Menu

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022

Obecná část

I. Název programu (kód)

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022 (RRC/02/2022; dále jen "Program")

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Dotační titul 1: Voucher pro začínající firmy

Na dotační titul 1 (dále jen "DT 1") je určeno 1.200.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Programu.

 1. Dotační titul 2: TechArt voucher

Na dotační titul 2 (dále jen "DT 2") je určeno 4.500.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Programu.

 1. Dotační titul 3: InnoBooster voucher

Na dotační titul 3 (dále jen "DT 3") je určeno 4.300.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Programu.

Specifické podmínky všech výše uvedených titulů jsou uvedeny ve Zvláštní části Programu (I., II. či III. Oddíl v závislosti na titulu).

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cíle a priority programu jsou definovány u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

V. Vymezení okruhu příjemců

Vymezení okruhu příjemců je definováno u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, státem nebo z fondů EU.
 2. Podpora bude poskytnuta v režimu podpor de minimis [ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny dolů.
 4. Při nesplnění podmínky v odst. 3 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 5. Příjemcům bude dotace poskytnuta po podpisu smlouvy, uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  1. první splátka ve výši 80 % schválené maximální částky dotace bude na účet příjemce převedena do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  2. druhá splátka bude na účet příjemce převedena do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování, a maximální výše dotace.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace (u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem):
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.); povinnost předložit kopie těchto dokladů nevzniká, pokud požadované údaje vyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejný rejstřík"),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu; povinnost předložit kopie těchto dokladů nevzniká, pokud tento údaj vyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokumentů dle odst. 6 písm. b.,
  4. originál nebo úředně ověřenou kopii pověření nebo plné moci, byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci; povinnost předložit kopii pověření nebo plné moci nevzniká, pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, je‑li pověření nebo plná moc i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  5. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele; povinnost předložit kopii smlouvy nebo potvrzení nevzniká, je‑li běžný účet žadatele vedený u peněžního ústavu totožný s účtem, jenž byl doložen kopií smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemným potvrzením peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele při podání žádosti,
  6. uzavřenou smlouvu mezi příjemcem a poskytovatelem služby (pouze příjemce v rámci TechArt voucheru).
  7. uzavřenou pracovní smlouvu mezi příjemcem a InnoBoosterem (pouze příjemce v rámci InnoBooster voucheru).
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 7. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje (pokud takovýto seznam bude vytvořen).
 8. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet bude v součinnosti s náhradníkem přepracován).
 9. Na základě žádosti příjemce může být doba realizace projektu prodloužena formou dodatku ke Smlouvě, a to pouze jednou a nejvýše do 31. 10. 2023. Žádost o prodloužení realizace projektu musí být doručena administrátorovi programu nejpozději do 30. 4. 2023. Uzavření dodatku je podmíněno jeho schválením zastupitelstvem kraje ve stanovených termínech jeho zasedání.

Specifické podmínky poskytování dotací jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vznikl na základě dokladu (faktura nebo účtenka), jehož hodnota je minimálně 3.000 Kč, a byl uhrazen bankovním převodem nebo platební kartou, vážící se k účtu příjemce uvedenému ve Smlouvě o poskytnutí dotace (hotovostní platby nejsou akceptovány); výjimku z této podmínky tvoří osobní náklady, kde dokladem se rozumí mzdový list a jako doklad o úhradě čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou zastupovat příjemce, o tom, že veškeré mzdy a zákonné odvody byly uhrazeny převodem na příslušné účty dotčených osob a subjektů v řádném výplatním termínu,
  2. vznikl v období realizace projektu a byl uhrazen v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu,
  3. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu s číselnou hodnotou vyšší než nula,
  4. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  5. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace, podmínkami smlouvy a podmínkami Programu,
 2. Pro náklady na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek platí, že hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady, které nelze podřadit pod náklady uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku, jsou považovány za neuznatelné.

Další podmínky týkající se uznatelnosti nákladů jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2–5 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, způsobem popsaným v odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není registrace nutná.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy.
  Seznam příloh žádosti je uveden u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID). Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 6 tohoto článku. Avšak:
  1. vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo
  2. je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, nebo
  3. nevlastní‑li žadatel uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, nebo
  4. žadatel žádost v elektronickém systému uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem neopatřil,
  postupuje žadatel vždy dále dle odstavce 6 tohoto článku.
 6. Následně žadatel (Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci musí žadatel zvolit pouze jeden! Žadatel, který je právnickou osobou, musí žádost předložit výhradně a pouze způsobem dle písm. a, příp. b tohoto odstavce!):
  1. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" uveďte "RRC", do buňky "věc" uveďte "Podpora podnikání v MSK 2021"). V případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu. Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo
  2. má‑li žadatel uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle elektronickou poštou na adresu: posta@msk.cz, nebo
  3. odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   28. října 117
   702 18 Ostrava
   a to v obálce označené (elektronický formulář žádosti vygeneruje předepsanou obálku – předpřipravený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • vygenerovaným čárovým kódem (PID),
   • názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
   • názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022 (RRC/02/2022),
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
   • plným jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla.
 7. Žadatel může v rámci Programu podat maximálně jednu žádost. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost žadatele (rozhodující je doba podání žádosti prostřednictvím elektronického systému ePodatelna). Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 8. Z dalšího posuzování budou rovněž vyloučeny žádosti:
  1. předložené v rozporu s podmínkami Programu,
  2. které nebyly předloženy prostřednictvím elektronického systému ePodatelna a následně způsobem uvedeným v odst. 6 tohoto článku (pokud nebyly v elektronickém systému ePodatelna podepsány uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem), přičemž žadatel, který je právnickou osobou, ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku musí vždy zvolit zaslání do datové schránky, příp. na e‑mailovou adresu podatelny,
  3. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován),
  4. podané mimo lhůtu pro předložení žádostí,
  5. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  6. žadatelů, kteří budou mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 až 7 tohoto článku vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu do 5 pracovních dní od vyzvání (výzva k odstranění nedostatků je žadateli zasílána pouze elektronicky prostřednictvím e‑mailu). Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Žádosti o dotaci mohou být podávány prostřednictvím elektronického systému ePodatelna ve lhůtě od 17. 1. do 23. 3. 2022 do 14:59:59 hod.
 2. Následné podání žádosti dle čl. X odst. 6 je možné ve lhůtě do 23. 3. 2022 23:59:59 hod. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu může být žádost případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí. Byla‑li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se za rozhodující datum a čas odeslání datové zprávy, nikoliv datum a čas evidence přijaté datové zprávy poskytovatelem.
 3. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky Programu.
 4. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 5. Kontaktní osoba: Ing. Adam Škáva, tel. 595 622 461, e‑mail: adam.skava@msk.cz.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (dle přílohy 5 Programu) bude zajištěna administrátorem Programu. Žádosti, které splní tuto kontrolu a které nebyly vyloučeny dle čl. X odst. 8 a 9 budou postoupeny k věcnému hodnocení.
 2. Věcné hodnocení žádostí je dvoukolové a probíhá následujícím způsobem:
  1. V prvním kole proběhne korespondenční hodnocení, kdy každá žádost bude předložena k hodnocení 3 externím hodnotitelům jmenovaným poskytovatelem. Hodnocení žádostí bude realizováno na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnoticích kritérií uvedených v příloze č. 6a–6c Programu (v závislosti na dotačním titulu).
  2. Bodovací škála je v každém kritériu nastavena v rozmezí od 0 do 5 bodů, kde 0 je nejnižší známka a 5 nejvyšší známka. Výsledný počet bodů žadatele v prvním kole je určen průměrem tří hodnocení hodnotitelů.
  3. V případě, že žádost:
   1. nezíská min. 40 % max. možného celkového počtu bodů a zároveň
   2. nezíská min. 2 doporučující stanoviska hodnotitelů,
   bude žádost z dalšího posuzování vyloučena.
   Naopak, v případě, že žádost:
   1. získá min. 80 % max. možného celkového počtu bodů a zároveň
   2. získá min. 2 doporučující stanoviska hodnotitelů,
   bude žádost doporučena k podpoře bez dalšího posuzování (nebude posuzována v druhém kole).
  4. U ostatních žádostí, které nenaplňují podmínky uvedené v písm. c., zasedne tříčlenná výběrová komise jmenovaná poskytovatelem. Na základě vzájemného rozboru a diskuze (bez ohledu na udělený celkový počet bodů, avšak s přihlédnutím k doporučujícím stanoviskům hodnotitelů) výběrová komise:
   1. může dodatečně doporučit k podpoře žádost bez nutnosti obhajoby v druhém kole hodnocení, pokud tato žádost získala 3 doporučující stanoviska hodnotitelů v prvním kole hodnocení nebo
   2. rozhodne o výběru max. 12 projektů, které postoupí do druhého kola hodnocení, a to způsobem hlasování Ano/Ne. Pro postup žádosti do druhého kola hodnocení je nutné kladné vyjádření nadpoloviční většiny členů výběrové komise. Žadatelé budou o výsledku hodnocení prvního kola informováni administrátorem Programu.
  5. V druhém kole budou žadatelé sezváni, aby představili sebe a svůj projektový záměr tříčlenné výběrové komisi jmenované poskytovatelem (složení této komise bude, dle možností, v co největší míře respektovat zvolené hodnotitele v rámci korespondenčního hodnocení; není to však závazná podmínka). Na každého žadatele bude vyčleněn 30minutový časový blok, který je rozdělen do následujících etap:
   1. Elevator Pitch (max. 1 min.) ve struktuře:
    1. Kdo jsme (podnikatelský subjekt + tým),
    2. Co děláme,
    3. Vize (kam směřujeme),
   2. popis samotného projektu formou prezentace (max. 9 min.) obsahující strukturované informace o samotném předmětu projektu, analýzách konkurence, financích, rizicích a dalších relevantních informace týkající se realizace projektu,
   3. prostor pro dotazy ze strany výběrové komise (max. 10 min.),
   4. porada výběrové komise (max. 5 min).
 3. Výběrová komise bude posuzovat každou žádost v kontextu osobního představení žadatele a reakcí na doplňující otázky. Na základě osobního představení žadatele výběrová komise prostým většinovým hlasováním určí, zda projekt doporučuje k podpoře či nikoliv.
 4. Administrátor Programu na základě výstupu z druhého kola hodnocení zpracuje zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučeny k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních žadatelů.
 5. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům a případně též o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek nejpozději do 31. 12. 2022. Podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva budou výstupy z hodnocení výběrových komisí.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře Moravskoslezský kraj smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XIII. Průběžné a závěrečné vyúčtování

 1. Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizovaného projektu zpracované vždy k 31. 12. daného roku.
 2. Povinnost dle odst. 1 tohoto článku příjemci nevzniká, pokud je realizace projektu k 31. 12. daného roku ukončena.
 3. Lhůta pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí dotace. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Průběžné a závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných Programem.
 4. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 3 Programu),
  2. kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě.
 5. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Závěrečného vyúčtování (příloha č. 4 Programu),
  2. kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  3. fotografii funkčního 3D designového modelu výrobku v konstrukčním softwarovém programu nebo zkonstruovaného prototypu výrobku (platí pouze pro příjemce v rámci DT 2 -TechArt voucher).
  Příjemce není povinen v rámci závěrečného vyúčtování předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování.
  S cílem zjednodušit dokladování v rámci závěrečného vyúčtování dokládá příjemce v případě osobních nákladů jako účetní doklad mzdový list a jako doklad o úhradě čestné prohlášení, podepsané zástupcem, o tom, že veškeré mzdy a zákonné odvody byly uhrazeny převodem na příslušné účty dotčených osob a subjektů v řádném výplatním termínu.
 6. Průběžné a závěrečné vyúčtování lze předložit i prostřednictvím datové schránky.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální a obsahové správnosti závěrečného vyúčtování,
  2. naplnění podmínek programu a dodržení účelu projektu dle smlouvy,
  3. celkové evidence projektu a uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Po ukončení fyzické realizace projektů podpořených v rámci Programu provede poskytovatel výběr vzorku úspěšných příjemců (min. 25 % podpořených příjemců z každého DT), se kterými budou realizovány ex-post evaluační a marketingové aktivity související s účastí v Programu, a to v tomto rozsahu:
  1. v září 2024 účast na osobním pohovoru v prostorách Moravskoslezského inovačního centra. O přesném času a místě konání pohovoru bude příjemce informován poskytovatelem e‑mailem min. 1 týden před jeho konáním,
  2. v září 2025 vyplnění on‑line dotazníku, přičemž výzva k jeho vyplnění mu bude zaslána e‑mailem,
  3. v září 2026 vyplnění on‑line dotazníku, přičemž výzva k jeho vyplnění mu bude zaslána e‑mailem.
 4. Příjemce, vybraný v rámci zvoleného vzorku dle odst. 3 tohoto článku, je povinen poskytnout poskytovateli součinnost při těchto aktivitách. O tom, zda příjemce byl či nebyl vybrán v rámci reprezentativního vzorku za účelem realizování evaluačních a marketingových aktivit, bude příjemce poskytovatelem v předstihu informován.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 10.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 32/2244 ze dne 13. 12. 2021 a nabývá účinnosti dne 15. 12. 2021.


Zvláštní část

I. Oddíl – specifické podmínky DT 1 – Voucher pro začínající firmy

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora podnikatelů či podniků, jež mají promyšlený běžný podnikatelský záměr, znalost konkurence a lokálního podnikatelského prostředí.
 2. Oprávněným žadatelem a příjemcem dotace je právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů):
  1. která má sídlo nebo provozovnu, zřízenou před datem nabytí účinnosti Programu, na území Moravskoslezského kraje,
  2. která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem,
  3. která, je‑li právnickou osobou, k datu podání žádosti neexistuje déle než 2 roky, avšak vznikla před datem nabytí účinnosti Programu,
  4. u níž, je‑li fyzickou osobou, k datu podání žádosti trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má realizovat projekt, nejdéle 2 roky (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží), avšak toto oprávnění nevzniklo po datu nabytí účinnosti Programu,
  5. která nebyla příjemcem dotace v rámci dotačního titulu Voucher pro začínající firmy dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020, 2021 a 2021 – II. výzva.
 3. Maximální výše dotace je stanovena částkou 120.000 Kč.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat maximálně do výše 75 %.
 5. Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.
 6. Uznatelnými náklady dle čl. VIII odst. 1 Obecné části Programu se rozumí investiční a neinvestiční náklady spojené se začátkem podnikatelské činnosti, a to zejména:
  1. Investiční náklady – např. pořízení nového (nejen) fyzického dlouhodobého majetku, např. stroje, zařízení, IT vybavení, software a licence apod.
  2. Neinvestiční náklady - např. náklady spojené s pořízením materiálu a materiálových zásob, drobného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a služeb (vyjma osobních nákladů).
 7. Seznam povinných příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do systému ePodatelna:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu .pdf,
  3. finanční plán zpracovaný dle přílohy č. 7 Programu ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  4. údaje o skutečném majiteli žadatele ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, z evidence skutečných majitelů vedené dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – netýká se právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona a fyzických osob.
 8. Dále žadatel vkládá do systému ePodatelna tyto přílohy (pouze za předpokladu, že údaje nevyplývají z veřejného rejstříku):
  1. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina apod.) ve formátu .pdf,
  2. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu ve formátu .pdf, nevyplývají‑li tyto údaje z dokladů předložených dle písm. a.

II. Oddíl – specifické podmínky DT 2 – TechArt voucher

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitného designu produktu s adekvátními funkčními vlastnostmi a estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví (např. konstrukce, topologické optimalizace, průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu apod.).
 2. Oprávněným žadatelem a příjemcem dotace je pouze právnická osoba, která:
  1. má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem,
  3. vyrábí nebo začíná s výrobou vlastních produktů, ke kterým je schopna dodat (na základě povahy produktu) buď konstrukční zadání pro projekt, anebo konstrukční řešení projektu,
  4. nebyla příjemcem dotace v rámci dotačního titulu TechArt voucher dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018, 2019, 2020 a 2021 na stejný produkt.
 3. Maximální výše dotace je stanovena částkou 450.000 Kč.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat do výše 75 %.
 5. Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.
 6. Uznatelnými náklady dle čl. VIII odst. 1 Obecné části jsou pouze neinvestiční náklady, které příjemce uhradí poskytovateli služby, se kterým uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je tvorba užitné hodnoty produktu s adekvátní přidanou estetickou hodnotou. Jedná se o náklady spojené s tvorbou užitného designu, funkčního 3D designového modelu v konstrukčním softwaru a náklady spojené s konstrukčními pracemi vynaloženými na výrobu prototypu produktu.
 7. Příjemce může čerpat služby výhradně u ověřeného poskytovatele služeb, který je veden v seznamu/databázi Moravskoslezského inovačního centra.
 8. V rámci realizace projektu může příjemce uzavřít smlouvu i s více než jedním poskytovatelem služby.
 9. V průběhu realizace projektu může příjemce poskytovatele služby vyměnit. Tato skutečnost však musí být poskytovateli oznámena včetně doložení uzavřené smlouvy s novým poskytovatelem služby.
 10. Seznam povinných příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do systému ePodatelna:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu .pdf,
  3. fotografie či nákres aktuální verze produktu ve formátu .jpeg, .jpg, .png nebo .pdf.
  4. údaje o skutečném majiteli žadatele ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, z evidence skutečných majitelů vedené dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – netýká se právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona.
 11. Dále žadatel vkládá do systému ePodatelna tyto přílohy (pouze za předpokladu, že údaje nevyplývají z veřejného rejstříku):
  1. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele, sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina apod.) ve formátu .pdf,
  2. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu ve formátu .pdf, nevyplývají‑li tyto údaje z dokladů předložených dle písm. a.

III. Oddíl – specifické podmínky DT 3 – InnoBooster voucher

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je vytvoření nového pracovního místa pro tzv. InnoBoostera. Moravskoslezský kraj chce prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořit rozvoj malých a středních podniků, jenž povede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích, a to skrze realizaci business inovací (Business Innovation).
 2. Oprávněným žadatelem a příjemcem dotace je pouze právnická osoba, která:
  1. má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem.
  3. nebyla příjemcem dotace v rámci dotačního titulu InnoBooster voucher dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018, 2019, 2020 a 2021 více než jednou se stejným záměrem (tzn. vytvořila již prostřednictvím poskytnuté dotace z Programu dvě pracovní místa s odlišnou pracovní náplní).
 3. Maximální výše dotace je stanovena částkou 610.000 Kč.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat maximálně do výše 50 %.
 5. Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.
  Maximální doba, po kterou mohou být z dotace hrazeny uznatelné náklady na InnoBoostera, činí 12 měsíců.
 6. Uznatelnými náklady dle čl. VIII odst. 1 Podmínek jsou pouze tyto neinvestiční náklady:
  1. osobní náklady zaměstnance zaměstnaného na účelově vytvořeném pracovním místě na dobu neurčitou a v hlavním pracovním poměru:
   1. max. do výše 75.000 Kč/měsíc v případě platové položky hrubá mzda (z dotace je možno hradit max. 37.500 Kč/měsíc),
   2. max. do výše 25.350 Kč/měsíc v případě platové položky zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem, maximálně však 33,8 % ze skutečné hrubé mzdy (z dotace je možno hradit max. 12.675 Kč/měsíc),
  2. náklady na nákup služeb v oblasti vzdělávání zaměstnance na účelově vytvořeném pracovním místě.
 7. Pokud InnoBooster v průběhu realizace projektu ukončí pracovní poměr, je možno jej nahradit jiným. Tato skutečnost však musí být poskytovateli oznámena. Po nástupu nového InnoBoostera je nutno poskytovateli předložit uzavřenou pracovní smlouvu. Přijetím nového InnoBoostera nedochází k prodloužení doby, po kterou mohou být z dotace hrazeny uznatelné náklady na InnoBoostera, uvedené v odst. 5. Doba realizace projektu dle odst. 5 zůstává zachována, nicméně je možno ji prodloužit v souladu s čl. VII odst. 9 Obecné části Programu.
 8. Seznam povinných příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do systému ePodatelna:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu .pdf,
  3. údaje o skutečném majiteli žadatele ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, z evidence skutečných majitelů vedené dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – netýká se právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona.
 9. Dále žadatel vkládá do systému ePodatelny tyto přílohy (pouze za předpokladu, že údaje nevyplývají z veřejného rejstříku):
  1. doklady o názvu, sídle, právní formě žadatele a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina apod.) ve formátu .pdf,
  2. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu ve formátu .pdf, nevyplývají‑li tyto údaje z dokladů předložených dle písm. a.

Slovník použitých pojmů a modelové příklady

OBECNÁ ČÁST

Modelový příklad ohledně plátcovství DPH

 1. Příjemce je plátcem DPH a má nárok na odpočet daně u svého správce daně – DPH je neuznatelný náklad, faktury a doklady vážící se k aktivitám projektu budou z poskytnuté dotace proplaceny bez DPH, příjemce si může nárokovat odpočet DPH u svého správce daně.
 2. Příjemce je plátcem DPH a nemá nárok na odpočet daně u svého správce daně – DPH je uznatelný náklad, faktury a doklady vážící se k aktivitám projektu budou z poskytnuté dotace proplaceny včetně DPH, příjemce si nemůže nárokovat odpočet DPH u svého správce daně.
 3. Příjemce není plátcem DPH – DPH je uznatelný náklad, faktury a doklady vážící se k aktivitám projektu budou z poskytnuté dotace proplaceny včetně DPH.

Správce daně

Územní finanční orgán, jiný správní orgán či orgán obce, který podle zákona o správě daní a poplatků činí opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností či povinností zaplatit poplatek nebo provést nějaký jiný odvod či zálohu na takovou platbu, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu.

Nejběžněji jako správce daně vystupují územní finanční orgány, kterými jsou finanční úřad a finanční ředitelství.

Zákonná fikce podpisu

Speciální úprava autentizace (osvědčení identity) žadatele, která nahrazuje autentizaci identity žadatele vlastnoručním či elektronickým podpisem.

Úkon učiněný oprávněnou nebo pověřenou osobou (pokud k tomu byla pověřena), prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.

Elevator pitch

Souhrnný název pro stručné, poutavé a srozumitelné představení podnikatelského subjektu.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST (pojmy společné pro všechny tituly)

Malý podnik

Právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur.

Střední podnik

Právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nepřesahuje 50 mil. eur nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje 43 mil. eur.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST – VOUCHER PRO ZAČÍNAJÍCÍ FIRMY

Modelový příklad čerpání dotace

 1. Celkový rozpočet projektu (uznatelné náklady) činí 160.000 Kč. Max. míra spolufinancování ze strany Moravskoslezského kraje činí 75 % a dotace může činit max. 120.000 Kč. Příjemce bude čerpat dotaci ve výši 120.000 Kč. Spolufinancování ze strany příjemce činí 40.000 Kč.
 2. Celkový rozpočet projektu (uznatelní náklady) činí 250.000 Kč. Max. míra spolufinancování ze strany Moravskoslezského kraje činí 75 % a dotace může činit max. 120.000 Kč. Příjemce bude čerpat dotaci ve výši 120.000 Kč. Spolufinancování ze strany příjemce činí 130.000 Kč.
 3. Celkový rozpočet projektu (uznatelní náklady) činí 100.000 Kč. Max. míra spolufinancování ze strany Moravskoslezského kraje činí 75 % a dotace může činit max. 120.000 Kč. Příjemce bude čerpat dotaci ve výši 75.000 Kč. Spolufinancování ze strany příjemce činí 25.000 Kč.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST – TECHART VOUCHER

Konstrukční zadání pro projekt

Zpracované a detailně definované požadavky na výrobek, tzn. popis výrobku, požadavky zákazníka/uživatele k výrobku, funkce výrobku a další okrajové podmínky výrobku (např. nároky na výrobu, údržbu, logistiku, montáž atd.).

Konstrukční řešení projektu

Výkresová dokumentace produktu (minimálně však musí být zpracovaná prototypová výkresová dokumentace).

Modelový příklad čerpání dotace

 1. Celkový rozpočet projektu (uznatelné náklady) činí 600.000 Kč. Max. míra spolufinancování ze strany Moravskoslezského kraje činí 75 % a dotace může činit max. 450.000 Kč. Příjemce bude čerpat dotaci ve výši 450.000 Kč. Spolufinancování ze strany příjemce činí 150.000 Kč.
 2. Celkový rozpočet projektu (uznatelní náklady) činí 800.000 Kč. Max. míra spolufinancování ze strany Moravskoslezského kraje činí 75 % a dotace může činit max. 450.000 Kč. Příjemce bude čerpat dotaci ve výši 450.000 Kč. Spolufinancování ze strany příjemce činí 350.000 Kč.
 3. Celkový rozpočet projektu (uznatelní náklady) činí 400.000 Kč. Max. míra spolufinancování ze strany Moravskoslezského kraje činí 75 % a dotace může činit max. 450.000 Kč. Příjemce bude čerpat dotaci ve výši 300.000 Kč. Spolufinancování ze strany příjemce činí 100.000 Kč.

Poskytovatel služby

Osoba bez ohledu na právní formu a lokalitu svého podnikání/činnosti, která se angažuje v kreativním odvětví (např. průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu apod.).

ZVLÁŠTNÍ ČÁST – INNOBOOSTER VOUCHER

Business Innovation

Proces ve firmě, který zavádí nové nápady, pracovní postupy, metody, služby nebo produkty. Business Innovation se může týkat jak zlepšení stávajících produktů, tak i služeb či procesů.

InnoBooster

InnoBooster je zkušený pracovník, kterého žadatel zvažuje zaměstnat či je jeho novým zaměstnancem. Pracovní zkušenosti, dovednosti, znalosti a schopnosti InnoBoostera musí odpovídat potřebám předkládaného projektu. InnoBosterem může tedy být technik, vývojář, obchodník, marketingový specialista apod. Důležitá je synergie mezi potřebami projektu a zkušenostmi InnoBoostera. Tyto zkušenosti InnoBoostera mají pomoci rozvoji žadatele.

Modelový příklad čerpání dotace

 1. Celkový rozpočet projektu (uznatelné náklady) činí 1.220.000 Kč. Max. míra spolufinancování ze strany Moravskoslezského kraje činí 50 % a dotace může činit max. 610.000 Kč. Příjemce bude čerpat dotaci ve výši 610.000 Kč. Spolufinancování ze strany příjemce činí 610.000 Kč.
 2. Celkový rozpočet projektu (uznatelní náklady) činí 1.500.000 Kč. Max. míra spolufinancování ze strany Moravskoslezského kraje činí 50 % a dotace může činit max. 610.000 Kč. Příjemce bude čerpat dotaci ve výši 610.000 Kč. Spolufinancování ze strany příjemce činí 890.000 Kč.
 3. Celkový rozpočet projektu (uznatelní náklady) činí 950.000 Kč. Max. míra spolufinancování ze strany Moravskoslezského kraje činí 50 % a dotace může činit max. 610.000 Kč. Příjemce bude čerpat dotaci ve výši 475.000 Kč. Spolufinancování ze strany příjemce činí 475.000 Kč.

Položky hrubé mzdy

Za oprávněnou položku tvořící hrubou mzdu se zejména považují: základní mzda, příplatky, prémie, odměny, náhrady – dovolená.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.