Menu

Podmínky dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2023

I. Název programu (kód)

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2023 (RRC/11/2023), dále též "Program MSK".

Tento Program MSK je zpracován v souladu s podmínkami Výzvy č. 3 v programu Ministerstva průmyslu a obchodu Program podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+ Podpora provozního financování (dále též Program OBCHŮDEK 2021+) a je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Tyto prostředky jsou peněžními prostředky krytými ze státního rozpočtu ve smyslu § 10a odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb.

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem Programu MSK a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem Programu MSK je udržení provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž části¹ mají do 1000 obyvatel, na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Tento cíl bude realizován prostřednictvím neinvestiční dotace na úhradu provozních výdajů těchto maloobchodních prodejen, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne Moravskoslezskému kraji.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Obec nebo podnikatelský subjekt, který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci do 1000² obyvatel, nebo v obci do 3000³ obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel, a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. V případě obce do 3000 obyvatel se podpořená prodejna musí nacházet v části s počtem obyvatel do 1000.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemcem dotace nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Podpora ve formě dotace příjemcům na realizaci projektu bude poskytována pouze na uznatelné náklady dle čl. VII.
 2. Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje uzavře Moravskoslezský kraj s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), přičemž žádost je návrhem této smlouvy.
 3. Minimální a maximální výše dotace:

  Minimální výše dotace – 10.000 Kč
  Maximální výše dotace – 130.000 Kč

 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předloženy zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Výše dotace uvedená v žádosti, potažmo ve smlouvě, je považována za maximální možnou výši dotace. Dotace však bude poskytnuta ve výši nižší, pokud tato nižší výše dotace vyplyne ze závěrečného vyúčtování realizace projektu nebo ze závěrů kontroly použití dotace, k nimž poskytovatel dospěl před poskytnutím dotace.
 7. Převod finančních prostředků dotace na bankovní účet příjemce bude zabezpečen odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci v jedné splátce, a to převodem na účet příjemce uvedený v žádosti, respektive uvedený v oznámení příjemce o změně tohoto účtu.
 8. Dotace bude na účet příjemce převedena do 60 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování; konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování. V případě, že bude bezchybné závěrečné vyúčtování předloženo v průběhu roku 2023, začne lhůta pro vyplacení dotace běžet 1. 1. 2024. Dotace poukázána nebude, bude‑li zjištěno, že údaje v žádosti byly nepravdivé; o poskytnutí či neposkytnutí dotace na základě takové žádosti rozhoduje zastupitelstvo kraje znovu.
 9. Podpora bude vyplacena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech uznatelných nákladů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.
 10. Dotace může být poskytnuta, pokud příjemce nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči Moravskoslezskému kraji.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky
  1. vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023,
  2. je v souladu s podmínkami Programu OBCHŮDEK 2021+ a Programu MSK,
  3. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady pouze provozní náklady, a to:
  1. náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejny,
  2. náklady na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení, pořízení neinvestičního majetku a služby související s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem,
  3. náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,
  4. náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb
 3. Ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotace je určena na úhradu účelově určených uznatelných nákladů na provoz prodejny s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků, vynaložených v souladu s podmínkami Programu OBCHŮDEK 2021+, Programu MSK a smlouvou.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace neukončí provoz podpořené prodejny po dobu nejméně 12 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace.
 4. Projekt může být realizován přede dnem nabytí účinnosti smlouvy.
 5. Podmínky pro provoz prodejny:
  1. budova prodejny je ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec, nebo
  2. budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec, nebo
  3. budova prodejny je ve vlastnictví obce, ale prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba, nebo
  4. budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba,
  5. prodejna musí být otevřena minimálně 5 dnů v týdnu, celoročně a musí zajišťovat minimálně prodej potravin, u obcí do 350 obyvatel musí být otevřena minimálně 3 dny v týdnu,
  6. v jedné obci, nebo v její části obce (místní části) nesmí být v době schválení žádosti více než jedna prodejna spadající do kategorie maloobchodu s převahou potravin, nápojů a tabáku. Toto potvrzení vydá obec, na jejímž území se nachází maloobchodní prodejna žadatele.
  7. příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory uchovat po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  8. příjemce podpory je povinen do 10 let od poskytnutí podpory umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly příslušné dokumentace.
 6. Příjemce je povinen dodržet podmínky povinné publicity, kdy na viditelném místě, nejlépe při vstupu do prodejny, označí provozovnu logem Programu OBCHŮDEK 2021+.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost, která je současně návrhem na uzavření smlouvy, vždy v elektronické podobě podle odst. 2 – 5 tohoto článku Programu MSK a následně v listinné podobě dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Taková registrace není nutná, pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti nebo pokud se žadatel bude přihlašovat do elektronického systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím vlastní datové schránky nebo stránky identitaobcana.cz.
 3. Žadatel se přihlásí v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje uživatelským jménem a heslem, prostřednictvím vlastní datové schránky nebo stránky identitaobcana.cz a následně v elektronickém systému vyplní žádost.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – nevkládají obce,
  2. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem b.) – nevkládají obce a fyzické osoby,
  3. kopie dokladu o oprávnění k podnikání na území České republiky odpovídajícího podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt,
  4. potvrzení obce, že na jejím území, resp. v její části s nejvýše 1000 obyvatel se nachází maximálně jedna prodejna,
  5. čestné prohlášení žadatele
   • o registraci jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,
   • že na realizaci projektu v rozsahu žádané dotace neobdržel podporu z programů či fondů Evropské unie, Moravskoslezského kraje nebo z jiného veřejného zdroje a ani o ni, s výjimkou žádosti podle tohoto Programu MSK, nežádá a nepožádá,
   • že nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců,
  6. pověření nebo plnou moc, podepisuje‑li žádost pověřený nebo zplnomocněný zástupce příjemce. Není‑li tento doklad takto doložen v podobě autorizovaného konvertovaného dokumentu, k následně vytištěné žádosti příjemce přiloží originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto dokladu,
  7. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."), je‑li žadatel evidující osobou, tedy právnickou osobou neuvedenou v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. [Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku)]. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.,

  8. rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace v případě, že žadatelem je obec,
  9. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu nebo kopie výpisu z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který má být dotace zaslána.
 5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž je žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód (PID).
 6. Následně takto odeslanou žádost v rozsahu dle odstavce 3 tohoto článku Programu MSK, která tvoří bez příloh dle odstavce 4 tohoto článku Programu MSK návrh smlouvy, žadatel vytiskne a podepíše ve dvou vyhotoveních a takto doručí poskytovateli nejpozději do 5. 10. 2023 na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem tohoto dotačního programu, tj. Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2023 (RRC/11/2023),
  3. plným jménem nebo názvem žadatele a adresou jeho bydliště nebo sídla,
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci".

 7. Je‑li žádost podána mimo lhůtu pro podávání žádostí, jinak než podle odstavců 1, 3 a 5 tohoto článku Programu MSK nebo jinam než na adresu nebo po lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku Programu MSK, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
 8. Je‑li žádost podána ve lhůtě pro podávání žádostí, v souladu s odstavci 1, 3 a 5 tohoto článku Programu MSK a na adresu a ve lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku Programu MSK, avšak je neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění nedostatků žádosti v náhradní lhůtě do 5 pracovních dnů od vyzvání. Pokud tak žadatel neučiní, nebude na základě jeho žádosti dotace poskytnuta.
 9. Došlé žádosti včetně jejich příloh se u poskytovatele archivují a žadatelům se nevracejí, s výjimkou jednoho vyhotovení žádosti, je‑li s příjemcem uzavírána smlouva.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je
  od 25. 9. 2023 od 9:00 hodin do 28. 9. 2023 do 14:30 hodin. Lhůta pro následné zaslání žádostí v listinné podobě je stanovena od 25. 9. 2023 do 5. 10. 2023 včetně.
  Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního Programu MSK.
 3. Administrátorem Programu MSK je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oddělení regionálního rozvoje.
 4. Kontaktní osobou pro tento dotační Program MSK je:

  Bc. Jana Bartošková, tel.: 595 622 327, e‑mail: jana.bartoskova@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti jsou vyřizovány zásadně v pořadí podle času, v němž byly doručeny poskytovateli prostřednictvím elektronického systému poskytovatele.
 2. Po zkontrolování došlé žádosti zajistí odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu předložení návrhu zastupitelstvu kraje na poskytnutí dotace, pokud žádost příjemce splňuje podmínky tohoto Programu MSK a není zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé. Pokud žádost příjemce nesplňuje podmínky tohoto Programu MSK nebo je zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé, či podle tohoto Programu MSK jen nemá být dotace na základě dané žádosti poskytnuta, zajistí odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu předložení návrhu zastupitelstvu kraje na neposkytnutí dotace, a to s odkazem na příslušné ustanovení tohoto Programu MSK, podle něhož by dotace neměla být na základě dané žádosti poskytnuta. Zastupitelstvo kraje rozhodne o žádostech podle tohoto Programu MSK nejpozději do dne 31. 12. 2023. O rozhodnutí zastupitelstva kraje odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu žadatele vyrozumí, a to v případě poskytnutí dotace zasláním příjemci jednoho vyhotovení smlouvy podepsané oprávněným zástupcem poskytovatele nebo v případě neposkytnutí dotace zasláním žadateli sdělení této skutečnosti.
 3. Žadatel může vzít svou žádost zpět, tzn. návrh na uzavření smlouvy odvolat, a to pouze písemným podáním, jestliže toto podání bude doručeno poskytovateli dříve, než poskytovatel podepsal smlouvu.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje.

XII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu v souladu s podmínkami tohoto Programu MSK a Programu OBCHŮDEK 2021+ ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při závěrečném vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační Program MSK (příloha č. 3 a 4).
 2. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování realizace projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.
 3. Závěrečné vyúčtování realizace projektu musí být vždy doloženo:
  1. kopiemi účetních nebo daňových dokladů o vzniku uznatelných nákladů; na originálu, a to již před vytvořením kopie, musí být žadatelem uvedeno evidenční číslo smlouvy, formulace "Financováno z rozpočtu MSK" a výše použité dotace v Kč,
  2. kopiemi dokladů prokazujících úhradu uznatelných nákladů,
  3. v případě mzdových nákladů jako účetním dokladem mzdovým listem a jako dokladem o úhradě čestným prohlášením, podepsaným zástupcem, o tom, že veškeré mzdy a zákonné odvody byly uhrazeny převodem na příslušné účty dotčených osob a subjektů v řádném výplatním termínu,
  4. fotografií povinné publicity – označení prodejny logem Programu OBCHŮDEK 2021+.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný objem prostředků vyčleněných na realizaci Programu MSK je ve výši 4.000.000 Kč, což odpovídá výši dotace, kterou kraj obdrží z programu OBCHŮDEK 2021+ vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Objem prostředků vyčleněných na realizaci Programu MSK může být případně zvýšen z vlastních prostředků kraje.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 3. V případě, že nebude Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje schváleno předložení krajské žádosti vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu nebude krajská žádost schválena a kraj neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace, program nebude realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační Program MSK byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 76/5606 ze dne 21. 8. 2023 a nabývá účinnosti dne 22. 8. 2023.

1 Část obce – nutné ověření v registru RÚIAN a ČSÚ

2 Stav k 1. 1. 2023 (data ČSÚ)

3 Stav k 1. 1. 2023 (data ČSÚ)

4 Stav k 1. 1. 2023 (data ČSÚ)

5 Jedná se o samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž ocenění je v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví (hranice pro ocenění majetku, která je upravená ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel) a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.