Menu

Podmínky Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023

I. Název programu (kód)

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023 (KH/01/2023)

II. Poskytovatel dotace

Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Účel a priority dotačního programu

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky. Cílem podpory daného účelu je přispět k rozvoji dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji.

IV. Vymezení okruhu žadatelů

Oprávněnými žadateli v rámci tohoto dotačního programu jsou pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a to okresní sdružení hasičů a sbory dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, IČ 66144591. Příjemcem dotace nemůže být pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na projekt je 10.000 Kč a maximální výše dotace na projekt je 80.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů (procentní podíl dotace na předpokládaných uznatelných nákladech projektu se tím sníží).
 6. Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2023, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2023.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají ze spolkového rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů,
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá ze spolkového rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písm. b.); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 7 tohoto článku.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. Žadatelé, kterým nevzniká uvedená zákonná povinnost, tuto skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Náhradní žadatelé, již v žádosti o poskytnutí dotace uvedli termín ukončení realizace projektu, který uplyne dříve, než by bylo možno smlouvu na základě výzvy uzavřít, nebudou vyzýváni.
 11. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady: Náklady na soutěže v požárním sportu mládeže, dětí a dospělých, setkání zasloužilých hasičů a další činnost se členy seniory; uspořádání akcí, projektů a činností pro děti a mládež; reprezentace kraje (hasičů – fyzických osob) na mezinárodních hasičských soutěžích; oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů; uspořádání výstavy a prezentace současné a historické požární techniky, pořízení praporů, pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost, vzdělávání, mezinárodní spolupráce spolků na základě uzavřených dohod o spolupráci, preventivně výchovné činnosti; pořízení investičního a neinvestičního vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, pořízení investičního a neinvestičního vybavení centrální táborové základny SH ČMS.
 3. Neuznatelnými náklady projektu jsou: náklady na pořízení vybavení JPO, náklady spojené s nákupem výčepních zařízení, zahradních a sekacích traktorů, mobilních WC, technického vybavení klubovny, vstupy na bowling, pronájem bazénů a jiných zábavních zařízení, stravování v restauracích a jiných stravovacích zařízeních (vyjma stravování na soutěžích v požárním sportu a zajištění stravování na společenských a kulturních akcích pořádaných sborem dobrovolných hasičů), výlety a zájezdy a s tím spojené náklady, které nesouvisí přímo se soutěží družstev v požárním sportu, apod.
 4. Pro náklady na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek platí, že hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2–5 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu, právní formě žadatele, sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají ze spolkového rejstříku,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá ze spolkového rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písm. b. tohoto odstavce),
  4. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  5. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 37/2021 Sb.). Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Žadatel může nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID). Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 6 tohoto článku. Vyplývá‑li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, postupuje žadatel vždy dále dle odstavce 6 tohoto článku.
 6. Následně žadatel:
  6.1 odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  odbor kancelář hejtmana kraje
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA

  a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku – předpřipravený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
  1. vygenerovaným čárovým kódem (PID),
  2. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  3. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  6.2 zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět" uvede "Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023", do buňky "k rukám" uvede "KH"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo
  6.3 má‑li uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle elektronickou poštou na adresu: posta@msk.cz. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené:
  1. v rozporu s těmito podmínkami,
  2. pokud žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (včetně příloh) a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku (pokud nebyla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  3. doručené na jiné adresy nebo neobsahující při podání v listinné podobě náležitosti dle odst. 6 bodu 6.1 písm. b. až d.,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8 tohoto článku, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu maximálně 1 žádost.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím systému ePodatelna a v listinné podobě na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je od 27. 3. 2023 do 7. 4. 2023 do 13:00:00 hodin. Lhůta pro podávání žádostí v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické pošty je od 27. 3. 2023 do 7. 4. 2023. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Poskytování dotací v tomto programu administruje odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Všechny došlé žádosti, které nebyly vyloučeny z dalšího posuzování dle článku IX odstavce 8 nebo odstavce 9, budou věcně posuzovány po obsahové stránce odbornou hodnoticí komisi jmenovanou radou kraje (dále jen "komise"), a to bodovým hodnocením dle níže uvedených kritérií.
 2. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  1. Význam projektu z hlediska dopadu na území:
  1. projekt regionálního (celokrajského) významu
  5 bodů
  1. projekt mikroregionálního (okresního) významu
  10 bodů
  1. projekt místního (obecního) významu
  15 bodů
  2. Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu:
  1. do 70 %
  10 bodů
  1. více než 70 % – 90 %
  5 bodů
  3. Věcné zaměření projektu
  1. soutěže v požárním sportu mládeže, dětí a dospělých, pořízení vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, uspořádání akcí, projektů a činností pro děti a mládež, reprezentace kraje (hasičů – fyzických osob) na mezinárodních hasičských soutěžích, pořízení investičního a neinvestičního vybavení centrální táborové základny SH ČMS,
  15 bodů
  1. vzdělávání, mezinárodní spolupráce spolků na základě uzavřených dohod o spolupráci, preventivně výchovné činnosti.
  10 bodů
  1. setkání zasloužilých hasičů a další činnost se členy seniory; oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů; uspořádání výstavy a prezentace současné a historické požární techniky, pořízení praporů; pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost
  5 bodů
  4. Výše přidělené dotace danému spolku v rámci Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020, 2021 a 2022
  1. 0 až 50 000 Kč
  15 bodů
  1. 50 001 – 100 000 Kč
  10 bodů
  1. 100 001 – 200 000 Kč
  5 bodů
  1. nad 200 001
  0 bodů
  5. Druh dotace
  1. investiční
  5 bodů
  1. investiční + neinvestiční
  10 bodů
  1. neinvestiční
  15 bodů
  6. Potřebnost z pohledu komise
  V rámci tohoto kritéria komise zhodnotí souhrnně priority potřebnosti pro daný spolek a zohlední i potřebnost akce s ohledem na objem prostředků schválených pro dotační program v příslušném kalendářním roce. 0-10 bodů
 3. Komise přidělí hodnoceným žádostem počet bodů. Žádost může obdržet maximálně 80 bodů.
 4. Komise bezpečnostní a pro Integrovaný záchranný systém rady kraje posoudí bodové hodnocení komise a svým rozhodnutím odsouhlasí hodnocení nebo vyzve komisi, aby své hodnocení přehodnotila.
 5. Komise má právo z nákladového rozpočtu, který je přílohou žádosti o dotaci, vyškrtnout položky, které nejsou v souladu s vymezením uznatelných nákladů projektu uvedeným v čl. VII; o tyto položky budou celkové uznatelné náklady sníženy.
 6. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2023. V případě, že součet dotací požadovaných v žádostech, které nebyly vyloučeny postupem dle čl. IX odst. 8 nebo odst. 9, přesáhne objem peněžních prostředků vyčleněných na poskytování dotací v tomto dotačním programu, budou přednostně poskytnuty dotace těm žadatelům, jejichž žádosti obdržely při hodnocení vyšší počet bodů, zbývající žadatelé budou zařazeni mezi náhradní příjemce. V případě rovnosti bodů bude upřednostněna žádost, dle níž má být nižší podíl dotace na uznatelných nákladech projektu. Pokud by se shodoval i podíl dotace na uznatelných nákladech projektu, bude upřednostněna žádost na projekt, která obdržela více bodů z hlediska dopadu projektu na území. Pokud by se shodoval i počet bodů z hlediska dopadu projektu na území, komise doporučí projekt, který má dle jejího uvážení příznivější dopad na rozvoj dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji.
 7. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky radou kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1).
 8. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu na e‑mailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace.

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu; do 19. 1. 2024, byl‑li projekt ukončen v prosinci 2023; připadl‑li by konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 4.000.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 62/4512 ze dne 20. 2. 2023 a nabývá účinnosti dne 21. 2. 2023.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.