koronaweb
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2022

I. Název programu (kód)

Podpora odpadového hospodářství (ŽPZ/03/2022)

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Podle tohoto programu se poskytují:
  1. účelové neinvestiční dotace na pořízení studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady, což představuje dotační titul č. 1,
  2. účelové investiční, nebo neinvestiční dotace na podporu zřizování překládacích stanic k nakládání především s komunálními odpady, což představuje dotační titul č. 2; kombinace investičního a neinvestičního charakteru dotace se nepřipouští,
  (obojí dále též jen "projekt").
 2. Výše dotace činí minimálně 50.000 Kč. Výše dotace činí u dotačního titulu č. 1 maximálně 200.000 Kč a u dotačního titulu č. 2 maximálně 300.000 Kč.
 3. Projekt musí být v souladu s cíli a prioritami tohoto dotačního programu.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

 1. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem kraje. Moravskoslezský kraj i takto pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu s ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o krajích").
 2. Dotační program vyhlašuje Rada Moravskoslezského kraje (dále jen "rada kraje").
 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace přísluší ve smyslu § 36 odst. 1 písm. c) a d) i § 37 zákona o krajích Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje (dále jen "zastupitelstvo kraje").
 4. Administrativní úkony spojené s poskytováním dotace podle programu zabezpečuje odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen "odbor životního prostředí a zemědělství").

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem dotačního programu je u dotačního titulu č. 1 podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace navržení opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů a u dotačního titulu č. 2 podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace efektivnější nakládání s komunálními odpady, to vše v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016–2026 a za účelem splnění jeho cílů.

V. Vymezení okruhu příjemců

 1. Příjemcem dotace podle tohoto programu může být jen:
  1. obec na území Moravskoslezského kraje, pro jejíž území je projekt uskutečňován,
  2. dobrovolný svazek obcí na území Moravskoslezského kraje, pro jejichž území je projekt uskutečňován,
  3. a pouze v rámci dotačního titulu č. 2 také obchodní korporace, ve které mají subjekty podle písmen a) tohoto odstavce programu samy či společně 100% podíl.

VI. Lokalizace programu

Projekt se musí vztahovat k území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Studie pořizovaná v rámci dotačního titulu č. 1 musí obsahovat důvody pořízení, popis řešeného území, údaje o obecním systému odpadového hospodářství minimálně v rozsahu listu č. 5 přílohy č. 13 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen "vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady"), definování problémových oblastí systému nakládání s komunálními odpady v dané obci minimálně v rozsahu odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"), a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, pasport sběrných míst odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu zanesených v mapovém podkladu, tj. přehled o umístění jednotlivých nádob a jejich parametrech, výsledky fyzické analýzy směsného komunálního odpadu s cílem zjištění zastoupení jednotlivých složek odpadů minimálně v rozsahu odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu. V návaznosti na definované problémové oblasti obecního systému budou navržena řešení, jež povedou k optimalizaci jednotlivých prvků celého systému, a to s důrazem na dodržování hierarchie nakládání s odpady, snižování množství směsných komunálních odpadů, odklon biologicky rozložitelných komunálních odpadů ze skládek a ekonomickou udržitelnost celého řešení. U navržených řešení bude zhodnocen soulad s platnými právními předpisy, bude provedeno technickoekonomické posouzení, a to eventuálně jednotlivých variant řešení. Projekt bude obsahovat také harmonogram implementace navržených řešení do praxe, návrh financování definovaných opatření, určení cílového stavu a způsobu vyhodnocování.
 2. Projekt v rámci dotačního titulu č. 2 může spočívat pouze ve zhotovení analýzy záměru překládací stanice, studie proveditelnosti takového záměru, dokumentace pro umístění nebo povolení takového stavebního záměru nebo dokumentace pro provádění stavby. Tyto dokumenty musí mimo jiné obsahovat důvody pořízení a popis řešeného území. Navržena mají být řešení, jež povedou k optimalizaci svozu odpadu z navržené oblasti, s vymezením druhů svážených odpadů a jejich předpokládaného množství. U navrženého řešení, v případě variant řešení pro každou variantu, bude zhodnocen soulad s platnými právními předpisy a bude provedeno technickoekonomické posouzení v členění výdajů a příjmů. Projekt bude obsahovat také harmonogram implementace navržených řešení do praxe, návrh financování definovaných opatření, určení cílového stavu. Již v rámci žádosti o poskytnutí dotace je žádoucí vyhodnotit kritéria pro překládací stanice uvedená ve Směrné části Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 ‑ 2026 na straně 27 v tabulce č. 13, dostupné na POH MSK - směrná část (formát pdf, velikost 2 MB).
 3. Projekt musí být realizován v období nejdříve ode dne 3. 1. 2022 a nejpozději do dne 30. 6. 2023.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat v rámci dotačního titulu č. 1 maximálně 70 %v rámci dotačního titulu č. 2 maximálně 85 %.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace vyjádřená v Kč musí být zaokrouhlena na celé stokoruny směrem dolů. Při nesplnění této podmínky budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 2 je poskytnutím podpory malého rozsahu (de minimis) ve výši dotace na tento projekt ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L a čísle 352, dne 24. prosince 2013 (dále jen "Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013"); za den poskytnutí podpory de minimis podle tohoto programu se považuje den, kdy nabude účinnosti smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále též jen "smlouva o poskytnutí dotace").
 7. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem a v rozsahu dotace poskytnuté podle tohoto dotačního programu nebude spolufinancován ani jiným poskytovatelem veřejné finanční podpory.
 8. Žadatel může v rámci tohoto programu předložit jen jednu žádost o poskytnutí dotace na realizaci jen jednoho projektu a jen v rámci jednoho z dotačních titulů.
 9. O dotaci v rámci dotačního titulu č. 1 nemůže úspěšně žádat žadatel, kterému byla poskytnuta dotace v rámci poskytovatelova dotačního programu "Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady" (ŽPZ/07/2018) nebo v rámci dotačního titulu č. 1 poskytovatelova dotačního programu "Podpora odpadového hospodářství" (ŽPZ/05/2020), popřípadě obdobná individuální dotace. O dotaci v rámci dotačního titulu č. 2 nemůže úspěšně žádat žadatel, kterému byla poskytnuta dotace v rámci dotačního titulu č. 2 poskytovatelova dotačního programu "Podpora odpadového hospodářství" (ŽPZ/05/2020), popřípadě obdobná individuální dotace, ledaže se jedná o dokument zhotovovaný v rámci tohoto dotačního titulu navazující při projektové přípravě na dříve dotovaný dokument.
 10. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s dvěma vyhotoveními podepsaného písemného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 3 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky; přitom se rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování považují za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu nebo kopii písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele nebo kopii výpisu z běžného účtu žadatele u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který bude dotace zaslána, a to v případě, že se tento účet liší od účtu doloženého v rámci žádosti o poskytnutí dotace,
  3. je-li žadatelem dobrovolný svazek obcí nebo obchodní korporace, úředně ověřené kopie dokladů o názvu / obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO, například společenskou smlouvu či stanovy atd., pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků, respektive z obchodního rejstříku či rejstříku svazků obcí,
  4. je-li žadatelem dobrovolný svazek obcí nebo obchodní korporace, úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu. Tyto doklady není třeba dokládat, pokud požadované údaje vyplývají z dokladů podle předchozího písmene tohoto odstavce programu nebo z veřejného rejstříku,
  5. byla-li smlouva o poskytnutí dotace podepsána na základě pověření nebo plné moci, originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal tuto smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  6. je-li žadatelem obec, ve které se volí rada obce nebo ve které si takové rozhodnutí o dotaci vyhradilo zastupitelstvo obce, výpis z usnesení rady / zastupitelstva obce o tom, že tato obec přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, včetně uvedení čísla tohoto usnesení a dne jeho přijetí.
  V případě nejasností si poskytovatel může vyžádat doložení dalších dokladů k ověření údajů podle předchozích písmen tohoto odstavce programu.
 11. Žadatel může předložit požadované doklady formou neověřených kopií v případě, že poskytovateli osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění poskytovatele vyplyne, že u uvedených orgánů, osob nebo poskytovatele má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva o poskytnutí dotace uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta; žadatel o tom bude poskytovatelem vyrozuměn. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění těchto podmínek, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve poskytovatel pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 13. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace poskytovatel zašle náhradníkovi návrh smlouvy o poskytnutí dotace a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 10 tohoto článku programu. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu podle předložené žádosti, přičemž předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, ale procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny tyto podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"),
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu v souladu s čl. VII odst. 3 tohoto programu.
 2. Za splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci tohoto článku programu jsou uznatelnými náklady pouze náklady na pořízení předmětné studie, pokud jde o dotační titul č. 1, nebo analýzy záměru, studie proveditelnosti, dokumentace pro umístění nebo povolení stavebního záměru nebo dokumentace pro provádění stavby, pokud jde o dotační titul č. 2.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za neuznatelné.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto dotačního programu.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost o poskytnutí dotace v elektronické podobě podle odstavců 2 až 5 tohoto článku programu a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek podle odstavce 6 tohoto článku programu.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně žadatel vloží do systému povinné přílohy:
  1. není-li žadatelem obec, kopie dokladů o názvu / obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO, například společenské smlouvy či stanov atd., pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  2. není-li žadatelem obec, kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu, pokud tento údaj nevyplývá z obsahu žadatelem předložených dokladů uvedených v předchozím písmeni tohoto odstavce programu nebo z veřejného rejstříku,
  3. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu nebo kopii písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele nebo kopii výpisu z běžného účtu žadatele u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který bude dotace zaslána.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost vytiskne bez příloh a podepíše a podepsanou žádost, popřípadě podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor životního prostředí a zemědělství
   28. října 117
   702 18 Ostrava
   a to v obálce vygenerované elektronickým formulářem a označené:
   1. vygenerovaným čárovým kódem (PID),
   2. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   3. plným názvem nebo obchodní firmou žadatele a adresou jeho sídla,
   4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci";
   při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu, ale v případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí,
   nebo
  2. zašle žádost bez příloh prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "ŽPZ"). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Je-li žádost podána mimo lhůtu pro podávání žádostí, jinak než podle odstavce 1 tohoto článku programu nebo jinam než do datové schránky nebo na adresu podatelny poskytovatele, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
 8. Je-li žádost podána ve lhůtě pro podávání žádostí, v souladu s odstavcem 1 tohoto článku programu a do datové schránky nebo na adresu podatelny poskytovatele, avšak je neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění nedostatků žádosti, přičemž mu k tomu stanoví lhůtu. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 1. 2. 2022 od 0:00:00 hodin do dne 28. 2. 2022 do 23:59:59 hodin. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může odbor životního prostředí a zemědělství prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Kontaktní osoby pro tento dotační program jsou:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce hodnotitelským týmem složeným ze 3 zástupců odboru životního prostředí a zemědělství, eventuálně i jiného odboru krajského úřadu, ustaveným vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií.
 2. Hodnoticí kritéria v rámci dotačního titulu č. 1:
    Bodové hodnocení
  1. Kvalita zpracování žádosti 0 - 5
  2. Účel a použitelnost projektu 2 - 7
  a. Komplexní řešení - projekt řeší všechny komunální odpady od občanů vznikající na území dané obce / svazku obcí 3
  Dílčí řešení - projekt řeší odděleně soustřeďované složky komunálních odpadů v rozsahu příslušné vyhlášky 1
  b. Projekt řeší předcházení vzniku odpadů 2
  Projekt neřeší předcházení vzniku odpadů 0
  c. Projekt řeší celé území obce/svazku obcí 2
  Projekt řeší část území obce/svazku obcí 1
  3. Charakter území 2 - 8
  a. Žadatelem je obec 1
  Žadatelem je svazek obcí 3
  b. Produkce směsného komunálního odpadu na 1 obyvatele obce / svazku obcí za rok 2021 podle integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
  do 150 kg 1
  151 - 200 kg 3
  nad 201 kg 5
  4. Výše požadované dotace 1 - 3
  menší než 50 % 3
  50 - 60 % 2
  větší než 60 % 1
  Celkové bodové hodnocení projektu max. 23
 3. Hodnoticí kritéria v rámci dotačního titulu č. 2:
    Bodové hodnocení
  1. Kvalita zpracování žádosti 0 - 5
  2. Kvalitativní kritéria projektu 2 - 7
  a. Stupeň projektové dokumentace  
  Analýza záměru 1
  Studie proveditelnosti 3
  Dokumentace pro umístění nebo povolení stavebního záměru nebo dokumentace pro provádění stavby 5
  b. Technologické řešení překládací stanice:
  technologie s využitím lisování 2
  jiné technické řešení 1
  3. Kvantitativní kritéria projektu 0 - 8
  a. Svozová vzdálenost spádové oblasti:
  do 25 km (včetně) 2
  nad 25 km 1
  neurčeno 0
  b. Potenciál produkce směsného komunálního odpadu a energeticky využitelného odpadu ve spádové oblasti za rok 2021 podle integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí:
  do 5.000 t (včetně) 1
  nad 5.000 t 3
  neurčeno 0
  c. Vzdálenost ke koncovému zařízení na využití či odstranění odpadů:
  do 250 km (včetně) nebo návaznost na připravované záměry dle Analytické části Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 ‑ 2026 na straně 161 a 162, dostupné na POH MSK - analytická část (formát pdf, velikost 6 MB) 1
  nad 250 km nebo neurčeno 0
  d. Vzdálenost železniční vlečky od místa předpokládané výstavby překládací stanice:
  do 15 km (včetně) 1
  nad 15 km nebo neurčeno 0
  e. Stávající překládací stanice v uvažované spádové oblasti
  ano 0
  ne, případně rozšíření kapacity stávající překládací stanice 1
  4. Výše požadované dotace 1 - 3
  menší než 50 % 3
  50 - 75 % 2
  větší než 75 % 1
  Celkové bodové hodnocení projektu max. 23
 4. Vyhodnocení došlých žádostí zpracované hodnotitelským týmem podle schváleného systému bodového hodnocení bude podkladem pro schválení dotace zastupitelstvem kraje na základě předchozího projednání příslušným výborem zastupitelstva kraje.
 5. Pokud žádost žadatele nesplňuje podmínky tohoto programu nebo je zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé, či podle tohoto programu jen nemá být dotace na základě dané žádosti poskytnuta, odbor životního prostředí a zemědělství bez dalšího zajistí předložení návrhu zastupitelstvu kraje na neposkytnutí dotace, a to s odkazem na příslušné ustanovení tohoto programu, podle něhož by dotace neměla být na základě dané žádosti poskytnuta.
 6. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do dne 30. 6. 2022.
 7. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace.
 8. O rozhodnutí zastupitelstva kraje odbor životního prostředí a zemědělství žadatele vyrozumí.

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, včetně doložení zpracovaného projektu, ve lhůtě uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace, a to do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do dne 31. 7. 2023. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program.
 2. V případě, kdy realizace projektu nebude ukončena do dne 31. 12. 2022, je příjemce dotace povinen zpracovat a předložit průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované ke dni 31. 12. 2022 nejpozději do dne 13. 1. 2023, a to v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace.
 3. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.
 4. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku programu, vyzve poskytovatel příjemce, aby tyto skutečnosti dodatečně prokázal ve stanoveném náhradním termínu. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, budou takové náklady projektu považovány za neuznatelné. V případě, že na jejich úhradu byly použity finanční prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona o finanční kontrole. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento program je 3.000.000 Kč.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento program a právní vztahy na základě něho vzniklé se řídí českým právním řádem.
 2. Poskytování dotací na základě tohoto programu je podmíněno schválením prostředků pro tento program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022. V případě, že nebudou schváleny, nebude tento dotační program realizován a dotace nebudou poskytovány.
 3. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením rady kraje č. 31/2175 ze dne 29. 11. 2021 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.