Menu

Podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

I. Název programu (kód)

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 (RRC/01/2024)

II. Jednotlivé dotační tituly

1. Dotační titul 1 – investiční dotace pro obce do 5.000¹ obyvatel a obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže Vesnice roku 2023²

Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti:

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství např.:

2. Dotační titul 2 – neinvestiční dotace pro svazky obcí se sídlem na území Moravskoslezského kraje

Projekty zaměřené na činnosti manažerů / poradců svazků obcí (venkovských mikroregionů), kteří zajišťují aktivity zaměřené na vzdělávání, poradenství a výměnu zkušeností v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, přesahující možnosti i potřeby obcí, zpravidla regionálního významu.

3. Dotační titul 3 – neinvestiční dotace pro obce do 5.000³ obyvatel

Projekty zaměřené na pořízení senzorů internetu věcí (Internet of Things, IoT). Možnými typy pořízených senzorů mohou být například tyto:

Podmínkou poskytnutí dotace je zveřejnění dat z pořízených senzorů na mapovém podkladu, například na (speciálním) portále či webových stránkách obce v otevřeném formátu dat, tj. ve stupni otevřenosti 3 a vyšším, a dále v jiné uživatelsky přívětivé podobě (např. grafy). Výjimkou ze zveřejnění dat v otevřeném formátu budou senzory pořízené mimo projekt.

V případě instalace senzorů na jiný majetek než majetek žadatele je nutný písemný souhlas vlastníka dle čl. VII odst. 7 písm. c. podmínek (např. senzory pro sledování intenzit dopravy, senzory umisťované na sloupy veřejného osvětlení v cizím vlastnictví, hladinoměry/senzory na dálkové odečty umisťované na pozemcích nebo v nemovitostech v cizím vlastnictví apod.).

4. Dotační titul 4 – neinvestiční dotace pro obce do 5.000 obyvatel

Projekty zaměřené na zpracování statických posudků za účelem posouzení vhodnosti instalace fotovoltaické elektrárny k výrobě elektrické energie na budovy v majetku obce. Statický posudek bude vypracován dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., a bude zpracován autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb. Statický posudek bude dále obsahovat:

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem programu je:

 1. Podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí (dotační titul 1, 3 a 4).
 2. Podpora venkovských mikroregionů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a podporu komunitního života v obcích (dotační titul 2).

V. Vymezení okruhu příjemců

1. V rámci dotačního titulu 1

Žadatelem a příjemcem dotace je obec s počtem obyvatel do 5.000 na území Moravskoslezského kraje a obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže Vesnice roku 2023.

2. V rámci dotačního titulu 2

Žadatelem a příjemcem dotace může být svazek obcí, tvořený obcemi v územním obvodu Moravskoslezského kraje (dále jen "svazek obcí").

3. V rámci dotačního titulu 3

Žadatelem a příjemcem dotace je obec s počtem obyvatel do 5.000 na území Moravskoslezského kraje.

4. V rámci dotačního titulu 4

Žadatelem a příjemcem dotace je obec s počtem obyvatel do 5.000¹⁰ na území Moravskoslezského kraje.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální a maximální výše dotace:
  1. Minimální výše dotace:
   • v rámci dotačního titulu 1 – 100 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 2 – 50 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 3 – 20 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 4 – 50 tis. Kč
  2. Maximální výše dotace:
   • v rámci dotačního titulu 1 – 400 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 2 – 125 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 3 – 100 tis. Kč
   • v rámci dotačního titulu 4 – 150 tis. Kč
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně:
  • dotační titul 1 – 60 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu (obce do 5.000 obyvatel),
  • dotační titul 1 – 80 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu (obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže Vesnice roku 2023),
  • dotační titul 2 – 50 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu,
  • dotační titul 3 – 85 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu.
  • dotační titul 4 – 85 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu
 3. V tomto programu budou poskytovány investiční a neinvestiční dotace; kombinované dotace nejsou možné.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny dolů.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originál nebo úředně ověřenou kopii pověření nebo plné moci, byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  2. u dotačního titulu 1 – doklad žadatele o vlastnictví nemovitostí – výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt týká, případně doklad o vypořádání majetkových vztahů v případě realizace projektu na nemovitostech jiného vlastníka. U projektů na vznik liniových či plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb (např. veřejné osvětlení) je potřeba doložit kompletní seznam vlastníků dotčených nemovitostí a řešení vypořádání majetkoprávních vztahů, případně doložit doklad o vypořádání majetkových vztahů v případě realizace projektu na nemovitostech jiného vlastníka. U projektů, jejichž realizace se neváže k nemovitostem, bude nahrazeno čestným prohlášením žadatele, že realizace projektu se neváže k nemovitostem,
  3. u dotačního titulu 3 – písemný souhlas vlastníka (jiného než žadatel), na jehož majetku bude instalován senzor internetu věcí, s umístěním senzoru po dobu udržitelnosti projektu. U senzorů instalovaných na konkrétním místě (např. budova/místnost, sloup veřejného osvětlení, povrch vozovky, mostní konstrukce, jímka apod.), a to buď napevno anebo i případě, že jsou přenosné (typicky např. senzory na měření koncentrace CO₂, naplněnosti kontejnerů apod.), doložit na mapovém podkladu alespoň přibližné zaznačení umístění senzorů. Výjimkou jsou lokalizační senzory (např. GPS pro zabezpečení movitého majetku), u kterých je nutné jejich využití popsat v popisné části žádosti o dotaci,
  4. u dotačního titulu 4 – doklad žadatele o vlastnictví nemovitostí – výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt týká,
  5. rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 7 tohoto článku.
 8. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 7 písm. b. – e. tohoto článku se nevztahuje na svazky obcí v dotačním titulu 2.
 9. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec, lhůta stanovená v odst. 7 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo ze zjištění administrátora vyplyne, že u kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 12. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 13. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  • úhradou první splátky ve výši 80 % maximální schválené částky dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  • druhá splátka bude na účet příjemce převedena do 60 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu. V případě, že bude bezchybné závěrečné vyúčtování předloženo v průběhu roku 2024, začne lhůta pro vyplacení druhé splátky dotace běžet od 1. 1. 2025. Výše splátky bude stanovena v souladu s čl. IV odst. 2 smlouvy.
 14. Realizace projektu v rámci všech dotačních titulů může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2024.
 15. Realizace projektu v rámci všech dotačních titulů musí být ukončena do 31. 12. 2024.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu; osobní náklady a zákonné odvody s nimi související v rámci dotačního titulu 2 a dále náklady na služby související s provozem senzorů a zveřejněním dat u dotačního titulu 3 za poslední kalendářní měsíc období realizace projektu musejí být příjemcem uhrazeny do 20. 1. 2025,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze:
  Dotační titul 1
  1. náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který byl v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání,
  2. náklady na technické zhodnocení staveb, včetně budov a nebytových prostor,
  3. náklady na rekonstrukce staveb, včetně budov a nebytových prostor,
  Dotační titul 2
  1. osobní náklady¹¹ na zaměstnance v pracovním poměru a na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které vznikly v přímé souvislosti s projektem; bude‑li příjemce v rámci realizace projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení práce nebo dohodami o pracovní činnosti, musí příjemce poskytovateli doložit:
   • jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného výstupu,
   • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence,
   • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru,
  2. zákonné odvody související s osobními náklady dle písm. a.,
  3. náklady na externě zajišťované služby, práce a konzultace manažerů / poradců mikroregionů.
  Dotační titul 3
  1. náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného (např. senzory) a nehmotného majetku pouze v souvislosti s pořízením nových senzorů (např. speciální portál pro prezentaci dat, úprava webových stránek obce), který byl v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání,
  2. instalační a drobné stavební úpravy související s uvedením senzorů do provozu, vč. dopravného a montážního materiálu,
  3. náklady na zajištění služby související s provozem senzorů a zveřejněním dat s výjimkou služeb pro přenos dat (např. internet – datový tarif, mobilní/SMS tarif, pronájem frekvencí sítě LoRa, Sigfox a dalších), nebudou‑li součástí komplexního zajištění služby provozu senzorů – lze na ně použít max. 20 % poskytnuté dotace.
  Dotační titul 4
  1. náklady na nákup ostatních služeb – úhrada za zpracovaný statický posudek.
 3. Pro náklady na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek platí, že hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel.
 4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 5. Ostatní náklady jsou neuznatelné [např. náklady na celkové demolice, zpracování projektové žádosti a projektové dokumentace, analýzy, pořízení vybavení, stavební dozor a jiný dozor, dopravní značení a bezpečnostní prvky (bezpečnostní prvky na pozemních komunikacích, jako například zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech), pořízení gateway formou drobného dlouhodobého hmotného majetku, samostatné služby pro přenos dat ze senzorů IoT, náklady na zajištění služby související s provozem senzorů IoT a zveřejněním dat nad 20 % z poskytnuté výše dotace].

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2 – 4 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, některým ze způsobů uvedených v odst. 5 tohoto článku.
 2. Žadatel se přihlásí v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání a v tomto systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 3. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele – scan ve formátu .pdf,
  3. osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH ‑ pouze pokud je žadatel plátcem DPH – scan ve formátu .pdf,
  4. fotografie současného stavu plánovaného místa realizace (platí jen pro dotační titul 1 – investiční dotace) – ve formátu .pdf nebo .jpg,
  5. plán činností manažera / poradce na období, na něž je poskytována dotace, který bude obsahovat přehled připravovaných aktivit v mikroregionu – např. spolupráce s obcemi na zpracování a realizaci projektového záměru, zpracování a realizace projektových záměrů mikroregionu, organizace a příprava seminářů, školení, workshopů v mikroregionu, akcí společenského a kulturního charakteru pro obce a mikroregion (platí jen pro dotační titul 2) – scan ve formátu .pdf,.
 4. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID). Má‑li žadatel (starosta či člen statutárního orgánu svazku obcí) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 5 tohoto článku. Vyplývá‑li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, postupuje žadatel vždy dále dle odstavce 5 tohoto článku.
 5. Následně žadatel:
  1. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC", do buňky "předmět" se uvede "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (starosty, člena statutárního orgánu svazku obcí),
   nebo
  2. má‑li uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle elektronickou poštou na adresu: posta@msk.cz.
   nebo
  3. odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA

   a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku – předpřipravený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • vygenerovaným čárovým kódem (PID),
   • názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
   • názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 – RRC/01/2024),
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla.
   Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci musí žadatel v dotačním titulu 2 zvolit jen jeden, žadatel v dotačním titulu 1, 3 a 4 musí podat žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek (pokud nebyla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem).
 6. V rámci dotačního titulu 1, 3 a 4 mohou obce v každém dotačním titulu podat maximálně jednu žádost o dotaci (v rámci dotačního titulu 4 se předpokládá, že 1 žádost bude podána pro více statických posudků). V rámci dotačního titulu 2 mohou svazky obcí podat maximálně jednu žádost o dotaci.
  V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost (rozhodující bude podání žádosti prostřednictvím elektronického systému ePodatelna). Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány.
 7. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (včetně příloh) a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 5 tohoto článku (pokud nebyla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem), přičemž obec musí ze způsobů uvedených v odst. 5 tohoto článku vždy zvolit zaslání do datové schránky,
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 8. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele e‑mailem k jejich odstranění v náhradním termínu do 5 pracovních dnů od vyzvání. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je od 3. 1. 2024 od 9:00 hodin do 15. 1. 2024 do 17:00 hodin. Lhůta pro následné podání žádostí v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky a elektronické pošty je stanovena do 20. 1. 2024. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oddělení regionálního rozvoje.
 4. Kontaktní osoby:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. V rámci dotačního titulu 1 bude výběr žádostí realizován na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnoticích kritérií (příloha č. 6 programu). Hodnocení provádějí dva hodnotitelé, výsledkem hodnocení je aritmetický průměr počtu bodů hodnotitelů. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch rady kraje.
 2. Bodově budou v rámci dotačního titulu 1 zvýhodněny obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže Vesnice roku 2023, tj. obec Hodslavice, obec Hrádek, obec Morávka, obec Ostravice, obec Staré Hamry, obec Žabeň.
 3. Bodově budou v rámci dotačního titulu 1 zvýhodněny obce v Hospodářsky a sociálně ohroženém území (Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (formát PDF) ) a obce, jejichž projekt bude registrován v databázi projektů "Hrajem s krajem" databaze.hrajemskrajem.cz.
 4. V rámci dotačního titulu 2 bude výběr žádostí realizován na základě pořadí podle času, v němž byly žádosti doručeny poskytovateli prostřednictvím elektronického systému poskytovatele. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch rady kraje.
 5. V rámci dotačního titulu 3 bude výběr žádostí realizován na základě pořadí podle času, v němž byly žádosti doručeny poskytovateli prostřednictvím elektronického systému poskytovatele. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch rady kraje.
 6. V rámci dotačního titulu 4 bude výběr žádostí realizován na základě pořadí podle času, v němž byly žádosti doručeny poskytovateli prostřednictvím elektronického systému poskytovatele. Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch rady kraje.
 7. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2024.
 8. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě.
 2. Příjemce vyplní formulář závěrečného vyúčtování v elektronickém systému ePodatelna, připojí k němu požadované přílohy a odešle jej v tomto systému. Má‑li příjemce (starosta příjemce, člen statutárního orgánu nebo jiný zástupce příjemce) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem závěrečné vyúčtování v souladu s podmínkami odeslání závěrečného vyúčtování uvedenými v elektronickém systému, je závěrečné vyúčtování považováno za podepsané a příjemce nemusí postupovat dle odstavce 3 tohoto článku. Je‑li příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, vyplývá‑li ze stanov nebo obdobného dokumentu požadavek, aby závěrečné vyúčtování bylo podepsáno více osobami, nebo zástupce příjemce nemá uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, postupuje příjemce vždy dle odstavce 3 tohoto článku.
 3. Následně příjemce:
  3.1 zašle závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat do datové schránky) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC", do buňky "předmět" se uvede "Závěrečné vyúčtování v dotačním programu RRC/01/2024". Vyplývá‑li ze stanov příjemce nebo obdobného dokumentu požadavek, aby závěrečné vyúčtování bylo podepsáno více osobami, musí být toto opatřeno uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou závěrečného vyúčtování buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem příjemce (starosty příjemce, člena statutárního orgánu příjemce), ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, nebo
  3.2 odeslané závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat poštou nebo podat na podatelnu) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID závěrečného vyúčtování, které se automaticky vygeneruje po odeslání závěrečného vyúčtování v elektronickém systému) a podepíše a podepsané závěrečné vyúčtování, popř. podepsal‑li závěrečné vyúčtování zástupce příjemce na základě pověření nebo plné moci, spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  28. října 2771/117
  702 00 Ostrava
  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu závěrečného vyúčtování, který stačí na obálku nalepit):
  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. plným názvem příjemce a adresou jeho sídla,
  3. textem "Závěrečné vyúčtování", nebo
  3.3 má‑li uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak závěrečné vyúčtování nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že závěrečné vyúčtování musí být podepsáno více osobami), závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat elektronickou poštou) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které je podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat a zašle na adresu: posta@msk.cz.
 4. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, dodáním do datové schránky poskytovatele, dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.
 5. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program, musí být úplné (musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované předepsanými formuláři včetně příloh, pokud se vztahují k danému příjemci a projektu) a bezchybné.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je nejméně ve výši 25.500.000 mil. Kč, z toho na dotační titul 1 ve výši 20.500.000 Kč, na dotační titul 2 ve výši 2.000.000 Kč, na dotační titul 3 ve výši 1.000.000 Kč a na dotační titul 4 ve výši 2.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. xx/xxxx ze dne 20. 11. 2023 a nabývá účinnosti dne 23. 11. 2023.

1 Stav k 1. 1. 2023 (data ČSÚ)

2 obec Hodslavice, obec Hrádek, obec Morávka, obec Ostravice, obec Staré Hamry, obec Žabeň

3 Stav k 1. 1. 2023 (data ČSÚ)

5 Stav k 1. 1. 2023 (data ČSÚ)

6 Předpokládá se, že žadatel o dotaci bude podávat žádost na zpracování více statických posudků pro více objektů v jeho

vlastnictví

7 Stav k 1. 1. 2023 (data ČSÚ)

8 obec Hodslavice, obec Hrádek, obec Morávka, obec Ostravice, obec Staré Hamry, obec Žabeň

9 Stav k 1. 1. 2023 (data ČSÚ)

10 Stav k 1. 1. 2023 (data ČSÚ)

11 V případě osobních nákladů na zaměstnance v pracovním poměru se za uznatelné náklady považují:

 • základní mzda – výše základní mzdy je uznatelná až do výše platového tarifu stanoveného pro nejvyšší platový stupeň platové třídy, odpovídající druhu vykonávané práce. Pro tyto účely se stanovení platového tarifu řídí právními předpisy upravujícími výše platů,
 • příplatky – výše příplatků je uznatelná až do výše příplatků, stanovené v souladu s právními předpisy upravujícími výše platů, kromě příplatků za vedení a osobních příplatků, které se za uznatelný náklad nepovažují,
 • prémie – pokud je jejich výše stanovena dle prémiového řádu.
 • odměny – za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.
 • dovolená – pokud v daném období byla zaměstnancem čerpána a zúčtována k výplatě.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.