Menu

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva

Obecná část

I. Název programu (kód)

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva (RRC/12/2021; dále jen „Program“)

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Dotační titul 1: Voucher pro začínající firmy (dále jen „DT 1“)

Specifické podmínky tohoto titulu jsou popsány ve Zvláštní části Programu v I. Oddílu

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cíle a priority programu jsou definovány u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

V. Vymezení okruhu příjemců

Vymezení okruhu příjemců je definováno u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, státem nebo z fondů EU.
 2. Podpora bude poskytnuta v režimu podpor de minimis [ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny dolů.
 4. Při nesplnění podmínky v odst. 3 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 5. Příjemcům bude dotace poskytnuta po podpisu smlouvy, uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  1. první splátka ve výši 80 % schválené maximální částky dotace bude na účet příjemce převedena do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  2. druhá splátka bude na účet příjemce převedena do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování, a maximální výše dotace.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace (u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem):
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.); povinnost předložit kopie těchto dokladů nevzniká, pokud požadované údaje vyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejný rejstřík“),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu; povinnost předložit kopie těchto dokladů nevzniká, pokud tento údaj vyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokumentů dle odst. 6 písm. b.,
  4. originál nebo úředně ověřenou kopii pověření nebo plné moci, byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci; povinnost předložit kopii pověření nebo plné moci nevzniká, pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, je‑li pověření nebo plná moc i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  5. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele; povinnost předložit kopii smlouvy nebo potvrzení nevzniká, je‑li běžný účet žadatele vedený u peněžního ústavu totožný s účtem, jenž byl doložen kopií smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemným potvrzením peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele při podání žádosti.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 7. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje (pokud takovýto seznam bude vytvořen).
 8. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží).
 9. Na základě žádosti příjemce může být doba realizace projektu prodloužena formou dodatku ke Smlouvě, a to pouze jednou a nejvýše do 30. 6. 2023. Žádost o prodloužení realizace projektu musí být doručena administrátorovi programu nejpozději do 15. 11. 2022. Uzavření dodatku je podmíněno jeho schválením zastupitelstvem kraje ve stanovených termínech jeho zasedání.

Specifické podmínky poskytování dotací jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vznikl na základě dokladu (faktura nebo účtenka), jehož hodnota je minimálně 3.000 Kč, a byl uhrazen bankovním převodem nebo platební kartou, vážící se k účtu příjemce uvedenému ve Smlouvě o poskytnutí dotace (hotovostní platby nejsou akceptovány),
  2. vznikl v období realizace projektu a byl uhrazen v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu,
  3. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu s číselnou hodnotou vyšší než nula,
  4. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  5. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace, podmínkami smlouvy a podmínkami Programu,
 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 3. Ostatní náklady, které nelze podřadit pod náklady uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku, jsou považovány za neuznatelné.

Další podmínky týkající se uznatelnosti nákladů jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2–5 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřenictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, způsobem popsaným v odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není registrace nutná.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy.
  Seznam příloh žádosti je uveden u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID). Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 6 tohoto článku. Avšak:
  1. vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo
  2. je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, nebo
  3. nevlastní‑li žadatel uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, nebo
  4. žadatel žádost v elektronickém systému uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem neopatřil,
  postupuje žadatel vždy dále dle odstavce 6 tohoto článku.
 6. Následně žadatel (Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci musí žadatel zvolit pouze jeden! Žadatel, který je právnickou osobou, musí žádost předložit výhradně a pouze způsobem dle písm. a., příp. b. tohoto odstavce!):
  1. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do věci uveďte: Podpora podnikání v MSK 2021 – II. výzva, při vytvoření datové zprávy uveďte do buňky „k rukám“ označení RRC). V případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu¹. Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo
  2. má‑li žadatel uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle elektronickou poštou na adresu: posta@msk.cz, nebo
  3. odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

   Moravskoslezský kraj
   28. října 117
   702 18 Ostrava

   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):

   • názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
   • názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva (RRC/12/2021),
   • textem „Neotvírat – žádost o dotaci“,
   • plným jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla.
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (dokument tvoří přílohu č. 7 Programu). V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Žadatel může v rámci Programu podat maximálně jednu žádost. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost žadatele (rozhodující je doba podání žádosti prostřednictvím elektronického systému ePodatelna). Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 9. Z dalšího posuzování budou rovněž vyloučeny žádosti:
  1. předložené v rozporu s podmínkami Programu,
  2. které nebyly předloženy prostřednictvím elektronického systému ePodatelna a následně způsobem uvedeným v odst. 6 tohoto článku (pokud nebyly v elektronickém systému ePodatelna podepsány uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem), přičemž žadatel, který je právnickou osobou, ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku musí vždy zvolit zaslání do datové schránky, příp. na e‑mailovou adresu podatelny,
  3. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován),
  4. podané mimo lhůtu pro předložení žádostí,
  5. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  6. žadatelů, kteří budou mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8 nebo 9, popř. pokud k žádosti nebude přiložen úplný výpis z evidence skutečných majitelů, je‑li tento výpis povinnou přílohou žádosti, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu do 10 pracovních dní od vyzvání (výzva k odstranění nedostatků je žadateli zasílána pouze elektronicky prostřednictvím e‑mailu). Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Žádosti o dotaci mohou být podávány prostřednictvím elektronického systému ePodatelna ve lhůtě od 13. 9. do 17. 9. 2021 do 09:59:59 hod.
 2. Následné podání žádosti dle čl. X odst. 6 je možné ve lhůtě do 17. 9. 2021 23:59:59 hod. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní. Byla‑li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se za splnění povinnosti datum a čas odeslání datové zprávy, nikoliv datum a čas evidence přijaté datové zprávy poskytovatelem.
 3. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky Programu.
 4. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 5. Kontaktní osoba: Ing. Adam Škáva, tel. 595 622 461, e‑mail: adam.skava@msk.cz.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (dle přílohy č. 4 Programu) bude zajištěna administrátorem Programu. Žádosti, které splní tuto kontrolu a které nebyly vyloučeny dle čl. X odst. 8–10 budou postoupeny k věcnému hodnocení.

  Popis věcného hodnocení je uveden u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům a případně též o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek nejpozději do 31. 12. 2021. Podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva budou výstupy z hodnocení výběrových komisí (podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu).
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů pro rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře Moravskoslezský kraj smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí dotace. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných Programem.
 2. Závěrečné vyúčtování lze předložit i prostřednictvím datové schránky.

  Ve Zvláštní části Podmínek jsou uvedeny specifické podmínky pro předkládání průběžného a závěrečného vyúčtování vztahující se k jednotlivým dotačním titulům.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Po ukončení fyzické realizace projektů podpořených v rámci Programu provede poskytovatel výběr vzorku úspěšných příjemců (min. 25 % podpořených příjemců z každého DT), se kterými budou realizovány ex-post evaluační a marketingové aktivity související s účastí v Programu, a to v tomto rozsahu:
  1. V prosinci 2023 účast na osobním pohovoru v prostorách Moravskoslezského inovačního centra. O přesném času a místě konání pohovoru bude příjemce informován poskytovatelem e‑mailem min. 1 týden před jeho konáním,
  2. v prosinci 2024 vyplnění on‑line dotazníku, přičemž výzva k jeho vyplnění mu bude zaslána e‑mailem,
  3. v prosinci 2026 vyplnění on‑line dotazníku, přičemž výzva k jeho vyplnění mu bude zaslána e‑mailem.
 4. Příjemce, vybraný v rámci zvoleného vzorku dle odst. 3 tohoto článku, je povinen poskytnout poskytovateli součinnost při těchto aktivitách. O tom, zda příjemce byl či nebyl vybrán v rámci reprezentativního vzorku za účelem realizování evaluačních a marketingových aktivit, bude příjemce poskytovatelem v předstihu informován.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 1.300.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 23/1497 ze dne 9. 8. 2021 a nabývá účinnosti dne 11. 8. 2021.

Zvláštní část

I. Oddíl – specifické podmínky DT 1 – Voucher pro začínající firmy

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora podnikatelů či podniků, jež mají promyšlený a běžný podnikatelský záměr, znalost konkurence a lokálního podnikatelského prostředí.
 2. Oprávněným příjemcem dotace je právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů):
  1. která má sídlo nebo provozovnu, zřízenou před datem nabytí účinnosti Programu, na území Moravskoslezského kraje,
  2. která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem²,
  3. která, je‑li právnickou osobou, k datu podání žádosti neexistuje déle než 2 roky, avšak vznikla před datem nabytí účinnosti Programu,
  4. u níž, je‑li fyzickou osobou, k datu podání žádosti trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má realizovat projekt, nejdéle 2 roky (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží), avšak toto oprávnění nevzniklo po datu nabytí účinnosti Programu,
  5. která nebyla příjemcem dotace v rámci dotačního titulu Voucher pro začínající firmy dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 a Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021.
 3. Maximální výše dotace je stanovena částkou 100.000 Kč.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %.
 5. Projekt lze realizovat v období od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2022.
 6. Uznatelnými náklady dle čl. VIII odst. 1 Obecné části Programu se rozumí investiční a neinvestiční náklady spojené se začátkem podnikatelské činnosti, a to zejména typové nákladové druhy:
  1. Investiční náklady:
   1. dlouhodobý hmotný majetek – majetek pořízený v částce nad 40.000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok (např. budovy, haly, stavby, pozemky, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, výpočetní technika – hardware apod.),
   2. dlouhodobý nehmotný majetek – majetek pořízený v částce nad 60.000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok (např. programové vybavení – software, projektová dokumentace apod.),
  2. Neinvestiční náklady:
   1. spotřební materiál a zásoby – např. kancelářské potřeby a jiné spotřebované nákupy, odborná literatura apod.,
   2. drobný dlouhodobý hmotný majetek – majetek pořízený v částce do 40.000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok,
   3. drobný dlouhodobý nehmotný majetek – majetek pořízený v částce do 60.000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok,
   4. služby – např. opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci a další nezařazené služby,
 7. Seznam povinných příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu .pdf,
  3. finanční plán zpracovaný dle přílohy č. 6 Programu ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  4. údaje o skutečném majiteli žadatele ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, z evidence skutečných majitelů vedené dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je‑li žadatel evidující osobou.
 8. Dále žadatel vkládá do systému tyto přílohy (pouze za předpokladu, že údaje nevyplývají z veřejného rejstříku):
  1. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, apod.) ve formátu .pdf,
  2. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu ve formátu PDF, nevyplývají‑li tyto údaje z dokladů předložených dle písm. a.
 9. Věcné hodnocení žádostí³ je dvoukolové a probíhá následujícím způsobem:
  1. V prvním kole proběhne korespondenční hodnocení, kdy každá žádost bude předložena k hodnocení 3 externím hodnotitelům jmenovaným poskytovatelem. Hodnocení žádostí bude realizováno na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnoticích kritérií uvedených v příloze č. 5 Programu.
  2. Bodovací škála je v každém kritériu nastavena v rozmezí od 0 do 5 bodů, kde 0 je nejnižší známka a 5 nejvyšší známka. Maximální počet bodů, který lze získat od jednoho hodnotitele je 55. Výsledný počet bodů žadatele v prvním kole je určen průměrem tří hodnocení hodnotitelů.
  3. V případě, že žádost:
   1. nezíská min. 40 % max. možného celkového počtu bodů, tj. 22 a více, nebo
   2. nezíská min. 2 doporučující stanoviska hodnotitelů,
   bude žádost z dalšího posuzování vyloučena.
   Naopak, v případě, že žádost:
   1. získá min. 80 % max. možného celkového počtu bodů, tj. 44 a více a zároveň
   2. získá min. 2 doporučující stanoviska hodnotitelů,
   bude žádost doporučena k podpoře bez dalšího posuzování (nebude posuzována v druhém kole).
  4. U ostatních žádostí, které nenaplňují podmínky uvedené v písm. c., zasedne tříčlenná výběrová komise jmenovaná poskytovatelem. Na základě vzájemného rozboru a diskuze (bez ohledu na udělený celkový počet bodů, avšak s přihlédnutím k doporučujícím stanoviskům hodnotitelů) rozhodne výběrová komise o výběru max. 12 projektů, které postoupí do druhého kola hodnocení, a to způsobem hlasování Ano/Ne. Pro postup žádosti do druhého kola hodnocení je nutné kladné vyjádření nadpoloviční většiny členů výběrové komise. Žadatelé budou o výsledku hodnocení prvního kola informováni administrátorem Programu.
  5. V druhém kole budou žadatelé sezváni, aby představili sebe a svůj projektový záměr tříčlenné výběrové komisi jmenované poskytovatelem (složení této komise bude, dle možností, v co největší míře respektovat zvolené hodnotitele v rámci korespondenčního hodnocení; není to však závazná podmínka). Na každého žadatele bude vyčleněn 30minutový časový blok, který je rozdělen do následujících etap:
   1. Elevator Pitch⁴ (max. 1 min.) ve struktuře:
    1. Kdo jsme (podnikatelský subjekt + tým),
    2. Co děláme,
    3. Vize (kam směřujeme),
   2. popis samotného projektu formou prezentace (max. 9 min.) obsahující strukturované informace o samotném předmětu projektu, analýzách konkurence, financích, rizicích a dalších relevantních informace týkající se realizace projektu,
   3. prostor pro dotazy ze strany výběrové komise (max. 15 min.),
   4. porada výběrové komise (max. 5 min).
  6. Výběrová komise bude posuzovat každou žádost v kontextu osobního představení žadatele a reakcí na doplňující otázky. Na základě osobního představení žadatele výběrová komise prostým většinovým hlasováním určí, zda projekt doporučuje k podpoře či nikoliv.
  7. Administrátor Programu na základě výstupu z druhého kola hodnocení zpracuje zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučeny k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních žadatelů.
 10. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Závěrečného vyúčtování (příloha č. 3 Programu),
  2. kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),

¹ Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný (tzn., není nutné žádost tisknout, fyzicky podepsat a skenovat), ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis žadatele požaduje společný úkon více osob.

² Za malý podnik se považuje osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250 a částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur, nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur.

³ Věcné hodnocení jak v prvním, tak druhém kole může proběhnout i on‑line formou.

⁴ Souhrnný název pro stručné, poutavé a srozumitelné představení podnikatelského subjektu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.