Menu

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021

I. Název programu (kód)

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021 (RRC/10/2021; dále jen "Program").

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem Programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

V rámci Programu budou poskytovány dotace vysokým školám určené na podporu talentovaných studentů doktorského studia.

Moravskoslezský kraj chce tímto Programem přispět k lepším podmínkám studentů při jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v praktické sféře.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Oprávněným žadatelem a příjemcem dotace mohou být pouze vysoké školy¹ se sídlem v Moravskoslezském kraji. Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

V. Lokalizace programu

 1. Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.
 2. V případě, že podpořený student v rámci svého studia absolvuje výměnný výzkumný pobyt, odbornou stáž či jiné studijní aktivity mimo území Moravskoslezského kraje, které jsou nezbytné pro naplnění cílů jeho projektového záměru, nejedná se o porušení podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Projekt, na jehož realizaci bude poskytnuta dotace z Programu, nesmí být financován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 2. Dotace bude poskytnuta příjemci, který ji použije na vyplácení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu dle § 91 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, podpořenému studentovi.
 3. Příspěvek ke stipendiu je určen studentovi, který splňuje následující podmínky:
  1. studuje na vysoké škole se sídlem v Moravskoslezském kraji v akreditovaném doktorském studijním programu, který lze zařadit do některé z oblastí dle klasifikace FORD (Fields of research and development)², a to v prezenční formě,
  2. je v akademickém roce 2021/2022 studentem 2. ročníku doktorského studia³,
  3. je uveden v žádosti o dotaci.
 4. Příspěvek ke stipendiu může být studentovi vyplácen nejvýše po dobu 3 let a maximálně do 31. 8. 2024.
 5. Žadatel provede výběr studentů pro účely žádosti o dotaci na základě kritérií uvedených v odst. 3 písm. a. a b. tohoto článku a dále dle svých vlastních interně nastavených kritérií.
 6. Počet studentů, které může žadatel v rámci Programu zahrnout do své žádosti o dotaci, závisí na jeho zařazení do jedné z níže uvedených skupin. Max. počet studentů v žádosti dle jednotlivých skupin je stanoven v závislosti na celkovém počtu studentů v akreditovaných doktorských studijních programech v prezenční formě studia dle zveřejněné Výroční zprávy žadatele za rok 2019 takto:
  1. 1. skupina (0–75 studentů) – 5,
  2. 2. skupina (76–350 studentů) – 16,
  3. 3. skupina (351 a více studentů) – 30.
 7. Na každý unikátní obor dle klasifikace FORD obsažený v žádosti je žadateli doporučeno zajistit min. počet studentů, a to následovně:
  1. 1. skupina dle členění v odst. 6 – pro žadatele v této skupině podmínka stanovená tímto odstavcem neplatí,
  2. 2. skupina dle členění v odst. 6 – min. 2 studenti na každý unikátní obor dle klasifikace FORD obsažený v žádosti,
  3. 3. skupina dle členění v odst. 6 – min. 3 studenti na každý unikátní obor dle klasifikace FORD obsažený v žádosti.
 8. Všichni studenti (bez ohledu na žádost, ve které byli uvedeni) budou hodnoceni dohromady postupem dle čl. XI Programu.
 9. Maximální a minimální výše dotace u příjemce není stanovena. Výše příspěvku ke stipendiu pro jednoho studenta hrazená z dotace je stanovena pevnou částkou 9.000 Kč/měsíc, tj. 270.000 Kč za celé období realizace projektu. Výše příspěvku hrazeného z dotace představuje 90 % celkových nákladů na jednoho studenta.
 10. Příjemce je povinen spolupodílet se na každém příspěvku ke stipendiu jednoho studenta pevnou částkou ve výši 1.000 Kč/měsíc, tj. 30.000 Kč za celé období realizace projektu. Výše spolufinancované částky ze strany příjemce představuje 10 % celkových nákladů na jednoho studenta.
 11. Frekvenci vyplácení příspěvku si příjemce stanoví sám. Příjemce však musí zajistit, aby výše daného vyplaceného příspěvku hrazeného z dotace byla vždy dělitelná beze zbytku částkou 9.000 Kč a výše spolufinancované částky byla vždy dělitelná beze zbytku částkou 1.000 Kč.
 12. Studentům nevzniká během celého období realizace projektu nárok na vyplacení příspěvku ke stipendiu za období prázdnin (měsíc červenec a srpen).
 13. Příjemcům bude dotace poskytnuta po podpisu smlouvy, uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  1. první splátka ve výši 50 % schválené maximální částky dotace bude na účet příjemce převedena do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  2. druhá splátka bude na účet příjemce převedena do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování, a maximální výše dotace.
 14. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejný rejstřík"),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů). Byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
  5. potvrzení ze studijního oddělení, že podpoření studenti jsou v akademickém roce 2021/2022 studenty 2. ročníku doktorského studijního programu v prezenční formě studia v českém jazyce.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 14 tohoto článku.
 15. Povinnost předložit doklad dle odst. 14 písm. d. žadateli nevzniká, je‑li běžný účet žadatele vedený u peněžního ústavu totožný s údajem, jenž byl doložen kopií smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemným potvrzením peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele v rámci podání žádosti.
 16. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 14 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 17. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 9. 2021 a ukončena nejpozději do 31. 8. 2024.
 18. V případě, že student neplní své studijní povinnosti a nenaplňuje výsledky a výstupy, ke kterým se zavázal v rámci svého projektového záměru vědecké práce, či nepokračuje dále ve studiu na vysoké škole v akreditovaném doktorském studijním programu v prezenční formě a v českém jazyce, ztrácí nárok na vyplácení příspěvku ke stipendiu.
 19. Změna zaměření vědecké práce studenta či výměna supervizora nebude poskytovatelem akceptována. V případě, že tato situace u daného studenta nastane ztrácí nárok na příspěvek ke stipendiu.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s realizací projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen do 31. 8. 2024,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou pouze neinvestiční náklady, a to konkrétně:
  1. příspěvky ke stipendiu studentů doktorských studijních programů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, které je vypláceno podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Ostatní náklady jsou považovány za neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2–5 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, způsobem popsaným v odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není registrace nutná.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému ePodatelna vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy.
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) – editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods,
  2. doklad o názvu, právní formě žadatele, sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.) ve formátu .pdf, pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů dle písm. b. tohoto odstavce) – ve formátu .pdf,
  4. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu .pdf.
  5. projektové záměry vědeckých prací studentů zpracované dle přílohy č. 9 Programu za každého jednotlivého studenta ve formátu .pdf (do elektronického systému vloží žadatel všechny záměry v jediném komprimovaném souboru ve formátu .zip nebo .rar).
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost včetně požadovaných příloh odešle v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID). Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 6 tohoto článku. Avšak:
  1. vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo
  2. je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, nebo
  3. nevlastní‑li žadatel uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, nebo
  4. žadatel žádost v elektronickém systému uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem neopatřil,
  postupuje žadatel vždy dále dle odstavce 6 tohoto článku.
 6. Následně žadatel (Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci musí žadatel zvolit pouze jeden!):
  1. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do věci uveďte: RRC – Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021). V případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu. Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo
  2. má‑li žadatel uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle elektronickou poštou na adresu: posta@msk.cz.
 7. Žadatel může v rámci Programu podat maximálně jednu žádost. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost žadatele (rozhodující je doba podání žádosti prostřednictvím elektronického portálu ePodatelna). Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 8. Z dalšího posuzování budou rovněž vyloučeny žádosti:
  1. předložené v rozporu s podmínkami Programu,
  2. které nebyly předloženy prostřednictvím elektronického systému ePodatelna a následně způsobem uvedeným v odst. 6 tohoto článku (pokud nebyly v elektronickém systému ePodatelna podepsány uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  3. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován),
  4. podané mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. žadatelů, kteří budou mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 až 7 tohoto článku vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu do 5 pracovních dnů od vyzvání (výzva k odstranění nedostatků je žadateli zasílána pouze elektronicky prostřednictvím e‑mailu). Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Žádosti o dotaci mohou být podávány prostřednictvím elektronického systému ePodatelna ve lhůtě od 30. 8. do 10. 9. 2021 do 11:59:59 hod.
 2. Následné podání žádosti dle čl. X odst. 6 je možné ve lhůtě do 10. 9. 2021 23:59:59 hod.
 3. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky Programu.
 4. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 5. Kontaktní osoba: Ing. Adam Škáva, tel. 595 622 461, e‑mail: adam.skava@msk.cz.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti bude zajištěna administrátorem Programu.
 2. Žádosti, které splní kontrolu dle odst. 1 tohoto článku a které nebyly vyloučeny dle čl. IX odst. 7–9 budou postoupeny dále k věcnému hodnocení. Hodnocení probíhá následujícím způsobem:
  1. Každý projektový záměr vědecké práce studenta bude hodnocen 3 nezávislými hodnotiteli jmenovanými poskytovatelem. Hodnocení žádostí bude realizováno na základě systému bodového hodnocení předkládaného projektu dle hodnoticích kritérií uvedených v příloze č. 8 Programu.
  2. Bodovací škála je v každém kritériu nastavena v rozmezí od 0 do 10 bodů, kde 0 je nejnižší známka a 10 nejvyšší známka. Maximální počet bodů, který lze získat od jednoho hodnotitele, je 30. Každé hodnocené kritérium má stanovenou rozdílnou váhu, která se podílí na výsledném skóre studenta (v rozmezí 0 až 100 bodů).
  3. Výsledné skóre daného projektového záměru vědecké práce studenta je určeno průměrem tří hodnocení hodnotitelů. V případě, že student nezíská min. 51 % max. možného skóre, tj. 51, nezískává nárok na přiznání příspěvku ke stipendiu.
  4. Administrátor zpracuje výsledné pořadí studentů, jež bude stanoveno na základě získaného výsledného skóre od nejvyššího po nejnižší do vyčerpání alokace peněžních prostředků pro tento dotační program.
  5. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 31. 12. 2021. Podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva bude výstup z věcného hodnocení dle písm. d tohoto odstavce.
  6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (příloha č. 2 Programu) v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XII. Průběžné a Závěrečné vyúčtování

 1. Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizovaného projektu vždy k 31. 12. daného roku.
 2. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit:
  1. formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 3 Programu),
  2. formulář Rekapitulace poskytnutých příspěvků ke stipendiu (příloha č. 5 Programu) včetně podepsaného čestného prohlášení žadatele o vyplacení příspěvků k řádnému doktorskému stipendiu a podepsaných čestných prohlášení studentů o obdržení příspěvků k řádnému doktorskému stipendiu (vzory čestných prohlášení jsou součástí přílohy č. 3 Programu).
 3. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen doložit:
  1. formulář Závěrečné vyúčtování (příloha č. 4 Programu). List "Přehled o úhradách" musí obsahovat i údaje z předchozích průběžných vyúčtování,
  2. formulář Rekapitulace poskytnutých příspěvků ke stipendiu (příloha č. 5 Programu) včetně podepsaného čestného prohlášení žadatele o vyplacení příspěvků k řádnému doktorskému stipendiu a podepsaných čestných prohlášení studentů o obdržení příspěvků k řádnému doktorskému stipendiu (vzory čestných prohlášení jsou součástí přílohy č. 4 Programu).
  3. evaluační zprávu (příloha č. 6 Programu) zpracovanou za každého studenta, ve které zhodnotí studijní výsledky, činnosti a povinnosti podpořeného studenta,
  4. splněná opatření k zajištění publicity projektu.
 4. Termíny pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování budou stanoveny ve smlouvě o poskytnutí dotace. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Průběžné a závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných Programem.
 5. Průběžné i závěrečné vyúčtování lze předložit v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 8.000.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento Program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 19/1161 ze dne 31. 5. 2021 a nabývá účinnosti dne 2. 6. 2021.


1 Za vysokou školu je považována vysoká škola ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
3 Splnění této povinnosti bude doloženo před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Příjemce tedy pro účely Programu uvádí do žádosti o dotaci studenty, kteří jsou v akademickém roce 2020/2021 studenty 1. ročníku doktorského studijního programu.
4 To, zda student plní své studijní povinnosti či ne, závisí na rozhodnutí studentova supervizora, který odpovídá za odborné vedení studenta.
5 Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný (tzn., není nutné žádost tisknout, fyzicky podepsat a skenovat), ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis žadatele požaduje společný úkon více osob.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.