Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+

I. Název programu (kód)

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+ (RRC/09/2022), (dále jen "Program").

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Dotační titul č. 1 Dokumentace cyklistické infrastruktury
 2. Dotační titul č. 2 Cyklistická infrastruktura

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyh38/2565lašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem Programu je podpořit rozvoj sítě dálkových tras a strategických projektů v oblasti cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj cyklodopravy, zkvalitnit související infrastrukturu a propojenost jednotlivých dálkových tras a navazujících turistických cílů a tím celkově podpořit rozvoj městské mobility a cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Cíl dotačního titulu č. 1: V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové dokumentace. Cílem je podpořit zejména projekty směřující ke zkvalitnění, scelení a propojení sítě cyklistických dálkových tras a strategických projektů v cyklodopravě na území Moravskoslezského kraje.

Cíl dotačního titulu č. 2: Cílem je podpořit zejména projekty směřující ke zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy. V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční, neinvestiční, popř. kombinované dotace na výstavbu nových úseků a cyklopruhů, dále na opravu či rekonstrukci stávajících cyklostezek, cyklistických tras a pořízení doprovodné infrastruktury, která navazuje na nově budovanou nebo rekonstruovanou stávající komunikaci určenou pro cyklistickou dopravu a bude sloužit jejím uživatelům (odpočívky s možností přespání, stojany na kola, servisní místa pro kola, cyklomyčky apod.)

V. Vymezení okruhu příjemců

Žadatelem a příjemcem dotace mohou být:

Oprávněným příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje, resp. projekt se musí vztahovat ke komunikaci určené pro cyklistickou dopravu nacházející se na území Moravskoslezského kraje. Příjemci musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace je
  1. u dotačního titulu č. 1: 50.000 Kč
  2. u dotačního titulu č. 2: 50.000 Kč
  maximální výše dotace je:
  1. u dotačního titulu č. 1: 1.000.000 Kč
  2. u dotačního titulu č. 2: 1.500.000 Kč
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat:
  • maximálně do 80 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, bude‑li se projekt týkat komunikace určené pro cyklistickou dopravu a bude‑li realizován na jedno – nebo dvojciferně označené cyklotrase či cyklostezce (na území Moravskoslezského kraje se jedná o č. 5, 10, 55, 46, 59), nebo půjde‑li o strategický projekt navázaný na tyto cyklotrasy a doplněný o kladné vyjádření krajského cyklokoordinátora,
  • maximálně do 70 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže se bude jednat o ostatní troj, čtyřciferné a neoznačené komunikace určené pro cyklistickou dopravu,
  • maximálně do 50 % prokázaných uznatelných nákladů, pokud je žadatelem statutární město.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 3 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříku svazků obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  5. u dotačního titulu č. 2 – doklad o vlastnictví nemovitosti – výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt bude týkat; v případě realizace projektu na nemovitostech jiného vlastníka bude doložena smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, popř. souhlas vlastníka s realizací projektu na jeho pozemku; u dotačního titulu č. 1 je potřeba doložit kompletní seznam vlastníků dotčených nemovitostí a způsob řešení vypořádání majetkoprávních vztahů.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 8. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 6 písm. b. až c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti uvedené v písm. c. za středníkem.
 9. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 11. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován).
 12. Realizace projektu bude zahájena nejdříve dnem 1. 1. 2022 a ukončena do 31. 10. 2024.
 13. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, uvedeném ve smlouvě,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou: Pro dotační titul č. 1: Náklady vedoucí k vypracování následující dokumentace:
  • dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně zaměření polohopisného, výškopisného, geodetického apod. a průzkumných prací,
  • dokumentace pro stavební povolení, včetně průzkumných prací,
  • dokumentace pro provedení stavby,
  • položkový rozpočet
  • studie proveditelnosti,
  • projektové fiše, studie, analýzy a posudky,
  • dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA),
  • vyhledávací studie,
  • investiční záměr.
  Pro dotační titul č. 2: Náklady vedoucí ke zlepšení a zkvalitnění současného stavu cyklistických tras, výstavba nových cyklistických tras, značení a doprovodné infrastruktury, která je, popř. koupí či realizací se stane vlastnictvím žadatele, popř. vlastnictvím jeho zřizovatele (vyplývá‑li to z vnitřních předpisů či zákona, kterými se musí žadatel řídit).
  Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pro dotační titul č. 2 pouze:
  • náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
  • náklady na materiál a služby související s realizací projektu.
  Uznatelné náklady na pořízení doprovodné infrastruktury nesmějí přesáhnout 20 % z poskytnuté dotace.
 3. Pro náklady na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek platí, že hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel
 4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 5. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Výdaje (náklady) musí být prokazatelně zaneseny v účetní evidenci žadatele a musí být doloženy prvotními účetními doklady. Realizaci celého projektu musí příjemce sledovat v účetní nebo daňové evidenci odděleně, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace MSK a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem. Příjemce je oprávněn použít k úhradě nákladů projektu dotace z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiné zdroje, avšak v té části, v níž je náklad hrazen z dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financován z jiných zdrojů.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2–5 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku..
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele, sídle a IČO (smlouva o vytvoření svazku obcí, společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – nevkládají obce,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem b. tohoto odstavce) – nevkládají obce,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  5. mapový podklad s vyznačením místa realizace projektu, ze kterého bude patrná návaznost na stávající cykloturistickou infrastrukturu a dopravní síť (silniční). Z podkladu musí být zřejmé, kde bude projekt realizován.
  6. doklad o vlastnictví nemovitosti – výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt bude týkat; v případě realizace projektu na nemovitostech jiného vlastníka bude doložena smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, popř. souhlas vlastníka s realizací projektu na jeho pozemku (v případě, že žadatel tyto doklady v době předložení žádosti nemá, doloží čestným prohlášením, že doklady budou předloženy před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace). U dotačního titulu č. 1 může být doložen návrh řešení majetkoprávních vztahů,
  7. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."). Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód. Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele, starosta, popř. místostarosta obce) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 6 tohoto článku. Vyplývá‑li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, postupuje vždy dle odstavce 6 tohoto článku.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA
   a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku – níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
   2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+ – RRC/09/2022),
   3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
   4. plným názvem / firmou žadatele a adresou jeho sídla – dopíše žadatel, nebo
  2. zašle žádost bez příloh prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět" uvede "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+", do buňky "k rukám" uvede "RRC"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo
  3. má‑li uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle na adresu: posta@msk.cz. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (včetně příloh) a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku (ledaže byla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8 tohoto článku nebo pokud k žádosti nebude přiložen úplný výpis z evidence skutečných majitelů (popř. částečný výpis u žadatelů, kteří mohou úplný výpis nahradit částečným výpisem), je‑li tento výpis povinnou přílohou žádosti, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze jednu žádost do každého z dotačních titulů. Každá z žádostí musí být doručena v samostatné obálce, v samostatné datové zprávě (při zaslání do datové schránky), resp. v samostatném e‑mailu.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí, administrátor a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 18. 4. 2022 do 31. 8. 2023. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronickém systému ePodatelna i v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky a elektronické pošty. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty zásilka s žádostí o dotaci převzata k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 4. Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Čížková, tel. 595 622 301, e‑mail: lucie.cizkova@msk.cz, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o poskytnutí dotace budou nejprve posouzeny z hlediska toho, zda naplňují kritéria přijatelnosti (příloha č. 8 programu). Dalším kritériem pro hodnocení žádostí je doba, kdy byla žádost doručena poskytovateli. Byla‑li žádost doručena poskytovateli poté, co předchozí žádosti splňující kritéria dle přílohy č. 8 programu vyčerpaly prostředky vyčleněné v rozpočtu kraje na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu, bude žadatel zařazen mezi náhradní žadatele.
 2. Žádosti o dotaci z programu budou předkládány k rozhodnutí zastupitelstvu kraje průběžně. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům vždy v nejbližším možném termínu svého zasedání, nejpozději však do 31. 12. 2023.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).
 4. V případě vyčerpání finančních prostředků programu bude na úřední desce krajského úřadu uveřejněna informace o ukončení příjmu žádostí na základě usnesení rady kraje.

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu; byla‑li realizace projektu ukončena v prosinci 2022, resp. v prosinci 2023, do 16. 1. 2023, resp. do 15. 1. 2024; připadl‑li by konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, uvede se nejbližší následující pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. V rámci závěrečného vyúčtování je příjemce povinen předložit kopie účetních dokladů týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě. Veškeré účetní doklady budou opatřeny názvem projektu.
 2. V případě, že se jedná o víceletý projekt, je příjemce povinen předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. každého roku po celou dobu realizace projektu, a to nejpozději do 16. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. Vyúčtování bude obsahovat popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 15.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. O prodloužení doby pro předkládání žádostí o dotaci, změně doby uznatelnosti nákladů a zvýšení alokace dotačního programu může svým usnesením rozhodnout rada kraje.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 3 a č. 4 se použijí i pro průběžné vyúčtování projektu.

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 38/2565 ze dne 28. 2. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.