v souladu s pravidly OPŽP a podmínkami podpory,
 3. je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s 3E¹⁰, tj. principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
 4. vznikl příjemci podpory v období od 1. ledna 2021 do 30. září 2026,
 5. vztahuje se k výměně zdroje tepla na území Moravskoslezského kraje,
 6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný.

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, jimiž jsou:

 1. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 2. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 3. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 4. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do uvedení do trvalého provozu,
 5. náklady na projektovou dokumentaci a náklady související s administrací žádosti o dotaci (náklady na administraci žádosti jsou uznatelné do maximální výše 5.000 Kč).

Způsobilé výdaje na realizaci dílčího projektu vznikají nejdříve ke dni 1. 1. 2021.

VIII. Předkládání žádostí o dotace

Lhůta pro podávání / příjem žádostí prostřednictvím elektronické aplikace "Kotlíková dotace": 31. 7. 2023 od 10:00 h – 30. 8. 2024

Vzhledem k objemu finančních prostředků pro tento dotační program bude podpořeno cca 1.300 žádostí a zbývající budou zařazeny do zásobníku projektů a budou podpořeny:

1) v případě uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu, které byly původně přiděleny jinému žadateli,

2) po případném navýšení alokace rozpočtových prostředků pro tento dotační program z OPŽP nebo jiných programů.

Budou přijaty veškeré žádosti podané v elektronické aplikaci (viz níže) a současně také předložené v listinné podobě, popř. prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje, včetně všech relevantních příloh. Ukončení příjmu žádostí bude dne 30. 8. 2024.

Požadované dokumenty – přílohy žádosti (vztahuje se jen k zaslání žádosti v listinné podobě/prostřednictvím datové schránky):

(vzor listinné podoby žádosti je uveden v příloze č. 1 tohoto dotačního programu)

Pouze v relevantních případech:

Způsob podání žádosti:

Žádost o poskytnutí dotace se podává elektronicky, a to prostřednictvím aplikace Kotlíková dotace. Žádostem bude přiřazeno jedinečné pořadové číslo žádosti v číselné řadě, a to podle času odeslání žádosti v elektronické aplikaci.

Elektronická aplikace "Kotlíková dotace" bude žadatelům k předvyplnění žádosti přístupná již od 28. 6. 2023. Předvyplněnou žádost je možné v aplikaci uložit, její odeslání však bude možné až od výše stanoveného okamžiku začátku přijímání žádostí, tj. od 31. 7. 2023 od 10 hod.

Následně do 10 pracovních dnů od elektronického podání žádosti je žadatel povinen doručit poskytovateli podanou žádost také v listinné podobě (poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) – originál (formulář vygenerovaný elektronickou aplikací při podání žádosti) podepsaný oprávněnou osobou, popř. prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC", do buňky "předmět" se uvede "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva"), a to spolu s požadovanými, relevantními přílohami. Žádosti odeslané v aplikaci od 19. 8. 2024 musí být doručeny v listinné podobě, popř. do datové schránky nejpozději do 30. 8. 2024.

V případě osobního podání či využití poštovních služeb se žádosti doručují na adresu:

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 OSTRAVA

a to v uzavřené obálce označené:

 1. názvem dotačního programu, tj. "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva"
 2. pořadovým číslem žádosti o poskytnutí dotace vygenerovaným aplikací,
 3. jménem a příjmením žadatele + bydlištěm (kontaktní adresou),
 4. textem "Neotvírat – Žádost o poskytnutí dotace".

Vzor označení obálky je uveden v příloze č. 4 tohoto dotačního programu.

Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli, na jeho vyžádání, potvrzen Úřední záznam o osobním podání dokumentu (viz příloha č. 5 tohoto dotačního programu).

Žádost zaslaná do datové schránky musí být odeslána z datové schránky žadatele, nebo z datové schránky jeho zástupce. Je‑li žadatel zastoupen na základě plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele.

Žádost o poskytnutí dotace i přílohy se podávají v českém nebo slovenském jazyce.

Žádosti o poskytnutí dotace podané:

 1. v rozporu s podmínkami dotačního programu,
 2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e‑mailem),
 3. doručené na jiné adresy,
 4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,

nebudou doporučeny ke schválení.

Za neúplné žádosti budou považovány ty žádosti, kdy:

 1. bude předložena pouze elektronická verze žádosti prostřednictvím elektronické aplikace "Kotlíková dotace",
 2. bude předložena pouze listinná verze žádosti.

Neúplné žádosti budou z dalšího posuzování vyřazeny a žadatel bude o této skutečnosti informován prostřednictvím e‑mailu na e‑mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Bude‑li prostřednictvím aplikace odeslána více než jedna elektronická žádost o poskytnutí dotace na výměnu téhož původního zdroje tepla a následně bude poskytovateli podána více než jedna žádost také v listinné podobě – originál, bude přijata pouze úplná žádost s nejnižším pořadovým číslem a ostatní žádosti budou z dalšího posuzování vyřazeny, žadatel bude o této skutečnosti informován prostřednictvím e‑mailu na e‑mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Pokud bude žádost o poskytnutí dotace vykazovat formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu prostřednictvím e‑mailu na e‑mailovou adresu uvedenou v žádosti nebo telefonicky. Pokud tak žadatel do 15 pracovních dní neučiní, nebude jeho žádost doporučena ke schválení.

Moravskoslezský kraj nebude poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby rozhodnutí o žádosti v příslušném orgánu kraje.

IX. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

Kritériem pro hodnocení žádostí o dotaci bude splnění podmínek dotačního programu, pořadí doručení elektronicky podaných žádostí poskytovateli dotace a výše alokovaných prostředků na dotační program.

S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (viz příloha č. 6a nebo 6b dotačního programu).

X. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace dílčího projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného dílčího projektu do 2 let od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 30. 9. 2026.

Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program. V případě, že závěrečné vyúčtování bude obsahovat nedostatky, poskytovatel vyzve příjemce dotace k jejich odstranění prostřednictvím e‑mailu na e‑mailovou adresu uvedenou v žádosti nebo telefonicky.

Závěrečné vyúčtování bude obsahovat:

Originály účetních dokladů musí být před pořízením kopie označeny číslem "CZ.05.01.02/03/23_045/0001380" a názvem projektu kraje "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva".

Informace o plnění uvedeném na faktuře musí obsahovat (dle typu dílčího projektu a je‑li náklad relevantní) následující:

Fotodokumentace musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. z doložené fotodokumentace musí být zřejmé, že znehodnocený kotel je totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podání žádosti. Dále musí být z fotodokumentace zjevné, jakým způsobem byl kotel znehodnocen (rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso kotle aj.) a musí být jasně patrné, že kotel nelze dále využít k vytápění. V případě nedodání uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace nevyplatit pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Fotodokumentace může být předložena buď v tištěné podobě nebo elektronicky (na CD, DVD, flash disk, apod.).

XI. Kontrola použití dotace

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V případech, kdy je v objektu k bydlení provozována i drobná podnikatelská činnost, může být její význam považován za sekundární, pokud je objekt určen k bydlení. A to za předpokladu, že takovýto typ podnikatelské činnosti má čistě lokální charakter a nedochází k naplnění znaků veřejné podpory. Pokud by předmět žádosti podléhal ekonomické aktivitě (např. k pronájmu daného objektu k rekreačním účelům aj.), může žadatel zvolit podporu de minimis.

Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou kontrolou předmětu dotace a podmínek poskytnutí dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových způsobilých výdajů, případně i do dalších prostor, které s realizací projektu souvisí.

Žadatel je povinen umožnit orientační měření emisí znečišťujících látek, včetně provedení nutného souvisejícího zásahu do spalinové cesty. Měření bude prováděno osobou pověřenou řídícím orgánem nebo poskytovatelem dotace.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kontroly na místě před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že nebude provedení této kontroly poskytovateli umožněno, nebude s žadatelem uzavřena smlouva a nebude mu poskytnuta dotace.

XII. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaná výše alokace pro tento dotační program je celkem 219.900.000 Kč. Alokace výzvy může být v průběhu navýšena o další přidělené prostředky z OPŽP a případně jiných programů.

XIII. Oznamování změn údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace

Žadatel je povinen oznámit poskytovateli dotace změny identifikačních a kontaktních údajů: změna příjmení, změna adresy trvalého pobytu, změna kontaktních údajů – korespondenční adresa, telefonní a e‑mailový kontakt, změna čísla bankovního účtu a jakékoliv změny v předmětu žádosti o podporu (např. změna typu kotle).

XIV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Informace ohledně dotačního programu budou poskytovány prostřednictvím speciální telefonní linky 595 622 355 a e‑mailové adresy kotliky@msk.cz a zveřejňovány na webu Lokální topeniště.

XV. Seznam příloh dotačního programu

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 72/5316 ze dne 26. 6. 2023 a nabývá účinnosti dne 28. 6. 2023.


1 Včetně kotlů na tuhá paliva umožňujících zároveň ruční i automatickou dodávku paliva do spalovacího prostoru.
2 Rodinným domem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí stavba pro bydlení dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely podpory považována obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy (za podlahovou plochu je považována celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy) užívány v rozporu s účelem "trvalého rodinného bydlení" (hotely, penziony, kanceláře apod.). Za rodinný dům nejsou považovány také stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem, stavby dočasné a výrobky plnící funkci stavby.
3 Bytovým domem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána (§ 2 písm. a) bod 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů). Bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem "trvalého bydlení" (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.) se pro účely tohoto dotačního programu za bytové domy nepovažují.
4 Trvale obývanou stavbou pro rodinnou rekreaci se pro účely tohoto dotačního programu rozumí trvale obývaná stavba ve smyslu § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
5 Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel (§ 10 zákona č 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).
6 Bydlištěm se rozumí adresa, na které žadatel pobývá (ve smyslu § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
7 V případě, že zařízení není uvedeno v Seznamu výrobků a technologií, musí být žadatelem prokázáno splnění parametrů stanovených tímto dotačním programem.
8 Kotle s ručním přikládáním, které jsou dodatečně přestavěné na kotle automatické, přičemž nesplňují požadavky normy a není možné garantovat splnění alespoň 3. třídy, jsou považovány pro účely tohoto programu za kotle s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303‑5.
9 Čestné prohlášení žadatele, že účet uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace není omezen exekutorským zástavním právem, soudcovským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociální zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
10 § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
11 Instalací se dle tohoto nařízení (kap. I, článku 2, odst. 20) rozumí "spojení dvou nebo více zařízení nebo okruhů obsahujících nebo konstruovaných tak, aby obsahovaly fluorované skleníkové plyny, za účelem montáže systému na místě, kde bude v provozu, včetně postupu, kterým jsou vodiče plynu systému spojeny dohromady za účelem uzavření okruhu, bez ohledu na nutnost systém po montáži naplnit". Do definice instalace nespadají kompaktní tepelná čerpadla, která mají chladicí okruh hermeticky uzavřený ve venkovní jednotce a výstup z tepelného čerpadla se napojuje přímo na topnou vodu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.