Menu

Podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování

I. Název programu (kód)

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování (ŠMS/P)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem podpory projektů je přispět k realizaci dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení směřujícího k rozvoji osobnosti dítěte a žáka prostřednictvím zvyšování klíčových kompetencí, ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině a podpoře duševního zdraví.

V rámci programu budou podporovány tyto priority:

 1. Projekty všeobecné specifické primární prevence rizikového chování včetně programů na podporu duševního zdraví.
 2. Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování.
 3. Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního studia pro školní metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Podporovány nebudou:

IV. Vymezení okruhu příjemců

Dotační program je určen pouze pro právnické osoby:

Oprávněným žadatelem o dotaci není obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Oprávněným žadatelem o dotaci není spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněným žadatelem o dotaci není osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytnutí dotace

 1. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 9. 2023, nejpozději 1. 10. 2023, projekt bude ukončen nejdříve 31. 5. 2024 nejpozději 31. 8. 2024.
 2. Pro školy a školská zařízení: minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 30.000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 100.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %.
 3. Pro neziskové organizace: minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 50.000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 200.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 70 %.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z prostředků fondů EU.
 7. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha nákladový rozpočet projektu. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje budou o přidělení dotace vyrozuměny dopisem, ve kterém budou informovány o zvýšení závazného ukazatele a jehož součástí bude nákladový rozpočet projektu. Příspěvkové organizace kraje musí ve všech aspektech dodržet podmínky dotačního programu. Ustanovení tohoto dotačního programu, v nichž se hovoří o "smlouvě", platí obdobně pro "dopis" ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje.
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu / obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 8 tohoto článku.
 9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, a u příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Žadatelé, kterým nevzniká uvedená zákonná povinnost, tuto skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 10. Povinnost předložit doklad dle odst. 8 písm. d. žadateli nevzniká, je‑li běžný účet žadatele / běžný účet zřizovatele vedený u peněžního ústavu totožný s údajem, jenž byl doložen kopií smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, písemným potvrzením peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele nebo potvrzením o čísle běžného účtu zřizovatele v rámci podání žádosti.
 11. V případě, že žadatelem o dotaci bude příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 8 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 14. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 15. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se stanoví jako podíl částky dotace, jež byla určena původnímu příjemci, a předpokládané výše uznatelných nákladů projektu předloženého náhradním příjemcem, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. je neinvestičního charakteru,
  2. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  3. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  4. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. náklady na materiál vč. věcných odměn a potravin s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (Doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy příjemce upravujícími účetnictví. Pro náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek platí, že hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je uvedena v žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel.),
  3. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000 Kč vč. do 60.000 Kč včetně – např. software),
  4. služby např. náklady na dopravu fakturačně a jízdné hromadnou dopravou, stravování, ubytování prokazatelně spojené s realizací projektu, lektorné preventivních či vzdělávacích programů, ubytování (výše použité dotace nesmí přesáhnout 500 Kč na osobu/den), stravování (výše použité dotace nesmí přesáhnout 300 Kč na osobu/den).
  5. osobní náklady, a to pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti včetně zákonných odvodů, v maximální výši 20 % (u škol a školských zařízení), resp. 40 % (u neziskových organizací) z požadované/přiznané výše dotace, vznikly‑li v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu (ustanovení odst. 1 písm. b. tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno).
  V případě platby v cizí měně budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady.
 3. Náklady projektu dle odst. 1 tohoto článku, které mohou být v nákladovém rozpočtu projektu uvedeny mezi uznatelnými, k jejichž úhradě však nesmí být použita dotace (ve sloupci "Požadovaná výše dotace" v nákladovém rozpočtu musí být u dané položky uvedena nula), jsou:
  1. mobilní telefon, IT technika (PC, tablet, notebook, tiskárny, apod.), záznamová technika (např. kamera, fotoaparát apod.),
  2. spotřeba energie,
  3. náklady na opravy a udržování,
  4. cestovné tuzemské i zahraniční na základě cestovních příkazů. Za uznatelný náklad se nepovažuje základní náhrada při použití vozidla příjemce nebo soukromého vozidla zaměstnance příjemce, kapesné, úhrada taxi.
 4. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. Neuznatelnými náklady jsou vždy:
  1. rauty, cateringy
  2. finanční odměny a dary,
  3. poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky,
  4. účetní služby, poradenské, právní služby, konzultace, bankovní služby, auditorské služby,
  5. splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace,
  6. celní, správní, soudní a bankovní poplatky,
  7. daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně),
  8. pojištění majetku.

Upozornění!
Nákladový rozpočet nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy nebo dopisu.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Podmínky publicity

Příjemce je povinen s ohledem na své možnosti prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat Moravskoslezský kraj. Jednotlivé publicitní povinnosti budou odvozovány od příslušného projektu a objektivních možností příjemce a budou stanoveny ve smlouvě či dopisu.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odst. 2 – 4 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, některým ze způsobů uvedených v odst. 5 tohoto článku.
 2. Žadatel se přihlásí do systému ePodatelna a v tomto elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 3. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. projektový rámec – harmonogram,
  2. rozpočet projektu,
  3. doklady o názvu / obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem c.)
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6. Evaluační zprávu preventivního programu ze systému SEPA za školní rok 2021/2022. Školy, které nevykazují v systému SEPA, vyplní Evaluační zprávu o zázemí, realizaci primární prevence a výskytu rizikového chování pro školy. Ostatní organizace přiloží Výroční zprávu o realizaci preventivních programů za rok 2022.
  7. seznam organizací, škol či školských zařízení, pro které bude projekt realizován, spolu s potvrzením o jejich předběžném zájmu (platí pouze pro neziskové organizace),
  8. údaje o skutečném majiteli žadatele ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, z evidence skutečných majitelů vedené podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění zákona č. 245/2022 Sb. (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."), přičemž toto se netýká právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona a církevních právnických osob. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu a obecně prospěšné společnosti neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 4. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle v elektronickém systému, čímž bude v žádosti vygenerován čárkový kód (PID). Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 5 tohoto článku. Vyplývá‑li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, nebo zástupce žadatele nemá uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, postupuje vždy dle odstavce 5 tohoto článku.
 5. Následně žadatel:
  1. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "ŠMS", do buňky "předmět" se uvede "Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele),
  2. v případě, že jeho žádost musí být podepsána více osobami a tyto osoby nemohly opatřit žádost uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému), podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsali‑li žádost zástupci žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu: Moravskoslezský kraj
   odbor školství, mládeže a sportu
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené:
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   • plným názvem / obchodní firmou žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
   (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku – předpřipravený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit)
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 7. Lhůta pro podávání žádostí je od 27. 3. do 31. 3. 2023 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Při podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 8. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 9. Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok.
 10. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel, který je školou nebo školským zařízením, oprávněn předložit dvě žádosti, a to vždy v kombinaci priorit A+C nebo B+C. Neziskové organizace mohou podat maximálně jednu žádost.
 11. Při porušení omezení uvedeného v odst. 10 tohoto článku budou z posuzování vyloučeny všechny došlé žádosti od žadatele.
 12. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud:
  1. žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna a následně určeným způsobem uvedeným v odst. 5 tohoto článku (ledaže byla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  2. jsou v rozporu s tímto programem (např. použití neplatných formulářů, překročení maximálního procentního podílu dotace, překročení maximální výše dotace, nedosažení minimální výše dotace)
  3. jsou doručeny na jiné adresy,
  4. jsou podány mimo lhůtu pro předložení žádosti (jak elektronicky, tak v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek),
  5. nejsou podepsány osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 13. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 12 tohoto článku, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradní lhůtě. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 14. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Administrátor a kontaktní osoby

Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, jmenovanou Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  1. soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem a koncepčními dokumenty Moravskoslezského kraje, přínos a význam realizace projektu, jasně a logicky zdůvodněné cíle projektu max. 10
  2. cílová skupina – její velikost, složení, rizikovost, aktivní zapojení, způsob výběru cílové skupiny max. 10
  3. metody a formy realizace projektu – jasně popsány, reálnost plánu akcí, projekt zahrnuje objektivně měřitelné výstupy max. 20
  4. rozpočet a efektivita nákladů – nezbytnost požadovaných nákladů, adekvátnost položek rozpočtu, využití i jiných zdrojů financování, jasné definování vztahu aktivit vůči rozpočtu max. 10
  5. Evaluace preventivního programu prostřednictvím Systému evidence preventivních aktivit, NNO – evaluace projektu max. 5
  Celkové bodové ohodnocení projektu 55 bodů
 2. Monitorovací pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem, a to z důvodu nesplnění zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se v takovém případě nemění; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům do 30. 9. 2023.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje.
 5. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu na e‑mailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace.

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu; připadl‑li by konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 3.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 62/4641 ze dne 20. 2. 2023 a nabývá účinnosti dne 21. 2. 2023.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.