koronaweb
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2022

I. Název programu (kód)

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 (KŘ/01/2022)

II. Jednotlivé podporované aktivity:

 1. zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji (např. Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Den zdraví, Den bez úrazů) a realizace dalších podobných akcí a aktivit, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování, nebo jsou řešením ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji, případně z jiného komunitního plánování (např. aktivita či akce participativního rozpočtu apod.)
 2. příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související s místní Agendou 21 (dále jen MA21), např. ochranou a podporou zdraví a životního prostředí
 3. pořádání konferencí, výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA21, podpoře zdraví a souvisejících tématech; pořádání kulatých stolů, seminářů založených na principech komunitního plánování, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování municipality, nebo na řešení ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji
 4. vypracování či aktualizace strategií podporujících udržitelný rozvoj za účasti veřejnosti, poradenství a konzultace ke strategické dokumentaci na úrovni obcí, měst a mikroregionů vedoucí k zajištění jejich vazby na udržitelný rozvoj a principy MA21 apod.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem dotačního programu je praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím finanční podpory projektů zaměřených na osvětu v oblasti environmentální, sociální a zdravotní, podporu občanské a společenské odpovědnosti a kvalitu veřejné správy, které povedou ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

V. Vymezení okruhu příjemců

Dotace v rámci vyhlašovaného dotačního programu lze poskytnout:

 1. obcím podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 2. dobrovolným svazkům obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 3. příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce [vyjma škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů].

Podmínky poskytnutí dotace pro žadatele jsou:

 1. jeho registrace v databázi MA21 minimálně na úrovni Zájemce nebo vyšší,
 2. pokud je žadatel o dotaci uveden v databázi MA21 a realizoval aktivity MA21 již v roce 2019 nebo je v databázi MA21 uveden déle než tři kalendářní roky, doloží k žádosti rovněž:
  1. splnění všech ukazatelů Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2021 uvedených v Databázi MA21 pro kategorii D
  2. seznam aktivit uskutečněných v rámci realizace MA21 v roce 2021,
 3. pokud je žadatel o dotaci uveden v databázi MA21 a realizoval aktivity MA21 již v roce 2021 nebo je v databázi MA21 uveden déle než jeden kalendářní rok, ale méně než tři kalendářní roky, doloží k žádosti rovněž:
  1. splnění vybraných ukazatelů Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2021 uvedených v Databázi MA21 pro kategorii D:
   • ukazatel č. 1.1 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2021 - Ustanovení zodpovědného politika pro MA21; důkaz - výpis usnesení orgánu obce/města,
   • ukazatel č. 1.2 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2021 - Ustanovení koordinátora MA21 (v rámci úřadu či organizace zřízené městem / obcí / obcemi); důkaz - výpis usnesení orgánu obce/města,
   • ukazatel č. 1.3 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2021 - Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán); důkaz - seznam členů skupiny a subjektů, které členové zastupují,
  2. seznam aktivit uskutečněných v rámci realizace MA21 v roce 2021.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kčmaximální výše dotace na jeden projekt činí 130.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční, popřípadě kombinované.
 7. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2022, projekt bude ukončen nejpozději 15. 12. 2022 (žadatel si může v žádosti stanovit i kratší období realizace projektu).
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, právní formě, sídle a IČO (smlouvu o vytvoření svazku obcí, stanovy, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z obchodního rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříku svazků obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejný rejstřík"),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána, jestliže se účet liší od účtu uvedeného při podání žádosti,
  5. výpis z usnesení rady/zastupitelstva obce, kterým obec přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace - je-li žadatelem obec.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 8 tohoto článku.
 9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 10. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 8 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle odst. 8 písm. c. za středníkem.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 8 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 13. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 8 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 14. V případě rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli se požadovaná výše dotace nekrátí. Výjimkou bude případ, kdy dotace na poslední podpořený projekt bude zkrácena tak, aby nebyly překročeny celkové finanční prostředky schválené zastupitelstvem kraje pro tento dotační program. Dojde-li k takovému zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná, tj. výše uznatelných nákladů projektu se nekrátí, a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován. Jako poslední podpořený projekt bude uveden projekt pouze v případě, že zůstatek z celkové alokované částky dotačního programu bude alespoň 50.000 Kč.
 15. V případě, že zůstatek z celkových finančních prostředků schválených zastupitelstvem kraje pro tento dotační program bude nižší než 50.000 Kč, zůstane nadále připraven pro případ možného postupu dle odst. 12 a 13 tohoto článku.
 16. Nedílnou přílohou smlouvy o poskytnutí dotace bude i nákladový rozpočet projektu, pro jehož stanovení bude využita tabulka nákladového rozpočtu projektu, který je součástí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 17. Každá změna smlouvy bude prováděna výhradně písemnou formou a vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. O uzavření dodatku ke smlouvě rozhoduje zastupitelstvo kraje.
 18. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, resp. do 16 dnů od jeho ukončení,
  5. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelné náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. náklady na materiál včetně věcných odměn; dary, které nejsou věcnými odměnami, a finanční odměny nejsou uznatelnými náklady,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000 Kč včetně do 40.000 Kč včetně - např. movité věci),
  3. náklady na dlouhodobý hmotný majetek,
  4. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000 Kč včetně do 60.000 Kč včetně - např. software),
  5. opravy a udržování,
  6. služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  7. osobní náklady pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti včetně zákonných odvodů v maximální výši 20 % z požadované výše dotace.
 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.: spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn); poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet včetně zavedení přípojky; cestovné tuzemské i zahraniční, kapesné, úhrada taxi; splátky úvěrů včetně úroků, leasingu včetně akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; provize; daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); pojištění majetku; alkoholické nápoje, náklady na reprezentaci a pohoštění (za pohoštění se pro účely tohoto dotačního programu nepovažují nealkoholické nápoje a společné stravování poskytované zároveň s ubytováním).
 4. Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1a nebo 1b dotačního programu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. V průběhu realizace projektu může příjemce:
  1. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu, stanovený procentuální podíl finanční spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
  2. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu projektu) maximálně o 10 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace, stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace se podává v elektronické podobě dle odst. 2-6 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 7 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt. Žádost o dotaci z Moravskoslezského kraje tvoří obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) - editovatelný soubor ve formátu xls, xlsx nebo ods,
  2. kopie dokladů o názvu, právní formě, sídle a IČO (smlouvu o vytvoření svazku obcí, stanovy, zřizovací listinu apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejného rejstříku, ve formátu pdf,
  3. kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písm. b. tohoto odstavce), ve formátu pdf,
  4. seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci předkládaného projektu dotaci nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje - editovatelný soubor ve formátu doc, docx nebo odt,
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6. podrobný popis projektu - dokument, ze kterého lze vyčíst informace o realizaci projektu (časový harmonogram, rozsah prací svépomocí, složení projektového týmu, definice cílových skupin, případná udržitelnost projektu apod.) - editovatelný soubor ve formátu doc, docx nebo odt,
  7. pokud je žadatel o dotaci uveden v databázi MA21 a realizoval aktivity MA21 již v roce 2019 nebo je v databázi MA21 uveden déle než tři kalendářní roky, doloží k žádosti rovněž splnění všech ukazatelů Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2021 uvedených v Databázi MA21 pro kategorii D ve formátu pdf,
  8. pokud je žadatel o dotaci uveden v databázi MA21 a realizoval aktivity MA21 již v roce 2021 nebo je v databázi MA21 uveden déle než jeden kalendářní rok, ale méně než tři kalendářní roky, doloží k žádosti rovněž splnění vybraných ukazatelů Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2021 uvedené v Databáze MA21 pro kategorii D:
   • ukazatel č. 1.1 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2021 - Ustanovení zodpovědného politika pro MA21; důkaz - výpis usnesení orgánu obce/města ve formátu pdf,
   • ukazatel č. 1.2 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2021 - Ustanovení koordinátora MA21 (v rámci úřadu či organizace zřízené městem / obcí / obcemi); důkaz - výpis usnesení orgánu obce/města ve formátu pdf,
   • ukazatel č. 1.3 schválených Kritérií MA21 a Pravidel hodnocení pro rok 2021 - Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán); důkaz - seznam členů skupiny a subjektů, které členové zastupují, ve formátu pdf,
  9. seznam aktivit uskutečněných v rámci realizace MA21 v roce 2021 ve formátu pdf, pokud je žadatel o dotaci uveden v databázi MA21 a realizoval aktivity MA21 již v roce 2021 nebo je v databázi MA21 uveden déle než jeden kalendářní rok.
 5. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 4 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce.
 6. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle v elektronickém systému ePodatelna. Tímto krokem je odeslaná žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód (PID).
 7. Následně žadatel:
  1. Odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA
   a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):
   • vygenerovaným čárovým kódem (PID)
   • názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21, KŘ/01/2022"
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
   nebo
  2. Odeslanou žádost zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být datová zpráva obsahující žádost opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel při podání žádosti zastoupen zástupcem na základě plné moci nebo pověření, musí být přílohou datové zprávy datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint) nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
  Pozn.: Při vytvoření datové zprávy uveďte do buňky "k rukám" označení "KŘ".
  Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci může žadatel zvolit pouze jeden.
 8. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude v případě zájmu žadatele potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 10 programu). V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 9. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. pokud žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna prostřednictvím e-podání (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  2. v rozporu s tímto programem (např. absence povinného označení na obálce, předložení neúplné žádosti, uvedení neuznatelných nákladů v nákladovém rozpočtu, chybné nastavení doby realizace projektu, doručení na jiné adresy nebo mimo lhůtu pro předložení žádosti, tzn. před 17. 1. 2022 a po 21. 1. 2022,
  3. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele; vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  4. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  5. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  a dotace nebude poskytnuta.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost s výjimkou statutárních měst, která mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod nebo městskou část. Chronologicky později podané žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem dotačního programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor kancelář ředitele krajského úřadu.
 4. Kontaktní osobou pro tento dotační program je:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti budou posuzovány ve stanovených ukazatelích kvality obsahové stránky projektu, které jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku programu.
 2. Systém bodového hodnocení žádosti o dotaci v dotačním programu:
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Maximálně možné bodové ohodnocení
  a. Přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj, dlouhodobé působení na veřejnost a posouzení zasazení projektových aktivit do systémového přístupu v rámci MA21 max. 15
  b. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu a využití jiných zdrojů financování max. 10
  c. Naplňování cílů dotačního programu a kritérií MA21, posouzení přispění aktivit k naplnění některého z definovaných výstupů max. 10
  d. Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu, odborná úroveň řešitelského týmu; realizovatelnost projektu max. 10
  e. Dopad na cílové skupiny max. 5
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 50
 3. Vyhodnocení došlých žádostí zpracované podle schváleného systému bodového hodnocení je podkladem pro schválení dotace zastupitelstvem kraje na základě předchozího projednání příslušnou komisí rady kraje.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2022.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace a tímto dotačním programem. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 2. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.
 3. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku, vyzve administrátor pouze jednou písemně příjemce, aby je dodatečně prokázal ve stanoveném náhradním termínu. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, budou takovéto náklady projektu považovány za neuznatelné. V případě, že na jejich úhradu byly použity finanční prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet tohoto dotačního programu je ve výši 1.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022. O celkové částce finančních prostředků, které budou v rozpočtu vyčleněny pro dotační program, rozhodne Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. Bude-li se tato částka lišit od částky uvedené v čl. XV těchto podmínek, bude provedena jejich aktualizace rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 3. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 31/2077 ze dne 29. 11. 2021 a nabývá účinnosti dne 17. 12. 2021.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.