koronaweb
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022

I. Název programu (kód)

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022 (RRC/04/2022)

II. Jednotlivé dotační tituly

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

 1. Cílem je podpora agroturistiky v Moravskoslezském kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova. Podpora této oblasti přinese významný multiplikační efekt pro další rozvoj turistiky v našem kraji (Dotační titul č. 1).
 2. Cílem je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro vodáky podél splavných toků řek na území Moravskoslezského kraje, která bude sloužit jako zázemí pro individuální i skupinové sjíždění řek (Dotační titul č. 2).
 3. Cílem je podpora rozvoje sítě "stellplatz" zázemí pro obytné automobily a karavany na území Moravskoslezského kraje a také podpora rozvoje infrastruktury kempů, která přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků Moravskoslezského kraje, již tento druh pobytu v rámci své návštěvy Moravskoslezského kraje stále častěji preferují (dotační titul č. 3).
 4. Cílem je podpora lázní v Moravskoslezském kraji, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu v regionu (dotační titul č. 4).
 5. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit oblasti Moravskoslezského kraje s velkým potenciálem pro rozvoj určitých forem cestovního ruchu, a tím pomoci řešit alespoň z části nezaměstnanost a vybavenost těchto oblastí a zvýšit povědomí o turistických atraktivitách a návštěvnost v těchto oblastech.

Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky"

Cílem je podpořit projekty investiční, neinvestiční a kombinované, zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a služeb v oblasti agroturistiky v Moravskoslezském kraji tak, aby se zvyšovala úroveň poskytovaných agroturistických služeb. Budou podporovány tyto aktivity:

 1. rekonstrukce, vybudování či dobudování zařízení cestovního ruchu různých typů (naučné stezky, odpočívadla pro cyklisty, foto pointy, vybavení výletiště pro turisty, úvaziště pro koně v rámci služeb hipoturistiky, apod.),
 2. rekonstrukce, dobudování či vybavení farem, jízdáren, stájí atd. (vybavení nástroji pro ukázku práce na farmách - např. zpracování vlny, péče o hovězí dobytek, související řemesla; rekonstrukce nebo vybudování sociálního zázemí pro turisty; zajištění ochranných pomůcek pro turisty; rekonstrukce nebo vybudování sportovního zázemí k rozšíření nabídky využití volného času v areálu hospodářských usedlostí/farem/jízdáren apod.),
 3. propagace nabízených služeb v oblasti agroturistiky (v případě tiskovin nebo aktualizace webů je podmínkou vždy alespoň 1 cizojazyčná mutace z kategorie angličtina, polština, němčina),
 4. zřízení půjčovny kol a koní v rámci agrofarem, jízdáren apod.
 5. tvorba atraktivních zážitkových programů pro návštěvníky farem, jízdáren, hospodářských usedlostí, apod.
 6. zpřístupnění dosud z hlediska cestovního ruchu nevyužívaných hospodářských usedlostí/farem/jízdáren
 7. zpřístupnění hospodářských usedlostí/farem/jízdáren pro osoby se zdravotním postižením.

Podporovány nebudou aktivity a náklady týkající se budování či rekonstrukce ubytovacích kapacit, nákup zemědělské techniky (traktory, malotraktory, mulčovače apod.), nákup pozemků, krmiva a běžného zemědělského vybavení (ohrady, oplocení, nářadí a nástroje), které neslouží k realizaci zážitkových programů pro návštěvníky, pořízení nebo vybavení stánků pro občerstvení, prodejních automatů zemědělských potravin a také běžné opravy stávajících budov bez zdůvodnění přínosu pro rozvoj agroturistických služeb.

Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky"

Cílem je podpořit projekty, které pomohou zajistit hladký průběh vodáckých sjezdů a dobudovat doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti vodácké turistiky. Budou podporovány tyto aktivity:

Dotační titul č. 3 "Podpora kempování"

Cílem je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru, díky kterým dojde k rozvoji sítě "stellplatz" zázemí pro obytné automobily a karavany a zkvalitňování infrastruktury kempů.

Budou podporovány tyto aktivity:

 1. vybudování "stellplatz" zázemí pro obytné automobily a karavany (výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, případně technologie pro automatizovaný výběr poplatků za jejich užití a související terénní úpravy)
 2. rekonstrukce nebo rozšíření sociálního zázemí kempu/stellplatzu (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky);
 3. rekonstrukce nebo vybudování sportovního zázemí kempu/stellplatzu (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště pro různé sportovní aktivity apod.);
 4. rekonstrukce nebo vybudování orientačního systému v rámci kempu, včetně informačních tabulí o turistických cílech, vybudování veřejně dostupné wifi sítě;
 5. propagace stellplatzu/kempu.

Dotační titul č. 4: "Podpora lázeňství"

Cílem je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru, které pomohou zvýšit návštěvnost Moravskoslezského kraje. Budou podporovány tyto aktivity:

 1. propagační tiskoviny, letáky a katalogy (grafika a zpracování, překlady, tisk) vč. jazykových mutací, které budou obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje a které budou poskytnuty v případě potřeby k užívání také Moravskoslezskému kraji,
 2. výroba a zpracování informačních a propagačních CD, DVD, ad. přenosných médií vč. jazykových mutací, které budou obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje a které budou poskytnuty v případě potřeby k užívání také Moravskoslezskému kraji,
 3. video spoty, virtuální prohlídky/virtuální realita, mobilní průvodce apod. vč. jazykových mutací, které budou obsahovat i popisy turistických zajímavostí Moravskoslezského kraje a které budou poskytnuty v případě potřeby k užívání také Moravskoslezskému kraji,
 4. velkoplošné tiskoviny, plakáty, roll-upy, bantexy, bannery, billboardy, megaboardy, světelná reklama a další vč. jazykových mutací,
 5. reklama v médiích (TV, rádio, sociální sítě, web),
 6. aktualizace webových stránek, inovace softwarového vybavení webových stránek, aplikace pro mobilní verzi stránek vč. jazykových mutací,
 7. infosystémy vnitřní i vnější vč. jazykových mutací v rámci areálu lázní, značení památek v nejbližším okolí lázní apod.,
 8. realizace fam tripů po Moravskoslezském kraji pro české i zahraniční odborníky, lékaře a další zdravotnický personál (uznatelnými náklady bude vstupné na atraktivity cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ubytování a doprava účastníků),
 9. pořádání vlastních konferencí (uznatelnými náklady bude nájem sálů, odměny lektorům či školitelům, drobné občerstvení, náklady na tlumočení),
 10. účast na odborných konferencích a veletrzích (uznatelnými náklady budou účastnické či vystavovatelské poplatky, pronájmy stánku, náklady na dopravu a ubytování, náklady na tlumočení)
 11. pořízení kol/elektrokol/tříkolek, které budou k dispozici lázeňským hostům pro návštěvu okolí lázní,
 12. kulturní/sportovní akce regionálního charakteru organizované příjemcem dotace (otevírání a zavírání pramenů, závody, apod.)

V. Vymezení okruhu příjemců

Dotační titul č. 1: "Podpora agroturistiky"

 1. Příjemcem podpory jsou subjekty poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku apod. Příjemcem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tedy cestovní kanceláře a agentury.
 2. Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obchodní společnosti (s. r. o., a. s., k. s., v. o. s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Dotační titul č. 2: "Podpora vodácké turistiky"

 1. Příjemcem podpory jsou spolky, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví na území MSK po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce pro širokou veřejnost.
 2. Právní forma: spolky.

Dotační titul č. 3: "Podpora kempování"

 1. Příjemcem podpory jsou vlastníci pozemků vhodných k vytvoření stellplatzů a vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů umožňující stání karavanům, obytným automobilům, apod.
 2. Právní forma: fyzická osoba - podnikatel, obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obcí, obchodní společnosti (s. r. o., a. s., k. s., v. o. s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Pro účely dotačního programu se vytvořením "stellplatz" zázemí rozumí pořízení výlevky chemických WC, elektrické přípojky, vodovodní přípojky, případně technologie pro automatizovaný výběr poplatků za jejich užití a související terénní úpravy, umožňující stání a související servis obytných automobilů a karavanů.

Dotační titul č. 4: "Podpora lázeňství"

Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty zajišťující lázeňskou péči v Moravskoslezském kraji:

Oprávněným žadatelem o dotaci není obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace je:
  1. u dotačního titulu č. 1: 50.000 Kč,
  2. u dotačního titulu č. 2: 50.000 Kč,
  3. u dotačního titulu č. 3: 50.000 Kč,
  4. u dotačního titulu č. 4: 50.000 Kč,
  maximální výše dotace je:
  1. u dotačního titulu č. 1: 200.000 Kč,
  2. u dotačního titulu č. 2: 200.000 Kč,
  3. u dotačního titulu č. 3: 450.000 Kč,
  4. u dotačního titulu č. 4: 250.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem. Příjemce je oprávněn použít k úhradě nákladů projektu dotace z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiné zdroje, avšak v té části, v níž je náklad hrazen z dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financován z jiných zdrojů.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na předpokládaných uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. výpis z usnesení rady/zastupitelstva obce, kterým obec přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace - je-li žadatelem obec.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 7. V případě, že žadatelem o dotaci je obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odstavci 6 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 6 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 6 písm. c. tohoto článku se nevztahuje na podnikající fyzické osoby s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem.
 10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Za náhradního žadatele je považován i žadatel, který nemůže být plně uspokojen s ohledem na výši peněžních prostředků vyčleněných pro příslušný dotační titul. Nerozdělené prostředky v jednotlivých dotačních titulech budou přednostně nabídnuty náhradním žadatelům v daném dotačním titulu. V případě, že tyto prostředky nebudou v daném dotačním titulu využity, budou nerozdělené prostředky v jednotlivých dotačních titulech sečteny a nabídnuty náhradníkům v kterémkoli dotačním titulu v pořadí dle číslování dotačních titulů.
 12. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku (celkový počet oslovených náhradníků v rámci daného dotačního titulu činí max. 2). V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 13. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po nabytí účinnosti smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce, resp. účet zřizovatele příjemce takto:
  • úhradou první splátky ve výši 50 % schválené maximální částky dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, zbývající část dotace do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování za podmínek uvedených ve smlouvě.
 14. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by pro příjemce představovalo veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 15. Realizace projektu (týká se všech dotačních titulů) může být zahájena nejdříve 1. 1. 2022 a ukončení projektu musí být nejpozději 31. 10. 2022.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. váže se na podporované aktivity uvedené v článku IV Podmínek.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 1 pouze:
  • náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku souvisejícího s rozvojem agroturistických služeb;
  • náklady na samostatné movité věci a soubory movitých věcí souvisejících s rozvojem agroturistických služeb;
  • náklady na úpravu terénu (např. naučné stezky, jízdárny, zpevnění ploch u jezdeckých areálů, zřízení bezbariérové přístupu, apod.);
  • náklady na materiál;
  • náklady na vybudování turistických atrakcí (ukázky zemědělské činnosti, dílničky pro děti apod.);
  • náklady na tiskové, ediční a propagační služby;
  • náklady na inzertní služby v médiích (tištěná periodika, TV, rozhlas);
  • náklady na výrobu mediálních reklamních produktů (foto, video, audio);
  • náklady na služby spojené s tvorbou a aktualizací webových stránek vč. mobilních aplikací - vč. jazykových mutací;
  • náklady na výrobu a realizaci vnitřního i vnějšího infosystému (např. infotabule, tabule s názvem atraktivity, orientační a informační zařízení turistického charakteru) v rámci farem, zemědělských areálů, jízdáren apod. - vč. jazykových mutací;
  • překladatelské služby spojené s tvorbou jazykových mutací webových stránek, mobilních aplikací, tištěné a mediální reklamy;
  • náklady na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, avšak pouze v souvislosti s přímým kontaktem s návštěvníky (např. průvodcovská činnost, realizace zážitkového programu, apod.);
  • náklady na vzdělávání zaměřené na tvorbu zážitkových programů (ubytování, cestovné, stravné, účastnický poplatek - max. výše dotace 5.000 Kč);
  • náklady na certifikaci zařízení nebo programu udělovanou Svazem venkovské turistiky a agroturistiky, z.s. - max. výše dotace 5.000 Kč.
 3. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 2 pouze:
  • náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku souvisejícího s rozvojem doprovodné infrastruktury pro vodáky,
  • náklady na nezbytné studie, projektovou dokumentaci a vypracování další související dokumentace,
  • náklady na externě zajišťované služby, práce,
  • náklady na materiál
 4. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 3 pouze:
  • náklady spojené s pořízením "stellplatz" zázemí pro obytné automobily a karavany (výlevka odpadní vody nebo chemického WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, včetně případné technologie pro automatizovaný výběr poplatků za její užití a souvisejících terénních úprav) - náklady na rekonstrukci stávajících inženýrských sítí (např. elektrické přípojky) nejsou uznatelnými náklady;
  • náklady na rekonstrukci nebo vybudování sociálního zázemí (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky);
  • náklady na rekonstrukci nebo vybudování sportovního zázemí (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště pro různé sportovní aktivity apod.);
  • náklady na tiskové, ediční a propagační služby,
  • náklady na inzertní služby v médiích (tištěná periodika, TV, rozhlas),
  • náklady na výrobu mediálních reklamních produktů (foto, video, audio, IT technologie vč. mobilních aplikací),
  • náklady na služby spojené s tvorbou a aktualizací webových stránek vč. webových aplikací,
  • překladatelské služby spojené s tvorbou jazykových mutací webových stránek, mobilních aplikací, tištěné a mediální reklamy,
  • náklady na výrobu a realizaci vnitřního i vnějšího infosystému kempu, informačních tabulí vč. jazykových mutací.
  • náklady na zřízení veřejně přístupné wifi sítě,
  • náklady na kategorizaci kempu prováděnou Asociací kempů ČR.
 5. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 4 pouze:
  • náklady na tiskové, ediční a propagační služby,
  • náklady na inzertní služby v médiích (tištěná periodika, TV, rozhlas),
  • náklady na výrobu a realizaci velkoplošné reklamy vč. světelné a dynamické,
  • náklady na výrobu mediálních reklamních a propagačních produktů (foto, video, audio, IT technologie vč. mobilních aplikací, virtuální realita),
  • náklady na služby spojené s tvorbou a aktualizací webových stránek vč. webových aplikací,
  • překladatelské služby spojené s tvorbou jazykových mutací webových stránek, mobilních aplikací, tištěné a mediální reklamy,
  • náklady na výrobu a realizaci vnitřního i vnějšího infosystému (i elektronického) v rámci lázeňského areálu vč. jazykových mutací,
  • náklady na zhotovení a realizaci značení turistických atraktivit (např. infotabule, tabule s názvem atraktivity, orientační a informační zařízení turistického charakteru - vč. jazykových mutací),
  • náklady na dopravu, víza a ubytování (dotace na úhradu těchto nákladů nesmí přesáhnout 25 % celkové dotace),
  • náklady na vstupné zahraničních účastníků fam tripů
  • náklady na účastnické či vystavovatelské poplatky, náklady na pronájem sálů pro konference, náklady na prezentační stánky,
  • náklady na pořízení kol/elektrokol/tříkolek včetně stojanů a dobíjecích stanic
  • náklady spojené s organizačním zajištěním a zajištěním programu akcí regionálního charakteru pořádaných příjemcem dotace (otevírání a uzavírání lázeňské sezóny, apod.).
 6. Za neuznatelné náklady jsou považovány:
  • náklady týkající se budování či rekonstrukce ubytovacích kapacit, nákup zemědělské techniky (traktory, malotraktory, mulčovače apod.), nákup pozemků, krmiva a běžného zemědělského vybavení (ohrady, oplocení, nářadí a nástroje), které neslouží k realizaci zážitkových programů pro návštěvníky, pořízení nebo vybavení stánků pro občerstvení, prodejních automatů zemědělských potravin a také běžné opravy stávajících budov bez zdůvodnění přínosu pro rozvoj agroturistických služeb.
  • náklady na pořízení notebooků, kamer, fotoaparátů, tiskáren a jiného IT zařízení (s výjimkou nákladů na zřízení bezplatné veřejně přístupné wifi sítě pro návštěvníky stellplatzu/kempu;
  • náklady na budování či rekonstrukci ubytovacích zařízení a kapacit (pensionů, hotelů, kempů apod.), včetně jejich výbavy;
  • náklady na pořízení či opravy zemědělské techniky (traktory a malotraktory, obráběče apod.);
  • náklady na nákup či pronájem pozemků;
  • ostatní náklady neuvedené v odst. 2 - 5 tohoto článku.
 7. Hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace, a proto na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel.
 8. Uznatelné náklady ve smyslu odst. 1 - 5 tohoto článku v sobě zahrnují i daň z přidané hodnoty, kterou si příjemce nemůže uplatnit formou nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.
 9. Poskytovatel dotace - Moravskoslezský kraj - si vyhrazuje právo na odmítnutí některých nákladových položek uvedených v žádosti o poskytnutí dotace v nákladovém rozpočtu projektu, jež jsou neslučitelné se zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky, nejsou dostatečně konkretizovány nebo u nichž neexistuje prokazatelná vazba na podporované aktivity. V takovém případě bude projekt předložen zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace sníženou o část dotace, jež měla být určena na úhradu odmítnutých nákladových položek, a ve smlouvě o poskytnutí dotace nebudou v nákladovém rozpočtu projektu tyto odmítnuté nákladové položky uvedeny. Pokud by v důsledku vypuštění těchto nákladových položek došlo k překročení maximálního procentního podílu dotace na uznatelných nákladech projektu, stanoveného pro tento dotační program (70 %), bude v součinnosti s žadatelem nákladový rozpočet projektu přepracován tak, aby maximální procentní podíl byl zachován.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce je povinen plnit podmínky povinné publicity projektu stanovené ve smlouvě.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2 - 5 tohoto článku a následně, nevyužil-li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků - nevkládají obce,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem b. tohoto odstavce) - nevkládají podnikající fyzické osoby a obce,
  4. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů - netýká se právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona (např. obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace obce, státu, školská právnická osoba zřízená státem, obcí, státní podnik, církev, právnické osoby zřízené zákonem) a fyzických osob,
  5. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6. pro dotační titul č. 1:
   • minimálně 3 fotografie stávajícího stavu (např. nezpevněných ploch, prostoru pro vznikající úvaziště pro koně, nevyhovující sociální zázemí, plánované prohlídkové stezky kolem zvířat, apod.)
   • vizualizace/náčrt pořizovaného nebo rekonstruovaného prvku/drobné stavby/zázemí (je-li relevantní)
   • seznam akcí určených pro širokou veřejnost, které žadatel realizoval v roce 2021, pokud takové akce realizoval (neuvádějte běžné vyjížďky jezdeckých klubů, apod.); zde je nutno doložit tyto akce kopií plakátu (pozvánky), ze které bude patrné, že takovouto akci organizoval/spoluorganizoval a zároveň fotografiemi z konání akce (nelze nahradit pouze odkazem na umístění těchto dokumentů na webu, facebooku apod.),
   • doklad o certifikaci zařízení nebo služeb Svazem venkovské turistiky a agroturistiky, z.s. (v případě, že již byl udělen),
   • čestné prohlášení s uvedením počtu poskytnutých přenocování za rok 2021 (stav nahlášený na obec, ČSÚ nebo jiný příslušný subjekt), pokud žadatel takové ubytování poskytuje,
   • doklad o spolupráci s destinačním managementem turistické oblasti, v rámci které bude projekt realizován (printscreen z webu/smlouva o spolupráci), pokud žadatel s destinačním managementem spolupracuje (obsahem musí být konkrétní vymezení spolupráce),
   pro dotační titul č. 2:
   • minimálně 3 fotografie stávajícího stavu (fotografie místa/míst, kde bude umístěna doprovodná infrastruktura),
   • vizualizace pořizovaných prvků doprovodné infrastruktury
   • seznam vodáckých akcí určených pro širokou veřejnost, které žadatel realizoval v roce 2021,
   • doklad o spolupráci s destinačním managementem turistické oblasti, v rámci které bude projekt realizován (printscreen z webu/smlouva o spolupráci), pokud žadatel s destinačním managementem spolupracuje (obsahem musí být konkrétní vymezení spolupráce),
   pro dotační titul č. 3:
   • minimálně 3 fotografie stávajícího stavu (místo, kde bude umístěna servisní technologie, fotografie nevyhovujícího sociální zázemí, místo pro nové dětské hřiště, apod.),
   • vizualizace/náčrt pořizovaného nebo rekonstruovaného prvku/drobné stavby/zázemí
   • doklad o certifikaci kempu/areálu v rámci Českého systému kvality služeb - je-li kemp/areál certifikován,
   • doklad o kategorizaci kempu/areálu Asociací kempů ČR - je-li kemp/areál zařazen do příslušné kategorie,
   • doklad o spolupráci s destinačním managementem turistické oblasti, v rámci které bude projekt realizován (printscreen z webu/smlouva o spolupráci) - pokud žadatel s destinačním managementem spolupracuje
   • čestné prohlášení s uvedením počtu přenocování v kempu/areálu za období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 (stav, který bude nahlášený na obec, ČSÚ nebo jiný příslušný subjekt),
   pro dotační titul č. 4:
   • seznam zahraničních prezentací, které žadatel realizoval v roce 2021;
   • doklad o spolupráci s destinačním managementem turistické oblasti, v rámci které bude projekt realizován (printscreen z webu/smlouva o spolupráci), pokud žadatel s destinačním managementem spolupracuje (obsahem musí být konkrétní vymezení spolupráce),
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód. Má-li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil-li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 6 tohoto článku. Vyplývá-li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, postupuje vždy dle odstavce 6 tohoto článku.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • vygenerovaným čárovým kódem (PID),
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   • plným názvem / firmou / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat - žádost o dotaci", nebo
  2. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC"). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo
  3. má-li uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat a zašle na adresu: posta@msk.cz.
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (včetně příloh) a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku (ledaže byla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  8. v případě zásadních rozporů mezi informacemi uvedenými v žádosti a jejích přílohách.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8, popř. pokud k žádosti nebude přiložen úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů, je-li tento výpis povinnou přílohou žádosti, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 10. Jeden žadatel může v rámci jednoho dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba 

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 1. 2022 do 10. 1. 2022 do 17:00 hod. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronickém systému ePodatelna i v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky a elektronické pošty. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. Případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 4. Kontaktní osoba: Mgr. Jan Smiga, tel. 595 622 319, e‑mail: jan.smiga@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Bude posouzeno, zda žádost splnila:
  1. formální náležitosti - k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván,
  2. přijatelnost.
 2. Každá žádost o poskytnutí dotace předložená v rámci dotačního titulu č. 1, 2, 3 a 4 bude dále posouzena dle stanovených kritérií (hodnoticí kritéria viz příloha č. 10 dotačního programu).
 3. Pořadí projektů v rámci jednotlivých dotačních titulů bude stanoveno podle toho, který z nich získá při hodnocení více bodů. Pokud budou mít projekty v jednotlivých dotačních titulech stejný počet bodů, bude pořadí stanoveno tak, že upřednostněn bude ten projekt, na jehož realizaci je žádána nižší procentuální spoluúčast poskytovatele dotace. V případě shodnosti i procentuální spoluúčasti poskytovatele pak bude upřednostněn ten projekt, na jehož realizaci je žádána nižší maximální částka dotace. V případě shodnosti všech výše uvedených parametrů bude rozhodující čas předložení žádosti v její elektronické podobě.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2022.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. Byla-li příjemci povinně zřízena datová schránka dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zašle příjemce přednostně závěrečné vyúčtování do datové schránky poskytovatele (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC"). Závěrečné vyúčtování bude v případě dotačního titulu č. 1 navíc obsahovat:

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 5.500.000 Kč, z toho je indikativně určeno na dotační titul č. 1 1.600.000 Kč, na dotační titul č. 2 600.000 Kč, na dotační titul č. 3 2.550.000 Kč a na dotační titul č. 4 750.000 Kč. Při postupu dle čl. VII odst. 11 poslední věty je maxima pro jednotlivé dotační tituly možno překročit.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 31/2099 ze dne 29. 11. 2021 a nabývá účinnosti dne 1. 12. 2021

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.